19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 44
ދިވެހި ޑިވެލޮޕަރުންތަކެއް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް

ޓްވިޓާގައި ލައިކެއް ދިނުމުން ހިތްތައް ބުރައިގެންދާ މަންޒަރު ސިފަކޮށްލާށެވެ. ހިތްގައިމެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟ ހަމަ އެގޮތަށް އެކި ވެބްސައިޓްތަކުގައި މިކަހަލަ ރީތި އެނިމޭޝަންތައް ލާފައި...

October 19, 2017
މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑު ފޯނު، ސްކްރީން އެންމެ ބޮޑު ފޯނު

މިއީ އެސެންޝަލް ފޯނުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެސެންޝަލް ފޯނަކީ އެއަށް ވުރެ ސާދާ ފޯނެއް އަދި ނެތް ކަމަށް ބުނެ އުފައްދައިގެން އުޅޭ ފޯނެކެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 1
އައިފޯން 8 އަށް ވުރެ ގިނައިން އައިފޯން 7 ވިކޭ

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު ފޯނު ކަމަށްވާ އައިފޯން 8 ގެ މޮޑެލްތަކަށް ވުރެ އަދިވެސް ވިޔަފާރި ރަނގަޅީ އޭގެ ކުރިން ނެރުނު އައިފޯން 7 ގެ ކަމަށް، މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބާ ހަވާލާދީ ކީބޭންކް ކެޕިޓަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

October 18, 2017
ގޫގްލް މެޕްސް ޖައްވަށް، އެހެން ޕްލެނެޓްތައް ބަލައިލާ

ގޫގްލް މެޕްސް އަށް ވަދެފައި، ޖައްވަށް ދެވެން ދެން ޒޫމް އައުޓް ކޮށްލާށެވެ! ބިމާއި ބިމުގެ ވަށައިގެންވާ މަޑި ކިލަނބުގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކެއް ފެންނާނެ އެވެ.

October 18, 2017 3
އައިފޯން 10ގެ ޑިމާންޑް އޮބިއޮންނަ ވަރު ނުވެދާނެ

އައިފޯން 10 އަށް ޚާއްސަކުރަން ޖެހިފައި ހުރި އީޖާދުތަކުގެ ސަބަބުން، ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ސަޕްލައި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 12
130 މިލިޔަން އަހަރުވީ ގްރެވިޓޭޝަނަލް ވޭވެއް ހޯދައިފި

"ގްރެވިޓޭޝަނަލް ވޭވްސް"ގެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށާއިރު، މިއީ ކޯއްޗެއްކަން އެނގުން މުހިންމު ވާނެ ކަމަށް ދެކެމެވެ. އެންމެ ކުރުކޮށް ބުނާ ނަމަ، މިއީ ތަރިތައް އެކަތި އަނެކެއްޗާ ޖެހި، ގޮވާއިރު ނުވަތަ ދެ ބްލެކް ހޯލް އެއްވާއިރު (މާޖް ވާއިރު) ޖައްވުގައި އުފެދޭ "ރާޅުބާނި" ތަކެއް ފަދަ އެއްޗެކެވެ.

October 17, 2017 1
ވަންޕްލަސްއިން ޒާތީ މައުލޫމާތު އެއްކުރާ ކަމަށް ބުނެފި

މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އެއްކުރާ ކަމަށް ވަންޕްލަސް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ. ވަންޕްލަސްއިން ބުނި ގޮތުގައި، އޮކްޓޯބަރު ނިމެންވާއިރަށް އެކަން މުޅިން ހުއްޓާލާނެ އެވެ.

October 17, 2017
ރޮބޮޓެއް ލައްވައި މަސާޖުކޮށްލަން ކެރޭނެތަ؟

މަސާޖުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ރޮބޮޓެއް ސިންގަޕޫރުގެ ކްލިނިކެއްގައި ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 1
އެންޑްރޮއިޑް 8: އޯރިއޯ ބިސްކޯދެއް

އޯރިއޯ އަކީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ އަހައިފި ނަމަ ކުޑަކުދިން ބުނާނީ ބިސްކޯދެއް ކަމަށެވެ. މި ސުވާލަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ސައްހަ ޖަވާބަކީ ވެސް އެއީ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017
ވަންޕްލަސް ޖާސޫސްކުރަނީތަ؟

ޖާސޫސްކުރަނީ ވަންޕްލަސް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ފަރުދީ މައުލޫމާތު އެއްނުކުރާ ސްމާޓްފޯނެއް ނެތެވެ. ސްމާޓް އިލެކްޓްރޯނިކްސް ވަށައި އިންސާނުން ދައުރުވަމުން ދާއިރު، ސްމާޓް އާލާތްތަކުން ފަރުދީ މައުލޫމާތު އެއްކުރަނީ ޖާސޫސްކުރުމުގެ ނިޔަތުގައެއް ނޫނެވެ. އެއީ ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ކުރެވޭ ދިރާސާއެކެވެ. ކުންފުނިތަކުން ބުނަނީ...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017
ޗޯކް: ވީޑިއޯގައި ކުރަހައި، ކިޔައިދޭން ފަސޭހަ އެޕެއް

ކޮމްޕިއުޓަރެއް ނުވަތަ ޓީވީއެއް ފަދަ އެއްޗަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އެކަން ހައްލުކުރާނެ ގޮތް ފޯނުން ކިޔައިދިނުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ގޮތް އެނގޭ...

October 11, 2017
ވާވޭ އަށް ވެސް ޑިޖިޓަލް އެސިސްޓޭންޓެއް

ވާވޭ އަށް ދެން ނުވެ އޮތް ކަމަކީ ޑިޖިޓަލް އެސިސްޓޭންޓެއް ތައާރުފުކުރުމެވެ. ޑިޖިޓަލް އިލެކްޓްރޯނިކް މާކެޓްގައި މިހާރު ފެޝަނަކަށް ވެފައި އޮތް ކަމަކީ އެއީ އެވެ. އެޕަލް، ސެމްސަންގް،...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2017 9
މެސެޖަށް ރިޕްލައި ކުރެވޭ ގޮތް ވައިބައިން ވެސް ހަދައިފި

މިއީ މިހާރު އެންމެ މަގުބޫލު މެސެޖިން އެޕްލިކޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވެފައިވާ ފީޗާއެކެވެ. އެކަމަކު ވައިބަގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓާ އެކު ވައިބައަށް ވެސް މި...

October 09, 2017 3
ނޯވާ ލޯންޗާ 50 މިލިއަން ޑައުންލޯޑް ފަސްދީފި

ނޯވާ ލޯންޗާ ކޮށްދޭ ކަމަކީ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުގެ ހޯމް ސްކްރީން ބަދަލުކޮށްލުމެވެ. އެ މީހަކު ބޭނުން ގޮތަކަށް، ކޮންމެ މީހަކަށް ކަމުދާ ގޮތަކަށެވެ. ނޯވާ ލޯންޗާ މަޝްހޫރުވާން މެދުވެރިވި...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 6
އައިފޯން 10 އުފައްދަން 5 އަހަރު

އައިފޯން 10 އުފައްދާފައި ވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުން ކަމަށް، އެޕަލް ޗީފް ޑިޒައިން އޮފިސާ، ޖޮނީ އައިވް ބުނެފި އެވެ. އައިފޯން 10 އުފެއްދުމަށް ގިނަ އަދި އެހައި ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017
މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖް އައިފޯނަށާއި އެންޑްރޮއިޑަށް

މޮބައިލް ބްރައުޒާ މާކެޓަށް މައިކްރޮސޮފްޓް ވަންނަނީ އެވެ. ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި ބަރުދަނެއް ހުރި ނަމަ، ލަސްތަކެއް ނުވެ، އައިފޯނުގައި މައިކްރޮސޮފްޓް އެޖް ހިންގަން ފަށާނެ އެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި، އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަށް އެޖް އޮތީ ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފަ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 6
އައިފޯނު ހުޅުވި ގޮތް ބުނެދޭކަށް ނުޖެހޭނެ: ކޯޓު

ހަނދާން އާކޮށްލުމަށްޓަކައި އެނބުރި 2015 އަހަރު ތެރެ އަށް ވަދެލާނަމެވެ. އެމެރިކާގެ ސަން ބާނާޑިނޯގައި ބަޑިޖަހައި މީހުންތަކެއް މަރާލި ހާދިސާއެއް އެ އަހަރު ހިނގި އެވެ. އެ އަމަލު ހިންގި މީހާ ގެންގުޅުނު އައިފޯނު 5ސީ ނުހުޅުވިގެން އެފްބީއައި ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް އެ އަހަރު ކުރި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 3
އައިފޯން 10 އިން ސެމްސަންގަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް

އައިފޯން 10 އަށް އޯލެޑްް ޑިސްޕްލޭ އުފައްދައި ދެނީ ސެމްސަންގުންނެވެ. އެކަން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އެއިން ޑިސްޕްލޭއެއް އެޕަލް ގަންނަނީ 70 ޑޮލަރަށް ވުރެ މަދު ނޫން އަދަދަކަށް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ސެމްސަންގުން އައިފޯން 10 އަށް އުފައްދައިދޭ އެހެން ބައިތަކާ އެކު، ކޮންމެ އައިފޯން 10 އަކުން ސެމްސަންގަށް 110 ޑޮލަރަށް ވުރެ މަދު ނޫން...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017
މެޑިކަލް އެޕްތައް ކޮންމެ މީހަކަށް ރައްކާތެރިއެއް ނޫން

ތިޔަ އުޅެނީ މޭއަންދާތީ ހެއްޔެވެ؟ ކެވުނު އެއްޗެއް، ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. އެނގެނީ މެއިން ދިލަނަގާކަމެވެ. ގޫގުލް ކުރެން އަހާށެވެ. ވެގެން އުޅޭ ގޮތް އެެނގިދާނެ އެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި، އިންސާނުންނަށް ކުޅަދާނަ ނޫން ކިތަންމެ ކަމެއް ގޫގުލް ކޮށްދެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 5
އައިފޯން 8 ޕްލަސް ފުފި، ދެފަޅިވާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އެޕަލް އިން އަލަށް ބާޒާރަށް ނެރުނު ފޯނުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އައިފޯން 8 ޕްލަސްގެ ސްކްރީނާ ދިމާލުން ފުފި، ފޯނު ދެ ފަޅިވާ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓްކުރުމާ އެކު އެޕަލް އިން އެ މައްސަލަ...

October 01, 2017
"ގިއާ ފިޓް 2 ޕްރޮ" އަށް އެޕަލްގެ ރުހުމެއް ނެތް

"ސެމްސަންގް ގިއާ ފިޓް 2 ޕްރޮ" އަކީ "ފިޓްނެސް ޓްރެކާ"އެކެވެ. މިއީ، ސެމްސަންގުން ބުނި ގޮތުގައި، އައިފޯން އަދި އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކާ ވެސް ގުޅުވާލެވޭ އާލާތެކެވެ. އެކަމަކު އައިފޯނުގައި...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017
އިންސްޓަގްރާމްގައި ކޮމެންޓްކުރާ މީހުން ބްލޮކްކޮށްލެވިދާނެ

ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވާނެ މަގެއް އިންސްޓަގްރާމުން ފަހިކޮށްދީފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 7
ބިލް ގޭޓްސް ބޭނުންކުރައްވަނީ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެއް

ވިންޑޯޒް ފޯނުގެ ވާހަކަ ދެން ދައްކާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. ބިލް ގޭޓްސް ވެސް ވިންޑޯޒް ފޯނު ދޫކޮށްލައްވައިފި އެވެ. އޭނާ މިހާރު ބޭނުންކުރައްވަނީ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނެކެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017
ޓްވީޓްތައް ދެގުނަ ދިގުކުރަން ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި

ޓްވީޓެއްގެ ދިގުމިން 140 ކެރެކްޓާ އިން 280 ކެރެކްޓާ އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޓެސްޓު ބުރެއް ޓްވިޓާ އިން ފަށައިފި އެވެ.

September 27, 2017
ޗައިނާއިން 2020 ގައި މާސް އަށް

ޗައިނާއިން 2020 ގައި މާސް އަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވާނެ އެވެ. މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބާރަށް ކުރި އަށް ދާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެ އެވެ. މާސް އަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވައި، ވާދަވެރިންނާ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017
ޝޯމީ ފޯނުތަކަށް ވަޔަލެސް ޗާޖިން

"ވަޔަލެސް ޕަވާ ކޮންސޯޓިއަމް" ގައި ޝޯމީ ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ. އެއީ ކީއްކުރަން ކުރި ކަމެއްކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ޝޯމީ ފޯނުތަކަށް ވަޔަލެސް ޗާޖިން ގެނައުމަށެވެ. ވަޔަލެސް ޕަވާ ކޮންސޯޓިއަމް އަކީ "ޗީ ވަޔަލެސް ޗާޖިން ޕްލެޓްފޯމް" ޕްރޮމޯޓްކޮށް، ތަރައްގީކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ގުރޫޕެކެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017
އެޗްޓީސީ ޕިކްސެލް ހާޑްވެއާ ޑިވިޒަން ވިއްކާލަނީ

އެޗްޓީސީ ސްމާޓްފޯން ޑިވިޒަން ގޫގުލް އިން ގަންނަނީ އެވެ. އެއާ އެކު 2،000 މުވައްޒަފުން ގޫގުލް އަށް އިތުރުވާނެ އެވެ. އެއީ ގޫގުލް އަށް ޕިކްސެލް ފޯނު އުފައްދައިދިން ހާޑްވެއާ ޓީމެވެ. އެކަމަށްޓަކައި، އެޗްޓީސީ އަށް 1.1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ގޫގުލް އިން ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 1
އެޕަލްގެ އާ ގަޑީގައި ސީރިއަސް މައްސަލައެއް

އެޕަލް ވޮޗްގައި އަލަށް ހިމެނި ފޯނުކުރެވޭ ފީޗާ ނުވަތަ ސެލިއުލާ ކަނެކްޓިވިޓީގައި ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ހުރިކަން، އެ ފޯނު މާދަމާ ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ފާހަގަވެއްޖެ އެވެ.

September 21, 2017 6
މުސާރަ ޝީޓް ހަދައި ކޮންޓެންޓް ޝެއާކުރަން ދެ ސިސްޓަމެއް

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގައި މުސާރާ ޝީޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އޮޓޯމެޓިކުން ނަގައިދޭ ސިސްޓަމަކާއި ކޮންޓެންޓް ޝެއާކުރާ ސިސްޓަމެއް އިއްޔެ ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

September 21, 2017 1
އައިފޯން 10: "އެޕަލް އޭ11 ބަޔޮނިކް" ޗިޕް

"އެޕަލް އޭ11 ބަޔޮނިކް" ޗިޕް އަށް ވުރެ ބާރުގަދަ މޮބައިލް ޗިޕެއް މާކެޓްގައި މި ވަގުތު ނެތް ކަމަށް ވެ އެވެ. މާނަ އަކީ، އައިފޯން 8، އައިފޯން 8 ޕްލަސް އަދި އައިފޯން 10 އަށް ވުރެ ސްޕީޑް ބާރު...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 6
ކުރާ ހޭދަތަކުން ރަނގަޅު ބަދަލެއް ލިބެންޖެހޭ:މުނައްވަރު

ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ކުރަމުންދާ ހޭދަތަކުން ރަނގަޅު ބަދަލެއް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 20, 2017 1
"ވާވޭ ޕޭ" އެމެރިކާ އަށް

ވާވޭގެ އަމާޒަކީ އެއްވަނަ ދަރަޖަ އެވެ. ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި، އެއްވަނަ ކުންފުންޏަކީ އެއީ ކަމަށް ވުމަށް ވާވޭ އެދެ އެވެ. އެ އުންމީދުގައި އެ މީހުން މަސައްކަތްކުރަނީ 2021 އަކީ ސުންގަޑި...

September 20, 2017 1
ވާވޭ، ހުވާވޭ؟ ރަނގަޅީ ހަމަ "ވާވޭ"

މި ނޫހުގައި ލިޔެފައި ހުންނަ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބައެއް ޚަބަރުތަކުގައި "ވާވޭ" އޭ ލިޔެފައި ހުންނާތީ އެއީ ކޯއްޗެއްހޭ ކިޔައި ކޮމެންޓްކުރާ މީހުން ގިނަ އެވެ. ޗައިނާގެ މި ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނީގެ...