29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
ޓީސީ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް، އީގަލްސް-ގްރީން އެއްވަރު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މިއަދު ހަވީރު ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ތިން ވަނަ އަށ އެރި އިރު، މިރޭ ކްލަބް އީގަލްސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސް އިން ދެ ވަނައިގައި މަގާމް ދިފާއުކޮށްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
ޓީސީ އާއި ފޯކައިދޫ އަށް ޕޮޮއިންޓެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ށ، ފޯކައިދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ދެ ޓީމު ވެސް ޕޮއިންޓަކުން...

September 23, 2019 1
ހާލަތުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތްކުރަން: ޓީސީ

މާލީ ގޮތުން ޓީމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކުން އަރައިގަންނަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 24
ޓީސީ އާއި ވިކްޓްރީގެ ކޯޗުން އިސްތިއުފާދީފި

މާލީ މައްސަލަތަކާ ހެދި ޓީމުގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުން، ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) އާއި މި ފަހަރުގެ ސީޒަނަށް އެންމެ އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި ތައްޔާރުވި ވިކްޓްރީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާދަމް މަގާމުން އިސްތިއުފާދީފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 3
ޓީސީން ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕުގައި މި އަހަރު ވެސް ވާދަކުރާނެ

ބަންގްލަދޭޝްގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޝެއިޚް ކަމާލް ކަޕުގެ މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން އެ މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި ރާއްޖޭގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
ނިލަންދޫ ބަލިކޮށް ޓީސީ އަލުން ހަތަރު ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އަލުން ހަތަރު ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

August 09, 2019 2
ނަތީޖާ ނެރުމުގައި ކެތްތެރިވާން އެބަޖެހޭ: އާތީ

ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ކަންތައްތައް ނުދިޔަސް ޓީސީ ކުޅުންތެރިން ނަތީޖާ ނެރުމުގައި ކެތްތެރިވާން އެބަޖެހޭކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 7
ބްރޭކަކަށް ފަހު ބްރޭކެއް، ކޯޗުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު މި އަހަރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ޖޫން މަހަށް ތާވަލުކުރީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ. ސީޒަނުގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށައިގެން އަދި ތިން މަސް އެއްކޮށް ފުރިހަމަނުވެ އޮއްވައި ލީގު ދެ ވަނަ ބޮޑު މެދުކެނޑުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީ ފުރަތަމަ...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 1
ޓީސީ އަތުން ދަ ގްރާންޑޭ އަށް ޕޮއިންޓެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި އަލަށް ވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
ގްރާންޑޭ އަށް ވުރެ ޕްރެޝަރު އޮތީ ޓީސީ އަށް: އާތީ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭގެ މެޗުގައި ދަ ގްރާންޑޭއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމަށް ވުރެ ޕްރެޝަރު ބޮޑީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 1
ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސައުދީ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕަށް

އެފްއޭއެމުން ދިން ފުރުސަތެއްގައި ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން 12 ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއްގައި މިއަދު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019 2
ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު މުނޯޒް ޓީސީ އަށް

ކުރިން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ ސްޕެއިނުގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު އެންހެލް މުނޯޒް ލީގު ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 3
ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ދެ ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 1-0 އިން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ލީގުގެ ދެ ވަަނަ އަށް މިއަދު ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 2
ބޮޑު މެޗުގެ ކުރިން އާތީގެ ތައުރީފު މާޒިޔާ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ނުކުންނައިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) މާޒިޔާ އަށް ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 6
ޓީސީން ފަހު ވަގުތު ގްރީންސްޓްރީޓްސްއާ އެއްވަރުކޮށްފި

ފަހު ވަގުތު އިޝާން އިބްރާހިމް (ސައްޓު) ވައްދާލި ގޯލާ އެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މިރޭ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 2
ޓީސީ އާއި ގްރީން މެޗު: ސަމާލުކަން ދަގަނޑޭ އަށް!

މިދިޔަ އަހަރު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހޯދިއިރު އެންމެ ހިއްސާ ބޮޑު ކުޅުންތެރިޔަކީ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އެވެ. މި ސީޒަނުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ބަދަލުވެ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ކުޅެމުން އަންނަ ދަގަނޑޭ އަށް ދެ މެޗުން ޖެހުނީ އެއް ގޯލެވެ. ގްރީން ޖޯޒީގައި ދަގަނޑޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް...

25 ޖޫން

June 25, 2019 7
އީސަގެ ދެ ގޯލުން ޓީސީން ޔޫވީ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު އިސްމާއިލް އީސާ ޖެހި ދެ ގޯލުން 2-0 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 25, 2019 3
އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަންކަމަކީ ހަމައެކަނި ނަމެއް: އާތީ

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަކީ އެންމެ ފަހުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަމަށް ވުމުން އެއީ މި ފަހަރުގެ ލީގުގައި އެ ޓީމުން ކުޅޭ މެޗުތަކުގައި މާ ބޮޑު އަސަރެއްކުރާނެ ކަމެއް ނޫން...

21 ޖޫން

June 21, 2019 5
އީގަލްސް އަތުން ޓީސީ ފަހު ވަގުތު ސަލާމަތްވެއްޖެ

އިތުރު ވަގުތުގައި ނޭޕާލްގެ ފޯވާޑް ބިމާލް ގާތީ މަގަރް ޖެހި ގޯލުން ކްލަބް އީގަލްސް ކައިރިން ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ. މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 11
ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަން ޓީސީ އަށް ފަސޭހަ ފެށުމެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ވިކްޓްރީގެ މައްޗަށް 4-0 އިން ކުރިހޯދައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 2
ޗެމްޕިއަން ޓީމާ އެކު އާތީ އަށް ފުރިހަމަ ފެށުމެއް

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ހަވާލުވެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑްގެ ކާމިޔާބީއާ އެކު ސީޒަން ފެށުމަކީ އޭނާ އުއްމީދުކުރި ފަދަ ފުރިހަމަ ފެށުމެއް ކަަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެ ޓީމު މި އަށް ވުރެ...

June 12, 2019 12
ފޯކައިދޫ ބަލިކޮށް ޓީސީން ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރަނަރަޕް ށ. ފޯކައިދޫ 3-1 އިން ބަލިކޮށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 3
ޓީސީ އާއި ފޯކައިދޫ އަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް

މި ފަހަރުގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗާ ކުރިމަތިލިއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޕްރިމިއާ ލީގު ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރަނަރަޕް ށ. ފޯކައިދޫ އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށް ރަނގަޅު ފެށުމަކާ އެކު ސީޒަނާ ކުރިމަތިލުމެވެ. ފޯކައިދޫގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގު 1-1 އިން އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން މިރޭ ކުޅޭ ދެ...

09 ޖޫން

June 09, 2019 6
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު އަންގާރަ އަށް ފަސްކޮށްފި

މާދަމާ ރޭ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ށ. ފޯކައިދޫގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ފުޓްބޯޅަ މެޗު އަންގާރަ ދުވަހުގެރެ ރެޔަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

June 09, 2019 2
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗަށް ދަތުރުފަތުރުގެ އުނދަގޫތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މި ފަހަރުގެ އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ދެ ލެގަށް ކުޅޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށް އެއް މެޗު އަތޮޅުތެރޭގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުން ވަރަށް ގިނަ...