24 މެއި

May 24, 2017 3
ބޮލަށް ޗިޕްޖަހައިގެން ފަރުވާދެނީ

ބޮލަށް ޗިޕްޖަހާ މިސާލުގައި ދެކެވޭ ވާހަތަކީ މަލާމާތެކެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު މި އޮތީ، އަކުރުތައް އެއްގޮތް ނަމަވެސް، ބޮލަށް ޗިޕްޖަހައިގެން ކުރަން އުޅޭ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 7
ބަރަހަނާ ފޮޓޯ ދެނެގަނެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަންގާ އެޕެއް

ސްމާޓްފޯން އާންމުވެ ލިބުނު ފަސޭހަތަކާ އެކު ނުރަނގަޅު ކަންތައްތައް ވެސް އާންމުވެއްޖެ އެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިން އަމިއްލައަށް ބަރަހަނާ ފޮޓޯ ނެގުމާއި އެ ކުދިންނަށް އެހެން މީހުންގެ ފަރާތުން އެފަދަ ފޮޓޯ ލިބުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފަ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017
އެޕަލް ވޮޗުން ހަކުރު ޓެސްޓްކުރަން ފަށަނީ

ލޭގައި ހަކުރު ހުރި މިންވަރު ދެނެގަނެވޭ ފެންވަރުގެ އާލާތެއް، އެޕަލް އިން އުފައްދައި، އަޖުމަބަލަން ފަށައިފި ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ. މިއީ ހަކުރުބަލި ހުންނަ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔަކަށް...

May 22, 2017 2
ނަފްސާނީ ގެއްލުން އެންމެ ބޮޑު އެޕަކީ އިންސްޓަގްރާމް

ޒުވާނުންނަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްލިކޭޝަނަކީ އިންސްޓަގްރާމް ކަމަށް ރޯޔަލް ސޮސައިޓީ ފޯ ޕަބްލިކް ހެލްތުން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ކުރި ދިރާސާއަކަށް...

21 މެއި

May 21, 2017 4
ގޫގުލް ލެންސް: ކެމެރާ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށަނީ

ގޫގުލް އައިއޯ ޑިވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސްގައި، އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ސުންދަރް ޕިޗާއީ ވަނީ ޝައުގުވެރި އެތައް ކަމެއް ތައާރަފްކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބުނު އެއް ކަމަކީ "ގޫގުލް ލެންސް" އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017
ގޫގުލް އެސިސްޓެންޓް އައިފޯނަށް

ގޫގުލް "އައިއޯ ކޮންފަރެންސް"ގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް މޮޅު ވާހަކަތަކެއް ދައްކަ އެވެ. އާ އުފެއްދުންތައް އަދި ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ގޫގުލް އިން ދޭ އިނާޔަތްކުގެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކަ އެވެ. އެކަމަކު ގޫގުލް އިން މި އޮތީ ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްފަ އެވެ؛ އައިފޯނުގައި "ގޫގުލް އެސިސްޓޭންޓް" ބޭނުންރެވޭ ގޮތް ހަދާފަ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017
ވަންޕްލަސް ފޯނުތައް ދެން އަގު ހެވެއް ނުވާނެ

ވަންޕްލަސް ވެފައި ވަނީ، ވާދަވެރި މާކެޓްގައި، ހެޔޮ އަގުގައި ފޯނު ވިއްކާ ކުންފުންޏަކަށެވެ. "ވަންޕްލަސް ވަން"، "ވަންޕްލަސް ޓޫ" އެހެން ގޮސް "ވަންޕްލަސް 3ޓީ" ފަދަ ބާރުގަދަ އަދި ފުރާފުރިހަމަ ފޯނުތައް، ފިކުރެއް ނެތި ވަނީ ވިއްކާ ޚަލާސްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެ ކުންފުނިން ދެން ނެރޭ ފޯނުތައް އަގު ހެޔޮ ނުވާނެ ކަމަށްވެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 3
ވިންޑޯޒް އެކްސްޕީގައި ޕެޗްއަޅައިފި

ވިންޑޯޒް އެކްސްޕީ އަށް ޚިދުމަތްދިނުން މައިކްރޮސޮފްޓުން ވަނީ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ހުއްޓާލާފަ އެވެ. ބޭނުމަކީ އާ އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްތަކުގެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅުކޮށް، ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް...

May 17, 2017 3
ސެމްސަންގުން ފަސް މިލިއަން އެސް8 ވިއްކައިފި

ސެމްސަންގުން އެންމެ ފަހުން އުފެއްދި ގެލެކްސީ އެސް8 އާއި އެސް8 ޕްލަސްގެ ފަސް މިލިއަން ޔުނިޓް މިހާތަނަށް ވިކިއްޖެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 2
ފަސް މިނެޓުން ބެޓެރީ ފުލް ޗާޖު، ބޮޑު ކާމިޔާބެއް

ސްމާޓްފޯނުތައް ބޮޑެތި ވެއްޖެ އެވެ. ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ދެވިއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ބާރުތައް ދަމަހައްޓާނެ ބެޓެރީއެއް އަދި އެކަކަށް ވެސް އީޖާދެއް ނުކުރެވެ އެވެ. ދެއިރު ދަޅަ އަށް ބެޓެރީ ޗާޖުކުރަން ނުޖެހޭ ފޯނެއް މަދެވެ. ޚާއްސަކޮށް ބާރުގަދަ ފޯނުތަކުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 12
އޮޕްޓިކް ފައިބާ ކޭބަލުން އިންޓަނެޓް އަވަސްވޭތަ؟

ތިޔައީ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ނޫނީ ބުނެދޭ އެއްޗެއް އޮޅިދާނެ ސުވާލެކެވެ. ހަމަ ހުރެލާފައި ޖަވާބެއް ދޭ ނަމަ ބުނެވޭނީ އާނއެކެވެ. އިންޓަނެޓް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި އޮޕްޓިކް ފައިބާ ކޭބަލް ބޭނުންކުރެވެ އެވެ. މާނަ އޮޅުވައި ނުލައްޗެވެ. މި ބުނީ އޮޕްޓިކް ފައިބާ ކޭބަލް ބޭނުންކުރުމަކުން އިންޓަނެޓް އަވަސްވާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017
އެޖް ބްރައުޒާ ބަލައިގެން ބޭނުންކުރޭ، ބަގެއް އެބަ އުޅޭ

މައިކްރޮސޮފްޓް ވޯޑް ގައި ވެސް މި ކަހަލަ މައްސަލައެއް އުޅެ އެވެ. ތާނަ ލިޔުމެއް "ޕީޑީއެފް" އަށް ބަދަލުކުރުމުން އަކުރުތައް ބުރައިގެން ދިއުމެވެ. ބައެއް ފަހަރު ބައެއް އަކުރުގައި ފިލި ވެސް ނުހުރެ އެވެ. މި ފަހަރު މި އޮތީ އެކަލަ އެހެން މައްސަލައެއް ދިމާވި އެހެން މީހެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. ތަފާތަކީ އޭނާ ބޭނުންކުރި ސޮފްޓްވެއާ އެޕްލިކޭޝަނެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017
ބިޒީވުމުން ރަތްކުލައިން ދިއްލޭ ބޮތްކެއް

ސައިންސްވެރިން އާ ވައްތަރެއްގެ މޭޒުމަތީ ބޮތްކެއް އީޖާދުކޮށްފި އެވެ. މޭޒު ދޮށުގައި އަވަދި ނެތި މަސައްކަތްތަކަށް ވިސްނަންފެށުމުން ބޮކި ފެހިކުލައިން ރަތް ކުލައަށް ބަދަލުވެ އެވެ. މާނަ...

May 12, 2017 1
ދުނިޔޭގެ "އެންމެ ބާރުގަދަ" ރޮކެޓް ޓެސްޓް ކާމިޔާބު

އެންމެ ބާރުގަދަ ކަމަށް ބުނާ ރޮކެޓް "ފެލްކަން ހެވީ"ގެ ސްޓެޓިކް ފަޔާ ޓެސްޓް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 3
ޗައިނާ ސްމާޓްފޯނުތައް އެހާ އަގު ހެޔޮ ސަބަބަކީ ކޮބާ؟

ޗައިނާ ސްމާޓްފޯނުތައް އެހާ އަގު ހެވީ ފެންވަރު ދަށް ކަމަކުން ނޫނެވެ. ޗައިނާގައި އުފައްދާ ވިޔަފާރި މުދާ އަގު ހެޔޮވުމުގައި ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު ސްމާޓްފޯނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ޖެހިފައި ވާތީ ބަލައިލާނީ އެ ސިނާއަތަށެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 15
ޑާޓާ ބޭނުންކުރާއިރު މާ އަވަހަށް ބެޓެރީ ދަނީ ކީއްވެ؟

ޑާޓާ ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން ބެޓެރީގެ ބާރު ހުސްވާލެއް އަވަހެވެ. މިއީ ގިނަ ބަޔަކު ތަޖުރިބާކޮށްފައި ވާނެ ކަމެކެވެ. ގޭމް ކުޅޭއިރު ވެސް އެހާ އަވަހަށް ބެޓެރީ ދެ އެވެ. މާނަ އަކީ ފޯނަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައި ވުމެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017 2
ދިރާސާތަކުގައި މީދާ ގުރުބާންކުރަނީ ކީއްވެ؟

ސައިންސް ލެބޯޓަރީތަކުގައި މީދާ ބޭނުންކޮށްގެން ނުކުރާކަށް ދިރާސާއެއް ނެތެވެ. މިއީ އިންސާނުންނަށްޓަކައި މީދަލާއި ހިކަނދި ގުރުބާންކުރެވޭ ގޮތުގެ ވާހަކަ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017
މަތިންދާބޯޓު ފުރާއިރު ފޯނު ނިއްވާލަން ބުނަނީ ކީއްވެ؟

މަތިންދާބޯޓު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޯނު ނިއްވާލަން ޕައިލެޓް އެދެ އެވެ. ޓެބްލެޓް، އައިޕެޑް އަދި އެ ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް އާލާތްތައް ނިއްވާލަން ނަސޭހަތްތެރިވެ އެވެ. އެއީ ދަތުރުވެރިން އަދި ފަޅުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކަ އެވެ. މަތިންދާބޯޓު ރަންވޭގައި ޖައްސާއިރު ވެސް އެކަން އެ ގޮތަށް ކުރަން ޕައިލެޓް އެދެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 1
ޑުބާއީ އަށް ހާއްސަ ފޮންޓެއް މައިކްރޮސޮފްޓުން ހަދައިފި

މައިކްރޮސޮފްޓާއި ޑުބާއީ ސަރުކާރު ގުޅިގެން "ޑުބާއީ" ކިޔާ ފޮންޓެއް ހަދައިފި އެވެ. މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ލޯންޗުކުރި މި ފޮންޓް ޑުބާއީގެ ރަސްމީ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ބޭނުންކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ އަންގާފަ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017
ހަކުރު ބައްޔަށް ފަރުވާކުރުމަށް ސްމާޓްފޯން

ޖަނަވާރުގެ ހަށިގަނޑުގައި އުޅޭ ދިރުން ހުރި ސެލްއެއް ސްމާޓްފޯން މެދުވެރިކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި އެވެ. މި ހޯދުމުގައި ސައިންސްވެރިން ވަނީ ހަކުރު ބަލި...

May 03, 2017 5
ގިނިހިލައަކުން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބިރުގަންނަނީ ކީއްވެ؟

ބާރު ދުވެލީގައި އަންނަ ގިނިހިލައަކުން ޖެހި މުޅި ދުނިޔެ ހިމުންވެދާނެ އެވެ. އެއާ އެއްފަދަ ދެވަނަ ހާދިސާއެއް ދުނިޔެ ތަޖުރިބާނުކުރެ އެވެ. ކުރާނެ ކަމަކަށް ވެސް ނުބެލެވެ އެވެ. އެ ފަދައިން...

02 މެއި

May 02, 2017
މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް ފޯން ހުއްޓާލަނީ

މައިކްރޮސޮފްޓުން ރަސްމީކޮށް އަދިވެސް މި ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ. ނަމަވެސް ވިންޑޯޒް ފޯން ދެން ކުރިއަށް ނުގެންދާނެ ކަމަށް ހެކިދޭ ކިތަންމެ އަލާމާތެއް ކުންފުނި ތެރެއިން ދަނީ...

May 02, 2017 1
ވާދަވެރިންނަށް ފޭސްބުކް އަތެއް ނުވާނެ

ފޭސްބުކްގެ ފައުންޑާ މާކް ޒަކާބާގަކީ މުޅި ދުނިޔެއިން ފަސް ވަނައަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އެވެ. އޭނާގެ ޖުމުލަ މިލްކިއްޔާތު 62.8 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރިއިރު، ފޭސްބުކްގެ މަޝްހޫރުކަން ވެސް...

01 މެއި

May 01, 2017 3
ސްމާޓް ހޯމް އަށް ވައިރަސް އަރައިފި

ސިނާއީ މެޝިންތަކުން ފެށިގެން ގެވެހި އާލާތްތަކަށް ދާންދެން އިންޓަނެޓާ ގުޅުުވާލެވެ އެވެ. އައިސްއަލަމާރި، ޓީވީ އަދި ބޭބީ މޮނީޓަރު ވެސް ސްމާޓްފޯނުން ކޮންޓްރޯލްކުރެވެ އެވެ. "އިންޓަނެޓް އޮފް ތިންގްސް" އަކީ މިއީ އެވެ. ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ފުޅާވަމުން އަންނަ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެކެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 2
ލިތިއަމް-އޮކްސިޖަން ބެޓެރީއެއް އުފައްދައިފި

ސައުތު ކޮރެއާ ސައިންސްވެރިން، ލިތިއަމް-އޮކްސިޖަން ބެޓެރީއެއް އުފައްދައިފި އެވެ. ސައިންސް މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި، ދުރު ރާސްތާ މަންޒިލްތަކަށް ބެޓެރީ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރުމުގައި މިއީ ނުހަނު ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށް ވާނެ އެވެ.