14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" ގެ ޝޫޓިން ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އޭގެ ޝޫޓިން ލަވައަކާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
ޓައިގާގެ "ރާމްބޯ" ގެ ޑައިރެކްޝަން ރޯހިތަށް؟

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އިއުލާންކުރި ޓައިގާ ޝްރޮފް "ރާމްބޯ" ޑައިރެކްޓްކުރާނީ ސިދާތު އާނަންދުގެ ބަދަލުގައި ރޯހިތު ދަވަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020
ޓައިގާގެ "ހީރޯޕަންތީ 2" ގައި ކެޓްރީނާ ނުވަތަ ސާރާ

ޓައިގާ ޝްރޮފް މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ފިލްމު "ހީރޯޕަންތީ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ނުވަތަ ސާރާ އަލީ ޚާން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 3
ލޮކްޑައުންގައި ޓައިގާ ދަސްކުރީ ލަވަކިޔަން

ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ކުރެވުނު އެއް ކަމަކީ ލަވަކިޔުމުގެ ހުނަރު ތަރައްގީކުރުން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020
ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ކާމިޔާބީ އަކީ ސަޕޯޓަރުން

ސަޕޯޓަރުން އަބަދުވެސް ބޮޑެތި އުންމީދުތަކެއް ކުރާތީ މޯޓިވޭޝަން އިތުރުވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް ބުނެފި އެވެ.