ފިޓްބިޓް އަދި ގާމިން، ފިލިޕްސްގެ ފިކުރީ މުދަލުން ވައްކަންކުރިތޯ ބަލަނީ

ސިއްހަތާ ގުޅުން ހުރި ސްމާޓް ޑިވައިސްތައް ފިލިޕްސް އިން އުފައްދަ އެވެ. ފިޓްބިޓް އަދި ގާމިން އިން ވެސް އުފައްދަ އެވެ. މިއީ ވާދަވެރި އަދި އެހައި ބާރުގަދަ ސިނާއަތެކެވެ. ސްމާޓް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަދި ޑިޖިޓަލް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އަކީ ވެސް ބޮޑު މުދާވެރިކަމެކެވެ.


ފިލިޕްސްގެ ފިކުރީ މުދަލުން ފިޓްބިޓް އަދި ގާމިން ވައްކަންކުރާ ކަމަށް ބުނެ، މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ވަނީ އެދިފަ އެވެ. ފިލިޕްސް އިން ބުނާ ގޮތުގައި، އެ މީހުން އިންވެސްޓްކޮށް އުފައްދާފައި ހުރި ފިކުރުން އަދި އެހެން ކުންފުނިތަކުން ވެސް ދަނީ، ލައިސަންސެއް ނެތި ފައިދާ ހޯދަމުންނެވެ.

ފިޓްބިޓް އިން ބުނާ ގޮތުގައި ފިލިޕްސް އެ ހަދަނީ ދޮގެކެވެ. ފިލިޕްސްގެ ބޭނުމަކީ އެ ކުންފުނީގެ އަގުވައްޓާލުމެވެ. އެއީ ފިލިޕްސް އަށް މާކެޓް ގެއްލެމުންދާތީ ސަމަލުކަން ހޯދުމަށް ކުރާ ކަމެކެވެ. ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ސްމާޓް ގަދި އަދި ސްމާޓް ބޭނުންޑް އުފެއްދުމުގައި، ފިލިޕްސްގެ އެހީތެރިކަން ކޮންމެހެން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ފިޓްބިޓް ބުނެ އެވެ.

ޔޫއެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ކޮމިޝަނުން ބުނާ ގޮތުގައި، ފިލިޕްސް އިން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލާނެ އެވެ. މައްސަލަ ބަލަން އަދި ވަކި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑަނޭޅި ނަމަވެސް، ފިޓްބިޓް އަދި ގާމިންގެ އޮފީސްތައް ވެސް ޗެކުކުރާނެ އެވެ.

ފިކުރީ މުދަލުން ވައްކަންކުރުން އަދި ވިޔަފާރީގައި ވާދަވެރިންނަށް ޖެއްސުންކުރުމަކީ އެމެރިކާ އަދި ޔޫރަޕްގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. ގޫގުލް، އެމެޒޯން އަދި ފޭސްބުކް އަށް ވެސް ވަނީ މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ޒިންމާވާންޖެހިފަ އެވެ. އަދި އެތައް ފަހަރަކު ވަނީ ޖޫރިމަނާކޮށްފަ އެވެ. ޔޫރަޕްގެ އިދާރީ ބާރުތަކުން މި ތިން ކުންފުނި އަބަދު ވެސް އޮންނަނީ ބްލެކް ލިސްޓްކޮށްފަ އެވެ.

ފިލިޕްސްގެ ފިކުރީ މުދަލުން ފިޓްބިޓް އަދި ގާމިން ވައްކަންކުރާ މައްސަލަ ބަލަން ހުރަހެޅުމުގެ ކުރިން، ލައިސަންސް ހޯދަން ފުރުސަތު ދިން ކަމަށް ފިލިޕްސް ބުނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ފިޓްބިޓް އަދި ގާމިން ވެސް އިޖާބަދީފައި ނުވާ ކަމަށް ފިލިޕްސް ބުނެ އެވެ.