24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 8
އެންމެ ރިސޯޓަކުން ހާސް އުފާ!

ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ރީތި، ހިތްގައިމު، އަދި އެހާމެ އަގުބޮޑު ރިސޯޓުތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ނޫނީ މިއީ ނުފެނިދާނެ މަންޒަރުތަކެކެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ...

April 24, 2017 58
ދަރިފުޅުގެ އަގުބޮޑު "ސަން އައިލެންޑް" ރިސޯޓް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓުގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ފެހި މަގުން ސައިކަލެއްގައި ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަޑައިގެންނެވީ ދެ ފަރާތުގައި އިންދާފައި ހުރި ދިގު ރުށްތަކަށް ބައްލަވަމުންނެވެ....

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 13
އިތުރު އެއާލައިނެއްގެ ދަތުރު އަންނަ އަހަރު އައްޑު އަށް

މެދުއިރުމައްޗާއި ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ގައުމުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ގަން އިންޓެނަޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އިތުރު އެއާލައިނަކުން ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް އިނަ މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު ފިރާގް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 2
ރިސޯޓުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ފޯރަމް ފަށައިފި

ރިސޯޓްތަކުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުންނާއި އިސް މެނޭޖްމަންޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޮޓެލިއާ މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވާ "ޖެނެރަލް މެނޭޖާސް ފޯރަމް 2017" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

April 19, 2017 28
ފަސް އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި އިތުރު ފަސް އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 19, 2017 1
މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާ ނުވިއްކާ ކަމަށް ބުނެފި

މެގަ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާ އެހެން ބަޔަކަށް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ވާހަކަތައް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017
ކަނުހުރާ މަރާމާތުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި

މޮރިޝަސްގެ ސަން ރިސޯޓްސް އިން ހިންގާ ޅ. ކަނުހުރާ ރިސޯޓް މަރާމާތުކުރުމަށް 42 މިލިއަން ޑޮލަރު (647.6 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ މަޝްރޫއެއް ހިންގައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 12
ކޮށްދިއްޕަރު ރިސޯޓަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހޯދަނީ

ސިންގަޕޫރުގެ ޕާކް ހޮޓެލް ގްރޫޕުން ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ކ. ކޮށްދިއްޕަރު ރިސޯޓު ހުޅުވަންވާ އިރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 1
ފޯސީޒަންގެ އެޕްރެންޓިސްގެ ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

ފޯ ސީޒަން ރިސޯޓްގެ މި އަހަރުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ނިންމި ކުދިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލު ކުރުން މިއަދު އާޓް ގެލަރީގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

April 09, 2017 2
ސެންޓާރާއިން މުތާފުށި ހިންގަން ފަށަނީ

ތައިލެންޑްގެ ސެންޓާރާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް އިން ރާއްޖޭގައި އެ ކުންފުނީގެ ތިންވަނަ ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ބ. މުތާފުށި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 16
އެނބޫދޫފަޅުގެ ތިން ރިސޯޓް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަނީ

ތައިލެންޑުގެ ސިންހަ އެސްޓޭޓާއި ސިންހަ ކޯޕަރޭޝަން އަދި ހާޑް ރޮކް ކެފޭސް ގުޅިގެން ކ. އެނބޫދޫފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކުރާ ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން ތިން ރިސޯޓެއް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިތަކުގެ ފަރާތުން ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 3
ނާގޯށީގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވެ ރިޕޯޓް ނުނެރެވިފައި

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ން ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަނިކޮށް ސަރުކާރުން އަތުލި، ހދ. ނާގޯށީގެ މައްސަލަ ހައްލުނުވާތީ އެ ކުންފުނީގެ މިދިޔަ...

April 02, 2017 6
ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެއްޖެ

ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް ކުރިމަތިވި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 4
ކޮކޫން ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ޑިޒައިން ފާމް، ލާގޯ އިން ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ، މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017
ގެސްޓްހައުސް ތަރައްގީކުރަން މުރައިދޫން ބިމެއް ދެނީ

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފެށުމަށް ހއ. މުރައިދޫ ހުޅަނގު ދެކުނު އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ބައެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން އަލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 11
ފަރުތަކަކީ ޖަޒީރާވަންތަކަމުގެ ވިންދު: ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭ

"މުޅި އިންޑިޔާ ކަނޑުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ނާސަރީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖެ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީ ބިތުގެ 80 ޕަސެންޓް ފަރުތައް ވަނީ މަރުވެފައި. މުޑަހަންޖަކަށް ވެގެން ތިލަތަކަށް ދާނެ ކޮރަކައްޔެއް މިހާރަކު ނެތް. މިޔަރު ފަދަ ބޮޑެތި މަސްތަކަށް އެކަމުގެ އަސަރު ކުރާނެ. މަސްވެރިކަން ނެތިދާނެ،" ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތަކުގެ ޙާލަތު، މަޝްހޫރު ޑައިވަރެއް...

25 މާޗް

March 25, 2017 62
މީރާ؛ ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ވެގެން ނުވާނެ!

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމިއްލަ ކުންފުނި، ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ފްރީޒް ކުރީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ވަރަށް ކުއްލިއަކަށެވެ. އެއާއެކު 5،000 ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ބިޔަ ކުންފުނި ވަނީ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 3
އެމްއައިޓީޑީސީން ބަރެސްދޫ އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަނީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދީގެން ގެސްޓް ހައުސް މަޝްރޫއު ހިންގަން ހަމަޖައްސާފައިވާ، ލ. ބަރެސްދޫ ތަރައްގީކޮށް ނިންމުމަށް ފަހު، އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަން މޯލްޑިވްސް...

March 22, 2017 10
އެމްއައިޓީޑީސީން މާލެ އަތޮޅުގައި ތިން ރިސޯޓެއް ހަދަނީ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން މާލެ އަތޮޅުގެ ތިން ފަޅެއް ހިއްކައިގެން ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 20
އާއްމުންނަށް ދަތުރު ދެވޭ ގޮތަށް ގަލުފަޅު ތަރައްގީކުރަނީ

މާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ ގަލުފަޅު، އާއްމުންނަށް ދަތުރު ދެވޭ ގޮތަށް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 16
ސްވައިން ފްލޫއާ ގުޅިގެން ބުކިންސްތައް ކެންސަލްކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު މިހާރު ސްވައިން ފްލޫ އެޗް1އެން1 ފެތުރެމުންދާތީ، ރިސޯޓްތަކަށް އަންނަން ޓޫރިސްޓުން ހަދާފައިވާ ބައެއް ބުކިންސްތައް ކެންސަލް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

March 20, 2017 9
ސެންޓާރާއިން ރާއްޖޭގައި އިތުރު ދެ ރިސޯޓް ހަދަނީ

ތައިލެންޑް މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، ސެންޓާރާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސްއިން ރާއްޖޭގައި އިތުރު ދެ ރިސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސޮއިކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 4
މެގަ އިން ދިއްލީއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަނީ

މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީއަށް ކުރަމުންދިޔަ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 3
ސްވައިން ފްލޫއާ ގުޅިގެން ރިސޯޓްތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

March 14, 2017 10
ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރާނަން: ހިލްޓަން

ނ. އިރުފުށި ރިސޯޓްގެ އެއްބަސްވުން އުވާލި މައްސަލާގައި ހިލްޓަން އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްއާސް އަށް 16.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް...

10 މާޗް

March 10, 2017 23
ދިގަލި ރިސޯޓުގެ ވަޒީފާތަކަށް 300 މީހުން ހޯދަނީ

ރ. ދިގަލީގައި އަލަށް ހެދި ފަސް ތަރީގެ ރިސޯޓުގެ އެކި ވަޒީފާތަކަށް 300 އެއްހާ މީހުން ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 26
އިރުފުށި މައްސަލާގައި ހިލްޓަން ގޮތް ހުސްވެފައި

ނ.އިރުފުށި ރިސޯޓް ހިންގަން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހޮޓެލް ކުންފުނި ކަމަށްވާ "ހިލްޓަން ވޯލްޑް ވައިޑް" އާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ސަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްއާސް އިން އުވާލުމުން...

March 09, 2017
ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އުރީދޫން މުއާސަލާތީ އެހީތެރިކަން ދެނީ

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އައިޓީ އަދި މުއާސަލާތީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުރީދޫން ގެސްޓްހައުސް މޯލްޑިވްސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 20
ފިރިހެނުންތަކެއްގެ ތެރޭގައި ފިސާރި އަންހެނެއް!

އެމްއެންޑީއެފަށް އޭނާ ވަނީ ވަންނަ ހިތަކުން ނޫނެވެ؛ މާލޭގެ ސްކޫލުތައް ނިންމާ ބައެއް ކުދިން އެމްއެންޑީއެފްގެ ވަޒީފާތަކަށް ގެންދިޔައިރު، 2000 ވަނަ އަހަރު ޒިޔާނާ އަބްދުލްމަޖީދު ވެސް ހިމެނުނީ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ޒިޔާނާ އަށް ދިނީ މެރިޓައިމް ތަަމްރީނެވެ. ވަންނަން ޖެހުނީ ކޯސްޓްގާޑަށެވެ. އޭނާއާ އެކު އެހެން އަންހެނަކު ނެތެވެ. ވަށައިގެން...