12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 2
ޓީޗަރުންގެ ހަތަރު ވަނަ ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ޓީޗަރުންގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ހަތަރު ވަނަ ކޮންފަރެންސް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 22
"އިސްލާމް ޕޭޕަރު ހެދި ޓީޗަރުން މަކަރެއް ނުހަދާ"

މި އަހަރުގެ އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި އިސްލާމް މާއްދާގެ ކަރުދާސް ތައްޔާރުކުރި ޓީޗަރުންގެ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ޓީޗަރުންގެ ދިފާއުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 2
މީމިސްގެ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗުކޮށްފި

ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މުހިއްމު މައުލޫމާތު ލިބޭ "މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް (މީމިސް)" ގެ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 20
އިސްލާމް ޕޭޕަރާ ގުޅިގެން ޓީޗަރުންގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އެސްއެސްއީ އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް ޕޭޕަރު ލީކުވި ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވާތީ، އެކަން ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހަތަރު ޓީޗަރެއްގެ ފޯނާއި ލެޕްޓޮޕް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 4
ދަރިވަރުންގެ އިމްތިހާނުން ނައިޖީރިއާގެ ޓީޗަރުން ފެއިލް

އަބޫޖާ (އޮކްޓޯބަރު 11) - ނައިޖީރިއާގެ ހަ ވަނަ ގްރޭޑުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ އިމްތިހާނުން ފެއިލްވި އެ ގައުމުގެ އުތުރުގެ ކަދުނާ ސްޓޭޓުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 1
ކުދިން ސަލާމަތް ކުރަނިކޮށް މަރުވި ޓީޗަރަށް ބްރެޒިލްގެ ޝަރަފް

ސައޮ ޕޯލޯ (އޮކްޓޯބަރު 9) - ނާސަރީ ސްކޫލެއްގައި ރޯވި އަލިފާނުން ކުޑަ ކުދިންތަކެއް ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް މަރުވި ޓީޗަރަށް ބްރެޒިލްގެ އެންމެ މަތީ އެއް ޝަރަފް ކަމަށްވާ "އޯޑާ އޮފް މެރިޓް" ރައީސް މިޝޭލް ޓެމާ އަރުވައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 18
ޓީޗަރުން އުޅެނީ ބިރުވެރި މާހައުލެއްގައި: އެމްޑީޕީ

ޓީޗަރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ބިރުވެރި، މަޖުބޫރު ކުރުންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 05, 2017 15
ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ސްކޫލުތަކަށް އަންނަ އެންމެ އުފާވެރި އެއް ދުވަހަކީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހެވެ. މިކަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކުން މިއަދާއި އިއްޔެ ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 2
ޓީޗަރުންގެ ކޮންފަރެންސް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވަނީ

ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 15
މުޒާހަރާކުރި ޓީޗަރުން ކަނޑާނުލަން ނިންމައިފި

ހައްޔަރު ކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި، ގދ. ތިނަދު އާއި ގއ. ވިލިގިނލީގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ހަތަރު ޓީޗަރުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ކުރިން ދިން ނަމަވެސް، އެ މީހުން ކަނޑާނުލަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 28
ވިލިނގިލީ ދެ ޓީޗަރަކު ވެސް ކަނޑާލަނީ

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައި، މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހުކުރު ދުވަހު ގއ. ވިލިގިނލީގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ، އެ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދެ ޓީޗަރަކު ވެސް ވަކިކުރަން ނިންމައި، އެކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 5
އާބާދީ މަދު ސްކޫލުތަކަށް މަލްޓި ގްރޭޑް ޓީޗިން ތައާރަފްކޮށްފި

ދަރިވަރުން މަދު ސްކޫލުތަކުގައި މަލްޓިގްރޭޑް ސިސްޓަމަށް ކިޔަވައިދިނުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ.

August 17, 2017 64
އިދިކޮޅު އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ދެ ޓީޗަރަކު ވަކިކުރަނީ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ ގދ. ތިނަދޫ ސްކޫލުގެ ދެ ޓީޗަރަކު ވަކިކުރަން އުޅޭތީ އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 1
އައިލެންޑާސް އިން ޓީޗަރުންނަށް މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި

ބިލަބޮންގް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގަމުން އަންނަ އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަން ގްރޫޕުން ޓީޗަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަހާސިންތާއެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 86
މޫނު ބުރުގާ އަޅާތީ ޓީޗަރަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ކިޔަވައިދޭތީ އއ. މަތިވެރީ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 23
30 އަހަރަށް ފަހު ވިސާކާ މިސް ރާއްޖެއަށް އަލްވަދާއު

ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއްގެ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ އަދި ލަވަކިޔުމުން އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުފެ ފަހަތުގައި ހުންނެވި އެ ސްކޫލުގެ މިއުޒިކް ޓީޗަރު ވިސާކާ ޕަހަތުކުބުރާ (ވިސާކާ މިސް) ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 23
ކެންދޫ އައްޔަބެ: މިވަރުގެ ޚިދުމަތްތެރިޔަކު އެބަހުރިތަ؟

ބ. ކެންދޫ އެއްގަމުގޭ އަލީ ހުސެން (އައްޔަބެ) އަކީ ކުރިންސުރެ ވެސް އެ ރަށު ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫނާއެކެވެ. މިހާރު އުމުރުން 80 އަހަރު ފުރި، ބަލި އެނދުގައި އޮންނަން ޖެހިވަޑައިގަތް ނަމަވެސް، އޭނާ ދެކެ ކެންދޫ މީހުން ވާ ލޯތްބަކަށް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. ރަށުގެ ވެރިންނަށް ވުރެ ވެސް މީހުން އޭނާއަށް ގަދަރު ކުރެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 29
ކިޔެވުން ބާއްވަނީ ރިޕޯޓް ދޭން ދެ ހަފުތާ އޮތުމުން

މި ހަފުތާގައި ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ބާއްވަނީ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ އިމްތިހާން ނިމި ރިޕޯޓު ފޮތް ދިނުމާ ދެމެދު ދެ ހަފުތާގެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވާތީ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 62
ބަންޖެއްގެ މައްސަލާގައި ޓީޗަރަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހު ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގައި ކީ ބަންޖެއްގެ މައްސަލާގައި އެ ރަށު ސްކޫލުގެ ލީޑިން ޓީޗަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 5
ދަރިވަރަކު ދަމާފައި ގެންދިޔަ ޓީޗަރު ވަކިކޮށްފި

އޮހާޔޯ (މެއި 8) - އެމެރިކާގެ އޮހާޔޯ ސްޓޭޓުގެ ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރަކު ދަރިވަރެއްގެ އަތުގައި ހިފާ ބިންމަތީގައި ދަމާފައި ގެންދިޔަ މައްސަލަ ބޮޑުވެ އެންމެ ފަހުން އެ ޓީޗަރު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 27
ދަރިވަރުންގެ ލޯތްބާ އެކު އުމުރުގެ ބޮޑު ބައި ރާއްޖޭގައި

އެ މީހުން ބުނާ ގޮތުން މާލޭގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ދިޔަޔަސް އެ މީހުން ކިޔަވައިދިން ދަރިވަރަކާ ދިމާވެ އެވެ. "ސާ" އޭ ކިޔާފައި މަގުމަތިން މީހަކު ގޮވާނުލާ ދުވަހެއް މަދު ވާނެ އެވެ. އަމިއްލަ ގައުމާއި އާއިލާ ދޫކޮށްލާފައި ރާއްޖޭގައި އުޅޭތާ އެތައް އަހަރެއް ވީ ނަމަވެސް، އެ ބީރައްޓެހިކަން އެ މީހުންނަށް އިހުސާސް ނުވަނީ މި ސަބަބާ ހުރެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 45
"ޓީޗަރުންނަށް ފަށާ އިނގިރޭސި ކޯހާ މެދު ކަންބޮޑުވުން"

ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންނާއި ހުރިހާ މުދައްރިސުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު މަތި ކުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތަކާ ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޕްރޮގްރާމާ މެދު ބައެއް ޓީޗަރުންގެ މެދުގައި ކަންބޮޑުވުން އުފެދިއްޖެ އެވެ.