25 ޖޫން

June 25, 2020 7
ސްކޫލް ހުޅުވާއިރު އެނގެން ޖެހޭ ފަސް ކަމެއް

އާ އާއްމު ހާލަތަށް ރާއްޖެ ތައްޔާރުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލަކީ އަންނަ ހަފްތާގައި ސްކޫލްތައް ހުޅުވާލުން. ބަލިމަޑުކަމާ މެދު މައިންބަފައިން ކަންބޮޑުވޭ. އެކަމަކު ސްކޫލްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދޭ އިރު ސިއްހީ މާހިރުން ވިދާޅުވަނީ މި ހާލަތަށް ކުދިން ތައްޔާރުކުރަން...

02 ޖޫން

June 02, 2020
އުމުރުން 13 އަހަރުގައި ހަތަރު އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހަތަރު އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރުމަކީ ހަމަ އާދައިގެ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ފުލާޓަން ކޮލެޖުން ވެސް ބުނަނީ އެހެންނެވެ. މިއީ އެތަނުގެ 107 އަހަރުވީ ތާރީހުގައި ވެސް އެހާ ހަގު ދަރިވަރަކު ހަތަރު ދާއިރާއަކުން އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީއާ އެކު ގްރެޖްއޭޓްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020
ކިޔަވައިދޭ ރޮބޮޓެއް، އަގަކީ 1،500 ޑޮލަރު

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށް، ކިޔަވާ ކުދިން މިހާރު ފިލާވަޅު ނަގަން ޖެހިފައި ވަނީ ގޭގައި ތިބެގެންނެވެ. މިއާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ޓެކް ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ތައާރަފުކޮށް، ކުރިން ހުރި އެފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ވަރުގަދަކުރަމުންނެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 16
ކުދިން ފޫހިވިޔަނުދީ! ކުރެވޭނެ ކަންތައް އެބަހުރި

މި ދުވަސްވަރު އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތަކީ ބޭރަށް ނުނިކުމެ ގޭތެރޭގައި ތިބުމެވެ. މައިންބަފައިންނަށް ވަގުތު ނުލިބިގެން ނުކުރެވި ހުރި ދަރިންގެ ކަންތައްތައް ކޮށްލުމެވެ. އެ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދީ ތަފާތު ކަންކަން ދަސްކޮށްދިނުމެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސިކުނޑި ތާޒާކޮށްލުމަށް ކޮންމެވެސް ކުޅިވަރެއްގައި ބައިވެރިކުރުވުން މުހިއްމެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020
ސައިބާ ސޭފްޓީއާ ބެހޭ ފޮތެއް ނެރެފި

ރައްކާތެރިކަމާ އެކު އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ބެލެނިވެރިންނަށް އަންގައިދޭ ހާއްސަ ފޮތެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 1
ކްއަޑޭން އަށް ލިބުނު އެހީ ޗެރިޓީތަކަށް

އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުން ސްކޫލްގައި ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި އޮސްޓްރޭލިއާ ކްއަޑޭން ބޭލެޒަށް އެހީވާން ގޯފަންޑްމީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި ކެމްޕޭނުން ލިބުނު ފައިސާ އާއިލާ އިން ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 5
ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުއްޖާ އަށް އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި

އިސްކޮޅުން ކުރުމަކުން ސްކޫލްގައި ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށް ވުމުން، ދުނިޔޭގައި އުޅެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އަސަރާ އެކު ދެއްކި ވާހަކަތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކުރުމުން ސަމާލުކަމަށް އައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނުވަ އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ދިފާއުގައި އެތައް ބަޔަކު ތެދުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 2
ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ބުލީއާ ދެކޮޅު އެޕެއް ހަދައިފި

ބުލީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އިންޑިއާގެ އެންމެ ނުވަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު މޮބައިލް އެޕެއް ހަދައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020
ގަޑިޖެހިގެން ކުދިން ބަލައި ދާ ނަމަ ޖޫރިމަނާކުރަނީ

ގަޑިޖެހިން ސްކޫލަށް ކުދިން ބަލައިދާ ބެލެނިވެރިން ޖޫރިމަނާކުރާ ގޮތަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 5
ޖަޕާނުގައި ސްކޫލްތަކަށް ނުދާ ކުދިން އިތުރުވަނީ

ޖަޕާނުގައި ރަސްމީ ސްކޫލްތަކަށް ކިޔަވަން ނުދާ ކުދިން އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
9 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ގްރެޖުއޭޝަން ލަސްވާތީ ގެޔަށް

އާދަޔާހިލާފަށް މޮޅު ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވި އެންމެ ނުވަ އަހަރުގައި މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޔުނިވަސިޓީއަކުން ގްރެޖްއޭޓްވާން އުޅޭ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ސަމާލުކަން ލިބުނު ކުއްޖާ ގްރެޖްއޭޓް ނުވެ ޔުނިވަސިޓީ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 1
ކިޔުމުގެ ފަގީރުކަން ނައްތާލަން ތަފާތު ވިސްނުންތަކެއް

ގިނަ ކުޑަކުދިންނަށް، އުމުރުން 10 އަހަރު ފުރުމަކީ ބޮޑު އުފަލެކެވެ. އެއީ، ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ދެނެގަނެ، ވިސްނުން ފުޅާކުރަމުން އަންނަ އުމުރެވެ. ނަމަވެސް މަދުން އާމްދަނީ...

December 08, 2019 3
އަންހެން ދަރިފުޅަށް ކިޔަވައިދޭ އަފްޣާނުގެ ނަމޫނާ ބައްޕަ

އަފްޣާނިސްތާނަކީ އަންހެން ކުދިން ކިޔެވުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތައް ހުރި ގައުމެކެވެ. އެކަމަކު އެ ގައުމުގެ ހޭލުންތެރިން ގިނަ ބެލެނިވެރިންނަކީ މިހާރު އެ މީހުންގެ އަންހެން ދަރިން...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 3
ނުވަ އަހަރުގައި ޔުނިވަސިޓީން ގްރެޖުއޭޓްވަނީ

އުމުރުން އެންމެ 9 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ޔުނިވަސިޓީއަކުން ގްރެޖްއޭޓްވާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 11
ލީޑަރުންނަށް ދަރިވަރެއްގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް

އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކުގައި އިއްޔެ ފެށި އދ. ގެ "ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ސަމިޓް" ގައި ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދަރިވަރަކު ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019
ކްލާހުގައި ދަރިފުޅަށް އަދަބު ލިބުމުން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ބައެއް ކުދިންނަށް ކްލާސްތެރޭ އުޅޭވޭ ގޮތަކުން ޓީޗަރުގެ ފަރާތުން އިންޒާރެއް ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އަދަބެއް ލިބިދާނެ އެވެ. އެހެން ކުއްޖަކަށް އުނދަގޫ ކުރުން، އަޑުގަދަކުރުން ނުވަތަ ފިލާވަޅަށް ސަމާލުކަން ނުދީ މާ ގިނައިން ވާހަކަ ދެއްކުމުން ވެސް ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި އަދަބެއް ލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 5
އިންޑިއާގައި ހޯމްވޯކާއި ބަރު ފޮތްދަބަސް މަނާ

ދަރިވަރުންގެ ފޮތް ދަބަސް ބަރު ނުވާނެ ގޮތަކަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ސްކޫލްތަކަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަންގާފައިވާ އެންގުން ތަންފީޒުކުރަން އަމުރުކޮށް، ދަބަހުގެ ބަރުދަން ކަނޑައެޅުމާއި މާއްދާތަކާއި ފިލާވަޅުތައް ރޭވުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގަވާއިދު ހަނދާންކޮށްދީފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 6
ކިންޑަގާޓްން އަދި ޑޭކެއާ، ކެނެޑާގެ ތަޖުރިބާ އިން

އުމުރުން އެންމެ ދެ އަހަރާއި ބައިގައި، ނުވަތަ އެ ވަރު ވެސް ނުވަނީސް، ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވަން ފަށާ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ނިޒާމު ބައްޓަންވެގެން އައީ ކިހިނެއް ބާވަ އެވެ؟ މަންމައަކަށް ވީ ހިސާބުން ހިތުގައި އުފެދުނު މި ސުވާލާ މެދު އިތުރަށް ވިސްނެން ފެށީ ކެނެޑާ އަށް ބަދަލުވާން ޖެހުނީމަ އެވެ. މި ތަނުގައި އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 8
ކުޑަކުދިން އެއްވެސް ވަރަކަށް މޭކަޕް ކުރަން ޖެހޭތަ؟

މޭކަޕްގެ ވާހަކައަކީ ބޮޑު މައުލޫއެކެވެ. ހަގީގަތުގައި ވަކި ކޮޅެއް ނަގަން އުނދަގޫ ބަހުސެކެވެ. އެއީ އަންހެނުން ކުރަން "ޖެހޭ" ކަމެއްގެ ގޮތުގައި (ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ މުޖުތަމައުތަކުގައި) އޮންނަ ވިސްނުމަށް ގޮންޖަހަން ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ދެން އޮތީ އޭގެ އަނެއްކޮޅެވެ. މޭކަޕްކުރާ މީހުންނަށް ފާޑުކިޔުމަކީ ވެސް ރަނގަޅު...