22 ޖޫން

June 22, 2017 6
ސަމާ އައިލެންޑުން ދިވެހިންނަށް އުފާވެރި މަރުހަބާއެއް

"ސަމާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސްއަކީ ދިވެހިންނަށް އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާ ހިތްގައިމު ރަށެއް"، ސަމާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސްއަށް މީގެ ކުރިން ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ދިޔަ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ރައްޓެއްސަކު ބުންޏެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 1
ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމްކޮށް އަންނަ މަހު ބާއްވާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން ދާ އިރު، މިހާރު 26 ފަރާތަކުން އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 13
ސަން އައިލެންޑް، އީދު ޗުއްޓީއަށް ޚާއްސަ

މި ފަހަރުގެ އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން އެއްވެސް ތަނަކަށް ދާން ޕްލޭނެއް ކޮށްފައި އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟ ނެތް ނަމަ މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓުން ވަނީ ދިވެހިންނަށާއި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ކުޑަ އަގެއްގައި އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 6
ލާގޯގެ ޑިޒައިންތަކުން ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް ފަރިވެފައި

ބަލާބެލުމަށް ރާއްޖޭގެ އެހެން ރިސޯޓުތަކާ މި ރަށާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނުފެނިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މި ރިސޯޓުގެ ތަފާތުކަން ގެނެސްދެނީ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ގެސްޓް ކޮޓަރިތަކުގެ ޑިޒައިނާއި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފަރުނީޗަރުންނެވެ. ޔޫރަޕްގައި މިހާރު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ލަގްޒަރީ ފަރުނީޗަރު އުފައްދާ ކުންފުނި، އިޓަލީގެ "ލާގޯ"ގެ ހިތްގައިމު...

13 ޖޫން

June 13, 2017
މަޓާޓޯއިން ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ އެންޑޯސް ކޮށްފި

ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އަންނަ މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ މަޓާޓޯއާއި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ރަސްމީކޮށް އެންޑޯސް ކޮށްފި އެވެ.

June 13, 2017 9
މެގަ މޯލްޑިވްސް އޯގަސްޓްމަހު އަލުން އުދުހެން ފަށަނީ

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު މެގަ މޯލްޑިވްސް އަންނަ އޯގަސްޓްމަހު އަލުން އުދުހެން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

June 13, 2017 17
ބޮޑެތި މަޑި އާއި މިޔަރުތަކާއެކު ހިތްގައިމު މަންޒަރެއް!

ގަޑި އަށް ފަރުވާތެރި ވުމަކީ އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެންމެ މުހިންމު ކަންތަކެވެ. އެކަމަކު ވެސް ކަނޑު އަޑީގައި ދިރިއުޅޭ މި ސޫފާސޫފިތައް ގަޑި އަށް ކަމޭ ހިތާ ވަރަށް، އިންސާނުންނަށް...

11 ޖޫން

June 11, 2017 4
ކިހާދުއްފަރު ހިންގާ ކުންފުނި ރަށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ: ކޯޓް

އަތަމާ މެރިން އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ބ. ކިހާދުއްފަރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް ސަބްލީޒް އުސޫލުން ހިންގަމުން އަންނަ ކުންފުނި އެ ރަށުން ފޭބުމަށާއި ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 1.4 މިލިއަން ޑޮލަރު (21 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަތަމާ އަށް ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2017 ލޯންޗް ކޮށްފި

ބޮޑު ދެ ބަދަލަކާ އެކީ މަޓާޓޯއިން މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ.

June 08, 2017 2
ހިތްގައިމު ރީތި ދިގަލި ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ރ. އަތޮޅުގައި އަލަށް ހެދި ހިތްގައިމު ރީތި ދިގަލި ރިސޯޓު ހުޅުވައި، މިމަހު އެ ރިސޯޓަށް ޓޫރިސްޓުން އަންނަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 14
ގަތަރުގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެ އައުމަށް ހުރަހެއް ނެތް: މިނިސްޓްރީ

ގަތަރާ އެކު އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން ރާއްޖޭން ކަނޑައިލި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެ އައުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 8
ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ޔޫކޭގެ ލަފާ ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފެށުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ލަފާ ހޯދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 9
ރިސޯޓު ހެދުމަށް އިތުރު ތިން ރަށެއް ވިއްކާލަނީ

ރިސޯޓް ހެދުމަށް އިތުރު ތިން ރަށެއް ވިއްކާލަން ޓޫރިޒަމް މިިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

June 01, 2017 48
ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން އިއުލާން ނުކޮށް 17 ރަށް ދޫކުރި

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި 2009 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން ކައުންސިލް (އެންޕީސީ) އަށް ސީއެސްއާރު މޮޑެލްގެ ދަށުން ރިސޯޓް ހެދުމަށް ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ހޯދަން 660 ޕްރޮޕޯސަލް...

31 މެއި

May 31, 2017 14
އެސްޓީއޯގެ ހޮޓާ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ހިންގަން ނިންމައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އެސްޓީއޯ އިން ހަދާ ހޮޓާ ވިއްކާލާ ގޮތަށް ކުރިން ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް މިހާރު ނިންމާފައި ވަނީ އަނެއްކާވެސް އެ ހޮޓާ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ހިންގަން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ރޭ ބުނެފި...

May 31, 2017 22
ޖީހާންގެ ދިވެހި ރަހަތަކުން ޗައިނާ ކުޅުދިޔާވެއްޖެ

ހަމައެކަނި ގޭގައި ކައްކައި އުޅޭ މީހަކު ޕްރޮފެޝަނަލް ކެއްކުންތެރިންނާ ވާދަކޮށް ބޮޑު މުބާރާތަކުން އެއްވަނަ ހޯދުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ފާތުމަތު ޖީހާން ސަލީމަށް އޭނާގެ...

30 މެއި

May 30, 2017 4
ހަތަރު އެއާލައިނަކުން އަލަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

އިތުރު ހަތަރު އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 15
ޑީޑީގެ މެސެޖް: ކުރިއެރުން ބޭނުންތަ؟ ގުރުބާނީއެއް ވޭ!

ފުވައްމުލަކަށް އުފަން މުހައްމަދު ހަސަން ދީދީ (ޑީޑީ) އަމިއްލަ ދިރިއުޅަމަކާ ކުރިމަތިލި ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް އަޒުމަކަށްވީ، އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދައި ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ މަގެއް އޭނާގެ ދަރިންނަށް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ. އަހަރުގެ އެތައް މަހެއް އާއިލާއާ ވަކިން ހޭދަކޮށް ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖެހުމުގައި އޭނާގެ އެންމެ...

24 މެއި

May 24, 2017 19
ރަށްފަޅުހުރާ ހިއްކައިގެން ވަރުގަދަ ތިން ރިސޯޓް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ބްރޭންޑްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ކ. ރަށްފަޅުހުރާގެ ފަޅުގައި ތިން ރިސޯޓެއް ހަދަން ހިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

May 24, 2017 4
ކެއްކުމުގެ މުބާރާތަކުން ތިން ދިވެއްސަކު ރަން ވަނަތަކެއް

ޗައިނާގައި ބޭއްވި ކެއްކުމުގެ މުބާރާތެއްގައި ތިން ދިވެއްސަކު ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދައިފި އެވެ.

May 24, 2017 8
ރާއްޖެ އަށް އެމިރޭޓްސް އިން ދަތުރުކުރާތާ 30 އަހަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއާލައިން، ދުބާއީގެ އެމިރޭޓްސް އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާތާ 30 އަހަރު ފުރުން މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017
ޝެފުން: މިއީ އިންޑަސްޓްރީއަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް

ހޮންގް ކޮންގްގައި ބާއްވާ "ހޯފެކްސް" މަހާސިންތާއަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ކޮންމެ އަހަރަކު 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޒިޔާރަތްކުރެ އެވެ. މި މަހު އަށްވަނަ ދުވަހު ފެށި ހޯފެކްސް ގައި ވެސް ކާބޯތަކެއްޗާއި ހޮޓެލް، ރެސްޓޯރަންޓް، އަދި ކެއްކުމާ ގުޅޭ އުފެއްދުތައް ދައްކާލަން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވި އެވެ. އޭގެ ތެރޭ ރާއްޖޭގެ ދެ...

16 މެއި

May 16, 2017 2
ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަންގެ ސްކޮލަޝިޕް ހިންގަން ވިލާއަށް

ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާއަށް ޒުވާނުން ނެރެދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަން އިން އަލަށް ފެށި ސްކޮލަޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ހިންގަން ވިލާ ކޮލެޖާއެކު މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 3
ސަން އައިލެންޑް ދެކެ ލޯބިވާ ޑޮކްޓަރު

މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން އޭނާ ރާއްޖެ އައީ މާބޮޑު މައުލޫމާތެއް އެނގިގެނެއް ނޫނެވެ. އޭރު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ރިސޯޓްތަކުގެ އަދަދު ވެސް އެހާ ގިނައެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް މަތީ ފެންވަރުގެ...

May 15, 2017 23
އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު ހިންގަން އާދަޔާޙިލާފު ހިތްވަރެއް

މި ރަށުގައި ރާއްޖޭގައި އެވްރެޖް ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ އަދަދަށް މީހުން އުޅެ އެވެ. ސައިޒްގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ވެސް އެހެން ރަށްރަށަށް ވުރެ ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ހުރި ގެތަކުގެ އަދަދު ވެސް މަދެއް...

14 މެއި

May 14, 2017 29
ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ހުޅުވަނީ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ރިއޯލޯ އިންވެސްޓްމަންޓްސްއިން ހެދި އެއާޕޯޓް ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 21
އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރަނީ ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކާ އެކު

ތައިލެންޑުގެ ސިންހަ އެސްޓޭޓާއި ސިންހަ ކޯޕަރޭޝަން އަދި ހާޑް ރޮކް ކެފޭސް ގުޅިގެން ކ. އެނބޫދޫފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކުރާ ރިސޯޓްތަކާ އެކު ޔޮޓްމެރީނާ އާއި ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތައް ހަދަން ވެސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ މަޝްރޫއު ހިންގާ ފަރާތުން ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 4
މާޗް މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދަށަށް!

ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވެ، މިދިޔަ މާޗް މަހު ރާއްޖެ އައި ޖުމްލަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 2.1 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.