17 ޖޫން

June 17, 2017 23
ކެންދޫ އައްޔަބެ: މިވަރުގެ ޚިދުމަތްތެރިޔަކު އެބަހުރިތަ؟

ބ. ކެންދޫ އެއްގަމުގޭ އަލީ ހުސެން (އައްޔަބެ) އަކީ ކުރިންސުރެ ވެސް އެ ރަށު ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫނާއެކެވެ. މިހާރު އުމުރުން 80 އަހަރު ފުރި، ބަލި އެނދުގައި އޮންނަން ޖެހިވަޑައިގަތް ނަމަވެސް، އޭނާ ދެކެ ކެންދޫ މީހުން ވާ ލޯތްބަކަށް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. ރަށުގެ ވެރިންނަށް ވުރެ ވެސް މީހުން އޭނާއަށް ގަދަރު ކުރެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 29
ކިޔެވުން ބާއްވަނީ ރިޕޯޓް ދޭން ދެ ހަފުތާ އޮތުމުން

މި ހަފުތާގައި ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ބާއްވަނީ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ އިމްތިހާން ނިމި ރިޕޯޓު ފޮތް ދިނުމާ ދެމެދު ދެ ހަފުތާގެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވާތީ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 62
ބަންޖެއްގެ މައްސަލާގައި ޓީޗަރަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހު ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގައި ކީ ބަންޖެއްގެ މައްސަލާގައި އެ ރަށު ސްކޫލުގެ ލީޑިން ޓީޗަރަކު ގޭގައި މަޑުކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 5
ދަރިވަރަކު ދަމާފައި ގެންދިޔަ ޓީޗަރު ވަކިކޮށްފި

އޮހާޔޯ (މެއި 8) - އެމެރިކާގެ އޮހާޔޯ ސްޓޭޓުގެ ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރަކު ދަރިވަރެއްގެ އަތުގައި ހިފާ ބިންމަތީގައި ދަމާފައި ގެންދިޔަ މައްސަލަ ބޮޑުވެ އެންމެ ފަހުން އެ ޓީޗަރު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 27
ދަރިވަރުންގެ ލޯތްބާ އެކު އުމުރުގެ ބޮޑު ބައި ރާއްޖޭގައި

އެ މީހުން ބުނާ ގޮތުން މާލޭގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ދިޔަޔަސް އެ މީހުން ކިޔަވައިދިން ދަރިވަރަކާ ދިމާވެ އެވެ. "ސާ" އޭ ކިޔާފައި މަގުމަތިން މީހަކު ގޮވާނުލާ ދުވަހެއް މަދު ވާނެ އެވެ. އަމިއްލަ ގައުމާއި އާއިލާ ދޫކޮށްލާފައި ރާއްޖޭގައި އުޅޭތާ އެތައް އަހަރެއް ވީ ނަމަވެސް، އެ ބީރައްޓެހިކަން އެ މީހުންނަށް އިހުސާސް ނުވަނީ މި ސަބަބާ ހުރެ އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 45
"ޓީޗަރުންނަށް ފަށާ އިނގިރޭސި ކޯހާ މެދު ކަންބޮޑުވުން"

ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންނާއި ހުރިހާ މުދައްރިސުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ އިނގިރޭސި ފެންވަރު މަތި ކުރުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތަކާ ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޕްރޮގްރާމާ މެދު ބައެއް ޓީޗަރުންގެ މެދުގައި ކަންބޮޑުވުން އުފެދިއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 5
ޑްރަގް ތުހުމަތުގައި ވަކިކުރި ޓީޗަރަށް ވަޒީފާ ދެނީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރު ކުރުމުން އޭނާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށް އޭނާ އަށް އެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދޭން ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 6
އެވިޑުން ޓީޗިން މާސްޓާސް ދެ ކޯހެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ޓީޗިން މާސްޓާޒް ފެންވަރުގެ ދެ ކޯހެއް އެވިޑުން ރޭ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 6
ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ޓީޗަރުންގެ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްރައިވެޓް އެޑިއުކޭޝަން ކުންފުނި، އެޑިއުކޭޝަން ފަސްޓް (އީއެފް) އާ އެކު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 55
ޑިގްރީއަށް ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގައި އޮޅުންތަކެއް!

ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ޓީޗަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރޭގައި އޮޅުންތަކެއް އަރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ޓީޗަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017
ދަރިވަރުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ޓީޗަރުގެ ކިޑްނީ ދީފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 1) - ކިޑްނީ މައްސަލަ ޖެހި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑައިލިސިސް ހަދަން ޖެހިފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ދަރިވަރުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން އެއް ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރެވުނީތީ އުފާ ކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރަކު ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 7
ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލަށް އިދާރާތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލަށް ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ ލަފާ ހޯދުމަށް މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީ ކޮމެޓީން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 1
ކެއާ ސޮސައިޓީގެ ޓީޗަރެއްގެ މުސާރަ ސްޓެލްކޯ އިން ދެނީ

ކެއާ ސޮސައިޓީ މުވައްޒަފެއްގެ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުސާރަ، ސްޓެލްކޯއިން ސްޕޮންސާކޮށްދީފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 35
ރަޖިސްޓަރީ ނުވެ ޓީޗަރުކަން ނުކުރެވޭ ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި

ސްކޫލެއްގައި ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގައި ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނީ ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 7
ކުނަހަންދޫން ހައްޔަރުކުރި ޓީޗަރު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުން އޮތްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ހައްޔަރުކުރި ލ. ކުނަހަންދޫ ސްކޫލްގެ ލީޑިން ޓީޗަރު އެ މައްސަލާގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 62
ޓީޗަރަކީ ކާކުކަން ދަރިވަރުންނަށް ފެންނަން ޖެހޭ: އުތެމަ

ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރަކީ ކާކުކަން ދަރިވަރުންނަށް އެނގި، ފުރިހަމަ އަށް އިތުބާރުކުރެވޭ މީހަކަށް ވުމަކީ އުނގެނުމަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރަން ކޮންމެހެން އިސްކަންދޭން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ އުތެމަ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 52
މޫނުބުރުގާ އެޅި ރަސްދޫ ޓީޗަރަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި

އއ ރަސްދޫގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީޗަރަކު މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ކިޔަވައިދޭތީ މިއަދު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

January 30, 2017 5
އިނގިރޭސިބަހުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން އެހީވަނީ

ދިވެހި ޓީޗަރުންގެ އިނގިރޭސި ބަހުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރައިވެޓް އެޑިއުކޭޝަން ކުންފުނިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 4
ޓީޗަރަކު ދަރިވަރެއްގެ އިސްތަށިގަނޑު އުފުރާލައިފި

އިންޑިއާގެ ސްކޫލެއް ކަމަށްވާ ގިޔާންއޮޑޭ ވިދްޔާމަންދިރްގައި ކިޔަވާ ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ފީ ނުދެއްކި ކަމަށް ބުނެ ޓީޗަރަކު އެ ކުއްޖާގެ އިސްތަށިގަނޑުން ބައެއް އުފުރާލައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 12
އަރަބިބަސް ފުޅާކުރަން ސައޫދީން ރާއްޖެއަށް 17 ޓީޗަރުން

ރާއްޖޭގައި އަރަބި ބަސް ފުޅާކޮށް ޔުނިވާސިޓީތަކާއިި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒާއި ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމަށް، ސައޫދީން ރާއްޖެއަށް 17 ޓީޗަރުން ފޮނުވައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
ތަމްރީން ދިނުމަށް އައިޔޫއެމް-އެކްސެލް އެއްބަސްވުމަކަށް

އިސްލާމިކްް ޔުނިވާސިޓީ (އައިޔޫއެމް) ގައި ޓީޗިން ހަދާ ދަރިވަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް އެކްސެލްް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލާ އެކު މިއަދު އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.