23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 6
"ރެއާލުން ބޭލް އަށް އިހުތިރާމެއް ނުކުރޭ"

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެ ޓީމަށް ކުޅުނު ގެރެތު ބޭލް އަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ އިހުތިރާމެއް ނުލިބުނު ކަމަށް ބޭލްގެ އޭޖެންޓް ޖޮނަތަން ބާނެޓް ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 4
ޓޮޓެންހަމާ އެކު ބޭލްގެ އަމާޒު ތަށި ހޯދުން

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ހަތް އަހަރު ފަހުން އެނބުރި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް އާދެވުމުން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ އެ ޓީމާއެކު ތަށިތަކެއް ހޯދަން ކަމަށް ވޭލްސްގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލް ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 2
ތިއާގޯ ލިވަޕޫލަށް، ބޭލް އެނބުރި ޓޮޓެންހަމް އަށް

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ޖެހިލިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު މިހާރު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ވިންގް ގަރެތު ބޭލް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
މެޗުން މޮޅުވެ ރެއާލާއި ޓޮޓެންހަމަށް ހަމަނޭވާއެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 23) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޓޮޓެންހަމް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019
ޕޮޗެޓީނޯ ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން ރެއާލް ރަތަށް

ލަންޑަން (މެއި 25) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރު ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސީއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން ރެއާލުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 35
އަޔަކްސް އަތުން ރެއާލަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

އަމްސްޓަޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (ފެބްރުއަރީ 14) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އަތުން 2-1 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 1
އެރިކްސަން އަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ: ޓޮޓެންހަމް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 9) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ކުޅޭ ޑެންމާކްގެ މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން އެ ޓީމު ދޫކޮށްލުމަށް އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުފޫޒުނުފޯރުވޭނެ ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ޗެއާމަން ޑެނިއަލް ލެވީ ބުނެފައިވާ ކަމަށް އޭނާއާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 1
ރެއާލް މެޑްރިޑް ކޭން ގަތުމުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 10) – އިނގިރޭސި ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން ގަތުމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވާހަކަތައް ބާއްވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 25
ޗެމްޕިއަން މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ދެ ވަނަ ބުރަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 2) – އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅައިގެ ޝަރަފް ކަމަށްވާ ލަންޑަނުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމުގައި، ދެ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑް 3-1 އިން ބަލިކޮށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިންގްލެންޑުގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ރޭ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 4
ރެއާލް މާޔޫސެއް ނުވޭ: ޒިދާން

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 1) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ރަށުންބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދެކޮޅަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ނުކުންނައިރު އެ ޓީމު އޮތީ މާޔޫސްވެފައެއް ނޫން ކަމަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 3
މެޑްރިޑާއި ޓޮޓެންހަމް އެއްވަރު

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 18) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ގްރޫޕް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ ގްރޫޕް އެޗް ގައި ރޭ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު އެޕޮއެލްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017
ކޭން އަށް ޒިދާންގެ ތައުރީފް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 17) – ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ އިނގިރޭސި ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން އަކީ ފުރިހަމަ ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ ނުކުންނަ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 6
ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ލަނޑުން މެޑްރިޑަށް ކާމިޔާބު ފެށުމެއް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 14) – ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ސައިޕްރަސްގެ އަޕޮއެލް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ފެށުން ރަނގަޅުކުރިއިރު އިންގްލެންޑުގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން ޖަރުމަނުގެ ގަދަބާރު ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 5
ރެއާލާއި ޑޯޓްމަންޑް އަދި ޓޮޓެންހަމް އެއް ގްރޫޕަކަށް

މޮނާކޯ، ފްރާންސް (އޮގަސްޓް 24) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް މި ފަހަރުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާއި އިންގްލެންޑުގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ އިތުރުން ސައިސްޕްރަސްގެ އަޕޮއެލް ނިކޮސިއާއާ އެއް ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.