24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 50
އެއާޕޯޓް ޓެކްސްއާ ހެދި މަޖިލީހުގައި ބޮޑު ޒުވާބެއް

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ނަގަމުން އަންނަ ފީ އާއި ޓެކްސް އިތުރުކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހެޅުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނާއި ސަރުކާރު މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ޒުވާބެއް ހިނގައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 11
އެކައުންޓް ހުޅުވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން

ބިދޭސީންގެ އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ފަސޭހަ ކުރުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.