21 މެއި

May 21, 2018 44
ޓީޗަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހަން ފަށައިފި

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ޓީޗަރުން ބޭނުންކުރާނެ ޓެބްލެޓް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޓީޗަރުންނަށް މިއަދު ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 7
ޓީޗަރުންނަށް މި މަހު ޓެބްލެޓް ދޫކުރާނެ: އެޑިއުކޭޝަން

މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޓީޗަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018
ކަރުދާހު ޓެބްލެޓެއް، ލޮލަށް ފަސޭހަވާނެ

ސޮނީ އިން ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު، ލޮލަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް "ކަރުދާހު" ޓެބްލެޓެއް ނެރެފައެވެ. މި ޓެބްލެޓްގައި ވަރަށް ލުއިކޮށް އަވަސް ނޯޓު ލިޔެލެވެން ހުއްޓެވެ. އެކަމަކު މައްސަލައަކީ އޭފޯ ސައިޒަށް ހުންނާތީ ގެންގުޅެން އުނދަގޫވުމެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018
އެޕަލް ޕެންސިލަށް ވުރެ އަގުހެޔޮ "ލޮޖިޓެކް ކްރެޔޮން"

ސްކޫލަށްދާ އުމުރުގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އެ ކުދިންގެ އިނގިލިތަކަށާއި މިޒާޖާ ގުޅޭ ގޮތަށް ސްޓައިލަސްއެއް އުފައްދައިފިއެވެ. ކުރިންވެސް އައިޕެޑްގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެޕަލްއިން "ޕެންސިލް" ވަނީ އުފައްދައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ލޮޖިޓެކް ކުންފުނިން މިފަހަރު މި ނެރުނު ލޮޖިޓެކް ކްރޭޔޮން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 40
ދަރިވަރުންނަށް ދޭނީ ވާވޭ ބްރޭންޑުގެ ޓެބްލެޓް

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވާވޭ ބްރޭންޑުގެ ޓެބްލެޓް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 27
ހުރިހާ ޓީޗަރުން ކުރު ދެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހިއްޖެ

ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމާ ގުޅޭ ކުރު މުއްދަތުގެ ދެ ކޯހެއް ހުރިހާ ޓީޗަރުން ވެސް އަންނަ މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް އަންގައިފި އެެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 21
ޓެބްލެޓް ހޯދުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް: އޭސީސީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޓެބްލެޓް ހޯދުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނުހިމެނޭ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 1
ވީޑިއޯ ގޭމްގެ ފައިދާ 100 ބިލިއަނުން މައްޗަށް

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވީޑިއޯ ގޭމްގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ މި އަހަރު 108.9 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކުރާ ނިއުޒޫ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 2
ލިތިއަމް-އޮކްސިޖަން ބެޓެރީއެއް އުފައްދައިފި

ސައުތު ކޮރެއާ ސައިންސްވެރިން، ލިތިއަމް-އޮކްސިޖަން ބެޓެރީއެއް އުފައްދައިފި އެވެ. ސައިންސް މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި، ދުރު ރާސްތާ މަންޒިލްތަކަށް ބެޓެރީ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރުމުގައި މިއީ ނުހަނު ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށް ވާނެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2017 1
ފޯނާއި ޓެބްލެޓާ ކުޅޭ ކުދިންގެ ނިދި މަދު

ސްމާޓްފޯނާއި ޓެބްލެޓް ފަދަ، ޓަޗްސްކްރީން ހުންނަ ޑިވައިސްތައް ބޭނުންކުރާ ކުޑަކުދިން ނިދާ މިންވަރު، އެފަދަ އެއްޗިއްސާ ނުކުޅޭ ކުދިންނާ އަޅާބަލާއިރު މަދު ކަމަށް ދިރާސާ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 1
އެޕަލް އިން އައިފޯނަށް ގްރެފިކްސް ޗިޕް އުފައްދަނީ

އައިފޯނަށް ބޭނުންވާ "ޖީޕީޔޫ"، (ގްރެފިކް ޕްރޮސެސިން ޔުނިޓް) އަމިއްލަ އަށް އުފައްދަން އެޕަލް އިން ޚިޔާރުކޮށްފި އެވެ. މީގެ ކުރިން އައިފޯނަށް ޖީޕީޔޫ އުފައްދާފައި ވަނީ އެހެން ކުންފުންޏަކަށް އޯޑަރުދީގެންނެވެ. އެ ކުންފުންޏަށް ކިޔަނީ "އިމޭޖިނޭޝަން" އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017
ސްމާޓް އިލެކްޓްރޯނިކްސް މަތިންދާބޯޓުގައި މަނާކުރަނީ

މަތިންދާބޯޓުގައި މީހުން ތިބޭ ޖާގައަށް ލެޕްޓޮޕް އެރުވުން އެމެރިކާއިން ދާދި އަވަހަށް މަނާކޮށްފާނެ އެވެ. މެދުއިރުމަތީ ބައެއް ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތަކަށް ޓެބްލެޓް އަދި ޕްލޭސްޓޭޝަން ޕޯޓަބަލް ފަދަ ގޭމް މެޝިންތައް އެރުވުން ވެސް މަނާވާނެ އެވެ. މި އުސޫލު ހިނގާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އެފްރިކާ ބައްރުގެ ބައެއް...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 5
ލެޕްޓޮޕް ކެމެރާމަތީގައި ކީއްކުރާ ޓޭޕްކޮޅެއް؟

އެކި މީހުން އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރަނީ އެކި ބޭނުމުގަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވައްކަޅިން ބަލައި ފާރަވެރިވާން ޖެހޭ ދެ ބައިގަނޑެއް ހިމެނެ އެވެ. އެއީ ފައިސާ ހޯދަން އިންޓަނެޓް ހާވާ މީހުންނާއި ޝަހުވަތްތެރި ބޭނުންތަކަށް އިންޓަނެޓަށް ވަންނަ މީހުންނެވެ. ހަގީގަތުގައި ބޭއަދަބީ ހުރިހާ ހަރަކާތެއް ނިމެނީ ފައިސާއާ ހިސާބުންނެވެ.