15 ޖުލައި

July 15, 2018 1
ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ކުދިންނަށް މިރޭ ވޯލްޑް ކަޕް ނުދައްކާނެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 15) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން ސަލާމަތް ކުރި ކުދިންނަށް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ ނުދައްކާނެ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

July 15, 2018
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިންނާއި ކޯޗު ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ދީފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 15) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރި ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.

July 15, 2018 1
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލަނީ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 15) - ތައިލެންޑުގެ ޗިއާން ރާއީ ޕްރޮވިންސްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބޭތާ 17 ދުވަސް ފަހުން އުނދަގޫ އަދި ނުރައްކާ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު ސަލާމަތް ކުރި 12...

14 ޖުލައި

July 14, 2018
ކުދިން ސަލާމަތް ކުރި ޑައިވަރަކު ބުނަނީ އެއީ ބަތަލެއް ނޫން ކަމަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 14) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު އިނގިރޭސި ޑައިވަރަކު ބުނަނީ އެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު ނިންމާލެވުނު ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ ބަތަލެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 3
ކުދިންނާ އެކު ހޮހަޅައިގައި ހޭދަކުރި ޑޮކްޓަރު: ނަމޫނާ ބަތަލެއް

ބެންކޮކް (ޖުލައި 13) - ތައިލެންޑުގެ ޗިއާން ރާއީ ޕްރޮވިންސްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިން ކައިރި އަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑޮކްޓަރު ރިޗަޑް ހަރިސް ދާން ޖެހުމުގައި ޚާއްސަ ސަބަބެއް ވެ އެވެ. އޭނާ އަކީ ޑޮކްޓަރެއްގެ އިތުރުން ޑައިވަރަކަށްވުމެވެ. އެ ޑޮކްޓަރަށް ލިބިފައިވާ ދެ ޕްރޮފެޝަނުގައި ގުޅުމެއް ނެތް ނަމަވެސް އެ ދެ...

12 ޖުލައި

July 12, 2018 3
ޕަންޕްތައް ފޭލްވުމުން، ފަހު ގްރޫޕަށް ނުކުމެވުނީ ކިރިޔާ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 12) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގެ ޗެމްބަރެއްގައި ފެން ހިއްކަން ބަހައްޓައިފައި ހުރި ޕަމްޕްތައް ފެއިލްވުމުން، ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި ތިބި ޑައިވަރުންގެ ފަހު ގްރޫޕަށް ނުކުމެވުނީ ކިރިޔާ ކަމަށް ކޮމާންޑަރު ޗައިޔަނަންތާ ޕީރަނަރޮން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 5
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިންގެ ފޮޓޯތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާއްމުކޮށްފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 11) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތިބޭތާ 17 ދުވަސް ފަހުން ސަލާމަތް ކުރި 12 ކުދިންގެ ފޮޓޯތައް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

July 11, 2018 2
ކުޑަކުޑަ އުއްމީދެއް މިވަނީ ހަގީގަތަކަށްވެފައި: ނޭވީ ސީލް

ބެންކޮކް (ޖުލައި 11) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމަކީ ކުޑަކުޑަ އުއްމީދެއް ހަގީގަތަކަށްވުން ކަމަށް ތައި ނޭވީ ސީލްގެ ކޮމާންޑަރު ރިއާ...

10 ޖުލައި

July 10, 2018 2
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ވޯލްޑް ކަޕް ބަލާނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 10) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ވައިޑް ބޯ ފުޓުބޯޅަ ކްލަބުގެ 12 ކުދިންނާއި ކޯޗަށް ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލް މެޗަށް ރަޝިޔާ އަށް ދިއުމުގެ ދައުވަތު ފީފާގެ...

July 10, 2018 8
ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުން: ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެހާނުރައްކާ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 10) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރަން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގެ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެހާ ނުރައްކާ ކަމަށާއި ދުވަހަކު...

09 ޖުލައި

July 09, 2018 6
އިތުރު ހަތަރު ކުދިން ނެރެ އޮޕަރޭޝަން މެދުކަނޑާލައިފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 9) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިންގެ ތެރޭން ބާކީ ތިބި އަށް ކުދިންނާއި ކޯޗުގެ ތެރޭން އިތުރު ހަތަރު ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ފަހު އޮޕަރޭޝަން މިއަދަށް...

July 09, 2018
ސަލާމަތް ކުރި ކުދިންނާ އާއިލާތަކުން އަދި ބައްދަލެއް ނުކުރާނެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 9) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅަ އިން ނެރުނު ކުދިންގެ އާއިލާތަކާ ވެސް އެ ކުދިންނަށް މާ އަވަހަށް ބައްދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަނުގެ ކޮމާންޑަރު ނަރޮންގްސަކް...

07 ޖުލައި

July 07, 2018 2
ހޮހަޅައިން ފެންގަނޑު ހިންދެނީ ގަޑިއަކު 1.5 ސެންޓި މީޓަރަށް

ބެންކޮކް (ޖުލައި 7) - ތައިލެންޑުގައި ކުދިން ތާށިވެފައިވާ ހޮހަޅައިގައި ބޮޑުވެފައިވާ ފެންގަނޑު ހިންދެނީ ގަޑިއަކު އެވްރެޖްކޮށް 1.5 ސެންޓި މީޓަރަކަށް ކަމަށް ތައި ނޭވީ ސީލުން ބުނެފި އެވެ.

July 07, 2018 11
ކުދިން ސަލާމަތް ކުރަން އީލަން މަސްކުގެ އިންޖިނޭރުން ފޮނުވައިފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 7) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އެހީވުމަށް ސްޕޭސް އެކްސްގެ ފައުންޑާ އީލަން މަސްކުގެ ކުންފުނީގެ އިންޖިނޭރުން ބެންކޮކަށް ފޮނުވައިފި...

July 07, 2018 1
ހޮހަޅާގައި ތިބި ކުދިންގެ މެސެޖް:މައިންބަފއިން ދެރަނުވޭ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 7) - މައިންބަފައިންނާއި އާއިލާގެ މީހުން ދެރަނުވުމަށް އެދި ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިން އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018
ޕުކެޓް ކައިރިން ބޯޓެއް ފެތި ޓޫރިސްޓުންތަކެއް މަރުވެއްޖެ

ޕުކެޓް (ޖުލައި 6) - ތައިލެންޑުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން މަޝްހޫރު ރަށެއް ކަމަށްވާ ޕުކެޓް ކައިރިއަށް ޕަސިންޖާ ބޯޓެއް ބަންޑުން ޖަހާލުމުން 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން މަރުވެ އަދި އެތައް ބަޔަކު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

July 06, 2018 4
ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި އޮކްސިޖަން ލެވެލް ދަށްވާން ފަށައިފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 6) - ތައިލެންޑުގައި 12 ކުދިންނާއި ފުޓުބޯޅަ ކޯޗު ތާށިވެފައި ތިބި ހޮހަޅައިގެ ޗެމްބަރުގައި އޮކްސިޖަން ލެވެލް ދަށަށް ދާން ފަށައިފި އެވެ.

July 06, 2018 10
ހޮހަޅައިން ކުދިން ސަލާމަތް ކުރަން އުޅުނު ޑައިވަރަކު މަރުވެއްޖެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 6) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭން އުޅުނު ތައި ނޭވީގެ ކުރީގެ ޑައިވަރަކު ރޭ ދަންވަރު މަރު ވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018
ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިންނަށް ފީނަން ދަސްކޮށްދޭން ފަށައިފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 5) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ކުދިންނަށް ޑައިވިން މާސްކް އަޅައި ނޭވާލާން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޗިއާން ރައި ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރު ނަރޮންގްސަކް އޮސަޓަނަކޯން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 16
ހޮހަޅާގައި ތިބި ކުދިން މަޖާކުރާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 4) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައެއްގައި ތާށިވި 12 ކުދިން އެއް ކުއްޖަކު އަނެއް ކުއްޖަކަށް ހީސަމާސާކޮށް ހަދާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 1
ހޮހަޅާގައި ތާށިވި ކުދިންނަށް ކާނާ ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 3) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައެއްގެ ތެރޭގައި ނުވަ ދުވަސް ވަންދެން ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިން ފަސޭހަ އިން ނެރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން ތައި ނޭވީ ސީލްގެ ޑައިވަރުން އެ ކުދިންނަށް ކާނާ އާއި ސިއްހީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

July 03, 2018 3
ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިން ނެރެން މަސްތަކެއް ނަގާނެ: ސިފައިން

ބެންކޮކް (ޖުލައި 3) - ތައިލެންޑުގެ ޗިއާން ރައި ޕްރޮވިންސްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅަ އަށް ގެއްލުނު ކުދިން ނުވަ ދުވަސް ފަހުން ދިރި ތިއްބާ ފެނުނު ނަމަވެސް އެ ކުދިން ހޮހަޅައިން ނެރެން ކުރަން...

July 03, 2018 4
ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިންގެ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 3) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި ތާށިވި ކުދިން ނުވަ ދުވަސް ފަހުން ފުރަތަމަ ފެނިފައި ވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދެ ޑައިވަރުންނަށެވެ. އެ މީހުންނަށް އެ ކުދިން ރޭ ފެނުމާ...

02 ޖުލައި

July 02, 2018 20
ހޮހަޅަ އަށް ގެއްލުނު ކުދިން ދިރި ތިއްބާ ފެނިއްޖެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 2) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައެއްގެ ތެރެއަށް ވަން ފަހުން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލުނު 12 ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ކޯޗު ދިރި ތިއްބާ ހޮހަޅަ ތެރެއިން ފެނިއްޖެ ކަމަށް ސަރަހައްދީ...

July 02, 2018 4
ހޮހަޅައިގައި ކުދިން ތިބި ތަނާ ޑައިވަރުން ކައިިރި ވަނީ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 2) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން ތިބި ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ސަރަހައްދާ ޑައިވަރިން ކައިރިވަމުންދާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018
ހޮހަޅައިގެ ތެރޭން ފެންގަނޑުގެ ލެވެލް ތިރިވެއްޖެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 1) - ތައިލެންޑުގެ ކުދިންތަކެއް ތާށިވި ކަމަށް ބެލެވޭ ތަމް ލުއަން ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި ފެންގަނޑުގެ ލެވެލް މިހާރު ދަށްވަމުންދާ ކަމަށް ޗިއަން ރައި ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރު ނަރޮންގްސަކް އޮސޮޓަނަކޯން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018
ހޮހަޅަ އަށް ގެއްލުނު ކުދިން ހޯދަން ހާހެއްހާ ޑައިވަރުން

ބެންކޮކް (ޖޫން 30) - ތައިލެންޑުގެ ޗިއަން ރައި ޕްރޮވިންސްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅަ އަށް ވަތް ގޮތަށް ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުންދާ 12 ކުދިން ފެނޭތޯ ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ ޑައިވަރުން ހަރަކާތްތެރިާވާން ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018
ހޮހަޅައިގައި ފެންބޮޑުވާތީ، ގެއްލުނު ކުދިން ހޯދަން ހުރަސް

ބެންކޮކް (ޖޫން 28) - ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެންގަނޑު ބޮޑުވަމުންދާތީ، ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވި ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ މެންބަރުން ސަލާމަތް ކުރަން ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018
ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން ދިރި ތިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ

ބެންކޮކް (ޖޫން 26) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވި ކަމަށް ބެލެވޭ ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ މެންބަރުން ސަލާމަތުން ތިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ...

June 26, 2018
ތައި ފިލްމް "ބޭޑް ޖީނިއަސް" ގެ ހިންދީ ރިމެކިއެއް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ތައިލެންޑްގެ ފިލްމް "ބޭޑް ޖީނިއަސް" ގެ ހިންދީ ރިމެކިންއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 8
އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ކުންފުނިން ކޮނޮއްޓާ ގަނެފި

މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓުތަކާއި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއާ އެކު ކ. އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ތައިލެންޑްގެ ސިންހަ އެސްޓޭޓް ކުންފުނިން އެމެރިކާގެ ހަވާއީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އައުޓްރިގާގެ ހަ ރިސޯޓެއް، 310 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ގަނެފި އެވެ.