24 ޖުލައި

July 24, 2018 1
ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި

އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުން ފަސް މާއްދާ އިން އޭ ފާސް ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލާން އަނެއްކާވެސް އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 8
ދަރިވަރުންނަށް އަދި ޓެބްލެޓް ބަހައެއް ނުނިމޭ

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ދެ ވަނަ ޓާމުން ފެށިގެން ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނި ކަމުގައި ވިއަސް އަދިވެސް ދަރިވަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހައި ނުނިމޭ ކަމަށް ބައެއް ސްކޫލުތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 26
ގޭޓްވޭގެ ބަދަލުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އާ ސްކޫލެއް

ސްރީ ލަންކާގެ ގޭޓްވޭ ސްކޫލާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ފަހު ހުޅުމާލޭގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އާ ސްކޫލެއް ހިންގަން ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 7
ގަދަ 10ގައި ހިމެނުނު އަދަދު އާ އުސޫލާއެކު މަދުވެއްޖެ

އިސްލާމާއި ދިވެހިން އޭ ސްޓާ ދޭން ފެށުމާއެކު، އޯ ލެވެލްގެ ގަދަ 10ގައި ހިމެނުނު ދަރިވަރުންގެ އަދަދު، ފާއިތުވި ތިން އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 5
ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕް 36 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުން ފަސް މާއްދާއިން އޭ ހޯދި 36 ދަރިވަރަކަށް ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕް މިރޭ ދީފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 18
އޭ ލެވެލްގައި ދުނިޔެއިން 1ވަނަ ރާއްޖޭގެ ހަ ދަރިވަރުން

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި މުޅި ދުނިޔެ އިން އެއް ވަނަ ދިވެހި ހަ ދަރިވަރަކު ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 9
"ނަތީޖާތަކުން ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުންތައް ފެނޭ"

އިމްތިހާނުތަކުން ދަރިވަރުން ހޯދަމުން އަންނަ ނަތީޖާތަކުން ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތައް ފެންނަމުންދާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 14
ޝަރުތުހަމަވާ އެންމެންނަށް މަތީތައުލީމުގެ ލޯނު ދެނީ

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ލޯނަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ލޯނު ދޭނެ ދަރިވަރުން ކަނޑައެޅުމުގައި މިފަހަރު ގުރުއަތު ނުނަގާނެ ކަމަށާއި ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދޭނެ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން (ޑީއެޗްއީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 2
ފިލިޕީންސް ކޮލެޖަކާއެކު އެޑިއުކޭޝަނުން ސޮއިކޮށްފި

ސްކޮލަޝިޕް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ފިލިޕީންސްގެ ކޮލެޖަކާ އެކު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 15
ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެތައް ހާސް ދަރިވަރުން ވާދަކުރާ އިލްމީ ގިނަ ބައިތަކެއް ހިމެނޭ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ގްލޯބަލް ރައުންޑުގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި އެވެ.

June 24, 2018 6
ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރަން ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރިކުރުވަނީ

ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ އިރު، ދަރިވަރުން ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރިކުރުވަން އެޑިއުކޭޝަން...

18 ޖޫން

June 18, 2018 10
ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން 65 ދަރިވަރުން

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަށާ ޑޮކްޓަރުކަމުގެ ކޯހަށް 60 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް، އެ ކޯސް ހިންގާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު...

June 18, 2018 18
ދަރިވަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހަން ފަށައިފި

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޓެބްލެޓްތައް ބަހަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 3
ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕަށް ދިވެހި ދަރިވަރުން ތައްޔާރުވަނީ

ދުނިޔޭގެ އެތައް ހާސް ދަރިވަރުންނެއް ވާދަކުރާ އިލްމީ ގިނަ ބައިތަކެއް ހިމެނޭ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ގްލޯބަލް ރައުންޑްގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް އެކަމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި...

June 07, 2018
ރިޕޯޓު ފޮތް ދީ، ފުރަތަމަ ޓާމްގެ ޗުއްޓީ ފެށިއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ރިޕޯޓު ފޮތް ދީ މިއަދު ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 38
"މީމިސް" މަސައްކަަތް ނުކުރާތީ ޓީޗަރުން ޝަކުވާކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށާއި ރިޕޯޓް ފޯމް ހެދުމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ، މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް (މީމިސް) ބޭނުން ކުރަން ދަތިވެ، ޓީޗަރުން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 6
ނާރުތައް ބުރިވި ދަރިވަރު އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި

ފުވައްމުލަކު ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް، ދޮރެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ގޮސް، ބިއްލޫރިގަނޑެއް ހެރި އަތުގެ ނާރުތައް ބުރިވި ކުއްޖާ އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އިއްޔެ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 36
ފުވައްމުލަކު ދަރިވަރެއްގެ އަތުގެ ނާރުތައް ބުރިވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި، ދޮރެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ގޮސް އަތުގެ ނާރުތައް ބުރިވި ކުއްޖަކަށް ފަރުވާ ދޭން މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 28
ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ބަންދުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ އެކަޑެމިކް ކަލަންޑަރުގައި ކަނަޑައަޅާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފުރަތަމަ ޓާމަށް ފަހު މިއަދުން ފެށިގެން ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 14
ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސްކޫލު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ފީފާ ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސްކޫލެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

May 21, 2018 44
ޓީޗަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހަން ފަށައިފި

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ޓީޗަރުން ބޭނުންކުރާނެ ޓެބްލެޓް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޓީޗަރުންނަށް މިއަދު ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 39
ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިސްވެ ދަރިވަރު

ޓީޗަރު ދައްކާނެ މާ ގިނަ ވާހަކައެއް ނޯވެ އެވެ. ދަރިވަރު "ބަރާބަރު"ކަމުން "ބުނާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހަމަ ނެތް" ކަމަށް ބުނެ ނިންމާލަފާނެ އެވެ. ނުވަތަ ކުއްޖާ ކުށްވެރިކޮށް އެއްޗެހިކިޔައިފާނެ އެވެ. ދަރިފުޅުގެ މައްސަލައެއް އޮވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ބޭނުން ނުވާ ބެލެނިވެރިޔާ ޓީޗަރަށް ބަވާލައިފައި ނުކުމެގެން ހިނގައިދާނެ އެވެ. ނުވަތަ...

08 މެއި

May 08, 2018
ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުން ފަސް މާއްދާ އިން އޭ ފާސް ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 1
ބައިކް މޯލްޑިވްސް އިން ބައިސިކަލް ރޭހެއް ބާއްވައިފި

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ބައިކް މޯލްޑިވްސް އިން މިދިޔަ ހަފުތާ ބަންދުގައި ބައިސިކަލް ރޭހެއް ބާއްވައިފި އެވެ.