24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 5
ހިތަދޫ ސްކޫލުން "ޔުނިފޯމް އެކްސްޗޭންޖް" ޕްރޮގްރާމެއް

ދަރިވަރުންގެ "ޔުނިފޯމް އެކްސްޗޭންޖް" ޕްރޮމްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައި، ޔުނިފޯމްތައް ސްކޫލާ ހަވާލުކުރަން ހިތަދޫ ސްކޫލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 15
ތައުލީމީ ގާނޫނު: ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް

ހުއްދަ ނެތި ހިންގާ ޓިއުޝަން ސެންޓަރުތަކާއި ޤުރުއާން ކްލާސްތަކެވެ. ރަޖިސްޓްރީއެއް ނެތި ކިޔަވައިދޭ ޕްރީ ސްކޫލުތަކެވެ. ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތި ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ މުހިއްމު ޒިންމާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ޓީޗަރުންނެވެ؛ މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު މިހާރު ގުޅިފައިވަނީ، މިިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 11
ތައުލީމުގެ ގާނޫނުން ދާއިރާ ތަރުތީބުކޮށްދޭނެ: މިނިސްޓަރު

މިިދިޔަ ހަފުތާގައި ތަސްދީގުކުރި ތައުލީމުގެ ގާނޫނުގެ އަމާޒަކީ އެ ދާއިރާގެ ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްދޭ ޗާޓަކަށްވުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 3
ބްރައިޓްވޭއިން ސިންގަޕޫރުގެ އިމްތިހާނެއްގައިބައިވެރިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ކުދިންތަކެއް، ސިންގަޕޫރުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިމަރީ ސްކޫލު ލީވާސް އިމްތިހާނު (އައިޕީއެސްއެލްއީ) ގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 4
މަތީ ތައުލީމުގެ އެކި ފުރުސަތުތަކަށް ބައި ބިލިއަން ރުފިޔާ

ހިލޭ ޑިގްރީ އާއި ސްކޮލަޝިޕާއި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ބައި ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިމަނައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 7
ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ފީ ކާށިން ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގެ ދަރިވަރުންގެ ޓިއުޝަން ފީ ކާށިން ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 14
ފެހެންދޫ ދަރިވަރުން "ސްކޫލުފެރީ" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ބ. ފެހެންދޫ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކުރި ލޯންޗު ބޭނުންކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 5
ގްރޭޑް 1 އިން ޖާގަ ދޭނީ ޑިސެމްބަރަށް 7 އަހަރުވާނަމަ

އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑު 1 އަށް ވައްދާނީ، އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަތް އަހަރު ފުރިފައިވާ ދަރިވަރުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 1
މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމަށް ޕޯޓަލެއް

މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި ސްކޫލު ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޮންލައިން ޕޯޓަލެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 10
މުހިއްމު ބަދަލު އަންނާނެ ތައުލީމުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފި

ދާއިރާއަށް މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ "ތައުލީމުގެ ބިލް"، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020
ގްރޭޑު 7ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގްރޭޑް 7 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ހަތް މަސް ދުވަހަށް ފަހު މިއަދު ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 3
ޑޮންގްލް ދެނީ އިންޓަނެޓް ނުލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް

ޑޮންގްލް ދެނީ އިންޓަނެޓް ނުލިބޭ ދަރިވަރުން ތިބި އާއިލާތަކަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 5
ސްކޫލްތައް ހުޅުވިއިރު އަހަރެމެން ތައްޔާރުތަ؟

"ކްލާހަށް ދަރިވަރުން ގެނެސްގެން ކިޔަވައިދިނީމާ ދަރިވަރުންނަށް އެތައް އެޑްވާންޓޭޖުތަކެއް އެބަ ލިބޭ،" މާލޭގެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވުމާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި...

October 07, 2020 1
ސޯނޫގެ އެހީގައި މި ފަހަރު ޖަހައި ދިނީ އެންޓަނާއެއް

އެކި ގޮތްގޮތުން އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވަމުން އަންނަ އެ ގައުމުގެ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދު ޗަންދީގަޅްގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ މޯރްނީގެ އިންޓަނެޓްގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 13
ދޮޅު މަހަށް ފަހު މާލޭގެ ސްކޫލުތައް ހުޅުވައިފި

މާލޭގައި ކޮވިޑު-19ގެ ކޭސްތައް އަލުން އިތުރުވާން ފެށުމުން ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، މިއަދު އަލުން ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 3
އިތުރު ގްރޭޑުތަކަށް ވެސް ސްކޫލު ހުޅުވޭތޯ ބަލަނީ

އިތުރު ގްރޭޑުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދެވޭތޯ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 49
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލުތައް އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލުތައް އަންނަ މަހު ހުޅުވައި ގްރޭޑް 9-12 އަށް ކިޔަވައިދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 22
ސްކޫލަށް ނުދާތާ ހަ މަސް، ކުދިންގެ އުޅުމަށް ބަދަލު!

ބައެއް ބެލެނިވެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ކުދިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ތަފާތުތަކެވެ. ނުވަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ބައްޕައަކު ބުނީ މީގެ ކުރިން ފަސް އަހަރުގެ ކޮއްކޮއާ އެކު ކުޅެ، މަޖާކޮށް ސަކަރާތް ޖަހައި އުޅުނު އުޅުން ބަދަލުވެއްޖެ ކަމަށެވެ. ކިޔެވުން މަތިން ވެސް ފޫހިވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 4
އިމްތިހާނު ސެންޓަރު ހުރި ރަށަށް އަވަހަށް ދާން އެދިއްޖެ

އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނު އަންނަ މަހު ފެށުމުގެ ކުރިން، އެ އިމްތިހާނު ހަދާ ސެންޓަރު ހުރި ރަށަކަށް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން ދަރިވަރުން ދިއުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން (ޑީޕީއީ) އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 64
ޕްރިންސިޕަލުންގެ އުސޫލު: ރަނގަޅުތަ؟ ނުވަތަ ގޯސްތަ؟

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ހުންގާނުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ތިބި ޕްރިންސިޕަލުންގެ އޮނިގަނޑެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރާތާ ފަސް އަހަރެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން މި ސަރުކާރުގައި ވެސް އެދިއްޖެ އެވެ. އެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ނުލިބި އޮއްވައި، ޕްރިންސިޕަލުން މަސައްކަތްކުރާނެ ސްކޫލު ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ އުސޫލެއް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 83
ޕްރިންސިޕަލުންގެ ވިސްނުން ހުރީ ދާއިރާ ދޫކޮށް ދާން

ޕްރިންސިޕަލުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އުސޫލުގައި ހުރި ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން، ތައުލީމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް، ބައެއް ޕްރިންސިޕަލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.