14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 1
ބުރުގާ އަޅާ ފެތުންތެރިންނަށް ނައިކީގެ ހިޖާބު ހެދުމެއް

ބުރުގާ އަޅާ އަންހެން ފެތުންތެރިންނަށް ނައިކީ ކުންފުނިން ހާއްސަ ހެދުމެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 4
އަލަށް މޫދަށް އެރުނީ އުމުރުން 93 އަހަރުގައި

އަހަރެމެންނަށް މޫދަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ފެންނަ ތަނަކަށް ވިޔަސް އެ ނަސީބު ނުލިބޭ މީހުން ބައިވަރެވެ. އަދި އަމުދުން މޫދަށް އެރިކަން ނުލިބޭ މީހުން ގިނަ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 2
ފެތުންތެރިން އޮޅުވާލުމުން އެމެރިކާ އިން މައާފަށް އެދެފި

ރިއޯ ޑި ޖެނީރޯ (އޮގަސްޓް 19) - ބަޑި ޖައްސައިގެން ބިރު ދައްކައި އެމެރިކާގެ ހަތަރު ފެތުންތެރިން އަތުން ޕެޓްރޯލް ސްޓޭޝަނެއް ކައިިރިން ފޭރުނު ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލާފައިވާތީ އެމެރިކާގެ އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީން އެކަމަށް މައާފަށް އެެދެފި އެވެ.