15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 9
ސޮނޭވާ ޖާނީ، ސީއެންއެންގެ އެއް ވަނަ ރިސޯޓަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ނިއުސް ޗެނަލް، އެމެރިކާގެ ސީއެންއެންގެ މި އަހަރުގެ އެންމެ މަގުބޫލް ރިސޯޓް، ހޮޓާތަކުގެ އެއްވަނަ މަގާމަށް ސޮނޭވާ ޖާނީ ހޮވައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 4
ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ގެނައުމާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް މަޓާޓޯ އިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 14, 2017 12
އެމްޓީޑީސީގެ ފައިދާ 25 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)އަށް މިދިޔަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު 25 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017
އާ ހަރަކާތްތަކާ އެކު ހޮސްޕިޓަލިޓީ ފެއާ ތަފާތު

މިތަނުގައި މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އެބަހުއްޓެވެ. އެއްގަމު މަހާއި ކަނޑުމަހެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރިސޯޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު އުފެއްދުންތަކެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 19
ޓޫރިޒަމްގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ސައުދީން ފަށަނީ

ރިޔާޒް (އޮގަސްޓް 2) - ރަތް ކަނޑުގައި ލަގްޒަރީ ފެންވަރުގެ 50 ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 32
އެނބޫދޫފަޅުގެ ތަރަައްގީ 800 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ

މިތަނުގައި ރުކެއް، ގަހެއް އަދި އިމާރާތެއް ވެސް ނެތެވެ. މިއީ ކުރިން ބޮޑު ސިންގާ ފަޅެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މި ފަޅު ހިއްކައިގެން ބޮޑު ރަށެއްގެ ސިފަ އަންނަނީ ޖެހެމުންނެވެ. މިއީ ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ޓޫރިޒަމް މަންޒިލަށް ވެދާނެ ތަނެކެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017
ފުުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓަލިޓީ ފެއާ އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

ކެއްކުމުގެ ހުނަރު ދައްކައިދޭ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ، ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލްޑިވްސް (އެފްއެޗްއޭއެމް) އަންނަ މަހު ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

July 30, 2017 36
އެނބޫދޫ ރިސޯޓް މަޝްރޫއުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

އެނބޫދޫ ފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްގީ ކުރާ 311 މިލިއަން ޑޮލަރު (4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ރިސޯޓް މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބިންގާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު...

26 ޖުލައި

July 26, 2017 14
ރާއްޖޭގައި ޕާކިސްތާނުން މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް އަޅައިދެނީ

ރާއްޖޭގައި ޕާކިސްތާނުން މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ގާއިމުކޮށްދޭނެ ކަން އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒު ޝަރީފް އިއްޔެ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 2
ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

ޔޫރަޕުން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 7.8 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

July 25, 2017
މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑަށް ވޯޓްލާން ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސް އަށް ކުރިމަތިލީ ކުންފުނިތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ވޯޓް ލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017
ޓްރެވަލް އެވޯޑް ޕްރޮމޯޓްކުރަން އިންޑިއާ ކުންފުންޏެއް

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ)އިން ބާއްވާ ޓްރެވަލް އެވޯޑް ޕްރޮމޯޓްކުރަން އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 2
އަކިރިފުށީގައި ހަދާ ރިސޯޓް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަނީ

ކ. އަކިރިފުށީގައި ހަދާ 137 އެނދުގެ ރިސޯޓު އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

July 17, 2017 5
ދިގަލި މޯލްޑިވްސް: ތަފާތު ޑިޒައިނެއް، ހިތްގައިމުކަމެއް

ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ބޮޑު ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ވަށައިގެން ހިތްގައިމުކޮށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮޓަރިތަކެވެ. ރަށުގެ ލޮބީ އޭރިއާގައި ހުރީ ފުރާޅުގެ ބަދަލުގައި ކޮންކްރީޓް...

16 ޖުލައި

July 16, 2017
މަޓާޓޯ އެވޯޑްސްގެ ޚާއްސަ އެވޯޑުތައް 10 ފަރާތަކަށް

މަޓާޓޯ އިން ދޭ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ޚާއްސަ އެވޯޑްތައް 10 ފަރާތަކަށް ދީފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017
ބީއެމްއެލް އާއި އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސްގެ ކެމްޕޭނެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ގުޅިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓޫރިޒަމްގެ މަގުބޫލު މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017
ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް!

ތަފާތު ޗުއްޓީ ދަތުރުތަކާއި ހިލޭ ޓިކެޓް އަދި އެކި އިނާމްތައް ލިބޭ ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ އެކްސްޕޯ އޮގަނައިޒްކުރި ހައިރައިޒް އިން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 13
އަހަރު ދެބައިވިި އިރު ލަންކާ އަށް މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 7) - މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު ސްރީ ލަންކާ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 4.5 ޕަސެންޓް އިތުރުވެ މިލިއަނަކަށް ވުރެ މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 1
ގިނަ ފުރުސަތުތަކާއެކު ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބާއްވާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017
ބޯޓިން އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސް އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހު 16 އަށް އިތުރުކޮށް އަދި އެވޯޑަށް ވޯޓުލުން ވެސް ހަމަ އެ ދުވަހު ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 79
ފަޅުތައް ހިއްކަން ތިމާވެށި ވެއްޔާ މޮޑެލަނީ

މަތިންދާބޯޓެއްގައި ދަތުރުކޮށްފައި ދާއިރު އެ މަންޒަރުތައް ވަރަށް ރީތިކޮށް ފެންނާނެ އެވެ. ހީވަނީ ކަނޑަށް ހުދު ކުލަ އަޅައިފަ އޮންނަ ހެންނެވެ. ބޮޑު ސިންގާ ޑްރެޖަރަކުން ކަނޑުން ވެލި ނަގައިގެން ދާއިރު ފަހަތުން ފެންނަނީ މުޅި އެ ސަރަހައްދު ކިލަނބުވެފައި އޮއްވަ އެވެ. މި މަންޒަރު ފެނުމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ފޮޓޯ ނަގައި ވީޑިއޯކޮށް ސޯޝަލް...

02 ޖުލައި

July 02, 2017
ބެންކޮކް އެއާވޭސް އިން ބެންކޮކަށް ދަތުރެއް ދެނީ

އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ނަގާ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ދެ މީހަކަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބެންކޮކް އެއާވޭސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

July 02, 2017 11
އީދު ބަންދުގައި ސަން އައިލެންޑަށް 1،000 ދިވެހިން!

މިދިޔަ އީދު ބަންދުގައި 1،000އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިންް ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އާއިލާއާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 13
ކޮށްދިއްޕަރުގައި ހެދި މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ކ. ކޮށްދިއްޕަރުގައި ހެދި މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓް ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.