03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 2
ސްކޫލް ގައިޑް: ޓީޗަރުންނަށް ލުއިކޮށްދޭނެ އެޕްތަކެއް

ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމާ މެދު ބަހުސް ކުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ހަގީގަތަކީ އެއާ ނުލައި މިހާރު އެއް ކަމެއް ވެސް ވާން ނެތް ކަމެވެ. ޒުވާން ސިކުނޑިތައް ފޫހި ނުވެ...

December 03, 2019
ސްކޫލް ގައިޑް: ކޮންމެ ކުއްޖެއް ވެސް ތަފާތު

ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި އުޅުނަސް ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާނެ ބައެއް ދަތިތައް ހުންނާނެ އެވެ. ޓީޗަރުންނާ މެދު އުފެދޭ ޝަކުވާތައް ވެސް ހުންނާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން އަބަދުވެސް ބެލެނިވެރިންނާއި...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 8
މިއީ އަމީނިއްޔާއަށް ފަހުރުވެރި ދުވަހެއް: ނާޒްލީން

މިއަދަކީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް ވަރަށް ތާރީހީ ދުވަހެއް ކަމަށާއި އިލްމު ފެތުރުމުގައި އެ ސްކޫލުގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށް، ޕްރިންސިޕަލް ނާޒްލީން ވާފިރް (ނާޒް) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 28, 2019 3
އަމީނިއްޔާއަށް 75: އެތައް ބައެއްގެ އުފާވެރި މާޒީއެއް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް މިއަދު 75 އަހަރު ފުރުނުއިރު އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ އެތަނުގެ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ބާ އިމާރާތެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ ތައުލީމާއި ތާރީހާ ގުޅިފައިވާ އެ ސްކޫލުގެ އެންމެ ބޮޑު...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 12
އެޖެންޓުން ކަމަށްބުނެ ދަރިވަރުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަނީ

ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ އެޖެންޓުން ކަމަށް ބުނެ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު...

November 27, 2019 5
މިސްރުގެ ދަތުރާ އެކު ތައުލީމީ ގޮތުން އިތުރު އެހީތަކެއް

މިސްރާ އެކު ހީނަރުވެފައި އޮތް ގުޅުން ރަނގަޅުވެ ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް އިތުރު އެހީތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 2
ދަރިވަރުންގެ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ޔުނިވާސިޓީ ހުއްޓުމަކަށް

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 24) - އިންޑިއާގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެއް ޔުނިވާސިޓީ ކަމަށްވާ ޖަވާހަރްލާލް ނެހްރޫ ޔުނިވާސިޓީ (ޖޭއެންޔޫ)ގެ ހޮސްޓެލް ފީ ބޮޑު ކުރުމާ ގުޅިގެން ދަރިވަރުން ކުރަމުން ގެންދާ ހަޅުތާލުގައި އެ ޔުނިވާސިޓީ މަހެއްހާ ދުވަހަށް ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019 2
ފޯނާ ދުރުކުރަން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ފިޔޮކެއް

ސްމާޓްފޯނާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އާލާތްތަކާ އެކު ދަރިވަރުން ހޭދަކުރާ ވަގުތުތައް ގިނަވެ، އެކި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަމުންދާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އިންޑޮނީޝިއާގެ...

November 23, 2019 2
ކުލާހުގެ ހަގު ދަރިވަރު ނަމަ އެކުވެރިން މަދު

ކުލާހުގައި ތިބޭ އުމުރުން ހަގު ދަރިވަރުންގެ އެކުވެރިން މަދުކަމަށާއި އެކުވެރިން ހޯދުމުގައި ވެސް އެފަދަ ކުދިންނަށް ދަތިވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 2
ދަރިވަރުން ފެންބޯން މަޖުބޫރު ވަގުތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި

އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާ ސްޓޭޓްގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފެން ބޯން ހަނދާންކޮށްދީ އެކަމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، ކިޔަވާ ގަޑިތަކުގައި ފެން ބޯން ހަނދާންކޮށް ދިނުމަށް ރަނގަބީލް ޖަހަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 4
ދަރިވަރުންގެ ރިޕޯޓު މީމިސް އިން، ބޮޑު ލުޔެއް

މީގެ ކުރިން ދެމުން އައީ ރިޕޯޓު ފޮތެކެވެ. އޭގައި ހުންނާނީ ވަކި ވަކި މާއްދާތަކުގެ މާކްސް އާއި ޓީޗަރުން ދީފައި ހުންނަ ކޮމެންޓެވެ. ދަރިވަރަށް އެނގޭ އެއްޗެހީގެ މައުލޫމާތު އެހާ...

November 21, 2019 2
ކިޔެވުން ނިމި ދޮޅު މަހުގެ ސްކޫލް ބަންދު ފެށިއްޖެ

މިއަހަރުގެ ފަހު ޓާމުގެ ރިޕޯޓު ފޮތް ދީ ދޮޅު މަހުގެ ސްކޫލް ބަންދު މިއަދު ފެށިއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 4
ކުރިއަރުވަންވީ ދަރިވަރުންގެ ތަބީއީ ގާބިލްކަން:މިނިސްޓަރު

ޓީޗަރުން މަސައްކަތްކުރަންވީ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ޡަބީއީ ގާބިލްކަން ފާހަގަކޮށް އެކަން ކުރިއަރުވަން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 19, 2019
ކުޑަކުއްޖަކު ޕްލާސްޓިކް ކުލަ ފަންސުރާ ދެކޮޅަށް

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ރިސައިކަލް ކުލަފަންސުރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކްރޭޔޯލާ އިން އުފައްދަން ގޮވާލައި 7 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރުވަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 7
ސްކޮލާސްކަޕްގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި

ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައި ކާމިޔާބު ހޯދައިފި އެވެ.

November 16, 2019 3
ނުވަ އަހަރުގައި ޔުނިވަސިޓީން ގްރެޖުއޭޓްވަނީ

އުމުރުން އެންމެ 9 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ޔުނިވަސިޓީއަކުން ގްރެޖްއޭޓްވާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކިޔަވަން އިޓަލީގައި މަޖުބޫރުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިޓަލީގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ކަރިކިއުލަމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކިޔަވައިދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 2
ގްރޭޑް 1 އަށް 2،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން

މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ގްރޭޑް 1 އިން އަންނަ އަހަރަށް 2،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ދީފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 18
ދަރުމަވަންތައިގެ އާ އިމާރާތް ވިލާ ކޮލެޖު ކައިރީގައި

ދަރިމަވަންތަ ސްކޫލް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުރި ބިމުގައި ހަދަން އުޅުނު އެ ސްކޫލްގެ އާ އިމާރާތް، ވިލާ ކޮލެޖު ކުރިމަތީގައި އޮތް ހުސް ބިމުގައި އަޅަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 35
ގޮވާ އެއްޗެއް ތައްޔާރު ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް

އުމުރުން 15 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންތަކެއް، ސްކޫލެއްގެ ލެބޯރެޓަރީން ކެމިކަލްތަކެއް ވަގަށް ނަގައިގެން، ގޮވާ އެއްޗެއް ތައްޔާރު ކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބައެއް ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ފުލުހުން މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 3
ހުސްބަނޑާ ސްކޫލަށްދާ ކުއްޖަކަށްޓަކައި ލޮޕޭޒްގެ އެހީއެއް

ދަރިވަރަކު ބަނޑުހައިހޫނުކަންމަތީ ސްކޫލަށްދާ ވާހަކަ ޓީޗަރަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުން އެކަމާ ހަމްދަރުދީވެ، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިިޔާ/ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް އެމެރިކާގެ ސްކޫލަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ކާނާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 4
މީމިސް މެދުވެރިކޮށް ރިޕޯޓު ފޮތް ދޭން ފަށަނީ

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުން ފެށިގެން "މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް (މީމިސް) މެދުވެރިކޮށް ރިޕޯޓުފޮތް ދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
އަމީނިއްޔާގެ ހާއްސަ ޕެރޭޑް: އަނެއްކާވެސް އާ ހަނދާނެއް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކެޕްޓަންގެ ސޭޝް، މީގެ 26 އަހަރު ކުރިން، އައިމިނަތު އައްޒަ ފޮރުވީ ފޮނި ހަނދާންތަކާ އެކުގަ އެވެ. އޭނާ އެ ސޭޝް އަލުން ބޭނުންކުރީ މިދިއަ ހޮނިހިރުދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި އޮތް އަމީނިއްޔާގެ އަލިމަސް ޔޫބީލްގެ ހާއްސަ ހިނގާލުމުގަ އެވެ.

October 21, 2019 47
ދެބެން ވެސް އެހާ މޮޅު، ގެއަށް އުފާވެރިކަން

އާމިނަތު މައުޝޫޤާ އާއި ފިރިމީހާ އިބްރާހިމް ރަޝީދަށް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވުނީ ހަގު ދަރިފުޅު، ޖުމާން އިބްރާހިމް އޭ ލެވެލް ނިންމައި ނަތީޖާ ލިބުމާ އެކުގަ އެވެ. ތިބި ހަމައެކަނި ދެ...

October 21, 2019 4
އިމްތިހާނު ހަދަން ބޮލުގައި ފޮށިގަނޑެއް އަޅުވައިފި

އިންޑިއާގެ ކަރުނާޓަކާ ސްޓޭޓްގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގެ އިމްތިހާންގައި ދަރިވަރުން މަކަރުހަދައިފާނެ ކަމަށް ބަލައި، އެފަދަ ކަމެއް ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ދަރިވަރުންގެ ބޮލުގައި ކަރުދާސް...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 11
ރިޕޯޓާ އެކު އަންނަ އަހަރުގެ ފޮތްތައް ވެސް ދެނީ

މި އަހަރުގެ ފަހު ޓާމްގެ ރިޕޯޓް ފޮތް ދޭ ދުވަހު އަންނަ އަހަރުގެ ފޮތް ބައި ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 8
ސީއެޗްއެސްއީގައި އާ އިމާރާތެއް އަޅަން އާރުސީސީ އަށް

ސީއެޗްއެސްއީގައި އަށް ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅަން ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އާރުސީސީ) ކުންފުންޏާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 13
މިއުވާން: އޭލެވެލްގައި މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގަދަ ތަރި

އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ރާއްޖޭގެ ގަދަ 10ގައި ހިމެނުމަކީ، ގިނަ ބަޔަކު ބުނާ ގޮތުން، އެހާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ހެއްކަކީ، ތައުލީމީ ހަޔާތުގައި ދަރިވަރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރާ ބޮޑު އިމްތިހާނުގައި ކިތައްމެ މޮޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދިއަސް އޭ ލެވެލްގައި ރަނގަޅަށް ފާސްނުވާ ދަރިވަރުން ތިބުމެވެ. އެހެންވެ އެ ނަތީޖާ ދެމެހެއްޓުމަކީ...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 20
"ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިދާ 15 އަހަރުން ފެންނާނެ"

ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ނާސްތާ ދިނުމަށް އެމްޑީޕީން ކުރިއްސުރެ ނިންމާފައި ވަނީ ގިނަ ސަބަބުތަކާ އެކު ކަމަށާއި އޭގެ ނަތީޖާ ކުރިއަށް އޮތް 15 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެންނާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.