18 މާޗް

March 18, 2018 38
ހދ. އަތޮޅުގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ހދ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކުރި ފުރަތަމަ ރިސޯޓް، ހޮނޑާފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 24
މިދިޔަމަހު ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވުމަކީ ކާމިޔާބީއެއް: ޒަމީރު

ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، މިދިޔަ މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމަކީ ކާމިޔާބެއް ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ބާކީ މަސްތައް ވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް އުޖާލާކޮށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 1
ރަށްތަކުގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފްވީ ވިލާއިން: ދައުލަތް

ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާ ގުޅިގެން، ދޭން ނުޖެހޭ ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ސަރުކާރުން އޭރު ދިން ކަމަށާއި އެކަމަކު ވިލާއިން އެ އެއްބަސްވުންތަކާ ހިލާފުވި ކަމަށް...

March 15, 2018 33
ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 19 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 19 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 1
ހޮންކޮންގުގެ ކުންފުންޏަކުން ރަންވެލި ރިސޯޓު ގަނެފި

ހޮންކޮންގުގެ ކުންފުންޏަކުން އދ. ރަންވެލި ރިސޯޓު ގަނެ، ރީ ބްރޭންޑްކޮށްގެން ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 30
ސާވިސް ޗާޖުން އެއް ބަޔަކަށް ބޮޑު އުފަލެއް

ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގައި ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ދޭ މިންވަރު އެވްރެޖް މުސާރައަށް ވުރެ ބޮޑެވެ. ހާއްސަކޮށް އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ބައެއް ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން މުސާރައަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރަނީ ސާވިސް ޗާޖަށެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2018 2
ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމަށް ގެއްލުން

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 10) - ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ބުޑިސްޓުންގެ ހަރުކަށި ފަރާތްތަކުން ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ އަދި އެ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އިއުލާންކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމަށް ގެއްލުންވާން ފަށައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 6
އައިޓީބީގައި ރާއްޖެ އަށް ދެ އެވޯޑް

ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފެއާ ކަމަށްވާ އައިޓީބީ ފެއާގައި ރާއްޖެއަށް ދެ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 22
ލޯމަ ހިންގި ކުންފުނި ބޮޑު ދަރަންޏާ އެކު "ފިލައިފި"!

ރ. މާމިގިލީގައި ހަދާފައިވާ ލޯމަ ރިސޯޓު ހިންގި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ނުދައްކައި، "ފިލައިފި" ކަމުގެ ޝަކުވާ އެ ކުންފުނިތަކުން ކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 5
މިދިޔަ މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖު ރަންދެލިން

މިދިޔަ މަހު ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި ރިސޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 2،070.80 ޑޮލަރު (31،931.7ރ.) ބަހައިފި އެވެ.

March 06, 2018 47
ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރާ އެކު ކޮފީއެއްގައި އިންދާ އެތަނުގެ ބޭރު މުވައްޒަފަކު އައިސް އެހީ މި މަހުގެ މުސާރަ ޖަމާވަނީ ކޮން އިރަކުންތޯ އެ؟ އެ ވަގުތު...

05 މާޗް

March 05, 2018 8
އައިޓީބީ ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން

ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި މި މަހުގެ 7 އިން 11 އަށް އޮންނަ އައިޓީބީ ފެއާއަށް ރާއްޖެއިން 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހިމެނޭ ވަފުދެއް ހިނގައްޖެ އެވެ.

March 05, 2018 3
އެކުއިޒިޝަން ފީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ފީއެއް ނަގަނީ

ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ދޫކުރާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކަށް އެކުއިޒިޝަން ފީ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން 1،000 ޑޮލަރުގެ ފީއެއް ނަގާ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

March 05, 2018 4
އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ކުންފުނިން ކޮނޮއްޓާ ގަންނަނީ

މަތީ ފެންވަރު ރިސޯޓުތަކާއި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއާއެކު ކ. އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރާ ތައިލެންޑްގެ ސިންގަ އެސްޓޭޓް ކުންފުނިން ގދ. ކޮނޮއްޓާ ރިސޯޓު ގަންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 83
އައިޓީބީއަށް ދާން އުޅުނު ބައެއް މީހުންނަށް ވިސާ ނުދިން

އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި ފަށާ ޓޫރިޒަމް ފެއާއަށް ދާން އުޅުނު ބައެއް ދިވެހިންނަށް ވިސާ ނުދީ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 47
ތަސައްވަރު ކިލަނބުކުރާތީ ޓޫރިޒަމަށް އަސަރުކުރޭ: އާސިމް

ރާއްޖޭގެ ތަސައްވަރު ކިލަނބު ކުރާތީ ޓޫރިޒަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 16
އެކުޅިވަރުގެ ކުއްޔަށް 29 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭންޖެހިއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އަށް ސަރުކާރުން ކުރިން ދޫކޮށްފައި އޮތް ނ. އެކުޅިވަރުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި 29.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (454 މިލިއަން) ރުފިޔާ އެމްޓީޑީސީއަށް ދައްކަން، އެ ރަށް ތަރައްގީކުރަމުން އައި އީއެންއޭ ހޮޓެލް ހޯލްޑިންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018
އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން ރާއްޖޭން ބޭރަށް

ދެކުނުގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އުފައްދައި، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރަސްމީކޮށް މަސައްކަތް ފެށި އިކްއެޓޯރިއަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް (އެޓާ) އިން އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކޮށް، އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގައި ރޯޑްޝޯއެއް ބާއްވަން އެ ގައުމުތަކަށް ފުރައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 9
ގަމުގެ ދޫގަސް ތަރައްގީކޮށް އަލުން ހުޅުވަނީ

އައްޑޫ ގަމުގައި އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ފެށިގެން ދޫގަހުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ގެސްޓް ހައުސް އަލުން ތަރަައްގީކޮށް 120 ކޮޓަރިއާ އެކު ހުޅުވަން ނިންމައި، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން މިރޭ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 15
މާލެ އަތޮޅުގެ 27 ފަޅެއް ޓޫރިޒަމަށް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ފުޅާކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި މާލެ އަތޮޅުގެ 27 ފަޅެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އާންމު ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 16
24 ރިސޯޓާއި ދެ ހޮޓާ މި އަހަރު ހުޅުވާނެ: ރައީސް

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 24 ރަށަކާއި ދެ ހޮޓާ މި އަހަރު ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 21, 2018 7
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން ލޭމުން ގޮވާލައިފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި އޮތުމުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން ދާތީ، އެ ހާލަތު އުވާލުމަށް ލިވްއަބޯޑު އެސޯސިއޭޝަން (ލޭމް) އިން މިއަދު...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 14
ދެކުނުގައި ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައިފި

އައްޑޫ ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކޮށް، ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރަން ޚާއްސަ ކޮށްގެން އިކުއެޓޯރިއަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް އެސޯސިއޭޝަން (އެޓާ) ގެ ނަމުގައި ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައި މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 54
ގާސިމްގެ މުދާ ވިއްކައި، ފައިސާތައް ހޯދަން ގޮވާލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާޙިމްގެ ވިލާ އިން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، އޭނާގެ މުދާތައް ވިއްކައި، އެ ފައިސާތައް ހޯދުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ސަރުކާރަށް ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 3
ޔޫއޭއީ މީހުން ރާއްޖެ އައުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) މީހުން މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖެ އައުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން...

February 14, 2018 22
އޮލިއާލިއާ-ސިމްޑީން ރާއްޖެ އަށް ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް

އިންޑިއާގެ ބިލިއަނަރު އަބީޝޭކް ވަރުމާގެ އޮލިއާލިއާ ވޯލްޑާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ، ސިމްޑީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް ނިންމައި، އެ ދެ ކުންފުނީގެ މެދުގައި...