22 ޖޫން

June 22, 2017
އަޓާރީ 20 އަހަރު ފަހުން ގޭމިން ބާޒާރަށް ނިކުންނަނީ

ވީޑިޔޯ ގޭމް ހާޑްވެއާ ވުޖޫދަށް އައި އިރު ބާޒާރުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި އުޅުނު "އަޓާރީ" އިން 20 އަހަރު ފަހުން ގޭމް ކޮންސޯލެއް ނެރެން ތައްޔާރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި...

June 22, 2017 1
އޮޅާލެވޭ ފޯނެއްތަ، ލެޕްޓޮޕެއް ކިހިނެއްވާނެ؟

ސްމާޓްފޯނުތައް ފަތްނުޖެހިގެން އެންމެން ތެޅިފޮޅެނީ އެވެ. އެކަމަކު އެކަން ކުރާނެ ގޮތް އަދި އެކަކަށް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. ސްމާޓްފޯން ސްކްރީންތައް ފަތްޖެހުނަސް، ސްކްރީން އޮޅާލެވޭ ގޮތަށް...

21 ޖޫން

June 21, 2017
އެސަސިންސް ކްރީޑް ގޭމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

އެސަސިންސް ކްރީޑް ސިލްސިލާ ގޭމުތަކަށް 10 އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. މި މަހު ބޭއްވި އީ-3 އެކްސްޕޯގައި "އެސަސިންސް ކްރީޑް އޮރިޖިންސް" ދައްކާލި އެވެ. ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ވަނީ ގޭމު ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ. މި ތަޖުރިބާކުރި މީހުން ބުނީ އޮކްޓޫބަރު ގައި ބާޒާރަށް ނެރެން ތައްޔާރުވަމުންދާ "އެސަސިންސް ކްރީޑް އޮރިޖިންސް" އަށް ކުރީ ގޭމު...

20 ޖޫން

June 20, 2017 1
އައިފޯން 8: ވަޔަލެސް ޗާޖިން ކަށަވަރުވާ ހިސާބުގައި

އައިފޯން 8 ވަޔަލެސްކޮށް ޗާޖުކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކުރެވޭ ހިސާބަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. އިންޓަނެޓްގައި މި ވާހަކަތައް ޔަގީންކަމެއް ނެތި ދެކެވުނު ނަމަވެސް، މީހުންގެ އަތުން ކައްސާލައިގެން ގޮސްފައި ހުރި މައުލޫމާތުތައް އެއްކޮށްލުމުން، ފުރިހަމަ ޖަވާބެއް ލިބެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 14
ހަކަތައިގެ އާ ޓެކްނޮލޮޖީން ތަރައްގީ ހޯދޭނެ: ނަޝީދު

އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތަ އާއި އަލަށް ތައާރަފްވަމުން އަންނަ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސިޔާސަތުތައް ސިޔާސީ ޕާޓީޓަކުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިގެން އިގްތިސާދު ބައްޓަން ކުރާ ނަމަ، ރައްޔިތުން...

June 19, 2017 4
މައިކްރޮސޮފްޓް ސާފަސް ލެޕްޓޮޕް ރޫޅައެއް ނުލެވޭނެ

މައިކްރޮސޮފްޓް ސާފަސް ލެޕްޓޮޕަކީ މަރާމާތުކުރެވޭ އާލާތެއް ނޫން ކަމަށް "އައިފިކްސްއިޓް"އިން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 2
ވަންޕްލަސް 5: އިންވައިޓް ސިސްޓަމް އެނބުރި އަންނަނީ

"ވަންޕްލަސް ވަން" މާކެޓަށް ނެރުނީ އިންވައިޓް ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ފޯނު ގަތުމަށްޓަކައި ދައުވަތެއް ލިބެންޖެހެ އެވެ. އެ ނޫން ގޮތެއްގައި އެއީ ހަމަ އެކަކަށް ވެސް ގަނެވޭ ފޯނެއް...

June 18, 2017 1
"ޕްލޭލިންކް" ފީޗާއިން ފޯނުން ޕީއެސް ގޭމް ކުޅެވޭ

ސޮނީގެ ޕްލޭސް ސްޓޭޝަން 4 ކޮންސޯލަށް، ފޯނުން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ހާއްސަ ގޭމް ތަކަކާއި އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ފީޗާ ކަމަށްވާ "ޕްލޭ ލިންކް" އެ ކުންފުނިން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017
ބެޓްލްފީލްޑުގެ އާ ގޭމެއް މިއަހަރަކު ނުނެރޭނެ

މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޫބަރު ގައި "ބެޓްލްފީލްޑް 1" ނެރެގެން ލިބުނު ކާމިޔާބީން، އެ ގޭމު އުފެއްދި އިލެކްޓްރޯނިކް އާޓްސް (އީއޭ) ވެސް ހައިރާންވި އެވެ. މިދިޔަ މާޗް މަހާ ހަމަޔަށް، މި ގޭމު ކުޅޭ...

June 17, 2017
އިންސާނުންނަށް ނުކުރެވޭ އިތުބާރު ސްމާޓްފޯނަށް

ކަމެއް ސިއްރުކުރަން އެދޭ ނަމަ، މީހެއް ގާތުގައި، އެ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް ވުރެ މޮޅު ގޮތެއް ނޯވެ އެވެ. ސިއްރުކަން ފިލައި ހިނގައިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ގޮތަށް ނުދައްކާ ކިތަންމެ ވާހަކައެއް...

16 ޖޫން

June 16, 2017
އީ-3 ގޭންމިން އެކްސްޕޯގައި އާ ގޭމުތަކުގެ ފޯރިގަދަ

މި އަހަރުގެ އިލެކްޓްރޯނިކް އެންޓާޓެއިންމަންޓް އެކްސްޕޯ (އީ-3) ބުދަ ދުވަހު ފަށާފައި ވާއިރު ގޭމް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުގެ އާ އުފެއްދުންތައް އަންނަނީ ދައްކާލަމުންނެވެ. އީ3 ގެ...

June 16, 2017 2
އައިއޯއެސް 11 ގައި ސިރީ މާ ފުރިހަމަވާނެ

އެޕަލް އިން އައިއޯއެސް 11 ނެރޭއިރު، މިހާރު ސިރީގައި ހުރި އުނި ކަންކަން ނަައްތާލަން ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 1
މައިކްރޮސޮފްޓް ވީއާރް ދޫކޮށް މިކްސްޑް ރިޔަލިޓީ އަށް

މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އެހީއާ އެކު ކޮމްޕިއުޓަރު ކުންފުނިތަކުން ތައްޔާރުކުރި މިކްސްޑް ރިއަލިޓީ ހެޑްސެޓްތައް ދާދި އަވަހަށް ބާޒާރަށް ނެރޭނެ ކަމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ބުނެފި އެވެ.

June 15, 2017
"އެންޑްރޮއިޑްގެ ބައްޕަ"ގެ އަމިއްލަ ފޯނެއް

އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ހެދި، އޭންޑީ ރޫބިންގެ އަމިއްލަ ކުންފުނި "އެސެންޝަލް" އިން މުޅިން އާ ހައިއިންޑް ސްމާޓްފޯނެއް އުފައްދައިފި އެވެ. މި ފޯނުގެ އަގަކީ 699 ޑޮލަރެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 4
އެޕަލްގެ ސްމާޓް ސްޕީކަރު ވަރަށް ތަފާތުވާނެ

މިމަހު ބޭއްވި އެޕަލް ވާލްޑްވައިޑް ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފެރެންސް ގައި އެޕަލް ހޯމްޕޮޑް ކިޔާ ސްމާޓް ސްޕީކަރެއް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ.

June 14, 2017 2
ގެލަކްސީ ނޯޓް އެފްއީ، ޖުލައި 7 ގައި މާކެޓަށް

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ނޯޓް7 އަލުން މާކެޓަށް ނެރުމަކީ، އެ އާއިލާ އަށް ތަރުހީބުދޭ މީހުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. އެއީ މިހާރު އެކަމަކު ގެލަކްސީ ނޯޓް7 ނޫނެވެ. ނޯޓް7ގެ ބެޓެރީގައި ޖެހުނު...

12 ޖޫން

June 12, 2017 2
އައިފޯން 8 އަށް ގިގަބިޓް ސްޕީޑެއް ނުދޭނެ

އެޕަލް އައިފޯން 8 ގައި، ދެ ކުންފުންޏަކުން އުފައްދާ މޯޑެމް ބޭނުންކުރެވެ އެވެ. އެއީ އިންޓެލް އަދި ކުއަލްކޮމް އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 2
ޖައްވުގައި ޕާން ފިހަނީ

ޖަރުމަނުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ "ބޭކް އިން ސްޕޭސް" އިން ކުނޑި ނުހުންނަ ވައްތަރުގެ ޕާނެއް އީޖާދުކޮށްފި އެވެ. އެ މީހުންގެ އުންމީދަކީ އަންނަ އަހަރު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަންގައި ޕާން ފިހުމެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 15
ޕީއެސްއެމް ކޭބަލް ޓީވީގެ ކޮންޓެންޓް އުރީދޫން ދެނީ

ޕީއެސްއެމް އިން ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކޭބަލް ޓީވީގެ ކޮންޓެންޓް އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެ ދެ ކުންފުނިން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 2
އައިޕެޑަށް ފައިލް މެނޭޖްމަންޓް އެޕްލިކޭޝަނެއް

އައިޕެޑަށް ފައިލް މެނޭޖްމަންޓް އެޕްލިކޭޝަނެއް ނުހަދައި އެޕަލް އަށް ކެތެއް ނުވި އެވެ. އެޕަލް އަކީ ބާރުގަދަ ކުންފުންޏެއް ނަމަވެސް، ވާދަވެރިންގެ ބާރުވެރިކަމުގައި ޖެހި ކައްސައިގެންދާ ފަހަރު ވެސް އާދެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 3
ސެމްސަންގް އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާ، ގެލަކްސީން ބޭރަށް

އެންޑްރޮއިޑް މާކެޓްގައި އިންޓަނެޓް ބްރައުޒާތައް ގިނަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރާ ބްރައުޒާއަކަށް ގޫގުލް ކްރޯމް ވެދާނެ އެވެ. އެއީ އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތައް މާކެޓަށް ނެރޭއިރު އެ ބްރައުޒާ ފޯނަށް އަޅާފައި އިންނާތީ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 3
އެޕަލް އިން ޑިވެލޮޕަރުންނަށް 70 ބިލިއަން ޑޮލަރު

އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުގެ ދިރުމަކީ ޑިވެލޮޕަރުން ކަމަށް ސިފަކޮށް އެ ކުންފުނިން ވާހަކަދައްކައިފި އެވެ. އައިފޯން އަދި އައިޕެޑް ފަދަ އެޕަލްގެ ޑިވައިސްތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން އުފައްދާ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް، އެޕަލް އިން ކޮށްދޭ ހެޔޮ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ބޭނުމަކީ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ހިތްވަރުދިނުން ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017
ވަންޕްލަސް 2 އަށް އަޕްޑޭޓެއް ނެތް

ވަންޕްލަސް 2 އަށް ދޭން ވައުދުވި އަޕްޑޭޓް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ވަންޕްލަސް އިން ބުނެފި އެވެ. މާނަ އަކީ ވަންޕްލަސް 2 އަށް، އެންޑްރޮއިޑް 7.0، ނޫގެޓް ނުލިބޭނެ ކަމެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017 4
އެންމެ ބޮޑު މަތިންދާބޯޓް

މިއީ ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އުފެއްދި އެންމެ ބޮޑު މަތިންދާބޯޓެވެ. އެއީ އެކަމަކު ފިޔަގަނޑުގެ ބޮޑު މިނަށް ބަލާނަ އެވެ. އެ އަށް އެރޭ ފަޅުވެރިންގެ ނިސްބަތަކުން ނޫނެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017
"ވަންޕްލަސް 5" ލާނެ ފޮއްޓެއް ހޮވަން ވޯޓު ނަގަނީ

މާކެޓަށް ނެރެން ހުރި ފޯނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު ވާނެ ކަމަށް ބުނެވެނީ ވަންޕްލަސް 5 އެވެ. ފޯނު ނެރޭ ވަކި ދުވަހެއް އަދި އިއުލާންކޮށްފައި ނުވާއިރު، ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީގައި މިހާރު ވެސް އޮތީ އެ ނަމެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017
"އައިރިސް ސްކޭނާ ހެކް ކުރުމަކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން"

ޖަރުމަނުގެ ހެކިންގް ގުރޫޕަކުން ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް8ގެ އައިރިސް ސްކޭނާ އަށް އޮޅުވާލައިފި އެވެ. އަދި އެ ބުއްދި ބޭނުންކޮށްގެން ފޯނުގެ ސެކިޔުރިޓީ ފޫވައްޓާލައި، ތަޅުލާފައި އޮތް ފޯނެއް ވަނީ ހުޅުވާފަ އެވެ. އިންޓަނެޓުގައި މި ވާހަކަތައް އުތުރިއެރިއިރު ވެސް، ސެމްސަންގުން އެކައްޗެކޭ ވެސް ނުބުނެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 1
އެޕަލް އާއި ނޮކިއާ އެއްގަލަކަށް

އެޕަލް އަދި ނޮކިއާ އަކީ ވެސް ސްމާޓް އިލްކެޓްރޯނިކްސް އަށް ފަރިތަ ދެ ކުންފުންޏެވެ. މަސްރަހުގައި ބާރު ވެސް ގަދަ އެވެ. އެކަމަކު ދެ ކުންފުނި ދެމެދުގައި ވަނީ ކުނިޖެހިފަ އެވެ. މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ގޮސް މިހާރު ތިބީ ކޯޓުގަ އެވެ.