15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 12
އީސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބިރު ދައްކައި އިންޒާރު ދީފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިއަދު މީހަކު ބިރު ދައްކައި އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.