06 މެއި

May 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޓިޕިކިލް ހިންދީ ލަވައެއް ބަލައިލަން ބޭނުން ނަމަ އާ ލަވައަކަށް "ފަކީރާ" ބަލައިލާށެވެ. މިއީ މި މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ގެ ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި ލަވަ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
"އަލާއްދިން" އަށް ތާރާ އޮޑިޝަން ހެދި

ޑިޒްނީން މި މަހު ރިލީޒްކުރާ "އަލާއްދިން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް އޮޑިޝަން ހެދި ކަމަށް "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" އިން ބޮލީވުޑަށް މި މަހު ތައާރަފުވާ ބަތަލާ ތާރިއާ ސުތާރިއާ ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 6 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް، އަނޫރާގް ބާސޫގެ އެންތޮލޮޖީ ފިލްމު އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރަން އޮތް ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުސް" ޑިސެމްބަރު މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑަށް އާ ދެ ބަތަލާއަކު ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާނާއި ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިހް އަދި އަލީ ފަޒަލް އެކީގައި ފެނިގެންދާ ހޮރޯ ކޮމެޑީ "ބޫތު ޕޮލިސް" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 17 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ކަލަންކް" ގެ އަގުބޮޑު ސެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ސެޓެއް ހަދަން ކުރަން ކުރި މަސައްކަތްތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝާހިދު ކަޕޫރް "ކަބީރު ސިންގް" ގެ ރޯލު ކުޅޭ ފިލްމުގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 3
ޓައިގާ ޝޮރްފާއި ޑިޝާ ޕަޓްނީ އެންގޭޖްވީތަ؟

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޓައިގާ ޝްރޮފާއި ޑިޝާ ޕަޓްނީ އެކީގައި ޗުއްޓީތަކަށް ދިއުމާއި އެކީގައި އެކި ތަންތަނުން ފެނުމަކީ އާންމު ކަމަކަށް ވިޔަސް، ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަކަށް ރަސްމީކޮށް އެއްބަހެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އެކުވެރި ކަމަކަށް ވުރެ ދެ ތަރިންގެ ގުޅުން ބަދަހިވެފައި، ޓައިގާގެ އާއިލާއާ ވެސް ޑިޝާ ވަރަށް ގާތްކަން އެނގެ...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019
ޝްރަދާ އެނބުރި "ބާގީ" ފްރެންޗައިޒަށް

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ބާގީ" ގައި ވެސް ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅުނު ޝްރަދާ ކަޕޫރް މި ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަަނަ ފިލްމަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު މި އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފުރަތަމަ ދެ ބަތަލާއިންގެ ފިލްމު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ކައިރިވަމުން އަންނަނިކޮށް، އެ ފިލްމުގެ ދެ ބަތަލާއިން ރަސްމީކޮށް ދޭ ފުރަތަމަ އިންޓަވިއު، ކަރަން މިހާރު ގެނެސްދޭ "ކޮފީ ވިތު ކަރަން" ގެ ހަ ވަނަ ސީޒަނުގައި ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މާޗް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ލުއްކާ ޗުއްޕީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 9
ޓައިގާ އާއި ޑިޝާ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖޭގައި

ރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް މިހާރު އެންމެ ގިނައިން އަންނަ ބޮލީވުޑް ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޒުވާން ދެ ލޯބިވެރިން ކަމަށްވާ ޓައިގާ ޝްރޮފާއި ޑިޝާ ޕަޓްނީ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018
ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ލިބިފައި އެބައޮތް: ޓައިގާ

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ފުރުސަތު ލިބިފައިވާކަން ޓައިގާ ޝްރޮފް ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 2
އެކްޓަރަކަށް ނުވި ނަމަ ޓައިގާ ކުޅޭނީ ފުޓްބޯޅަ

އެކްޓަރަކަށް ނުވި ނަމަ ވާނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކަށް ކަމަށް، ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ވަރުގަދަ އެކްޝަން ހީރޯއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ބާގީ" ގެ ތިން ވަނަ ބައި މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު، އެ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ވެސް ފޭނުންނާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 1
"ބާގީ 3" ގައި ޓައިގާއާ އެކު ސާރާ

މި މަހުގެ 7 ގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ކެދަރުނާތު" އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ސާރާ އަލީ ހާންގެ ކުރިމަގު ފެންނަނީ ވަރަށް އުޖާލާކޮށެވެ. އޭނާގެ ދެވަނަ ފިލްމު "ސިމްބާ" މި މަހުގެ 28 ގައި ސިނަމާތަކަށް އަންނަ އިރު، ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ބުނާ ބުނާ ގޮތުން ސާރާ އަށް ވަނީ މިހާރު ވެސް އިތުރު ފިލްމުތަކަކުން ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ވަރުގަދަ އެކްޝަން ހީރޯއެއްގެ ގޮތުން ބެލުންތެރިން ބަލައިގެންފައިވާ ޓައިގާ ޝްރޮފް ޖިމެއް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި "ކާބިލް" އަށް ފަހު، ރިތިކް ރޯޝަންގެ ފޭނުން ތިބީ އޭނާގެ އާ ފިލްމެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ކުޅެފައިވާ ބައޮގްރިފަކަލް ޑްރާމާ "ސުޕަ 30" އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އެކަން އިއުލާން ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.