25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 61
ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ވެސް ބާރުގަދައީ ގޭންގު؟

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ ޑިސިޕްލިން ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ އެ ކުދިން އިސްލާހު ކުރުމަށް ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި...

April 25, 2018 10
"ކުދިންގެ އަޚުލާގީ މައްސަލަތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި"

ސްކޫލް ކުދިންގެ އަޚުލާގީ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން ދަނީ ތައުލީމީ މަންހަޖުން ބާކީކޮށް "ދަސްވާރު" ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 126
ބިރު ދައްކާތީ ޓީޗަރު ފުރައިފި

ދަރިވަރަކާ އެކު މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް ބުނެ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސަސްޕެންޑް ކުރި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަށް ގުރޫޕަކުން ބިރު ދައްކާތީ އެ ޓީޗަރު ރާއްޖެ ދޫކޮށް މިއަދު މެންދުރު...

April 24, 2018 53
ހަލުތާލު ނިންމާލައި މަޖީދިއްޔާގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު ދަރިވަރަކާ މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލާގައި ހަލުތާލުކޮށް ކިޔަވައިދިނުން މިއަދު ހުއްޓާލި އެ...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 19
އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ހޯދީ މި ހަތަރު އަހަރު: މިނިސްޓަރު

ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން، ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ހޯދައި ދީފައިވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 23, 2018 19
މޮޅު ދަރިވަރަށް ރައީސް ދެން ދެއްވާނީ ހަނދާނީ ފިލައެއް

ކޮންމެ ސްކޫލެއްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރިން ދެއްވަމުން އަންނަ އިނާމްގެ ބަދަލުގައި ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

April 23, 2018 7
ޓީޗަރުންނަށް މި މަހު ޓެބްލެޓް ދޫކުރާނެ: އެޑިއުކޭޝަން

މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޓީޗަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 25
ރޯދަ މަހު ކިޔަވައިދޭނީ ހެނދުނު 9-3 އަށް

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު ފަހު 3:00 އަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 5
ސީއެޗްއެސްއީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ މޮޅު ދަރިވަރަކީ މަލްހާ

ސީއެޗްއެސްއީގެ މިިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ބެޗުން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އައިޝަތު މަލްހާ ހޮވިއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 40
ދަރިވަރުންނަށް ދޭނީ ވާވޭ ބްރޭންޑުގެ ޓެބްލެޓް

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވާވޭ ބްރޭންޑުގެ ޓެބްލެޓް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 7
ވާޗުއަލްކޮށް ކިޔަވައިދިނުން ލަސްވަނީ ތައްޔާރު ނުވެވޭތީ

ދަރިވަރުންގެ އަދަދު 50 އަށް ވުރެ މަދު ސްކޫލުތަކުގައި އިންޓަނެޓްގެ ޒަރީއާ އިން ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް (ވާޗުއަލްކޮށް) ކިޔަވައިދިނުން ލަސްވަނީ، އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ހުންނަ އެކަން ކުރާ ހޯލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާތީ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 20
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެޗްޑީ ހަދައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެ ދަރިވަރަކު ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކޮށްފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ހެދި ޕީއެޗްޑީ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 7
ކާމިޔާބީތަކާ އެކު ތައުލީމީ މިސްރާބު ރަނގަޅު:މިނިސްޓަރު

ސްކޫލުތަކާއި ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި ދަރިވަރުން ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކުން ތައުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއަރަމުން އަންނަނީ ރަނގަޅަށް ކަން ޔަގީންކޮށްދޭ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 7
މޮޅަށް ކިޔަވައިދޭން ޕްރައިވެޓް ސްކޫލު މުހިންމެއް ނޫން

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ މީހެއްގެ ދަރިން ކިޔަވަން ފޮނުވަން ބޭނުން ވާނީ އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސްކޫލަކަށެވެ. އެހެންވެ ބޮޑު އަގެއް ދީފައި ޕްރައިވެޓް ސްކޫލަކަށް ދަރިން ފޮނުވުމަކީ ބެލެނިވެރިން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސަރުކާރު ސްކޫލެއްގައި ހިލޭ ކިޔެވެން އޮތަސް، ބޮޑު އަގެއް ދީފައި ޕްރައިވެޓް ސްކޫލްތަކަށް ދަރިން...

21 މާޗް

March 21, 2018 22
ސޮލާހުއްދީން ބިލްޑިންގް ތަޅާލައި އާ އިމާރާތެއް އަޅަނީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖީނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ހިންގަމުން އަންނަ ސޮލާހުއްދީން ބިލްޑިންގް ތަޅާލައި އެ ތަނުގައި 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޔުނިވާސިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 8
އިންޖިނިއަރިން ފެކަލްޓީގެ އިމާރާތް ހުސް ކުރަނީ

ޝީޓުން ބައެއް ވެއްޓުނު، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖީނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އިމާރާތް ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ އިމާރާތް...

March 20, 2018 8
ފެކަލްޓީއެއްގެ އިމާރާތުގެ ޝީޓުން ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖީނިއަރިން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އިމާރާތުގެ ޝީޓުން ބައެއް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 27
ހުރިހާ ޓީޗަރުން ކުރު ދެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހިއްޖެ

ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ދެ ކޯހެއް ހުރިހާ ޓީޗަރުން ވެސް އަންނަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް އަންގައިފި އެެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 18
އޭ ލެވެލްގެ އެއް ވަނަ: އަބަދުވެސް ކިޔަވަން މޮޅު

އޯ ލެވެލް އާއި އޭ ލެވެލްގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދޭނީ ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ. އެއީ ސުވާލެއް ވެސް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު އޭ ލެވެލްގައި ފަސް އޭ ސްޓާ ހޯދުމަކީ އަދި މާ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. މި ފަހަރު އޭ ލެވެލްގައި އެންމެ ވިދުން ގަދަވި ތިން ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތަށް ބަލައިލަމާ ހެއްޔެވެ؟

05 މާޗް

March 05, 2018 14
އޭ ލެވެލްގައި ދުނިޔޭގެ 1 ވަނަ ދިވެހި 6 ދަރިވަރަކަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި މުޅި ދުނިޔެ އިން 1 ވަނަ ދިވެހި 6 ދަރިވަރަކު ހޯދައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 25
އޭލެވެލްގެ މޮޅު ދަރިވަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭލެވެލް އިމްތިހާނުން އެންމެ މޮޅު ނަތީޖާ ހޯދި ތިން ދަރިވަރުންނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 18
ހުޅުމާލޭގެ ބޮޑު ސްކޫލުގެ މަސައްކަތް ނިމެނީ

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ސްކޫލުގައި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަނީ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 9
ހަފުލާގައި އެވޯޑް ދޭނީ ގަދަ ތިނަކަށް އެކަނި!

އޯ ލެެވެލްގެ ޓޮޕް އެޗީވާޒް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ރަސްމީ ހަފުލާގައި، މި އަހަރުން ފެށިގެން އެވޯޑް ދޭނީ ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންނަށް އެކަނި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018
މައިލޯ ކަލާސް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ޓަކައި ދޭ ކަލާސް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

February 12, 2018 4
އިންޑިއާގައި ޓީޗަރަކު ޖެހުމުން ދަރިވަރަކު މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ބާލިއާ ކިޔާ ސަރަހައްދެއްގައި ހުންނަ ޕްރައިވެޓް ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު 11 އަހަރުގެ ދަރިވަރެއްގެ ގައިގައި ޖެހުމުން އެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018
ދަރިވަރުންގެ އަތުގައި އަލިފާން ޖެއްސި ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑް

ޖަރުކަންދު (ފެބްރުއަރީ 2) - އިންޑިއާގެ އިރުމަތީގެ ސްޓޭޓެއްގެ ސްކޫލެއްގައި އަދަބު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަރިވަރުންގެ އަތުގައި އަލިފާން ޖެއްސި ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.