18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 25
ޓޫރިޒަމްގެ މާޒީގެ ތެރެއިން، 40 އަހަރު ކުރީގެ އަގު

މީގެ 40 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ހައި ސީޒަންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގެ އެނދު ވިއްކި އަގު ހަނދާން ހުންނާނީ ކިތައް މީހުންގެ ބާވަ އެވެ؟ އެ އަގު އެނގިއްޖެ ނަމަ ގިނަ މީހުން މިހާރު ހައިރާންވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަށް ބުނާ ނަމަ އެ ޒަމާނަށް ބަލާއިރު އެއީ ނިސްބަތުން ބޮޑު އަގަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 38
ބިލް ގޭޓްސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

މައިކްރޯސޮފްޓްގެ ބާނީ އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނަވާ އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ބިލް ގޭޓްސް މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 13
ޗައިނާގެ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ރާއްޖޭން ފުރުސަތެއް ނެތް

ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 6
އެފްޓީއޭ އިން ސަފާރީ ޓޫރިޒަމަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގައި، ސަފާރީ ޓޫރިޒަމުން ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް މި ވަގުތު ނެތް ކަމަށް ލިވްއަބޯޑް...

December 13, 2017 7
މެދުފުށީގެ ޖޫރިމަނާ އަށް 2.6 މިލިއަން ޑޮލަރު

މެދުފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ ކުލި ނުދެއްކުމުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އަރާފައިވާ 2.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (41 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 31
އެފްޓީއޭއާއެކު ސަފާރީ ޓޫރިޒަމް ގެއްލުމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން، ސަފާރީ ޓޫރިޒަމްގެ ތެރެއަށް ޗައިނާ މީހުން ވަދެ އަތްގަދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ބުނެ ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

December 11, 2017 9
ރާއްޖޭގެ ޓުއަ އޮޕަރޭޓުންނަށް ޗައިނާގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭ

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން ސޮއިކުރި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް އެ ގައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ޗައިނާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ...

December 11, 2017 71
ގެސްޓްހައުސްތައް ފުރިއްޖެ، ރިސޯޓްތަކުގައި ޑިސްކައުންޓް

މިއީ އަހަރު ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ބާރު ބޮޑުވާ ދުވަސްވަރެވެ. މީގެ ހަތަރު ފަސް އަހަރު ކުރިން މި ދުވަސްވަރު ރިސޯޓަކުން ކޮޓަރިއެއް ހޯދުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ގިނަ...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017
ޒަހީރް ޚާނާއި ސަގަރީކާ ރާއްޖޭގައި ހަނީމޫން ހޭދަކުރަނީ

އިންޑިއާގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގައި ހިމެނެމުން އަންނަތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ޒަހީރް ޚާނާއި ފިލްމީ ބަތަލާ ސާގަރިކާ ގަޓްގޭ މިހާރު އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ހަނީމޫން ހޭދަ ކުރަމުންނެވެ. މި ދެ ތަރިން އިންސްޓަގްރަމް ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އަޔާޑާ މޯލްޑިވްސް ގައި މި މީހުން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާތާ ދެތިން ދުވަހެއް ވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 9
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރުކުރަން ޗައިނާ އެހީވަނީ

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރުމުގައި ޗައިނާ އިން އެހީވާން އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

December 08, 2017 18
ޗައިނާ ޓޫރިސްޓުންނަށް ފަހި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަންއެދެފި

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ފަހި ގޮތްތަކެއް ހޯދައި ދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕްރިމިއާ އޮފް ދި ސްޓޭޓް ކައުންސިލް ކީކްޔަންގް އިއްޔެ...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 3
ފަސިންޖަރުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ފަސިންޖަރުންގެ ހައްގުތަކާއި އިތުބާރު ހޯދައި ދެވެނޭ ފަދަ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންނަ އަހަރު ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 07, 2017
އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ އިއްތިހާދު އެއާވޭސް އިން އަބޫދާބީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 2
މޯލްޑިވިއަންގެ އިތުރު ދެ ސީ ޕްލޭން ގެންނަނީ

މި އަހަރުގެ ޓޫރިސްޓް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް، މޯލްޑިވިއަނުން ގެންނަ ދެ ސީޕްލޭންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބޯޓް މިއަދު ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 2
މާގިރި ހޮޓެލް މިމަހު ފަހުކޮޅު ހުޅުވަނީ

މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ކުރިމަތީގައި ހަދާ "މާގިރި ހޮޓެލް" މި މަހު ފަހުކޮޅު ހުޅުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 1
ޓެކްސް ނުދެއްކުމުން ލައިސަންސް އާކޮށްނުދީ ހިފެހެއްޓޭނެ

ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ނުދައްކާ އޮތް ކުންފުންޏަކުން ދުއްވާ ސަފާރީއެއްގެ އޮޕަރޭޓިން ލައިސަންސް އާކޮށް ނުދޭން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމި ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 12
ގައިސަރަށް، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑެއް

ވޯލްޑް ލަގްޒަރީ ހޮޓެލް އެވޯޑްސްގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަގާމު، ވިލާ ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯޓް ގުރޫޕް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ގައިސަރު ނަސީމަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 33
"އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ވަނީ ނާޒުކް ފައްތަރެއްގައި"

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން ވަނީ ނާޒުކް ފައްތަރެއްގައި ކަމަށް ބުނެ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 6
ބައެއް ޓޫރިސްޓުންނަށް ރިސޯޓުތަކަށް ނުފުރިފައި!

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިސޯޓުތަކަށާއި ރަށްރަށަށް ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް އައި ބައެއް ޓޫރިސްޓުންނަށް، މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން އެ ތަންތަނަށް ނުފުރި، މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ތާށިވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 14
ކޭލަކުނު ޓޫރިޒަމަށް ހުޅުވާލުމުން އިކޯކެއާގެ ކަންބޮޑުވުން

ގުދުރަތީ ގޮތުން ތަފާތު ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ހދ. ކޭލަކުނުގައި ރިސޯޓް ހަދަން ހުޅުވާލުމުން، ތިމާވެށީގެ ޖަމިއްޔާ އިކޯ ކެއާއިން ކަންބޮޑުވުން މިއަދު ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 4
ޓޫރިޒަމުން ޖީޑީޕީއަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 53.7 ޕަސެންޓް އިތުރުވި ނަމަވެސް ޖީޑީޕީ ނުވަތަ ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގައި ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 18
ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދުތަކުން ބުނެދޭ ހަގީގަތް

އަދަދުތަކުން ދައްކައިދެނީ ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަ ތަނެވެ. މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1.1 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ހަ ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. އެއް ބަޔަކަށް މިއީ ހަމަ ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެކެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 39
އެމްޓީޑީސީ: ފަހަރަކު ރިސޯޓެއް ވިއްކަމުން، ހުލިވަމުން!

ޓޫރިޒަމްގެ ފައިދާ އާއްމުނަށް ހޯދައިދޭން އުފެއްދި މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ން ފުރަތަމަ ތަރައްގީކުރި ސ. ހެރަތެރެ ރިސޯޓް ނުހިންގިގެން ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ވިއްކާލި އެވެ؛ ކުންފުނި ނާކާމިޔާބުވުމުގެ ފުރަތަމަ ނިޝާނެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 3
ސައުދީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓޫރިސްޓް ވިސާ ދޫކުރަނީ

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 24) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ މައްކާ އާއި މަދީނާ އަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ދަތުރު ކުރި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓޫރިސްޓް ވިސާ ދޫކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 13
ކާށިދޫގައި 10 ގެސްޓްހައުސް އަޅަން އެމްއައިޓީޑީސީއަށް

ކ. ކާށިދޫގައި އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅައި، އެ ރަށުގައި 25 ކޮޓަރީގެ ދިހަ ގެސްޓް ހައުސް އަޅަން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒިމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)އާ ހަވާލުކުރަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.