17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 1
ކޮރެއާއަށް ހާއްސަކޮށް ނޯޓް 8 އެމްޕެރާ އެޑިޝަން

އަމިއްލަ ގައުމަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކޮށްދޭން ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް ބޭނުންވާނެ އެވެ. ސެމްސަންގުން ވެސް ކަންކުރަނީ އެ ގޮތަށެވެ؛ އެ ކުންފުނިން ނެރޭ ބާރުގަދަ ފޯނުތަކުގެ ޚާއްސަ އަދަދެއް، އަމިއްލަ ގައުމަށް ޚާއްސަކުރެ އެވެ. އެހެން ގައުމުތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ނުލިބޭ ޓެކްނޮލޮޖީ، ސައުތު ކޮރެއާގައި ބޭނުންކުރެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 2
އެޕަލް އަށް ގޫގުލް އިން 3 ބިލިއަން ޑޮލަރު

އެޕަލް އަށް ތިން ބިލިއަން ޑޮލަރު މި އަހަރު ގޫގުލް އިން ދައްކާނެ ކަމަށް ވެ އެވެ. އެއީ "ޑީފޯލްޓް ސާޗް އިންޖީން" ގޮތުގައި އައިފޯން އަދި އައިޕެޑްގައި ދެމިއޮތުމަށެވެ. ގޫގުލް އިން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ހަމަ އެ ބޭނުމުގައި އެޕަލް އަށް ދައްކާފައި ވަނީ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017
އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަނަށް ސުޕަކޮމްޕިއުޓަރެއް

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަންގައި ސުޕަކޮމްޕިއުޓަރެއް ނެތެވެ. ބާރުގަދަ މެޝިންތައް ހުއްޓަސް ސުޕަކޮމްޕިއުޓަރަކަށް ދަރަޖަކުރެވޭ ވަރުގެ މެޝިނެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ނާސާއިން ބުނާ...

August 15, 2017 2
ބަލަހައްޓައިގެން އިނިއްޔާ އައިފޯން 8 ރިންގެއް ނުވާނެ

އެޕަލް 8 ގެ ބައެއް ކޯޑުތައް ލީކުވެފައި ވާއިރު ވަރަށް ޝައުގުވެރި ބައެއް ކަންކަން އަންނަނީ ހާމަވަމުންނެވެ. މި ފޯނުގައި ސްމާޓް ކެމެރާއެއް އިންނާނެ ކަމަށް ވެސް، ލީކުވެފައިވާ ކޯޑުތަކުން...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
އެންޑްރޮއިޑް އޯ އަށް ނަން ކިޔާނީ އިރުކޭތަ ހިފާ ދުވަހު

އެންޑްރޮއިޑް "އޯ" އަށް އަދި ރަސްމީ ނަމެއް ނުކިޔަ އެވެ. އެންޑްރޮއިޑް އޯ އަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ވެސް އަދި ނޭނގެ އެވެ. އެނގޭހާ ވެސް އެއްޗަކީ އެންޑްރޮއިޑް އޯ، ފޮނި ކާ އެއްޗަކަށް ވާނެ ކަމެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017
ވަންޕްލަސް 3 އަދި 3ޓީގެ ނިމުމަކީ އެންޑްރޮއިޑް އޯ

ވަންޕްލަސް 3 އަށް އަދި ވީ 14 މަސް ދުވަހެވެ. ވަންޕްލަސް 3ޓީ އަށް 9 މަސް ދުވަހެވެ. އެކަމަކު، ވަންޕްލަސް އިން، އެ ދެ ފޯނުގެ ހަޔާތުގައި ސިއްކަ ޖަހައިފި އެވެ. ވަންޕްލަސް 3 އަދި ވަންޕްލަސް 3ޓީ އަށް، އެންޑްރޮއިޑް "އޯ" އަށް ވުރެ ފަހުން އިތުރު "އޯއެސް" އަޕްޑޭޓެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 12
އާރުއޯއެލްގެ އާ އޮފީހާއި ވެބްސައިޓް އިފުތިތާހު ކޮށްފި

އާރުއޯއެލް އިން އާ ފްރަންޓް އޮފީހެއް ހުޅުވައި، ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ އާ ވެބްސައިޓް މިއަދު އިފުތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

August 12, 2017
ސައުންޑްކްލައުޑް ބަންދުކުރަން ނުޖެހި ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ

މިއުޒިކް ޝެއާކުރާ މަޝްހޫރު ވެބްސައިޓް، ސައުންޑްކްލައުޑަށް މާލީ ގޮތުން ކުރިމަތިވި ބަނަކަމަށް ފަހު، ވެބްސައިޓް ބަންދުކުރަން ޖެހޭ ހިސާބަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް އިންވެސްޓަރުންތަކެެއްގެ...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017
އައިއޯއެސް 11 އަށް އަޕްޑޭޓްކުރާނީ ކިހިނެއް؟

އެޕަލް އިން އައިއޯއެސް 11 ރަސްމީކޮށް ދޫކޮށްލަން ދެން އޮތީ މަހެއްހާ ދުވަހެވެ. އެހާ ދުވަހަށް ވެސް ކެތް ނުކުރެވޭނެ މީހުންނަށް މިހާރުވެސް ގޮތެއް އެބަ އޮތެވެ. އެޕަލް ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާ މީހުންނަށް މި ގޮތް އެނގުނަސް، ނޭނގޭ މީހުންނަށް ކިޔައިދިނުމަކީ ގޯހަކަށް ނުވާނެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 2
އައިފޯނު 8 ގައި ސްމާޓް ކެމެރާއެއް

އައިފޯން 8 ގައި ބޭނުންކުރާނީ ސްމާޓް ކެމެރާއެއް ކަމަށާއި އެ ކެމެރާގެ ލެންސަށް ފެންނަ އެއްޗެހި ދެނެގަތުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިިވާ ކަމަށް، ލީކުވި ކޯޑުތަކަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

August 10, 2017 1
ގެލަކްސީ ނޯޓް 8: ފޯނު ކަވަރެއް ހިލޭ

ސެމްސަންގް އަދި އެޕަލް ފަދަ މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކުން، ރީޓެއިލް ފޮޮށި ތެރެ އަށް "ހަދިޔާ" ލުމަކީ ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގެލަކްސީ ނޯޓް 7: "ފޭންޑަމް އެޑިޝަން" ގަންނަން ފުރުސަތު...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 1
ވަންޕްލަސް 5: ކޮންމެވެސް އެހެން ކުލައެއް

ފޯނުގައި ކާއްތާލާ ކުލައަކުން ވެސް ސަޕޯޓަރުން ތެޅިގަނެ އެވެ. އެ ގަންނަން އެންމެން ދުއްވައިގަނެ އެވެ. އަގު ބޮޑަސް މައްސަލައެއް ނުޖައްސަ އެވެ. ވަންޕްލަސް 5 އަށް ވެސް މި އޮތީ އެ ބަދަލު ގެނެސްފަ އެވެ. ބޭރު ކަވަރު "ސޮފްޓް ގޯލްޑް" އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު ހާޑްވެއާ އަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 1
ސްމާޓްވޮޗެއް ނުހޯދަނީ ކިއްވެ؟

އަހަރަކު ހަތަރު ފަހަރު ކުންފުނިތަކުން ހިސާބުކިތާބު ނިންމަ އެވެ. ފައިދާވީ ކޮން ވިޔަފާރިއަކުންތޯ އަދި ގެންލުންވީ ކޮން ވިޔަފާރިއަކުންތޯ ބެލުމެވެ. ސްމާޓްވޮޗް އުފައްދަން މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކުން ވެސް، މި އަހަރު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހިސާބު ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017
ވާވޭ އެމެރިކާ އަށް

ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގައި ވާވޭ އަކީ މަޝްހޫރު ނަމެކެވެ. އެކަމަކު އެމެރިކާގައި އެކަން އޮތީ އެ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ވާވޭ އަކީ އެމެރިކާ މީހުން ދަންނަ ކުންފުންޏެއް ނޫނެވެ.

August 06, 2017
ޗެޓްބޮޓްތަކެއް ޗައިނާ ސަރުކާރަށް ވަގަށް ގޮވައިފި

ޗައިނާގެ އެންމެ މަގުބޫލު އެއް މެސެޖިން އެޕަށް ތައާރަފްކުރި، އަމިއްލައަށް ވާހަކަ ދައްކާ "ޗެޓްބޮޓް" ތަކެއް ޗައިނާ ސަރުކާރަށް ވަގަށް ގޮވުމުން އެ ބޮޓްތައް ނައްތާލައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 6
ވަރުގަދަ ކުންފުންޏެއްގެ އަގުބޮޑު ފޯނެއް؛ ވަރަށް ތަފާތު

ވަރުގަދަ ފިލްމުތަކަށް ކެމެރާ އުފެއްދުމުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ "ރެޑް" ކުންފުނިން ސްމާޓްފޯނެއް އުފައްދަން ނިންމިކަން މިދިޔަ މަހު އިއުލާނުކުރުމާ އެކު ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބުނެވެ. "ހައިޑްރޮޖެން ވަން" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ފޯނާ ބެހޭ މާގިނަ މައުލޫމާތެއް އޭރު ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 1
ވިދާ އައިފޯނު ކަވަރަކުން މީހުން ފިހެނީ

ދިޔާ އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި، ވިދާ ކަރުދާސްތަކެއް ހުންނަ އައިފޯނު ކަވަރަކުން މީހުން ފިހުމުގެ ހާދިސާތަކެއް ހިނގުމާ އެކު އެ ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 6
ގޫގުލްގެ ވެރިޔަކު ބުނަނީ ފޮޓޯ ނަގަން ރަނގަޅީ އައިފޯނޭ

ގޫގުލްގެ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނު ގެންގުޅޭ މީހުންނާއި އެޕަލްގެ އައިފޯނު ގެންގުޅޭ މީހުން އަބަދުވަސް އުޅެނީ ވާދަވެރިކަމެއްގަ އެވެ. އެންމެ ރީއްޗަށް ފޮޓޯ ނެގެނީ ކޮން ފޯނަކުންތޯ މިއީ މިގޮތުން...

August 02, 2017 1
ގެލަކްސީ ނޯޓް8: އަނދިރި ކުލަ

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓްގެ ފުރަތަމަ އަދަދަށް މަލާމާތްކުރި މީހުން މިހާރު ހިތާމަކުރާނެ އެވެ. އެއިރު އެ ބަޔަކު ބުނި ގޮތުގައި ނޯޓް 1 އެއީ ބިގަރެކެވެ. ޓީވީއެކެވެ. ރީޑިން ލޭމްޕެކެވެ. އެއީ...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 9
އަޑޯބީ ފްލޭޝް ނައްތާލަނީ

އަޑޯބީ ފްލޭޝް މުޅިން ހުއްޓާލާ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ. ފްލޭޝް ހުއްޓާލުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޑޯބީން އާންމުކުރި ދިގު ލިޔުމެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ފްލޭޝް އަށް ސެކިޔުރިޓީ ޕެޗް ފޯރުކޮށްދިނުން ފަދަ ސަލާމަތީ އެއްވެސް އަޕްޑޭޓެއް 2020 އަށް ފަހު ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 1
ޗައިނާ އެޕް ސްޓޯރުން ވީޕީއެން އެޕްތައް ނަގަނީ

އެޕަލް އަށް ބަޔަކު ކިތަންމެ ބިރެއް ދެއްދި ނަމަވެސް، ކަަސްޓަމަރުން ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އައިފޯނެއް ހުޅުވަން އެފްބީއައި އިން ކުރި އަމުރަށް ވެސް އެޕަލް ކިޔަމަންނުވީ ކަސްޓަމަރުންގެ ހައްގުގަ އެެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މި ހަރުދަނާކަމުގައި އެޕަލް އަށް ދެމިއޮވެވޭނީ ކިހާ ދުވަހަކުބާ އެވެ؟

30 ޖުލައި

July 30, 2017
އެޕަލް އިން 5ޖީ ޓެސްޓްކުރަނީ

ސްމާޓްފޯން މާކެޓުން ފެންނަނީ ވާދަވެރިން ފަހައި އެޕަލް ދުވާ ތަނެވެ. ވާދަވެރިންގެ ފޯނުތައް ފީޗާތަކުން ބަންޑުންވާއިރު ވެސް، އެއިން ފީޗާއެއް އައިފޯނަކަށް ނާދެ އެވެ. ސްމާޓްފޯން ފީޗާތަކުގެ ނިސްބަތުން އެޕަލް އަށް އުޅެންޖެހިފައި ވަނީ ތަންކޮޅެއް ފަހަތުގަ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2017
އެމްއެސް ޕެއިންޓް ދެމިއޮންނާނެ

މައިކްރޮސޮފްޓް ޕެއިންޓް ހުއްޓާލަން އުޅޭ ވާހަކަ އިވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ސިހުނެވެ. އެއީ ހަގީގަތުގައި އެ ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލަން ނޭދޭތީ ހިތަށް ލިބުނު މޮޅިކަމެއްގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް އެރި ލޮޅުމެކެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 1
ވަންޕްލަސް ލޯންޗާ އެންމެންނަށް

ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުގައި ވަންޕްލަސް ލޯންޗާ ލިސްޓްކުރުމުން ހީކުރެވުނީ އަހަރެން ގެންގުޅޭ ފޯނުގައި ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އުޅެއުޅެ ޑައުންލޯޑްކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އޭޕީކޭ ފައިލް ހޯދައިގެން ކުރި މަސައްކަތުން އަދި ވެސް ރަނގަޅު ގޮތެއް ނުވެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 9
އައިފޯން 8 ގަންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް އެބަ އޮތްތަ؟

އައިފޯން 8 ގަންނަންޖެހޭ ކިތަންމެ ސަބަބެއް އޮވެދާނެ އެވެ. އައިފޯން ބޭނުންކުރާ ނަމަ ސަބަބުތައް ކިޔައިދޭން ފަސޭހަވާނެ އެވެ. އައިފޯނު 8 އަށް އަންނަން ހުރި ފީޗާތަކާ ހެދި ވެސް ގަންނަން ބޭނުންވެދާނެ އެވެ.