26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017
ބްލެކްބެރީ ފޯނަށް ނަން ކިޔައިފި

ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް ބްލެކްބެރީ އަލުން ވެއްދުމަށްޓަކައި ޓީސީއެލް ކޮމިއުނިކޭޝަނުން ދަނީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ބްލެކްބެރީ "ކީވަން" އަކީ އެކަމަށް އުފެއްދި ފުރަތަމަ ފޯނެވެ. ކީވަން އުފައްދައި މި ހިސާބަށް ގެނައީ ކޯޑް ނަމެއް ދީގެންނެވެ އެއީ "މާކިއުރީ" އެވެ. ގިނަ މީހުން ހީކޮށްގެން ތިބީ އެ ފޯނަށް ރަސްމީކޮށް ކިޔާނީ ވެސް އެ ނަމް...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 1
ވިންޑޯޒް 10 ޑިވައިސްތަކަށް ސެމްސަންގް ފްލޯ އަންނަނީ

ސެމްސަންގް ފްލޯ އަކީ ވިންޑޯޒް 10 އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަން މި ވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުރަނީ "ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ ޓެބްޕްރޯ އެސް"ގަ އެވެ. ގެލަކްސީ ޓެބްޕްރޯ އެސް އަކީ ވިންޑޯޒް ދިހައަކުން ހިންގާ ޓެބްލެޓް ޕީސީއެކެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 11
ވާވޭ އަކީ އެޕަލް އާއި ސެމްސަންގަށް ބިރެއް

ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ވާވޭ އޮތީ އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގް އަށް ވުރެ ފަހަތުގަ އެވެ. އެކަމަކު ގާޓްނާ ކޮންސަލްޓޭންސީ ގުރޫޕުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ދެ ކުންފުންޏަށް ވުރެ ވާވޭގެ ދުވެލި ބާރެވެ. ފާއިތުވި އަހަރު ވާވޭ ހޯދި ކާމިޔާބީ އަށް ބަލާއިރު އެޕަލް އަދި ސެމްސްންގަށް ވުރެ ވެސް ވިޔަފާރި ރަނގަޅެވެ. މާނަ އަކީ ނިސްބަތުން ބޮޑު ފައިދާއެއް ވާވޭ...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 1
ބުރަފަތި ނެތް ވިންޑް ޓާބައިން

"ވިންޑް ޓާބައިން" އަކީ ވައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ބުރަފައްޗެކެވެ. އެއާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް އެނގިފައި ނެތް މީހުންނަށް ވިންޑް ޓާބައިން އަކީ ބިޔަ ބުރަފައްޗެކެވެ. ވިންޑް ޓާބައިންގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މޯޓަރެއް ވެސް އިނދެ އެވެ. ކަރަންޓް އުފައްދަނީ ބޮޑު މޯޓަރަކުން ކަމަށް ބަލާށެވެ. ބުރަފަތި ފިޔަތަކުގެ ބޭނުމަކީ މޯޓަރު އެނބުރުވުމެވެ. އެކަމަކު...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 1
އައިފޯނު8 އަށް ތްރީޑީ ލޭޒާ ސްކޭނާއެއް

އެޕަލް އަށް މިއީ ބޮޑު އަހަރެކެވެ. އައިފޯނަށް 10 އަހަރު ފުރޭތީ އެވެ. މި މުނާސަބަތުގައި އެޕަލުން ކުރާނެ ކަމެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. އުފައްދާނެ އެއްޗެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ. ވަފާތެރިންނަށާއި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ދޭނީ ކިހާ ވަރެއްގެ ހައިރާންކަމެއްކަން ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017
ގެލަކްސީ އެސް8 ނުގޮވާނެކަން ޔަގީންކޮށްދޭން ވީޑިއޯއެއް

ގެލަކްސީ ނޯޓް7 އަށް ދިމާވި ހާދިސާ އަކީ ނުވާ ކަމަކަށް ހެދޭކަށް ނެތެވެ. ނޯޓް7ގެ ބެޓެރީ ގޮވައި، އަނިޔާވި މީހުން އެ ހަނދާން ނައްތާލަކަށް ވެސް ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017
ހަބްލް ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕަށް މީހުން ފޮނުވަނީ

އިންސާނުން އެސްޓްރޮފިޒިކްސް އަށް ލޯ ހުޅުނު ފަހުން، އީޖާދުކުރެވުނު އެންމެ ބޭނުންތެރި އާލާތަކީ ހަބްލް ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕެވެ. ޖައްވުގެ އަޑި ނޭނގޭ ފުންމިންތަކަށް ބަލައި ސައިންސަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ދެމިއޮންނަތާ 27 އަހަރު ފުރެނީ އެވެ. މުސްކުޅިވެ، ބާވެ ރޫޅި ދިއުމުގެ ބިރު ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 2
ޑުބާއީގައި ދަތުރުކުރަން ޑްރޯން އުފައްދަނީ

މީހުން އުފުލާ ޑްރޯންތައް ޑުބާއީ މަތިން އުދުހޭތީ ދާދި އަވަހަށް ފެންނަން ފަށާފާނެ އެވެ. ޑުބާއީ ރޯޑްސް އެންޑް ޓްރާސްޕޮޓޭޝަން އޭޖެންސީން އުންމީދުކުރާ ގޮތުގައި، ޖުލައި މަހު ތެރޭގައި އަމަލީ ދަރުތުތައް ފެށޭ ވަރު ވާނެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 1
އެންމެ މަގުބޫލު "ނޮކިއާ 3310" އަލުން ބާޒާރަށް

މިހާތަނަށް އެންމެ އިތުބާރާ އެކު ބޭނުންކުރި އަދި ގަޔާވި މޯބައިލް ފޯނަކީ، މޯބައިލް ފޯނު މާކެޓުގައި އަހަރުތަކެއް ކުރިން ރަސްކަންކުރި ނޮކިއާއިން ނެރުނު "3310" ކަމަށް އެއްބަސްވާ މީހުން...

February 14, 2017 1
ވަޓްސްއެޕަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ އިތުރު ފަށަލައެއް

ވަޓްސްއެޕަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ނަމަ މި އޮތީ އުފާވާނެ ވާހަކަ އެކެވެ. ބޭނުންކުރާ މީހުން ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ސަލާމަތީ އިތުރު ފަށަލައެއް ވަޓްސްއެޕަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. މިއީ އެހެން...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 2
އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަންތައް މަދުކުރަނީ

ބަލަހައްޓާނެ މީހަކު ނެތި ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުރި މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަން ނައްތާލާނެ ކަމަށް ގޫގުލުން ބުނެފި އެވެ. ޕްލޭ ސްޓޯރުގެ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ އަދި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ހަރުދަނާކަމެއް ނެތް އެޕްލިކޭޝަންތައް ވެސް ސްޓޯރުން ބޭނުންކޮށްލާނެ ކަމަށް ގޫގުލުން ބުންޏެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 1
ސެމްސަންގް ބެޓެރީ ފެކްޓަރީއެއްގައި ހުޅުހިފައިފި

ބެޓެރީ ގޮވައި ސްމާޓްފޯނުތައް އަނދާ ހުލިވުން އާދަޔާ ޚިޔާފަށް ގިނަވެފައި ވާއިރު، މި ލަދުގެ ހިއްސާ އެންމެ ބޮޑީ ސެމްސަންގަށެވެ. ބެޓެރީތައް ގޮވުމާ ގުޅުވައިގެން މަލާމާތްކޮށް ޖޯކު ޖެހުމުގައި ވެސް ސެމްސަންގް އޮންނަނީ ފުރަތަމަ ފޮޅުވަތުގަ އެވެ. މި އޮތީ އަނެއްކާ ވެސް ސެމްސަންގަށް ކަންތައްގަނޑެއް ދިމާވެފަ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017
ފޭސްބުކުން މާކް ޒުކަބާގް ބޭރުވާން ހިއްސާދާރުން ބޭނުންވޭ

ފޭސްބުކް ބޯޑުގައި މާކް ޒުކަބާގް ބާރުވެރި ރޯލެއް އޮންނަހާ ހިނދަކު ދެމެހެއްޓެނިވި ހަރުދަނާކަމެއް ކުންފުންޏަށް ނާންނާނެ ކަމަށް ބުނެ، ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އިލްތިމާސެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކުންފުނި ހިންގުން ބިނާވާނީ ޒުކަބާގް މިކަމުގައި ނިންމަވާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017
ސެމްސަންގަށް ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ: ސައުތު ކޮރެއާ

"ލިތިއަމް-އަޔަން" ބެޓެރީ އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އަމަލުކުރަނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލާނެ ކަމަށް ސައުތުކޮރެއާ ސަަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ. އެ ތަންތަނަށް ގޮސް ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލަކުން ޗެކުކުރުމަށް ޚާއްސަ އޮފިޝަލުން ތައްޔާރުކޮށް އައްޔަންކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 3
އެމެރިކާގެ ޓެކް ކުންފުނިތައް ވެސް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 7) - އެމެރިކާ އަށް މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން ވަނުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވާފައިވާ އުމުރު ހުއްޓުވުމަށް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް...

February 07, 2017 6
ކުރަން ނޫޅޭ ކަމަކަށް ޓްރަމްޕްގެ ޝުކުރު ސެމްސަންގަށް

މި އޮތީ މުދައްރިސް ކުރެން ދަރިވަރަކު އެހި ކަމަށް ބުނެވޭ ސުވާލަށް ވެފަ އެވެ. "އަޅުގަނޑު ނުކުރާ ކަމަކަށް އަދަބު ދެވިދާނެތޯ" އެވެ. މުދައްރިސް ވިދާޅުވީ އަދަބު ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެ...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 1
ޖައްވީ ފަޅުވެރިން ހެދުން ބަދަލުކުރަނީ

ބޮއިންގެ އުޅަނދެއްގައި އެސްޓްރޮނޯޓުން އަންނަ އަހަރު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަނަށް ދަތުރުކުރާނެ އެވެ. އެ ދަތުރަށް ޚާއްސަ ހެދުމެއް ވެސް ބޮއިން ކުންފުނިން ވަނީ ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ. އެ ދަތުރަށް ފަހު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަންގެ ތެރޭގައި އުޅޭއިރު ފަޅުވެރިން އުޅޭނީ އެ ހެދުން ލައިގެންނެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017
އިންޑިއާގައި އައިފޯން އުފައްދަން ފަށަނީ

އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާ ސްޓޭޓްގައި އެޕަލް ކުންފުނިން އައިފޯނު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ކަރްނާޓަކާގެ ސަރަހައްދީ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017
ވިޔަފާރިތަކަށް ސީދާ ގުޅޭނެ ސެންޓަރެއް އުރީދޫން ހަދައިފި

އުރީދޫގެ ހިދުމަތްތައް 24 ގަޑިއިރު މޮނިޓަ ކުރާނެ ޒަމާނީ ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށް، ވިޔަފާރިތަކާއި އޮފީސްތަކަށް ފޯރުކޮށް ދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެ ތަނަށް ސީދާ ގުޅޭނެ އިންތިޒާމު މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017
ކީބޯޑްތައް އަލުން ބްލެކްބެރީ ސްމާޓްފޯނުތަކަށް

ބްލެކްބެރީ މާކިއުރީ ވަރަށް އަވަހަށް އާންމުވެދާނެ އެވެ. އިންތިޒާރުކުރަން ގިނަ ދުވަހެއް ވެސް ނެތެވެ. ބުނެވޭ ގޮތުގައި އެ ދުވަހަކީ އަންނަ މަހުގެ 25 އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 5
އެޕަލް އަށް އިންޑިއާ މުހިންމުވާން ވެއްޖެ

އެޕަލް އަށް އިންޑިއާ މުހިންމު ވެއްޖެ އެވެ. އެެއީ އާބާދީ ބޮޑު ގައުމެކެވެ. އައިފޯނު ވިޔަފާރި އިންޑިއާގައި ރަނގަޅުކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ބިރުވެރިކަމުން އެޕަލް ސަލާމަތްވީ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017
ތްރީޑީ ޓީވީ އުފެއްދުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

ތްރީޑީ ޓީވީ ވައިގައި ހިފާ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އެއީ މޮޅު އެހާމެ ސަޅި ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. އެކަމަކު އުފައްދާ މީހުންނަށް ފައިދާއެއް ނުވަންޏާ ހުއްޓާލުން ނޫން ގޮތެއް ނޯންނާނެ އެވެ.