04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 2
ޓޮޓެންހަމުން ހަ ގޯލު ޖަހައި ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ، މެޗުގެ ބޮޑުބައި އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަތުން 6-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް...

October 04, 2020 1
ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހެއް ނެތް: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ، އޭނާ ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭއިރު ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހެއް ނެތް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް...

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 1
ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް، ޓޮޓެންހަމް މެޗު ފަސްކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 3-0 އިން ލޫޓަން ޓައުން ބަލިކޮށް އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް ލޭޓަން އޯރިއެންޓްގެ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން މެޗު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 5
ފެނާންޑޭސްގެ ޕެނަލްޓީން ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް ފަހު ވަގުތު ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 1-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ އެއްވަރުކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 2
"ޓޮޓެންހަމަށް ޔުނައިޓެޑް ފަަހަތަށް ޖައްސައިލެވިދާނެ"

ލަންޑަން (ޖޫން 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާޗް މަހު މެދުކަނޑާލިއިރު އޮތް ހާލަތު މިހާރު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް ޖައްސާލެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
ބާންލީން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި، ޓޮޓެންހަމަށް މޮޅެއް

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބާންލީން 2-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-1 އިން ނޯވިޗްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ޓޮޓެންހަމުން މި އަހަރު ލީގުގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 1
ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި

ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޫބަރު 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 4
ޓޮޓެންހަމް ތިން ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ހަޑްސްފީލްޑް ޓައުން 4-0 އިން ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 2
ސިޓީ އެއް ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑް ފައިދާ ނަގައިފި

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 3) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުން 1-0 އިން ބޯންމައުތު ބަލިކޮށް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު، އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުނުވުމުގެ ފައިދާނަގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ލީގުގެ ހަަތަރަަކަށް އަރައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 7
ލިވަޕޫލް ލީޑުގައި، ޗެލްސީން ޓޮޓެންހަމް މާޔޫސްކޮށްލައިފި

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 28) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވަޓްފޯޑް އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން އެއް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، ޓޮޓެންހަމް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް އެ ޓީމުން ކުރަމުން އުއްމީދު ފަނޑުކޮށް ޗެލްސީން އިތުބާރު ހޯދައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 1
ލިވަޕޫލް ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، ސިޓީ އަށް މަގާމު ގެއްލިއްޖެ

ލިވަޕޫލް (ޑިސެމްބަރު 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކުރިއިރު، ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ދެ ވަނަ މަގާމު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018
ޔުނައިޓެޑުން ޕޮޗެޓީނޯ ބޭނުން: ރިޕޯޓް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 13) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އަށް ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 1
ލިވަޕޫލަށް މުހިއްމު މޮޅެއް، ޓޮޓެންހަމުން ފައިދާނަގައިފި

ބާންލީ، އިންގްލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލުން ރަށުންބޭރުގައި 3-1 އިން ބާންލީ އަތުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުނުވުމުގެ ފައިދާނަގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 3
މެޗުން ބަލިވުމުން މޮރީނިއޯގެ ފާޑުކިޔުން މީޑިއާ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 3-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވި މެޗަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މީޑިއާ އަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 6
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގައާ އެކު ޔުނައިޓެޑަށް ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 22) - ފަހަތުން އަރައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ އިނގިރޭސި މުބާރާތްތަކުގެ ފައިނަލުން ޔުނައިޓެޑް ފުރުސަތު ހޯދި 29 ވަނަ ފަަހަރު ކަމަށްވާއިރު، މިއީ ރެކޯޑެކެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 5
ހުސްއަތާ ސީޒަން ނިންމާލަން ބޭނުމެއް ނޫން: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 21) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަކީ އެއްވެސް ސީޒަނެއް ހުސްއަތާ ނިންމާލަން ބޭނުންވާނެ ކްލަބެއް ނޫން ކަަމަށާއި އެހެން ކަމުން މި ސީޒަން ސަލާމަތްކުރަން ބޭނުންނަމަ އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 7
ސެމީގައި ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލަންޑަން (މާޗް 19) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 3
ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމް ސެމީ އަށް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 18) – އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 4
ބަލިވީ ގޯސް ދެ ގޯލު ވަދެގެން: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު އެ ޓީމު ކޮޅަށް ވަނީ ގޯސް ދެ ގޯލު ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު...

February 01, 2018 1
ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ސިޓީން ނަގައިފި

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ބަލިވިއިރު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ކުޅުނު މެޗު...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 3
ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް، ލުކާކޫ އަށް ބޫޓެއް ބޭނުންވެއްޖެ

ވަޓްފޯޑް، އިންގްލެންޑް (ނޮވެމްބަރު 29) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 4-2 އިން ވަޓްފޯޑް އަތުން މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ކުޅުނު މެޗުން ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 1
ޓޮޓެންހަމް އަތުން ޔުނައިޓެޑަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 28) – ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 1-0 އިން ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

October 28, 2017 5
ކޭން ނެތި ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރެވިދާނެ: ޕޮޗެޓީނޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 28) – އެއް ވަނަ ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން ނެތި ވެސް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރެވިދާނެ ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.