23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018
ބައިސްކަލު ބައްތި، ރައްކާތެރި ކަމުގެ ސިގްނަލަކަށް

އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި ބައިސްކަލު ދުއްވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިފަދަ މީހުން މަގުތަކަށް ގިނަވާ ވަރަކަށް އެހެން އުޅަދުނދުތައް ދުއްވާ މީހުން ކަންބޮޑުވާނެ އެވެ. އެއީ ކުރިމަތިން ދުއްވާފައިދާ ބައިސްކަލު ހަދާނެ ގޮތެއް އަންގައިދޭނެ ބައްތިއެއް އާންމުކޮށް ފަހަތުން ފެންނަން ނުހުންނާތީއެވެ.

February 23, 2018
ކަރުދާހު މަތިންދާބޯޓުގައި ވެސް އިންޖީނު އަޅައިފި

ކަރުދާހުން މަތިންދާބޯޓު ހަދައިގެން އުދުއްސުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ދުރު ހަނދާނަކަށްވާނެއެވެ. ޒަމާން މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. ކަރުދާހުން މަތިންދާބޯޓު ހަދައިގެން އަތުކޮޅަށް...

February 23, 2018 1
ވަތްގަނޑު ހުޅުވައިފިއްޔާ އަންގައިދޭ ޑިވައިސްއެއް

ގޯތިގެދޮރާއި އަގުބޮޑު މުދާ ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެ އެކި ވަސީލަތްތައް މިހާރު ހުރެއެވެ. އެކަމަކު ސިމްޓެކް ކުންފުނިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މޮޅު ސިސްޓަމެއް ހުރުމަކުން ނުފުދެއެވެ. ވައިފައި...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018
ފޭކް ފޯނު ހަދާ މީހުންނަށް ސެމްސަންގުން އުނދަގޫކުރަނީ

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް8ގެ ސިފަ ބަދަލުކޮށްލި އެއްޗަކަށް "އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭ" ވާނެ އެވެ. ފޯނުގެ ދެ އަރިމަތިން ދާރަ ގެއްލޭ ގޮތަށް ޑިސްޕްލޭ ލަންބާލުމުން، ގެލަކްސީ އެސް8ގެ ފަރިކަން އިތުވި އެވެ. އެކަމަކު އިންފިނިޓީ ޑިސްޕްލޭ އަކީ ހަމައެކަނި "ގެލަކްސީ އެސް" މަރުކާގެ ފޯނުތަކަށް ޚާއްސަ ސިފައަކަށް ހަދަން ސެމްސަންގް މިހާރު ބޭނުމެއް ނުވެ...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018
ބެޓެރިން ދުއްވާ ލަކުޑި ބައިސްކަލެއް

ބައިސްކަލަކީ ތަހުޒީބީ ގައުމުތަކުގައި މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ އުޅަނދެކެވެ. ބައިސްކަލަށް އެކި ބަދަލުތައް އައިސް ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ވަރަކަށް އެކި ފާޑުގެ ބައިސްކަލް ވެސް...

February 21, 2018 1
މި ޑްރޯން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތް ތަފާތު

މިހާރު ގެންގުޅޭ ގިނަ ޑްރޯންތަކަކީ އަމިއްލައަށް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އޭގެ ޒާތުގައި ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ޑްރޯންތަކެވެ. މީގެ ގިނަ ޑްރޯންތައް...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 3
އައިފޯން 10 އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކޮށްފި

އައިފޯން 10 އުންމީކުރި ވަރަށް ނުވިކޭ ކަމަށް، މާކެޓް ދިރާސާކުރާ ކުންފުނިތަކުން ބުނެ އެވެ. އައިފޯން 10 ވިކޭނެ ކަމަށް ކުރިން ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ގިނައިން ވިކިއްޖެ ކަމަށް ވެސް ބުނެވެ އެވެ....

February 20, 2018
ކުޑަޔަކަސް އަޑުގަދަ ސްޕީކަރެއް

ދާ ކޮންމެ ތާކަށް ސްޕީކަރެއް ކޮނޑު އަޅާލައިގެން ދިޔުމަކީ ކުޅަދާނަކަމެއް ނޫނެވެ. ކުދި ސްޕީކަރުތައް މިހާރު ގެންގުޅުނަސް ފަޓުލޫނުގެ ފައިކޭޓަށް ޖަހާލެވޭ ވަރުގެ ސްޕީކަރެއް ނެތީމާ...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018
ގޫގްލް މެޕްސްއަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ބަދަލެއް

ގޫގްލް މެޕްސްއަކީ ލޮކޭޝަން އަންގައިދޭ އެންމެ އިތުބާރު ބޮޑު އެއް ވަސީލަތެވެ. މީގެ އެންމެ ފަހުގެ ވާޝަންގައި ވަނީ ދަންވަރު ބޭރުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ވިސްނައިގެން...

February 19, 2018
ސެމްސަންގް ސްމާޓްގަޑިތަކުން ލޭގެ ޕްރެޝަރު ބަލަނީ

ހިތުގެ ވިންދު ބެލުމަކީ ސްމާޓްގަޑިތަކުން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. ސްމާޓްބޭންތަކުން ވެސް ވިންދު ބެލެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފަދަ އާލާތަކުން ލޭގެ ޕްރެޝަރު ބެލުން އަދި އެހާ އާންމެއް ނޫނެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 3
ގަދަފަދަ ލެޕްޓޮޕް ޓެބްލެޓެއް

ކޮމްޕިޔުޓަރުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ހަމައެކަނި މޭޒުދޮށުގައި އިނދެގެން މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ. ފަރުބަދަމަތީގަ އާއި ކަނޑުމަތީގަ އާއި ހަގުރާމަމަތީ ވެސް ކޮމްޕިޔުޓަރުގެ...

February 18, 2018
ޖީމެއިލް އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަނީ

ގޫގްލްގެ އީމެއިލް ހިދުމަތް ކަމަށްވާ ޖީމެއިލުން ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ވިސްނަމުން އަންނަކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިފަހަރު މި ގެންނަން އުޅޭ ތާރީޚީ ބަދަލަކީ އެތައް ބައިވަރު އީމެއިލް...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018
ކުޑަކުޑަ ފުރިހަމަ ގޭމްބޯއީއެއް

ސްމާޓްފޯނުތަކުން ގޭމް ކުޅުން އާންމުވުމުގެ ކުރިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ގޭމް ކުޅެމުން އައީ އަތަށް ހެޔޮވަރުކޮށް ހަދާފަ ހުންނަ ގޭމް ސިސްޓަމަތަކުންނެވެ. އޭރުގެ ނަމުން ނަމަ ގޭމް ބޯއިތަކުންނެވެ. އަނެއްކާ ވެސް އޭރުގެ ހަނދާންތައް އާކޮށްދެނީ ޕޮކެޓްސްޕްރައިޓްއެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018
ފިޓްބިޓް "ކްލައުޑް ހެލްތު ކެއާ" ކުންފުންޏެއް ގަނެފި

ފިޓްބިޓް އިން "ކްލައުޑް ހެލްތު ކެއާ" ކުންފުންޏެއް ގަނެފި އެވެ. ނަމަކީ "ޓްވައިން ހެލްތް" އެވެ. މިއީ އެއް ބަޔަކަށް ބޮޑު ޚަބަރެކެވެ. އަނެއް ބަޔަކަށް އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނެތް، ތަނެއް ދޮރެއް ނެނގޭ ޒާތުގެ ވާހަކައެކެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 1
ޗައިނާ ފުލުހުން އޭއާރް އައިނު ބޭނުންކުރަނީ

ދިހަ މިލިއަނެއްހާ މީހުންގެ އާބާދީއެއް ބެލެހެއްޓުމަކީ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ޗައިނާގެ ޒެންގްޒޫ ފުލުހުން މިކަން ދަނެއެވެ. ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ، ޗައިނާގެ އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް...

February 15, 2018
ކުޑަ ޖާގަޔަކަށް، ތަފާތު ޓްރެޑްމިލް އެއް

ކަސްރަތަށް ދުވުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ގަޔާވާ ކަމެކެވެ. ވަގުތު ނެތިގެން ދުވަން ނުދެވިއްޖެ ނަމަ ދެން އިޚުތިޔާރުކުރަނީ ޓްރެޑްމިލަށް އެރުމެވެ. އެކަމަކު ގޭތެރޭގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުން ކޮންމެ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018
އައިފޯން 10ގެ ނޮޗް ޑިޒައިން، އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް

މި އަހަރު އެންޑްރޮއިޑަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ގިނަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެންޑްރޮއިޑް "ޔޫޒާ އިންޓަފޭސް" އަށް ގެންނަ ތަފާތުތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެ ގޮތުގައި އައިފޯން 10ގެ ޑިޒައިނަށް ފޯނުތައް ބައްޓަންކުރުމަށް، "ނޮޗް" ޑިޒައިނަށް ސަމާލުކަން ދޭނެ ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 4
ސްނެޕްޗެޓްގެ އާ ޑިޒައިން ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމަކު ނުދިޔަ

މިހާރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުން ކުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްނެޕްޗެޓްގެ އާ ޑިޒައިނާ ދޭތެރޭ ގިނަ ބަޔަކު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

February 13, 2018 2
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފަށުފޫ

މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ އުޅުމަކީ މިހާރު ރައްކާތެރިކަމެއް ނޫނެވެ. އަބަދުވެސް ތިބެނީ ސިހިސިހިއެވެ. އަލަށް މީހަކާ ބައްދަލުވިޔަސް އިތުބާރު ކުރާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަބަދުވެސް ހިތަށް...

February 13, 2018 1
އެމޭޒްފިޓް ބިޕް: ބެޓެރީ ބާރުގަދަ ސްމާޓްގަޑިއެއް

ސްމާޓްވޮޗްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އޮތީ އެންމެ މައްސަލައެކެވެ. ބެޓެރީ މާ އަވަހަށް ހުލިވުމެވެ. ދެން ކަމެއް ހުރި ނަމަ، އެއީ ކެތްނުުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސްމާޓްވޮޗްތަކުގެ...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018
މައިކްރޮސޮފްޓުން ވިންޑޯޒް ޑިފެންޑާ ބާރުވެރިކުރަނީ

މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް 10އާ އެކު ބަންޑެލިކުރެވިގެން، ބޭނުންކުރާ މީހުންނާ ހަމަ އަށް އަންނަ އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއާ، "ވިންޑޯޒް ޑިފެންޑާ" އަށް އާ ފީޗާތަކެއް އިތުރުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާތީ އިވިއްޖެ އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން ބުނި ގޮތުގައި، ވިންޑޯޒް 10އާ ގުޅުމެއް ނެތް އަދި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވެސް ފައިދާއެއް ނެތް ސޮފްޓްވެއާ...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
"ބީބީއެމް"އިން ފައިސާ ފޮނުވުން ޕޭޕަލުން ހުއްޓާލައިފި

ޕޭޕަލް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމަކީ ވިޔަފާރީގައި ޕޭޕަލް ނަފާ ހޯދާ ޚިދުމަތެކެވެ. އެ ގޮތުގައ، އީކޮމާސް ވެބްސައިޓްތައް، މެސެންޖާ އަދި ސްކައިޕް ފަދަ އެޕްލިކޭޝަންތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވައިދެ އެވެ. ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެން، ބްލެކްބެރީ މެސެންޖާ ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ވެސް، އެކަކު އަނެކަކަށް ފައިސާ ފޮނުވެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 1
ކުޑަދޮރުން ސޯލާ ކަރަންޓު

އިރުގެ ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަކީ ޚަރަދު ބޮޑު ކަމެކެވެ. ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކަށް ގޭ ފުރާޅުމަތީ ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ޚަރަދު ކުޑަކޮށް މިކަން ވާން އޮތިއްޔާ ކޮށްލަން ބޭނުން ބަޔަކު ތިބެދާނެއެވެ.

February 10, 2018
ވައިޓްބޯޑާއި ފްލިޕްޗާޓު އެއް ސްކްރީނަކަށް

ބައްދަލުވުންތަކާއި ކޮންފަރަންސްތަކުން ވައިޓްބޯޑު ގެއްލޭނެ ދުވަހެއް އަތުވެދާނެހެއްޔެވެ؟ އިލެކްޓްރޯނިކް ތަކެތި އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ މިކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ....

February 10, 2018
ހުންނަންވީ ތަނަށް އަމިއްލައަށް ދާ ފައިވާނެއް

ފައިވާން ބަހައްޓާފައި ވަންނަ ތަންތަނުގެ ދޮރުމަތި އޮންނަނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ ތަރުތީބުން ބަހައްޓާފައިވާ ފައިވާނަށްވުރެ ގިނަވާނީ ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތި އުކާލާފައިވާ...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 2
އައިފޯން 10ގެ ނަކަލެއް، 159 ޑޮލަރަށް

އެޕަލް އަކީ ފެޝަން އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. މުށުތެރޭގައި ގެންގުޅޭ އާލާތްތަކުން ފެށިގެން ލައިގެން އުޅޭ އާލާތްތަކާ ހަމަ އަށް އެޕަލް އިން ޑިޒައިންކުރެ އެވެ. އެއިން ކޮންމެ އާލާތަކީ ވަކި ފެޝަނެކެވެ. ނަކަލުކުރަން އެދޭ މީހުންނަށް ފައިދާ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެކެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 2
ބާރުގަދަ ރޮކެޓުގައި މަސްކުގެ ކާރު މާސްގެ އޯބިޓަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އީލަން މަސްކުގެ ސްޕޭސްއެކްސް އިން އުފެއްދި، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ރޮކެޓް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

February 07, 2018
ޓެލެގްރާމް އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރަށް އަލުން ލައިފި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރުން ޓެލެގްރާމް ނެގި އެވެ. އެ އަށް ފަހު ޓެލެގްރާމް ޑިވެލޮޕަރުންނަށް އެޕަލް އިން އެކަން އެންގި އެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނީ، ޓެލެގްރާމް ޗެނަލްތަކުގައި...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 1
އެޕަލް ގަޑި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ވިންދު ބަލަނީ

ލޭގައި ހަކުރު ހުރި މިންވަރު، ގަޔަށް ކަށި ނުހަރައި، ދެނެގަންނާނެ ނިޒާމެއް އީޖާދުކުރުމަކީ އެޕަލް ދެކޭ ހުވަފެނެކެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ނިޒާމީ ރޭވުންތަކެއް އެ ކުންފުނިން ވަނީި ރާވައިފަ...

February 06, 2018
ކަނދުރާގެ ކަސްރަތަށް ހާއްސަ އުފެއްދުމެއް

މިއީ ސްމާޓްފޯނާއި އައިޕެޑާއި ލެޕްޓޮޕްގެ ޒަމާނެވެ. މިފަދަ ޑިވައިސްތަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން ދުވާލުގެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރެއެވެ. ހަށިގަނޑުގެ މުހިއްމު ނާރުތަކެއް އެއާ ގުޅިފައިވާ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018
އޮފީސް 2019 ހަމައެކަނި ވިންޑޯޒް 10 އަށް

މި އަހަރު މެދާ ހިސާބުގައި، އޮފީސް 2019 މާކެޓަށް ނެރޭނެ އެވެ. މައިކްރޮސޮފްޓުން އެހެން ބުނެފި އެވެ. އޮފީސް 2019 ބޭނުންކުރާ މީހުންނާ ހިސާބަށް އެ އަންނައިރު އޮތް ހިތާމަ އަކީ، އެއީ ހަމައެކަނި ވިންޑޯޒް 10 ގައި ހިންގޭ އެޕްލިކޭޝަން ބަންޑެއްޔަކަށް ވުމެވެ. އެއީ މި ވަގުތަށް އޮތް އުސޫލު ކަމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018
މިއީ އެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ޑްރޯންއެއް

ޑްރޯންގެ އެކި ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ. އެންމެ ގިނައިން ފެންނަނީ މަޖަލަށް ޑްރޯން އަރުވައިގެން ދުއްވާ ތަނެވެ. ޕިޓާ ޑްރޯން ތިން ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ.

February 03, 2018 1
އެންމެ ޖާގަ ތަނަވަސް މައިކްރޯ އެސްޑީ ކާޑް

މައިކްރޯ އެސްޑީ ކާޑަކީ ކުޑަކުޑަ މެމޮރީ ކާޑެކެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް އުފައްދާ މީގެ ކާޑުތަކުގެ ސްޓޯރޭޖް އަންނަނީ މަތިވަމުންނެވެ. ނިޔަފައްޗެއްހާ ކުޑަ މައިކްރޯ އެސްޑީ ކާޑެއްގައި 512 ޖީބީ...

February 03, 2018
ކަނޑުމަތީ އުދުހިލަން ކަނދެއް

އާންމު ގޮތެއްގައި އަހަރެމެން ދަންނާނީ ރާޅާއެޅުމާއި ވިންޑް ސާފްކުރުން ފަދަ ކުޅިވަރުތަކެވެ. އެކަމަކު އަވޭކްބޯޑު ކިޔާ އެއްޗެއްގެ ވާހަކަ މިހާރު އިވެން ފަށައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 1
ޖީބަށް ލެވޭ ވަރުގެ ކެމެރާ ކެޕްސޫލެއް

ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ މަންޒަރު ހަނދާނަކަށް ރައްކާކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން ވަރަށް ގިނައެވެ. ސްމާޓްފޯނުތަކުގެ އެހީގައި މިކަން ކުރެވެއެވެ. އެކަމަކު ގިނަ ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަންނުޖެހި...

February 02, 2018 2
ހަފުތާއަކަށް ފިނި ހިފަހައްޓައިދޭ ދަބަހެއް

ދަތުރުދާއިރު ގެންދާ ފެންފުޅިތަކާއި ދަޅުތަކުގެ ފިނި ކެނޑުމަކީ ވަރަށް ހިތްދަތިވާ ކަމެކެވެ. ގިނައިރު ފިނިކަން ބެހެއްޓޭނީ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އައިސް ފޮއްޓެއްގައެވެ. މިފާޑުގެ ފޮށިތަކަކީ...