26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016
ޗެލްސީ މެޗު: "ޓޮޓެންހަމް އަށް މުހިއްމު ފުުރުސަތެއް"

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 26) – ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ކުޅޭ މެޗަކީ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން އަލުން ރަނގަޅު ފެށުމަކުން ފަށަން ލިބޭ މުހިއްމު ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ސިފަކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 1
ލެސްޓާ އެއް ވަނަ ހޯދިއިރު ޓޮޓެންހަމް ކަޓައިފި

ލެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 23) – ކްލަބް ބްރުޖް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ޖީ ގެ އެއް ވަނަ މަގާމް އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަން ލެސްޓާ ސިޓީ ހޯދިއިރު މޮނާކޯ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ އިންގްލެންޑުގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މުބާރާތުން ކަޓައިފަ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016
ޓޮޓެންހަމުން ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަނީ!

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 17) - ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން އެ ޓީމުގެ އާ ސްޓޭޑިއަމް ހެދުމަށް ކުރާ ހޭދައަށް ލުޔެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ޗެއާމަން ޑެނިއަލް ލެވީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016
ބަލިވުމުގެ އުޒުރަކީ ވެމްބްލީ އެއް ނޫން: ޕޮޗެޓީނޯ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 3) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ބެޔާ ލެވަކޫސަން އަތުން ބަލިވި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ދިމާވަމުން އަންނަ މައްސަލަ އަކީ ހޯމް މެޗުތައް ވެމްބްލީގައި ކުޅެން ޖެހުން ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016
ލޮރިސް ނެތްނަމަ ފެންނާނީ ތަފާތު މެޗެއް: ޕޮޗެޓީނޯ

މިއުނިކް (އޮކްޓޯބަރު 19) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ބެޔާ ލެވަކޫސަނާ ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ގޯލު ބަލަހައްޓަން ފްރާންސްގެ ހޫގޯ ލޮރިސް ނޫން ކީޕަރެއް ހުރިނަމަ މިއީ މުޅިން ތަފާތު މެޗަކަށްވީށް ކަަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓިނޯ ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 2
ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް މޮޅުނުވުމުގެ ފައިދާ އާސެނަލް އަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 15) - އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އެވަޓަންއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޖެހިޖެހިގެން ތިން ވަނަ މެޗުން މޮޅެއް ނުލިބި ނިންމާލަން ޖެހުނުއިރު ޓޮޓެންހަމަށް ވެސް ވެސްޓްބްރޮމް އަތުން މޮޅުނުވެވުމުން، ސްވަންސީ އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވި އާސެނަލް ދެ ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 1
އެންމެ ފަހުން ސިޓީ ހުއްޓުވައިފި!

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 2) - އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސަތޭކަ ޕަސެންޓް ރެކޯޑެއް ދަމަހައްޓަމުން އައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މިރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ސީޒަނުގައި...

October 02, 2016
ސިޓީ އަކީ ބަލިނުކުރެވޭވަރުގެ ޓީމެއް ނޫން: ޕޮޗެޓީނޯ

ލަންޑަން ( އޮކްޓޫބަރު 2) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަކީ ބަލިނުކުރެވޭވަރުގެ ޓީމެއް ނޫން ކަމަށް މިއަދު އެޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016
"ބޭނުންވަނީ އެއް ފެންވަރެއްގައި ކުޅެވޭ ފޯމިއުލާއެއް"

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 27) - ލިވަޕޫލަށް ބޭނުންވަނީ އެއް ފެންވަރެއްގައި ކުޅެވޭނެ ފޯމިއުލާއެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖަރުމަނުގެ ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016
ލޮރިސް ހަތަރު ހަފުތާ އަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 17) - ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ގޯލްކީޕަރު ހޫގޯ ލޮރިސްގެ ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑަށް އަނިޔާވެ ހަތަރު ހަފުތާ އަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016
ޓޮޓެންހަމްގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މެޗުތައް ވެމްބްލީގައި

ލަންޑަން (މޭ 29) - ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން އަންނަ ސީޒަނުގައި އެ ޓީމު ކުޅޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ހޯމް މެޗުތައް އިނގިރޭސި ރަސްމީ ސްޓޭޑިއަމް ވެމްބްލީގައި ކުޅުމަށް އިނގިރޭސި އެފްއޭއާ އެކު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2016
11 އަހަރަށް ފަހު އާސެނަލަށް ދެ ވަނަ، ޓޮޓެންހަމަށް ވެންގާ ބައްޔެއް ނުކުރެވުނު

ލަންޑަން (މޭ 16) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް މި ފަހަރު ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބެލެވުނު އެއް ޓީމަކީ އާސެނަލެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ޓީމު ސީޒަން ނިންމާލީ ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި އޮވެ އެވެ. އެއީ ފާއިތުވި 11 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާސެނަލް ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި ނިންމާލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.