02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 11
އާސެނަލުން ފަހަތުން އަރައި ޓޮޓެންހަމާ އެއްވަރުކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން ލީޑުނަގާފައިވަނިކޮށް އާސެނަލުން ފަހަތުން އަރައި 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 6
ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް އެއްވަރު، ލިވަޕޫލް ކުރިއަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 18) – ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ކުޅުނު މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވި އިރު ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 2
ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 11) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 60
ލިވަޕޫލް އަލުން ޔޫރަޕުގެ ރަސްކަމަށް!

މެޑްރިޑް (ޖޫން 2) – މެޗުގެ ކުރީކޮޅު މުހައްމަދު ސަލާހު އަދި ފަހުކޮޅު ޑިވޮކް އޮރީގީ ވައްދާލި ލަނޑުތަކާ އެކު އިނގިރޭސި ވާދަވެރިޔާ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން، 14 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ލިވަޕޫލުން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 28
ބޮޑު ފައިނަލެއް، ދެ ޓީމު ކާމިޔާބަކަށް ކެތްމަދުވެފައި

ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އިނގިރޭސި ޓީމަކީ ލިވަޕޫލެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމަށް އެންމެ ފަހުން ޔޫރަޕްގެ ތަށްޓެއް ލިބުނީ މީގެ 14 އަހަރު ކުރިން 2005 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޓޮޓެންހަމަށް މިހާތަނަށް ޔޫރަޕްގެ ޝަރަފްވެރި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށީގައި އަތްލުމުގެ ނަސީބު ލިބިފައިނުވާއިރު، މިރޭގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަކީ އެ ޓީމު މި...

25 މެއި

May 25, 2019
ޕޮޗެޓީނޯ ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން ރެއާލް ރަތަށް

ލަންޑަން (މެއި 25) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރު ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސީއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން ރެއާލުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019 4
ޕޮޗެޓީނޯގެ ވާހަކަތަކާ އެކު ޓޮޓެންހަމަށް ކަންބޮޑުވުން

ލަންޑަން (މެއި 11) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސީއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ދައްކާތީ އެ ކްލަބްގެ ވެރިން އެކަމާ ކަންބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 4
ޕީއެސްޖީން ބާކީވި ކުޅުންތެރިޔާ ޓޮޓެންހަމަށް ރަންގަނޑަކަށް

މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ބްރެޒިލްގެ ސައޮ ޕޯލޯގައި ދައްކަމުން ދިޔަ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ މިލާނުގެ ލޮޮލުގައި ލޫކަސް މޯރާ އަޅައިގަތެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހާއްސަކޮށް...

May 09, 2019 33
ފަހު ވަގުތު އަޔަކްސް ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ފައިނަލަށް

އެމްސްޓްރެޑަމް (މެއި 9) – ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކުރަން ފަހު ސިކުންތުކޮޅުގައި ލޫކަސް މޯރާ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު، ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް 3-2 އިން ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑުގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް...

08 މެއި

May 08, 2019 1
"ޓޮޓެންހަމަށް ފައިނަލުގެ ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދެއްނުވޭ"

އަމްސްޓަޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (މެއި 8) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ އަޔަކްސް އަމްސްޓަޑަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޓޮޓެންހަމަށް ފައިނަލުގެ ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދުނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 4
އޮރީގީ ފަހު ވަގުތު ލިވަޕޫލް މޮޅުކޮށްދީފި

ނިއުކާސަލް (މެއި 5) - މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ޑިވޮކް އޮރީގީ ވައްދާލި ލަނޑުން 3-2 އިން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ލިވަޕޫލް ޖެހިލައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 2
ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް އަޔަކްސް ފައިނަލާ ގާތަށް

ލަންޑަން (މެއި 1) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ހައިރާންކުރަނިވި ނަތީޖާތަކެއް ނެރެމުން އަންނަ ނެދެލަންޑްސްގެ އަޔަކްސް އިން ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 1
ޓޮޓެންހަމްގެ ހުވަފެނީ ދަތުރު އަދި ނުނިމޭ: ޕޮޗެޓީނޯ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 30) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އަޔަކްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ހުވަފެނީ ދަތުރު ސެމީ ފައިނަލާ ހިސާބުން ނުނިމޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 4
ސިޓީ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ޓޮޓެންހަމް ސެމީ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 18) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 4-3 އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް ރަށުންބޭރުގައި ޖެހި ގޯލުން ކުރިހޯދައިގެން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 4
ސިޓީ އަށް ކުރިއަށް އޮތީ ތިން ފައިނަލް: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޭޕްރީލް 17) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މެޗަކީ ވެސް ފައިނަލްތަކެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 4
ޓޮޓެންހަމް ތިން ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ހަޑްސްފީލްޑް ޓައުން 4-0 އިން ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 1
ޓޮޓެންހަމުން ސިޓީ ބަލިކުރިއިރު، ލިވަޕޫލް ސެމީއާ ގާތަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 10) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމުން 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިކުރިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޕޯޓޯ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގައަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 1
"ސިޓީ އަކީ މި ވަގުތު ޔޫރަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމު"

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 9) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި އަށް އަހަރަށް ފަހު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މިރޭ ނުކުންނައިރު ވާދަކުރަން ޖެހެނީ މި ވަގުތު ޔޫރަޕްގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު ޓީމު ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ކަމަށާއި އެ މެޗަކީ ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 1
ސިޓީ އެއް ވަަނަ އަށް، ޓޮޓެންހަމަށް އުފާވެރި ފެށުމެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކާޑިފް ސިޓީ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު، ޓޮޓެންހަމްގެ އާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން 2-0 އިން ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް ބަލިކޮށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 3
ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލް އެއް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލް ލީގުގެ އެއް ވަަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019 5
ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސްޓޭޑިއަމެއް، ޓޮޓެންހަމް އުހަށް!

ކްލަބްތަކުގެ ވާދަވެރިކަމަށް ބަލާއިރު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މި ވަގުތު އެންމެ ފޯރިގަދައީ ލަންޑަންގެ ކްލަބްތަކުގެ މެދުގަ އެވެ. މާލީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ވުމަށް އެކި ކްލަބްތަކުން އެކި އުކުޅުތައް ބޭނުންކުރެ އެވެ. ބައެއް ކްލަބްތަކުން މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށް އާ ސްޓޭޑިއަމް އަޅައިފި އެވެ. އަނެއް ކްލަބްތަކުން މަހުޖަނުންގެ...