19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
ޓޮޓެންހަމް ފުރުސަތު ނަގާލައިފި، ވިލާ ދެ ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ، ބޮޑު ލީޑެއްގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ކޮޅަށް ފަހު ވަގުތު ވަން ގޯލުތަކާ އެކު 3-3 އިން ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑާ އެއްވަރުވިއިރު، ލެސްޓާ ސިޓީގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރިހޯދައި އެސްޓަން ވިލާ އިން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައި ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.