05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 4
އަލަށް މޫދަށް އެރުނީ އުމުރުން 93 އަހަރުގައި

އަހަރެމެންނަށް މޫދަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ފެންނަ ތަނަކަށް ވިޔަސް އެ ނަސީބު ނުލިބޭ މީހުން ބައިވަރެވެ. އަދި އަމުދުން މޫދަށް އެރިކަން ނުލިބޭ މީހުން ގިނަ އެވެ.