ވަންޕްލަސްގެ ހެޑްފޯންތަކެއް އެއާޕޮޑްތަކެއް ކަމަށް ހީކޮށް ހިފަހެއްޓުމުން އެމެރިކާގެ ކަސްޓަމްސް އަށް މަލާމާތް

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާ އިން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ވަންޕްލަސް ހެޑްފޯންތަކެއް، އެމެރިކާގެ އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެއާޕޮޑްގެ ފޭކް އުފެއްދުންތަކެއް ކަމަށް ހީކޮށް އެމެރިކާގެ ކަސްޓަމްސް އިން ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ކަސްޓަމްސް އަށް ބައެއް މީހުންގެ މަލާމާތް ރައްދުވެއްޖެ އެވެ.


ކަސްޓަމަޓްސް ވަނީ އެއާޕޮޑްތަކެއް ކަމަށް ހީކޮށް ވަންޕްލަސް ބްރޭންޑްގެ 2،000 ހެޑްފޯން ހިފަހައްޓައިފަ އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ކަސްޓަމްސް އެންޑް ބޯޑާ ޕްރޮޓެކްޝަން (ސީބީޕީ) އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ހެޑްފޯންތައް ހިފަހެއްޓީ މިދިޔަ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ޖޯން އެފް ކެނެޑީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ކަމަށެވެ. ބަޔާނުގައ ބުނެފައި ވަނީ އެ ހެޑްފޯންތަކަކީ އެއާޕޮޑް ނަމަ އެ އެއްޗެހީގެ އަގު 398،000 ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެތަކެތި ހިފަހެއްޓީ ފޭކް އެއާޕޮޑްތަކެއް ކަމަށް ހީކޮށް ކަމަށްވާތީ ފަހުން ކަންވީ އެހެން ނޫން ކަމަށް ބުނެ ސީބީޕީން އޭގެ ފޮޓޯތަކަކާ އެކު ޓްވީޓް ވެސް ކޮށްފައިވެ އެވެ. އެ ޓްވީޓާ އެކު ވަން ޕްލަސް އެމެރިކާގެ ޓްވިޓާ ހޭންޑްލް އިން ވަނީ ހިފަހެއްޓީ ހެޑްފޯންތައް އަނބުރާ ރައްދުކޮށް ދިނުމަށް އެދިފަ އެވެ.

މިއާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މިކަމަކީ އެމެރިކާގެ ބޯޑް ކޮންޓްރޯލްގެ އެންމެ އިސް އެޖެންސީ ކަމަށްވާ ކަސްޓަމްސްގެ ދޯހަޅި އަދި ތަނެއްދޮރެއް ނޭނގޭ ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ކަސްޓަމްސް އަށް ޖޯކްޖެހި ބައެއް މީހުން ބުނިގޮތުގައި އެ ހެޑްފޯންތަކުގެ ޕެކްގައި ވެސް "ވަންޕްލަސް ބަޑްސް" ލިޔެފައިވާ އިރު އެއީ އެއާޕޮޑް ކަމަށް ނިންމައި ހިފަހެއްޓުމަކީ އެމެރިކާ އިން ޗައިނާއާ ދޭތެރޭ ގެންގުޅޭ ނުބައި ތަސައްވުރަށް ބާރުދޭ ކަމެކެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ވަނީ ތިމަންނަމެންގެ ފޯނު ދެން ނުހިފެއްޓިއްޔާ ނަސީބެކޭ ވެސް ބުނެފަ އެވެ.