30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 14
ޓޮޓެންހަމް އެއް ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ ލިބުނު ޕޮއިންޓާ އެކު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން ސައުތެމްޓަން އަތުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 7
ސިޓީ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 10
ޗެލްސީ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ޓޮޓެންހަމް ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020
"ޕްރިމިއާ ލީގަށް އެނބުރި ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް"

ޕެރިސް (މެއި 6) - އަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމަކާ ހަވާލުވާން ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަންދްރޭ ވިލަސް-ބޮއާސް ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 3
ޗެލްސީ އާއި ސިޓީން މަގާމުގައި ލީޑުނަގައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭގެ މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެ ދެ ޓީމު ދަމަހައްޓަމުން އައި މަގާމުގައި ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020
ސިޓީ އާއި އާސެނަލް އެއްވަރު، ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެއްވަރުވިއިރު، ޗެލްސީ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020
ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 6) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ތިން ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލް މޮޅުވިއިރު ހޯސޭ މޮރިނިއޯގެ ޓޮޓެންހަމް ބަލިނުވެ ކިރިޔާ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 3
އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލަށް 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 27) - ދެ ވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 2
ލަމްޕާޑް އަނެއްކާ ވެސް މޮރީނިއޯ ބަލިކޮށްފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑްގެ ކޯޗުކަމުގައި ކުޅޭ ޗެލްސީން ރަށުން ބޭރުގައި، ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 2-0 އިން ބަލިކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 1
ސިޓީ އެއް ވަަނަ އަށް، ޓޮޓެންހަމަށް އުފާވެރި ފެށުމެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކާޑިފް ސިޓީ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު، ޓޮޓެންހަމްގެ އާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން 2-0 އިން ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް ބަލިކޮށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 7
ލިވަޕޫލް ލީޑުގައި، ޗެލްސީން ޓޮޓެންހަމް މާޔޫސްކޮށްލައިފި

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 28) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވަޓްފޯޑް އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން އެއް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، ޓޮޓެންހަމް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް އެ ޓީމުން ކުރަމުން އުއްމީދު ފަނޑުކޮށް ޗެލްސީން އިތުބާރު ހޯދައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 4
ޓޮޓެންހަމް ދެ ވަނަ އަށް، ޗެލްސީ އަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 5-0 އިން ހަޑްސްފީލްޑް ޓައުން ބަލިކޮށް ޗެލްސީން ހިތްހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 1
ޓޮޓެންހަމް ކަޓައިފި، ޗެލްސީ އަނެއް ބުރަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 28) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގައި ރޭ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ދެ ވަނަ މުބާރާތު ކެޓިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 3-0 އިން ޝެފީލްޑް ވެނެސްޑޭ ބަލިކޮށް ޗެލްސީ މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019
ފައިނަލުގައި ސިޓީ އާއި ޗެލްސީގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 25) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެ ވަނަ ލެގުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-2 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޗެލްސީން ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 3
ވީއޭއާރަށް ބަރޯސާވެގެން ޗެލްސީ ބަލިކުރެވުނަސް އުފަލެއް ނެތް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 9) – އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ، ސުވާލު އުފެދުނު ޕެނަލްޓީ ނިންމުމެއް ވީއޭއާރް މެދުވެރިކޮށް ނިންމައިގެން ޗެލްސީ 1-0 އިން ބަލިކުރެވުނަސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 1
ލިވަޕޫލް ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، ސިޓީ އަށް މަގާމު ގެއްލިއްޖެ

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ދެ ވަނަ މަގާމު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 1
ޓޮޓެންހަމާއި ޗެލްސީ ލީގު ކަޕް ސެމީ އަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 20) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޗެލްސީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 1
ލިވަޕޫލަށް މުހިއްމު މޮޅެއް، ޓޮޓެންހަމުން ފައިދާނަގައިފި

ބާންލީ، އިންގްލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލުން ރަށުންބޭރުގައި 3-1 އިން ބާންލީ އަތުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުނުވުމުގެ ފައިދާނަގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018
ޗެލްސީ، ޓޮޓެންހަމް އަދި އާސެނަލް ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (ނޮބެމްބަރު 1) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޗެލްސީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްްޕާސް އަދި އާސެނަލް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 2
ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ އެއްވަރު، ޔުނައިޓެޑަށް ހިތްދަތިކަން

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި 3-1 އިން ބަލިވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އިތުރު ހިތްދަތިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.