26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 17
ޑްރައިވަރެއްގެ ދީލަތި އެހީ ނުވެސް ދަންނަ ކުއްޖަކަށް!

މިޒަމާނުގައި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އުޅެނީ ވަރަށް ބިޒީ ދިރިއުޅުމެކެވެ. ބޭނުމެއް ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް އެހީތެރިވާން އިސްނަގަނީ ވަރަށް މަދު ބައެކެވެ. އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމައާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ދައްކަން އޮންނަނީ ކޮންމެވެސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. ނަމަވެސް އިންޑިޔާގެ ޒުވާން އަންހެންކުއްޖަކު މިފަހަރު...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 20
ކުއްޖަކާ "ބެހުނު" ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނެ، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 39
އައިޕެޑެއް ހިފައިގެން ފިލި ޑްރަައިވަރަކު ހޯދައިފި

ޓެކްސީއެއްގައި މީހަކަށް ބާއްވާފައި ދެވުނު އައިޕެޑެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ފިލި ޑްރައިވަރަކު، ރޭ ހޯދައި ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 21
މީހުންނަށް ބިރުދައްކާ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓެކްސީ އަށް އަރާ މީހުންނަށް އިންޒާރުދީ، ބިރު ދައްކާ ޑްރައިވަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 12
ޓެކްސީ ދުއްވަނިކޮށް ހާޓްއެޓޭކް ޖެހުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

ދުއްވަމުން ދިޔަ ޓެކްސީއެއްގައި އިން ޑްރައިވަރަކަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 28
މާލޭގައި އަންހެން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ހުންގާނަށް

ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި 17 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އާމިނަތު ވަހީދާ (އައިންތު) ފެށީ ކޭޝިއަރުކަމާ މުޅިން ތަފާތު މަސައްކަތެކެވެ. މި ފަހަރު އޭނާ އިޚްތިޔާރުކުރީ މަންމައެއް އަދި އަތްބެއްގެ ގޮތުގައި އަދާކުރަމުން އައި ޒިންމާތަކަށް ބޭނުން އިރަކު ވަގުތު ހުސްކުރެވިދާނެ ކަހަލަ ކަމެކެވެ. އައިންތުގެ އެ ނިންމުމަކީ...

19 މާޗް

March 19, 2017 4
10 އަހަރު ނުވާ ކާރުތަކަށް ޓެކްސީ ބޯޑު ވިއްކަނީ

އުފެއްދި ތާރީޚުން ފެށިގެން 10 އަހަރު ނުވާ ކާރުތަކަށް މާލޭގައި ޓެކްސީ ކުރުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބޯޑު ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 56
ނުބައި ތަނަކަށް ގެންދެވުނީ އިވުމުގެ މައްސަލަ ހުންނާތީ

ރޭ އިރާކޮޅު މާލޭގައި ޓެކްސީ އަކަށް އެރި ޒުވާން އަންހެނަކު ދާން ބޭނުންވި ތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިޔަ ޑްރައިވަރަކީ އަޑުއިވުމުގެ މައްސަލަ ހުންނަ މީހެއް ކަމަށް ފައިން ޓެކްސީ (1414) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 48
ޓެކްސީ ހިދުމަތަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް، އެކަމަކު ޝަކުވާ

މާލޭގައި ޓެކްސީއެއް ހޯދުމަކީ ވަރަށް ދަތި ކަމެކެވެ. މިއީ އިއްޔެ ނުވަތަ މިއަދު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެތައް އަހަރެއް ވީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. މި ކަމަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ނުހޯދި ދިޔައީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 23
ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކޮށްފި

ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭނެ ހަރުކަށި އުސޫލުތަކާއެކު ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ގަވާއިދު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 46
ދަތުރުމަތީ މީހުން ނަގާ ޓެކްސީތަކުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކުރަނީ

ޓެކްސީގައި މީހުން ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރާއިރު މަގުމަތިން މީހުން އަރުވާ ނަމަ ޓެކްސީގެ ލައިސެންސް ބާތިލް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ދީފި އެވެ.

October 24, 2016 5
ޓެކްސީ އާކުރަން ލޯނު ދޫކުރަން ފަށައިފި

މާލޭގައި މިހާރު ދުއްވާ ބާ ޓެކްސީތައް އާކުރުމަށް ބޭންކުތަކުން މިހާރު ލޯނު ލިބޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.