12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 122
ޝެއިހް ޝަމީމް އިންޑިއާ އަށް އެތެރެވިޔަ ނުދީ ފޮނުވާލަނީ

އިންޑިއާގެ އެއާޕޯޓަކުން ޝައިހް އާދަމް ޝަމީމް މިއަދު ހިފަހައްޓައި، އެ ގައުމަށް އެތެރެވިޔަނުދީ، އަނބުރާ ރާއްޖެ ފޮނުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 7
ބޮން ގޮއްވަން އުޅުމުން ހައްޔަރުކުރި ބަޔަކު ދޫކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ބޮން ގޮއްވަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހައްޔަރު ކުރި ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު، ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 10
ބޭސްފަރުވާ އަށް ނާޒިމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިފި

ކޮޓަރިން ފިސްތޯލައެއް ފެނުނު މައްސަލައިގައި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ބޭސްފަރުވާ އަށް މިރޭ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް...

October 04, 2018 12
ނާޒިމް ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭރަށް ފޮނުވަނީ

ކޮޓަރިން ފިސްތޯލައެއް ފެނުނު މައްސަލާގައި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ،...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 19
ބޭއިންސާފުން ޖަލުގައި ހުރުމަކީ ޚިދުމަތެއް: ފާރިސް

ބޭއިންސާފުން ޖަލުގައި އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހުންނެވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެއްވުނު ޚިދުމަތެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 9
މަހްލޫފަށް ކުރި ދެ ދައުވާގެ މައްސަލަ ބާތިލްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ކުރި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އާއި ހިނގާފައި ނުވާ ކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ އިދާރާއަކަށް ދިނުމުގެ ދައުވާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމައި، އެ ދެ ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 56
ޕީޕީއެމްގެ ކުރިމަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ކޮންގްރެސް ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ

ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭ ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް،...

September 25, 2018 5
ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުން މިނިވަންކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުން ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގެ ދުވަސްވަރު ގއ. ކޮލަމާފުުށިން ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 12
"ކޮލަމާފުށީގައި ހިންގީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ނޫން"

ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލައެއްގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުކޮށް، ގއ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުން ހިންގި ކަމަށް ބުނާ އަމަލުތައް ޓެރަރިޒަމަށް ނުފެތޭ ކަމަށާއި...

September 16, 2018 4
ކޮލަމާފުށީ 18 މީހުންގެ ބަންދު އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ގދ. ކޮލަމާފުށިން ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ދެވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކުރި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރަން އެ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 5
މައުމޫން މާލެ ގެނައީ ޓެސްޓެއް ހަދަން: ކަރެކްޝަންސް

ޖަލަށް ލާފައިވާ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔައީ ޓެސްޓެއް ހަދަން ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 13, 2018 31
މައުމޫން، އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސްފި

ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 20
ޖަލްސާގެ ކުރީ ސަފު، ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް ހާއްސަ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ކުރީ ގޮނޑިބަރި، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައަށް ގެއްލުން ދިން ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރު ކުރި 18 މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 29
ކޮލަމާފުށީ 18 މީހުންނަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތު

ގއ. ކޮލަމާފުށީގެ ޕީޕީއެމް ޖަގަހަ އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދިން ކަމަށް ބުނެ އެ ރަށުން އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި 18 މީހުންގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުކޮށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ އިރު، އެ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ މުއްދަތު 15 ދުވަހަށް، ގއ. ވިލިނގިލީ ކޯޓުން ރޭ އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 4
"ހިންދޫ ޓެރަރިސްޓް" ރާއްޖޭން ޑީޕޯޓް ކޮށްލައިފި

ހޮނިހިރު ދުވަހު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކުރި ހިންދީ ދީނުގެ ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ ކުށްވެރިޔާ އިންޑިޔާގެ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށް ރާއްޖޭން ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި އެވެ.

August 23, 2018 8
މައުމޫން ގެއަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުން ނުވާތީ ކަންބޮޑުވޭ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާތީ އެމަނިކުފާނު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރަން ތަކުރާރުކޮށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާ ދެއްވާފައިވާއިރު ވެސް އެގޮތަށް...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 14
އިލްހާމް ފަހަތަށް ޖެހުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ވަކީލުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ބަންދުގައި ހުންނަވާތާ މިއަދަށް ހަ މަސް ދުވަސް ފުރުނުއިރު، ފަހަތަށް ޖެހުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް އިލްހާމްގެ ނެތް ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 18
ޣައިރު ހާޒިރުގައި ޝަރީއަތް ހިންގަން މައުމޫން އެދިއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް އެމަނިކުފާނުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހިންގައި ދިނުމަށް މައުމޫންގެ ފަރާތްޕުޅުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

August 08, 2018 8
ރިލްވާން ފުރީ ކަމަށް ދައްކަން ޕާސްޕޯޓެއް ހެދި: އާއިލާ

ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާ، އަހްމަދު ރިލްވާން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ދިޔައީ ކަމަށް ދައްކަން އޭނާގެ ނަމުގައި ވަގު ޕާސްޕޯޓެއް ބަޔަކު ހެދި ކަން ފުލުހުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބުނު...

August 08, 2018
މެލޭޝިއާގައި ހުޅުވި އެންޓި-ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު ބަންދުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 8) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ އެހީގައި މެލޭޝިއާގައި ހުޅުވި އެންޓި-ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު ވަގުތުން ބަންދު ކުރަން އާ ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018
ހަނގުރާމަކުރި ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާއެއް ބާތިލްކޮށްފި

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ޕާކިސްތާނަށް ގޮސް ހަނގުރާމަކުރުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ ދިވެއްސެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރި ދައުވާ އެ ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި...

August 05, 2018 32
ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ނާކާމިޔާބުވުން: ޒިންމާވާނީ ކާކު؟!

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ހަތަރު އަހަރު ވާން ގާތްވީ އެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހިންގި މީހަކު ފޮރުވުމުގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި މައްސަލާގައި ރިލްވާނަށް ވީ ގޮތެއް މިއަދާ...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 3
ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގަދަކަމުން ފޮރުވިކަމުގެ ދައުވާލިބުނު ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ...

August 02, 2018 59
ރިލްވާން ވަގަށްނެގި މައްސަލާގައި އެންމެން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގަދަކަމުން ފޮރުވި ކަމުގެ ދައުވާ ލިބުނު ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ވެސް އެ ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018
ސިނާންގެ ބަންދަށް ލުޔެއް ނުދިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާންގެ ބަންދަށް މިވަގުތު ލުޔެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

August 01, 2018 5
ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަނީ

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގަދަކަމުން ފޮރުވި ކަމަށް ބުނެ ދެ މީހެއްގެ މައްްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 20
މަރާލި ޒުބޭރު ސީރިއާއަށް ދިޔައީ އާއިލާ ވެސް ގޮވައިގެން

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިގެން ސީރިއާގައި ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދަނިކޮށް މަރާލި އަހުމަދު ޒުބައިރު، އެ ގައުމަށް ދިޔައީ އޭނާގެ ދެ ދަރިންނާއި އަނބިމީހާ ވެސް ގޮވައިގެން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު (އެންސީޓީސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

July 24, 2018 5
މައުމޫނާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ހެކިތައް ސިއްރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގައި އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން ސިއްރު ކުރަން ދައުލަތުން...

July 24, 2018 2
ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގަދަކަމުން ފޮރުވި ކަމަށް ބުނެ ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 3
މެލޭޝިއާގެ އެންޓި-ޓެރަރިޒަަމް ގާނޫނު އުވާލަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 23) - ޝަރީއަތަކާ ނުލައި މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ބޭނުން ކުރި އެންޓި-ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނު އުވާލައްވާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު...

July 23, 2018 13
މައުމޫންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ މިއަދު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އަޑުއެހުން މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 29
ތެޔޮ ޓޭންކަރާ އެކު މުއާމަލާތް ހިންގަން އުޅުނީ ފަހުމީ

ސައްހަ ނޫން ގޮތެއްގައި ދިވެހި ދިދަ އާއި ކޯލް ސައިން ބޭނުން ކޮށްގެން އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު ކަނޑުމަތިން ގާނޫނާ ޚިލާފް މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގަން އުޅުނީ އެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ އަބްދުﷲ ފަހުމީ ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 8
"ޒިންމާ އަދާކުރި ނަމަ ފާރިސް ބަންދަކު ނުހުންނާނެ"

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ޒިންމާ އަދާ ކުރި ނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުގައި ހުންނަން ނުޖެހުނީސް ކަމަށް ފާރިސްގެ...

July 18, 2018
އަޑުއެހުމެއް ސިއްރުކުރާތީ ފާރިސްގެ ހުށަހެޅުމެއް ނަގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގައި، ފާރިސްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން މިއަދުގެ...