12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 3
ކީ ސްޓޭޖް ހަތަރަކާ ހަމައަށް ފޮތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރަނީ

ސްކޫލްތަކުގެ ކީ ސްޓޭޖް 1-4 އަށް ކިޔަވައިދޭ ބައެއް ފޮތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 75
ޓެބްލެޓް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ! ބޮޑު އިސްރާފެއް!

ކުރީ ސަރުކާރުން ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްގެން ގެނައި ޓެބްލެޓްތައް ބޭނުން ނުކުރެވި ބޮޑު އިސްރާފަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ސްކޫލުތަކުން ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 56
154 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓެބްލެޓް، އިސްްރާފެއް ބާ؟

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރި އެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫއަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ބޮޑު ހަރަދެއް ވެސް ކުރި އެވެ. އެކަމަކު ޓެބްލެޓުތައް ބޭނުން ނުކުރެވި މިހާރު ބޭކާރުވެފައިވާ...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 32
ދަރިވަރަކަށް ބަދުއަހުލާގީ މަންޒަރެއް ފެނިގެން ފުލުހަށް

ކަލާފާން ސްކޫލުގެ ކްލާހެއްގެ ތެރޭގައި، ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދެނިކޮށް ދަރިވަރަކަށް ބަދުއަހުލާގީ މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 10
ސްކޫލުގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އައިސީޓީ) އަކީ ތައުލީމީ މަންހަޖުގައި ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމުގެ ވިސްނުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އާ ސަރުކާރުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 63
އަންނަހަފުތާގައި ހުރިހާ ދަރިވަރުން ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރާނެ

އަންނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 26
ޓެބްލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން މިލަންދޫ ކުދިންނަށް އަންގައިފި

ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރި ޓެބްލެޓްތައް އަނބުރާ ސްކޫލާ ހަވާލުކުރުމަށް އެ ތަނުން އިއްޔެ އަންގައިފި އެވެ.

August 02, 2018 12
ސްކޫލުތަކުގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުން ކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 8
ދަރިވަރުންނަށް އަދި ޓެބްލެޓް ބަހައެއް ނުނިމޭ

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ދެ ވަނަ ޓާމުން ފެށިގެން ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނި ކަމުގައި ވިއަސް އަދިވެސް ދަރިވަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހައި ނުނިމޭ ކަމަށް ބައެއް ސްކޫލުތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 6
ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރަން ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރިކުރުވަނީ

ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ އިރު، ދަރިވަރުން ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރިކުރުވަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 18
ދަރިވަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހަން ފަށައިފި

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޓެބްލެޓްތައް ބަހަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 15
ޓީޗަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހައި ނިންމައިފި

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކުރަން ޓީޗަރުންނަށް ދޫކުރާ ޓެބްލެޓްތައް ޓީޗަރުންނާ ހަވާލުކޮށް ނިންމައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 44
ޓީޗަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހަން ފަށައިފި

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ޓީޗަރުން ބޭނުންކުރާނެ ޓެބްލެޓް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޓީޗަރުންނަށް މިއަދު ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 7
ޓީޗަރުންނަށް މި މަހު ޓެބްލެޓް ދޫކުރާނެ: އެޑިއުކޭޝަން

މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޓީޗަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 40
ދަރިވަރުންނަށް ދޭނީ ވާވޭ ބްރޭންޑުގެ ޓެބްލެޓް

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވާވޭ ބްރޭންޑުގެ ޓެބްލެޓް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 27
ހުރިހާ ޓީޗަރުން ކުރު ދެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހިއްޖެ

ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ދެ ކޯހެއް ހުރިހާ ޓީޗަރުން ވެސް އަންނަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް އަންގައިފި އެެވެ.