17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 15
80 ފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު މަހެއްގެ ވަށައިގެން ފެމުނު!

މި ކަހަލަ މަންޒަރެއް ދުވަހަކު ވެސް ދުށިން ހެއްޔެވެ؟ މަރުވެ، ކުނި ވެފައި އޮތް ބޮޑުމަހެއް ފެމުނުތަކެއްގެ ކާނާއަކަށް ވީ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 4
ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

އއ.ރަސްދޫ ކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2017 14
ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން 250 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

އަލަށް ހުޅުވާ ދ. ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން 250 ވަޒީފާ އަށް ހުޅުވައިލުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 3
އަހަރު ނިމުނު އިރު މީރާ އަށް 14.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެ، މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޮރިޓީ (މީރާ) އަށް ޖަމާކުރި ޖުމްލަ އާމްދަނީ 14.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017
އޭޝިއާގެ ޓޫރިޒަމް ފެއާއެއްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

މެލޭޝިއާގައި ބާއްވާ ޓްރެވެލް މާކެޓް (ޑަބްލިއުޓީއެމް) ކަނެކްޓް އޭޝިއާ ފެއާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވެލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް...

January 10, 2017 17
ބިޑަށް ނުލައި ވިއްކާލަން އިތުރު ތިން ރަށެއް ހިމަނައިފި

ބިޑަށް ނުލައި ވިއްކާލާ ރަށްތަކުގެ ލިސްޓަށް އިތުރު ތިން ރަށެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހިމަނައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 13
ފޭދޫފިނޮޅު ހުސްކުރަން ފުލުހުން ފަށައިފި

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ދީފައިވާ ކ. ފޭދޫފިނޮޅު ހުސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 09, 2017 6
ޓޫރިޒަމް ސީޒަން ފެށީ 16 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމަކާ އެކު

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 16 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 59
ފޭދޫފިނޮޅު ދިނުމުން އިންޑިއާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ކ. ފޭދޫފިނޮޅު ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލުމުން އިންޑިއާ އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

January 02, 2017 36
ފޭދޫފިނޮޅު އާއްމުންނަށް ބާއްވަން މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަން ސަރުކާރުން ދާދި ފަހުން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލި ފޭދޫފިނޮޅު މާލެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް...

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 15
އަރުމާންގެ އަޑުން، އާ އަހަރަށް ދިވެހިން ހެއްވާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ އަރްމާން މާލިކުގެ ރީތި އަޑުން، އާ އަހަރަކަށް ދިވެހިން ހެއްވާލައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
އޮންލައިން ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ

ބޭރުގެ އޮންލައިން ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކުން ވިތުހޯލްޑިން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 6
ޅ. ކޮކޫން ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ޑިޒައިން ފާމް، ލާގޯ އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 39
އާ އަހަރަށް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މުއްސަނދިން ރާއްޖެ އަށް

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން ރާއްޖެ އަންނަ މުއްސަނދިން ދަތުރުކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖެޓްތަކަށް އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 118
ދިވެހިން ދަތުރު ދާ ހުރިހާ ރަށެއް ވިއްކައި ހުސްކޮށްފި

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ކުޑަބަނޑޮހަށާއި ފޭދޫފިނޮޅު ފަދަ ރަށްރަށަށް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ދަތުރު ދިއުމަކީ އާއިލީ ގުޅުމާއި ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ކުރިންސުރެ އުފެދިފައި އޮތް މުހިންމު އާދައެކެވެ. ނަމަވެސް އިގުތިސާދީ އެދުންވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އެ ފުރުސަތު ވަނީ އާންމު ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގެންފަ...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 7
ލޯނެއް ނުދެއްކިގެން ސަފާރީއެއް ނީލަމުގައި ވިއްކާލަނީ

އިޓަލީ ރައްޔިތެއްގެ އަތުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ނެގި ލޯނެއް ނުދެއްކި މައްސަލައިގައި، ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ ސަފާރީއެއް ވިއްކާލަން ސިވިލް ކޯޓުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

December 25, 2016 13
މާޅޮހުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ހަދަން ހުޅުވާލައިފި

ބ. މާޅޮހުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްގީކޮށް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

December 25, 2016 8
އީކުއޭޓަ ވިލެޖް މުޅިން އާ ބަދަލުތަކެއްގެ ތެރެއަށް

އައްޑޫ ގަމުގެ ސިޓީ ހޮޓާ، އީކުއޭޓަ ވިލެޖް ހިންގާތާ މިހާރު 18 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ. ކައިމޫ އިން ހިންގާ މި ހޮޓާ ހުންނަނީ އެއާޕޯޓް އޮތް ގަމުގައި ކަމަށް ވާތީ، އީކުއޭޓަ...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 52
ފޭދޫފިނޮޅު ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރަށް: އަގު މާ ކުޑަ؟!

މާލެއާ އެންމެ ކައިރީގައި އޮތް ފަޅުރަށް، ފޭދޫފިނޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ހަދަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެ އަގަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ކުޑަ އަގެއް ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އެކަމަކު، މި މައްސަލަ މާ ކުރިން ވެސް އޮތީ ޖެހިފަ އެެވެ.

December 22, 2016 5
އާ އަހަރަށް ބެކަމް ރާއްޖެ އަށް، ހާއްސަ ޕާޓީއެއް

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން، އިންގްލެންޑުގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކެޕްޓަން ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި އޭނާގެ އާއިލާ ރާއްޖޭގައި ހާއްސަ ޕާޓީއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

December 22, 2016 1
ހީނަރުކަމަކަށް ފަހު ޓޫރިޒަމް ރަނގަޅުވާން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގެ އޮކިއުޕެންސީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ މި އަހަރުގެ ސީޒަންގައި ގޮސްފައި ވިޔަސް، މިހާރު ޓޫރިޒަމް ރަނގަޅުވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 2
ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން ތައްޔާރުވެފައެއް ނެތް: ލޭމް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ބޭރު ދުނިޔޭގައި އިޝްތިހާރު ކުރަން އަންނަ އަހަރަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތައްޔާރުވެފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ، ސަފާރީ ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ޖަމިއްޔާ އިން ވެސް ރޭ...

December 21, 2016 85
ފަރަށްއެރިތާ ގަރުނެއް، މި ބޯޓުގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބާ؟

ހއ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއް ކަމަށްވާ އިންނަފިނޮޅު ފަރުމައްޗަށް އެރި އާގުބޯޓެއްގެ ވާހަކަ މި ހިސާބުގެ މީހުން އަބަދުވެސް ދައްކަ އެވެ. މިހާރުވެސް ފަރުމަތީ ފެންނަން ހުރި ބޯޓުގެ ބައިތައް އެ...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 8
ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރާނީ ހަރަދު ކުޑަކޮށްގެން: ޒަމީރު

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަންނަ އަހަރު އިޝްތިހާރު ކުރާނީ ހަރަދުތައް ވީހާ ވެސް ކުޑަކޮށްގެން، އެކަމަކު ބޮޑު ފައިދާއެއް ނެރެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު...

December 20, 2016 72
ފޭދޫފިނޮޅު 4 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޗައިނާ ބަޔަކަށް ދީފި

ފުލުހުންގެ ބޭނުންތަކަށް ދީފައި އޮންނަ ކ. ފޭދޫފިނޮޅު، ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މިލިއަން ޑޮލަރު (61 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 6
"ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރަށް ބަޖެޓެއް ނެތް، ކަމެއް ނުކުރޭ"

ޓޫރިސްޓް މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ބޭރު ދުނިޔޭގައި އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް އަންނަ އަހަރު ކުރަން ތައްޔާރުވެފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 13
އދ. ހުރުއެޅި 3.6 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަނީ

އދ. މާމިގިލީ ކައިރީގައި އޮންނަ ހުރުއެޅި 3.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (55.4 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ވިއްކާލަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 9
ސްޓާ ވޯޒް އިން އިޝްތިހާރުކޮށް، ސްޓޫޑިއޯ އައިލެންޑެއް

ރާއްޖޭގައި ގިނަ މަންޒަރުތަކެއް ނަގާފައިވާ ސްޓާ ވޯޒްގެ އާ ފިލްމް ބޭނުންކޮށްގެން، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ސްޓޫޑިއޯ އައިލެންޑެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ވެސް އެބަހުރި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 17, 2016 3
އިންޑިއާ މީހުންނަށް ކަމުދާ އެއް މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ

ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ދާ އިންޑިއާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލް އެއް ގައުމަކަށް އަންނަ ވެސް އަހަރު ރާއްޖެ ވާނެ ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

December 17, 2016 5
އިނގިރޭސިން އެންމެ ގިނައިން ގޫގްލް ކުރަނީ ރާއްޖެ

އިނގިރޭސިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ދިއުމަށް ގޫގްލް އިން އެންމެ ގިނައިން ހޯދަނީ ރާއްޖެއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ.