24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 10
ހުރިހާ ގައުމަކަށް ދިޔަ މީހާގެ ގަދަ 10ގައި ރާއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ އަންހެންމީހާ އެ ރެކޯޑް ހެދުމަށް ފަހު އޭނާ އަށް އެންމެ ކަމުދިޔަ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމަނައިފި އެވެ. "ކޮންމެހެން ވެސް ޒިޔާރަތްކުރަން ޖެހޭ 10 ގައުމު"ގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލި ލިސްޓުން ތިންވަނަ ދީފައި ވަނީ ރާއްޖެ އަށެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 16
އެޗްއައިއެޗްގެ ހަ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް)ގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މެނޭޖްމަންޓް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު އިހުތިޖާޖުކުރި ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހަ މީހަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 2
ގިނަ ޓްރެވަލް އޭޖެންސީތަކެއްގެ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށްފި

އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާތީ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް އޭޖެންސީގެ ހުއްދަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

February 20, 2017 8
އޮޅުންބޮޅުން: ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުދި ވިޔަފާރި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުދި ވިޔަފާރިއޭ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޮޑު ޞިނާޢަތަށް ބަލާއިރު ނިސްބަތުން ކުދި ވިޔަފާރީގެ ވާހަކަ އެވެ. މިޒަމާނުގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ރަށެއް...

February 20, 2017 63
ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމަށް ފަސްއަޅައި "ފޮރުވަނީ"!

މަތިންދާބޯޓެއްގައި ރާއްޖޭގެ މަތިން އުދުހޭއިރު ފެންނަނީ ހިތްގައިމު ބޮޑެތި ފަރުތަކާއި ފަޅުތަކާއި ރަށްތަކެވެ. އެއީ ދިވެހިން ވެސް ބަލާ ފޫހިނުވާ ވަރުގެ ރީތި މަންޒަރެކެވެ. ބޭރު މީހުން...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 14
ކިހާދުއްފަރު ހިންގާ ކުންފުނި އެތަނުން ފައިބަން ޖެހިއްޖެ

ބ. ކިހާދުއްފަރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް މިހާރު ހިންގާ ކުންފުނި އެ ރިސޯޓުން ފޭބުމަށާއި އެ ތަނުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 1.4 މިލިއަން ޑޮލަރު (21 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެ ތަނުގެ އަސްލު ވެރި ފަރާތަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 30
ޓްރަމްޕުގެ ދެ ދަރިކަލުންގެ ޗުއްޓީ ރާއްޖޭގައި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދެ ދަރިކަލުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރައްވަމުން އެބަ ގެންދަވަ އެވެ.

February 17, 2017 8
ޗައިނާ މާކެޓާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ހިސާބަކަށް އަދި ނުދޭ

ރާއްޖެއަށް އެއް ގައުމަކުން އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނަނީ ޗައިނާއިންނެވެ. ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރާ ޓޫރިސްޓުންގެ 25 ޕަސެންޓް އެ ގައުމުން ހިއްސާކުރެ އެވެ. އެހެންވެ ޗައިނާއަކީ ރާއްޖޭގެ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 16
އެސްޓީއޯ ހޮޓާ ގަންނަން ތިން ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރަން ފަށާފައިވާ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ގަންނަން ބޭރުގެ ތިން ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެތަން ވިއްކާލުމުގެ ކަންތައްތައް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 20
މަޓީގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ޚިޔާލުތައް "ހިމޭންވެފައި"

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުން ހިމެނޭ އިންޑަސްޓްރީ ތަމްސީލްކުރާ ޖަމާއަތެވެ. އެހާމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. އެ ޖަމިއްޔާގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމެވެ. މިކަން އެ ޖަމިއްޔާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓަށް ބަލައިލުމުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެން އެބަ އޮތެވެ. އެ ޖަމިއްޔާގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 12
ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން އާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގެ އާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

February 09, 2017 10
ރިސޯޓުތަކުގައި ކައިވެނި ބޭއްވުން މަޓީން ދެކޮޅު

ބޭރު މީހުންގެ ކައިވެނި ރިސޯޓްތަކުގައި ބޭއްވުމަކީ ދެކޮޅު ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)ން ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 5
ބޭރު މީހުންނަށް ޔޮޓް އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭ އުސޫލަށް ލުއިދީފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުތައް އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭ ގޮތްތަކަށް ލުއި ދީ، ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި އެވެ.

February 08, 2017 20
މެނޭޖްމަންޓް ބަދަލުނުކުރަންޏާ އަލުން އިހުތިޖާޖް ކުރާނަން

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް)ގެ މެނޭޖްމަންޓް ބަދަލުނުކުރާ ނަމަ އަލުން އިހުތިޖާޖު ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

February 08, 2017 3
ޗުއްޓީއަށް ސޮނާކްޝީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެއަށް

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ޗުއްޓީއެއްގައި އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 44
އެޗްއައިއެޗްގެ ދިވެހި މުވައްޒަފުން އިހުތިޖާޖް ކުރަނީ

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް)ގެ މެނޭޖްމަންޓުން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މެނޭޖްމަންޓް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި ދިވެހި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި މިރޭ އިހުތިޖާޖްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 8
މި އަހަރު 25 އާ ރިސޯޓް ހުޅުވަނީ

މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި 25 އާ ރިސޯޓް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 4
ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް ދެނީ

ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތަށް އަމާޒުކޮށް، ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ އެވޯޑެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

February 05, 2017 49
ރައްޔިތުންގެ ކުންފުނީގެ ނާކާމިޔާބު އުލިގަމު ވަލުތެރޭން!

ބޭނުންނުކޮށް ގިނަ ދުވަސް ވުމުން ހަލާކުވަމުން ދާ ކެރޭނެވެ. ރީތިކޮށް ކަފާ، މަށާފައި ހުރި އެތައް ބައިވަރު ލަކުޑިތަކެވެ. ދަބަަރަށް ވެ، ފުނޑެމުންދާ ދަގަނޑުތަކެވެ. ޑީސެލިނޭޓް ޕްލާންޓަށް...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 82
"ހުރަވަޅި" އަކީ ބޭއަދަބީ ބަހެއް: އެކަޑަމީ

"ހުރަވަޅި" އަކީ ދިވެހި ބަހުގައި ބޭއަދަބީ މާނައެއް ދޭހަވާ ބަހެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ނަންތައް ރިސޯޓްތަކަށާއި އެހެން ވެސް ބޭނުންތަކުގައި ކިޔައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން...

January 31, 2017 7
އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖޭގައި ދެ ރިސޯޓް ހަދަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޅިޔަން ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު މަނިކު (އެއްލައިދޫ މަނިކު)އާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގައި ދެ ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން އެމެރިކާގެ ޑްރީމް ހޮޓެލް ގްރޫޕުން ނިންމައިފި...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 29
ރައީސް ހުރަވަޅި ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ކަނޑުއަޑީގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރެސްޓޯރަންޓް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޅ. ހުރަވަޅި އައިލެންޑް ރިސޯޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

January 30, 2017 7
ޑަބްލިއުއަށް 16 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭކަށް ނުޖެހޭނެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އާއިލީ މަސްލަހަތު އޮންނަ ވޯލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލްސް (ޑަބްލިއު އެލްޓީ) ކުންފުންޏަށް ދައުލަތުން ދައްކަން ޖެހިފައިވާ 16.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (206...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 9
ޓޫރިޒަމުން ލަންކާ އަށް ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ އާމްދަނީއެއް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 28) - ޓޫރިޒަމުން މިދިޔަ އަހަރު ސްރީ ލަންކާ އަށް ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ އާމްދަނީއެއް ކަމަށްވާ 3.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ވަޒީރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 1
ސްވިޒަލެންޑުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަނީ

ސްވިޒަލެންޑުގައި މި އަހަރު ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 1
ޓްރެވެލާސް ޗޮއިސްގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކެއް ހިމެނިއްޖެ

މަޝްހޫރު ޓްރެވަލް ވެބްސައިޓް، ޓްރިޕްއެޑްވައިޒާ އިން ހޮވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ އަދި ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކެއް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

January 25, 2017 30
އެޗްއައިއެޗްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، އެތަނުގެ ސީނިއާ މުވައްޒަފަކަށް ބިރު ދެއްކި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 4
އޮޅުންބޮޅުން: ފަތުރުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު މިހާރު ސުއާލު އުފެދެން ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނާ ކުރިމަތިވާ ކަނޑުގެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތަކުގައި ފުރާނަ ގެއްލޭ މީހުން ގިނަކަމުންނެވެ. ބައެއް ފަހަރު އިސްކޮޅުކާ ހިސާބުގައި މޫދަށް އެރިގެން އުޅެނިކޮށް ވެސް ބައެއް...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 4
އިގްތިސާދީ ހަރަކާތް އިތުރު ވިޔަސް ޑޮލަރު ތާށި: ސާވޭ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދި ހަރަކާތްތައް އިތުރުވި ކަމަށާއި އެކަމަކު ބޭރު ފައިސާ ލިބުމުގެ ދަތިކަމުގެ ބިރު ވިޔަފާރިތަކަށް އެބަ އޮތް ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން ކުރި...

January 23, 2017 13
އެންމެ ގިނަ ރިސޯޓް ހުޅުވީ މިިދިޔަ އަހަރު

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާ 11 ރިސޯޓް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައި، އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރިސޯޓް ހުޅުވި އަހަރުގެ ޝަރަފް ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
ޑައިވިން، ވޯޓާސްޕޯޓްސް ފެއާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޑައިވިން އަދި ވޯޓާސްޕޯޓްސް އަށް ހާއްސަކޮށް ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

January 22, 2017 4
މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ގެއްލުނު ދެ ޓޫރިސްޓުން:ޕޮލިސް

މާލެ އަތޮޅު ސަރަހައްދު ކަނޑުމަތިން އިއްޔެ ފެނުނީ، މީރުފެންފުށި ރިސޯޓް ކައިރި އަށް މޫދަށް އެރިގެން އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި...