06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 1
ލިވަޕޫލަށް މުހިއްމު މޮޅެއް، ޓޮޓެންހަމުން ފައިދާނަގައިފި

ބާންލީ، އިންގްލެންޑް (ޑިސެމްބަރު 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލުން ރަށުންބޭރުގައި 3-1 އިން ބާންލީ އަތުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، އާސެނަލާއި ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުނުވުމުގެ ފައިދާނަގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 7
ބާސާ އެއް ވަނަ އަށް، އިންޓަގެ އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ

އެއިންދޯވެން (ނޮވެމްބަރު 29) – ނެދަލެންޑްސްގެ ޕީއެސްވީ އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި 2-1 އިން މޮޅުވެ ސްޕެއިނުގެ ބާސެލޯނާ އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ބީ އެއް ވަނަ މަގާމް ހޯދިއިރު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ އިންޓަ މިލާނަށް އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 3
ބާސާ ދެ ވަނަ ބުރަށް، ޓޮޓެންހަމަށް އުއްމީދެއް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 7) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އިންޓަ މިލާނާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް ބާސެލޯނާ އިން ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިޔައިރު، ރޭ ފަހަތުން އަރައި ޕީއެސްވީ އެއިންދޯވަން އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން ދެ ވަނަ ބުރުގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018
ޗެލްސީ، ޓޮޓެންހަމް އަދި އާސެނަލް ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (ނޮބެމްބަރު 1) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޗެލްސީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްްޕާސް އަދި އާސެނަލް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018
ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ސިޓީ އެއްވަނަ އަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަލުން ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018
ބާސެލޯނާ ދެ ވަނަ ބުރާ ގާތަށް، ޓޮޓެންހަމަށް ޕްރެޝަރު

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 25) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ އިންޓަ މިލާންގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި ބާސެލޯނާ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރާ ގާތަށް ޖެހިލިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ކުޅުނު މެޗުން 2-2 އިން ޕީއެސްވީ އެއިންދޯވަންއާ އެއްވަރުވެ މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އަމިއްލަ ބާރު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 13
މެސީގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ބާސެލޯނާ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 4) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ލިއޮނަލް މެސީ ދެއްކި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން 4-2 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 2
މެސީގެ ގޯލު ރެކޯޑާ ހަމަކުރަން ކޭން އަމާޒުހިފައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 3) - ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީގެ ގޯލު ރެކޯޑާ ހަމަކުރުމަކީ އޭނާގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ އިންގްލެންޑްގެ ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 2
ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ އެއްވަރު، ޔުނައިޓެޑަށް ހިތްދަތިކަން

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީ ދަނޑުގައި ލިވަޕޫލާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ރަށުން ބޭރުގައި 3-1 އިން ބަލިވެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އިތުރު ހިތްދަތިކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 7
މެސީ އަށް ހެޓްރިކެއް، ލިވަޕޫލް ފަހު ވަގުތު މޮޅުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - އާ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން 4-0 އިން ޕީއެސްވީ އެއިންދްހޯވަން ބަލިކުރިއިރު، ފްރާންސްގެ ގަދަބާރު ޕީއެސްޖީ އަތުން ފަހު ވަގުތު 3-2 އިން ލިވަޕޫލް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 6
28 އަހަރަށް ފަހު ލިވަޕޫލުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފެށުން

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) – ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް 2-1 އިން ބަލިކޮށް ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށައިގެން ކުޅުނު ޖެހިޖެހިގެން ފަސް ވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ލިވަޕޫލުން 1990 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ލީގުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ފެށުން ހޯދައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 1
ކެޕްޓަންގެ މަގާމުގައި ލޮރިސް ދެމި ހުންނާނެ: ޕޮޗެޓީނޯ

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 14) – ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ގޯލްކީޕަރު ހޫގޯ ލޮރިސްގެ ފަލަމަސްގަނޑަށް ކުރިމަތިވި އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ދުވަސްތަކަށް ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި މަސްތުވެގެން ހުރެ ކާރު ދުއްވި މައްސަލަ ސާބިތުވި ނަމަވެސް އޭނާ އަތުން ކެޕްޓަންކަން ނުނަގާނެ ކަމަށް ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 3
މެޗުން ބަލިވުމުން މޮރީނިއޯގެ ފާޑުކިޔުން މީޑިއާ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 28) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 3-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވި މެޗަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ މީޑިއާ އަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 2
ޗެލްސީ އަތުން ބަލިވެ އާސެނަލަށް އިތުރު ހިތްދަތިކަމެއް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެޗު ނިމެން ނުވަ މިނިޓަށްވެފައި ވަނިކޮށް މާކޮސް އަލޮންސޯ ވައްދާލި ގޯލުން ޗެލްސީން 3-2 އިން ވާދަވެރި އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 3
ޗެލްސީގެ ފެށުން ރަނގަޅުވުމުން ސާރީ ހިތްހަމަޖެހިފައި

ހަޑްސްފީލްޑް (އޮގަސްޓް 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގައި ޗެލްސީން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ހަޑްސްފީލްޑް ޓައުން އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވުމަކީ އޭނާގެ މަސައްކަތަށް ލިބިގެންދިޔަ ފަސޭހައެއް ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ ސާރީ ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 1
އެރިކްސަން އަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ: ޓޮޓެންހަމް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 9) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ކުޅޭ ޑެންމާކްގެ މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން އެ ޓީމު ދޫކޮށްލުމަށް އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުފޫޒުނުފޯރުވޭނެ ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ޗެއާމަން ޑެނިއަލް ލެވީ ބުނެފައިވާ ކަމަށް އޭނާއާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018
އަސްކަރީ ހިދުމަތުން ސަލާމަތްވާން ސޮން ގޭމްސް އަށް

ސޯލް، ދެކުނު ކޮރެއާ (ޖުލައި 18) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ދެކުނު ކޮރެއާ އިން ކަނޑައެޅި ޓާގެޓް ހާސިލްނުވުމުން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އަސްކަރީ ހިދުމަތާ ގުޅެންޖެހުމުގެ ބިރުބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ކުޅޭ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފޯވާޑް ސޮން ހެއުން މިން، އަންނަ މަހު އިންޑޮނީޝިއާގައި ފަށާ އޭޝިއަން...

16 މެއި

May 16, 2018
ޗެލްސީން ޕޮޗެޓީނޯ އަށް ރެކޯޑް މުސާރައެއް ހުށައަޅައިފި

ލަންޑަން (މެއި 16) - ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ގެންނަން ޗެލްސީން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު އޭނާ އަށް އެ ކްލަބުން ރެކޯޑް މުސާރައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަށް ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 1
ސިޓީ އަށް ރެކޯޑެއް، ޓޮޓެންހަމް ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް

މެންޗެސްޓާ (މެއި 10) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލީގު ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދި ރެކޯޑް ގާއިމްކުރިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ކުޅުނު މެޗުން ހޯދި މޮޅާ އެކު އަންނަ ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 1
ރައުލް އަށް ޓޮޓެންހަމް ކަމުދިޔުމަކީ މެސެޖެއް: ޕޮޗެޓީނޯ

ލަންޑަން (މެއި 5) - މިހާރު ކޯޗިން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރަމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ރައުލް ގޮންޒާލޭޒް އޭނާގެ ކޯޗިންގެ ޓްރެއިނިން ބައެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓޮޓެންހަމް އިހުތިޔާރު ކުރުމަކީ އެހެން ކްލަބްތަކަށް މެސެޖެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.