05 މާޗް

March 05, 2020 2
ރަށު ޓީމު ކޮޅަށް ސައްޓު 13 މިނެޓުން ހެދި ހެޓްރިކް

ހުނަރުވެރި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގައި ބ. އޭދަފުށި ވަރެއް ނެތެވެ. އެ ރަށު ޓީމު ނުވަދިހައިގެ ކުރީކޮޅު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކޮށް އަދި ފަހުން ގައުމީ ޓީމަށް އެ ރަށުން ވަރަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިން ނެރުނެވެ. އެކަމަކު ކްލަބް އޭދަފުށީގެ ނަމުގައި ރަށު ކައުންސިލުން ކްލަބެއް އުފައްދައި އަލުން މަތީ ހަރުފަތަށް އަރަން ފެށި...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 13
އެފްއޭ ކަޕް 12 ވަނަ ފަހަރަށް ނިއު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ދެ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް، ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-4 އިން އެ ޓީމު ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެފްއޭ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 12 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 3
ފައިނަލެއް ވިޔަސް އިތުރު ޕްރެޝަރެއް ނެތް: ނިޒާމްބެ

އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލުގައި ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވާދަކުރާއިރު، މިރޭ އެ ޓީމު ނުކުންނާނީ މި ވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް، މުބާރާތުގެ އެންމެ...

December 06, 2017 12
މިއީ ނިއު އަށް ހާއްސަ ފައިނަލެއް: އޮސްކާ

މި ސީޒަނުގެ މިހާތަނަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިފައި ވަނީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކަމަށާއި އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލުގައ މިރޭ ކުޅޭ މެޗަކީ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 7
ޓީސީ ބޭނުންވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ކާމިޔާބެއް: ނިޒާމްބެ

އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން ޖާގަ ލިބުނު ނަމަވެސް އެއް ފަހަރާ ބޮޑު ހަރަދުތަކެއް ކުރުމަށް ވުރެން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިސްކަންދޭނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 12
ޓީސީ ފައިނަލަށް، މާޒިޔާ އަށް އޭއެފްސީ ކަޕް ގެއްލިއްޖެ

ދެ ވަނަ ހާފްގެ ގޯލުތަކާ އެކު 2-0 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށް، އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު، އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ...

December 02, 2017 4
މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ޓީސީ ބޮޑު މެޗަކަށް މިރޭ ނުކުންނަނީ

އެފްއޭ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގައި މާޒިޔާ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ ވާދަކުރާއިރު މިއީ މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގައިގެ އިތުރުން އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޖާގައަކަށް ވެސް...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2016 12
12 އަހަރަށް ފަހު ވެލެންސިއާ އެފްއޭ ކަޕް އުފުލާލައިިފި

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރި ހޯދައި ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން 12 އަހަރަށް ފަހު އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016
ޓީސީ ގޮވައިގެން ނިޒާމް ކުރީގެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ފައިނަލަށް

އެފްއޭ ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައްދަލުކުރާ މެޗަކީ ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމަށް އެއްގޮތުން ވަރަށް ހާއްސަ މެޗެކެވެ. ވެލެންސިއާއާ އެކު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުން ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ނިޒާމް ވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ބުނީ ވެލެންސިއާއާ މެދު އެއްވެސް ޖަބުޒާތީކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 7
ނިއު ބަލިކޮށް ޓީސީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފައިނަލަށް

އެފްއޭ ކަޕުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް 3-0 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 1
އެފްއޭ ކަޕުގެ އެކުވެރިޔާއާ ދެކޮޅަށް ޓީސީ ނުކުންނަނީ

އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ، މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ނިއު ރޭޑިއަންޓް ނުކުންނާނީ ސެމީ ފައިނަލުގައި އަލަށް ވާދަކުރާ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 2
އީގަލްސް ބަލިކޮށް ޓީސީ ސެމީ އަށް

ވާދަވެރި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 3
އެފްއޭ ކަޕް ކުއާޓާގައި އީގަލްސް އާއި ޓީސީ

އެފްއޭ ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް އީގަލްސް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.