04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީން ޓީސީ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އިން 4-2 އިން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 7
ބްރޭކަކަށް ފަހު ބްރޭކެއް، ކޯޗުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު މި އަހަރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ޖޫން މަހަށް ތާވަލުކުރީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ. ސީޒަނުގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށައިގެން އަދި ތިން މަސް އެއްކޮށް ފުރިހަމަނުވެ އޮއްވައި ލީގު ދެ ވަނަ ބޮޑު މެދުކެނޑުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީ ފުރަތަމަ...

25 ޖޫން

June 25, 2019 7
އީސަގެ ދެ ގޯލުން ޓީސީން ޔޫވީ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު އިސްމާއިލް އީސާ ޖެހި ދެ ގޯލުން 2-0 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 1
ޓީސީއާ އެއްވަރުވެ ޔޫވީ އަށް ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ ގަދަ ހަޔެއްގެ ފުރުސަތު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އަށް ހަނިވެއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 3
ޔޫވީ އަތުން ޓީސީ އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު މެޗު ނިމެން ފަސް މިނިޓަށް ވެފައި ހުއްޓައި މުހައްމަދު އައްޒާމް ވައްދާލި ގޯލުން 2-1 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން އުނދަގޫ މޮޅެއް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 4
އިފްރާ އާއި ތޮލާގެ ފަރާތުން އުއްމީދީ ކުޅުމެއް

ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކުން ދިވެހި ގޯލްކީޕަރުންނަށް ފުރުސަތު ނުދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާގެ އަޑުތައް މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ގަދަވި އެވެ. އެކަމަކު މި އަހަރު އެ އަޑުތައް މަދުވާނެ އެވެ. ދިވެހި ކީޕަރުންނަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާތީ އެވެ. އަދި އުފާވެރި ހަބަރަކީ އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފައި ދިވެހި ބައެއް ކީޕަރުން މި އަހަރު މިހާތަނަށް ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 8
ކޯޗުންނަށް ޗެލެންޖް ބޮޑު ސީޒަނެއް

ފުޓްބޯޅަ ފޯމެޓަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެނައި ބަދަލާ އެކު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގު ފެނުނީ ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށެވެ. ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ލިބެނީ ގަދަ ހަތަރަކަށް ވުމުންނެވެ. މި ފަހަރު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖާގަ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަޔަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ވަކި ފޯރި ކުޑަވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް...

14 ޖުލައި

July 14, 2017 2
ތަފާތު ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ޓީސީ އަށް އުއްމީދެއް

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 6-0 އިން ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކަށް އަރައި ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 2
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން ޓީސީއަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 2-0 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 2
ޓީސީ އާއި ޔ. ވިކްޓަރީގެ މެޗުން މާދަމާ ލީގު ފަށަނީ

މެދުކަނޑާލާފައިވާ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ކުޅުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ މެޗުން މާދަމާ ހަވީރު ފަށާނެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 3
"ޔޫވީ އަކީ ޗެލެންޖް ދޭ ޓީމެއް، ފަސޭހަ ނުކުރާނަން"

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ބަލިވެފައިވީ ނަމަވެސް މާދަމާ ހަވީރު އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އޮތީ ފަސޭހަ މޫޑެއްގައި ނޫން ކަމަށާއި ޓީމު އޮތީ ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ދޭން ތައްޔާރަށް ކަމަށް ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 9
ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް އުނދަގޫތަކެއް

އެފްއޭއެމާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ކްލަބްތަކަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް މާލީ ގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 2
ނިއު، އީގަލްސް އަދި ޓީސީ އެއް ގްރޫޕަކަށް

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ފަށާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ކްލަބް އީގަލްސް އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 1
އީގަލްސް އެއްވަރުވިއިރު ޓީސީ މޮޅުވެއްޖެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އީގަލްސް އެއްވަރުވިއިރު، ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބީޖީ އަތުން 4-1 އިން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 2
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން ޓީސީ ބަދަލު ހިފައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ 2-1 އިން ބަލިކޮށް، ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެ ޓީމު އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމުގެ...

August 25, 2016
ފަހު ބުރުގެ ކުރިން: މިއީ ތިން ޓީމުގެ ރޭހެއްތަ؟

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިން ވަނަ ބުރުގެ ކުޅުން މިއަދު ފަށާއިރު ލީގުގެ ވާދަވެރިކަން މި ފަހަރު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ބޮޑުވެފަ އެވެ. ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމަށް ތިން ޓީމެއް...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
ފަހު ވަގުތު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީން ޓީސީ ބަލިކޮށްފި

މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ހުސެއިން ޝިމާޒް (ކޮކީ) ޖެހި ލަނޑާ އެކު އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 1-0 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2016
އުނދަގޫ ފައްތަރެއްގައި އޮތް ނިއު އަށް ޕޮއިންޓެއް

މުސާރަ ނުދޭތީ ކުޅުންތެރިން ހަޅުތާލުކުރުމުން، އުނދަގޫ ފައްތަރެއްގައި އޮތް ނިއު ރޭޑިއަންޓް އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބީޖީ ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ އިތުރު އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.