13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017
އެސްއެމްއެސް އަށް 25 އަހަރު

ސްމާޓްފޯނުތަކުން ޗެޓްކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިން ސްކައިޕް، މެސެންޖާ، ސްނެޕްޗެޓް، އައިމެސެޖް، ވައިބާ، ވަޓްސްއެޕް އަދި ޓެލެގްރާމް ފަދަ މަޝްހޫރު މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ސަބަބުން "އެސްއެމްއެސް – ޝޯޓް މެސެޖް ސާވިސް" ނެތިދާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، އެއިން އެއްވެސް ޚިދުމަތަކާ ނުބައްދަލު ދުވެލީގައި އެސްއެމްއެސް ބޭނުންކުރުން...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017
ގޫގުލްއިން ބެކްގްރައުންޑް ޑޭޓާ ކޮންޓްރޯލްކޮށްދެނީ

ގޫގުލްއިން އަނެއްކާ ވެސް ސަޅި އެޕެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ. އެއީ "ޑޭޓާލީ" އެވެ. ބޭނުމަކީ "ބެކްގްރައުންޑް ޑޭޓާ" ކޮންޓްރޯލްކުރުމެވެ. ވާނުވާ ނޭނގި ޑޭޓާ ހުސްވަނީ ކީއްވެކަން އަންގައިދިނުމެވެ. ފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހާ އަށް އެނގުމެއް ނެތި، ބެކްގްރައުންޑްގައި ޑޭޓާ ބޭނުންކުރާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 3
އަމިއްލައަށް ފެން ސާފުކޮށް ޖަރާސީމު ނައްތާލާ ފުޅިއެއް

ފުޅިފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެންފުޅި ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި، އާދައިގެ ފެން އަޅައިގެން ފިލްޓަރުކޮށްގެން ބޭނުންކުރާނެ ފުޅިއެއް ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

December 11, 2017
އައިފޯނު 10ގެ ބައިތަކަށް ދޭ އޯޑަރުތައް ދަށަށް

އައިފޯން 10 އަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް އުފައްދަން އެޕަލްއިން އޯޑަރުދޭ މިންވަރު ދަށްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، އެ ބައިތައް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ބުނެފި އެވެ. މައިގަނޑު ސަބަބެއް ކަމަށް...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 3
ފޮޓޯއަށް ދިރުން ގެންނަނީ

އެމީހެއްގެ އިހުސާސްތައް ފޮޓޯތަކުން ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ މީހުން މަދެއްނޫނެވެ. އެކަމަކު ފޮޓޯއަކީ މިހާތަނަށް އައި އިރުވެސް ދިރުމެއްވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ދިރޭ ފޮޓޯ...

December 07, 2017
ސެމްސަންގުން ފޯނުތަކުގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރަނީ

ހޯދަން ބޭނުންވަނީ އިންޓާނަލް ސްޓޯރޭޖް ކިހާ ވަރެއްގެ ފޯނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖާގަ ބޮޑުވި ވަރެއް ރަނގަޅު ދޯ އެވެ. ސްމާޓްފޯން މަސްރަހުގައި، އިންޓާނަލް ސްޓޯރޭޖް ކުޑަ ފޯނުތަކަށް މަޝްހޫރުކަމެއް...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017
ކާރިސާގެ ހާލަތަށް ހާއްސަ ފާޚާނާތައްޓެއް

ކާރިސާއެއްގެ ވަގުތުގައި އެންމެ އަވަހަށް ކަށަވަރުކުރަން ބޭނުންވަނީ ކާނާ އާއި ހިޔާވަހި ކަމެވެ. އެކަމަކު ރައްކާތެރިގޮތުގައި ފާޚާނާކުރެވޭނެ ގޮތަކާ މެދު ވެސް ނުވިސްނާ ދޫކޮށްލެވޭކަށް...

December 06, 2017 1
ފައިލްސް ގޯ: ގޫގުލް އަށް ވެސް ފައިލް މެނޭޖަރެއް

ދޫކޮށްލައިގެން ފަރުޖެއްސެން ނެތް ގިނަ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް، ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރަށް ޖަމާވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. އެ ލިސްޓަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުވެފައި ވަނީ "ފައިލްސް ގޯ" އެވެ. މިއީ ގޫގުލްގެ...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017
ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އިނގިއްޔަށް

މުހިއްމު ޖަލްސާއެއްގެ މެދުތެރެއިން ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުމަކީ ނުވަތަ ފޯނާ ކުޅުމަކީ ހުތުރު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް ފަހަރު ސިފަވެ އެވެ. މިއޮތީ މިކަމަށް ވެސް ހައްލެކެވެ. އަތުގެ އިނގިއްޔެއްގެ އިޝާރާތުން ފޯނުގެ އަޑު ކަނޑާލަންވީ އެވެ.

December 05, 2017 2
އަތުން އަނބުރާ ދޮންނަ މެޝިނެއް

ހުނިގާނާ ދައްޗެއްހެން މަސައްކަތްކުރާ ދޮންނަ މެޝިނެއް ދުށިންހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކު މިއީ ދޮންނަ މެޝިނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގައި ފަހަތަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތަށް...

December 05, 2017 2
ސެމްސަންގުން އަތްތިލަ ސްކޭންކުރަނީ

ލޮލުގެ ކަޅި އަށް ވުރެ ސްމާޓްފޯން ދެކެ އަހަރެމެން ލޯބިވެ އެވެ. އެ އެއްޗެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި، އިނގިލީގެ ނިޝާން އަދި ލޮލުގެ ކަޅި ވެސް މި އުޅެނީ ފޯނުތަކުގައި ރައްކާކޮށްގެންނެވެ....

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 6
އައިފޯން 10ގައި ފާސްޓް ޗާޖިން ސްޕީޑް ދަށް

އެންޑްރޮއިޑް ބައެއް ފޯނުތަކުގައި ފާސްޓް ޗާޖިން ޓެކްނޮލޮޖީ މާ ފުރިހަމަ ކަމަށް "ޓޮމްސް ގައިޑް" އިން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ. އައިފޯން 10 އަށް ވުރެ "ވަންޕްލަސް 5ޓީ" އަދި "އެލްޖީ ވީ30" ވެސް، ފާސްޓް ޗާޖް މޯޑްގައި، މާ އަވަހަށް ބެޓެރީ ޗާޖްކުރެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017
ޓްރޫކޯލާ ފޮހެލަން އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް އަންގައިފި

ސްމާޓްފޯނުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް، އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ސިފައިންނަށް އަންގައިފި އެވެ. ފޯނުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ 42 އެޕްލިކޭޝަނެއް ފޮހެލަން ސިފައިންނަށް ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. ފޮހެލަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ އަދަދަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017
ކާރުގެ ދޮރު ހުޅުވަން އުޅޭކަން އަންގައިދޭ ބޮތްކެއް

ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ކާރުގެ ދޮރު ކުއްލިއަކަށް ހުޅުވާލަފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޭގެ ފަހަތުން އަންނަ ވެހިކަލްތަކަށް އަބަދުވެސް އޮވެ އެވެ. ހެޔޮވަރު މިނެއްގައި ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ކުރިމަތީ އޮންނަ ކާރުގެ ދޮރު ހުޅުވާލައިފި ނަމަ ސަލާމާތްވާން ކުއްލިއަކަށް ބުރަކި ޖައްސައިފި ނަމަ ވެއްޓިދާނެއެވެ. ނޫނީ ކޮންޓްރޯލްނުވެ ދޮރުފަތުގައި ޖެހިދާނެއެވެ....

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 3
ނަޖިހުން ގޭހާއި ކަރަންޓާއި ފެނާއި ގަސްކާނާ އުފައްދަނީ

ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ފައިދާއެއް ހޯދިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަންހެއްޔެވެ؟ ނިއުޖެނެރޭޓަރަކީ ނަރުދަމާއިން ބޭރުވާ ނަޖިހުން ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތައް ހޯދޭ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ކުޑަ ޕްލާންޓެކެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
ދުވުމުގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ސްމާޓް ބޫޓެއް

ދުވުމުގެ ފެންވަރު އަންގައިދޭ ސްމާޓް ބޫޓެއް އުފައްދައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

November 30, 2017
އޯލެޑް ޑިސްޕްލޭ އުފައްދަން އެޕަލް ޗައިނާ އަށް

އައިފޯނު އުފެއްދުމުގައި އެޕަލް އުފުލަން ޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ތަކުލީފަކީ، ފޯނަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް އުފައްދަން މީހުންނަށް ކަމުކިޔަން ޖެހުމެވެ. މިއީ އެޕަލް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ކުރަން...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017
ވައިޓް ހައުސްގައި އަމިއްލަ ފޯނު ބޭނުންކުރުން މަނާކުރަނީ

ވައިޓް ހައުސްގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް ބޭރަށް ލީކުވާ މައިގަނޑު ވަސީލަތަކީ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ އަމިއްލަ ފޯނުތައް ކަމަށް އޮފިޝަލަކު ބުނެފި އެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އަމިއްލަ...

November 29, 2017 8
ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހުމާއި ތަޅުދަނޑީގެ ބޭނުން ކެނޑެނީ

ސްމާޓް ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކު ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވަމުން އަންނައިރު އެންމެ ބޮޑު އިންގިލާބެއް ފެންނަނީ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ގުޅުން ހުރި ތަކެތިންނެވެ. މިއީ ވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 1
އެޕަލް އަށް ކަރަންޓް ކާރެއް ނުއުފެއްދިގެން އުޅެނީ ކީއްވެ؟

އެޕަލް އަށް ކަރަންޓް ކާރެއް ނުއުފެއްދިގެން އުޅެނީ، ކަރަންޓް ކާރެއްގައި ހިމެނުމަށް އެޕަލް އެދޭ ފެންވަރުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ދުނިޔޭގައި ވެސް ނެތުމުންނެވެ. އެޕަލް އިން ކަރަންޓް ކާރު މާނަކުރަނީ އެހެން މީހުން މާނަކުރާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 7
އައިފޯން 10: ފާސްޓް ޗާޖިން

އައިފޯނަށް ފާސްޓް ޗާޖިން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެއީ އައިފޯނަށް މުޅިން އާ ފީޗާއެކެވެ. އައިފޯނަށް 10 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ނެރުނު އައިފޯން 10، ފާސްޓް ޗާޖްކުރެވެ އެވެ. އައިފޯން 8...

November 27, 2017
އެކްސިޑެންޓް ވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދޭ ބައްތިއެއް

އެހެން ވެހިކަލެއް އަންނަކަން ކުރިން ދެގެގަންނަ ބައްތިއެއް އީޖާދުކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 2
އިންޑިޔާގައި ކަރަންޓް ކާރު ދުއްވަން އޫބާ ތައްޔާރުވަނީ

އިންޑިޔާގައި ދުއްވާ އޫބާ ޓެކްސީތައް، ކަރަންޓް ކާރަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ގަސްދުކޮށްފި އެވެ. އޫބާއިން ބުނި ގޮތުގައި، އަންނަ އަހަރު މާޗު މަހުގެ ކުރިން، ދިއްލީ އަދި ހައިދަރުއާބާގުދައި ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށާނެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 3
ލޮކޭޝަން ނުޖެއްސިޔަސް އެންޑްރޮއިޑް ފޯނު އޮންނަތަން ބެލޭ

ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވުނަސް، މިއީ ވަރަށް ސީރިއަސްކަމެކެވެ. އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް މެދުވެރިކޮށް ގޫގުލްއިން ޖާސޫސްކުރަނީ އެވެ. ދެން އެނޫން ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

November 23, 2017 1
ގެއްލޭ އެއްޗެހި ދެން ހޯދައިދޭނީ ސެމްސަންގުން

ގެއްލޭ އެއްޗެހި މޯބައިލް ނެޓްވޯކްގެ ތެރެއިން ހޯދޭނެ ގޮތެއް ސެމްސަންގުން ދެނެގެންފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017
ބޯސް އިން މިފަހަރު ހެދީ ކަންފަތަށް ޖަހާ އުނގުރިއެއް

ނިދަން އުނދަގޫވާ ކަހަލަ އަޑުތައް ކަނޑުވާލަދޭ، ކަންފަތަށް ޖަހާ އަރާމު "އުނގުރި"އެއް ކަހަލަ ސްމާޓް އިއަޕްލަގެއް ބޯސް އިން އުފައްދައިފި އެވެ.

November 22, 2017 2
ކަރަންޓް ކާރުތައް މަގުތަކަށް ނުކުންނަނީ

ޕެޓްރޯލް ނުވަތަ ޑީސަލަށް މުޅިން ބަރޯސާވާ ކާރުތައް ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ފްރާންސުން ނިޔަތްގަނެފި އެވެ. މި ބީދައިން ގާނޫނެއް ފާސްކޮށް...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 3
ދެން ކޮން އައިފޯނެއް؟

އައިފޯނު 10 ނެރެފި އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް އެ ފޯރި ނުކެނޑެ އެވެ. އައިފޯނަށް 10 އަހަރު ފުރޭ އަހަރު ފާހަގަކުރަން، އެޕަލްއިން އައިފޯން 10 ނެރުނުއިރު، އައިފޯން 9 ވީ ތަނެއް ނޭނގެ އެވެ. އެކަމާ ކަންބޮޑުވެގެން މީހަކު ވާހަކަދައްކާތީ ވެސް ނުއިވެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 3
ޖަރުމަނުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ސްމާޓްވޮޗް މަނާކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް ޖަރުމަނުގައި ސްމާޓްވޮޗް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ޗާލު ކުލަތަކުން ކިތަންމެ ޖަރީކޮށްފައި ހުރި ނަމަވެސް، ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ސްމާޓްވޮޗަކީ ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރަން ރައްކާތެރި އާލާތެއް ނޫނެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017
އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ތްރީޑީ ސެންސިން

އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކުގައި ތްރީޑީ ސެންސިން ހިމަނަނީ އެވެ. އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ހާޑްވެއާ ހޯދުމަށްޓަކައި ސްމާޓްފޯން ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ވާވޭ، ޝޯމީ އަދި އޮޕޯއިން 2018 ގައި ނެރޭ ފޯނުތަކުގައި އެ ފީޗާ ހިމަނާނެ ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ.