16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 10
ބަރެސްދު އަށް ޓޫރިސްޓުން އުފުލުން މޯލްޑިވިއަން އަށް

އިންޓަގްރޭޓެޑް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ލ. ބަރެސްދު އަށް އަގު ހެޔޮކޮށް ޓޫރިސްޓުން އުފުލަން ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންއާ މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 11
ގަމަށް ބޭރުގެ އެއާލައިންތައް ވަރަށް މުހިއްމު: އަލްވިން

އައްޑޫގެ އިތުރުން ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ޓޫރިޒަމް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ފުޅާކޮށް، ކުރިއެރުވެން އޮތީ އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ގިނަ އެއާލައިންތަކެއްގެ ދަތުރުތައް ފެށިގެން ކަމަށް އައްޑޫގައި ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓް ޝަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އަލްވިން ޑްރެގޯ ވިދާޅުވި...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 12
ދަރަވަންދޫގެ މުސްކުޅި ކަރަންޓް، ޓޫރިޒަމަށް ހުރަސް

އެއާޕޯޓާ އެކު އުމުރާނީ ގޮތުން އެތައް ތަރައްގީއެއް އެރަށަށް އައިސްފައިވާއިރު އަދިވެސް ހައްލު ނުލިބެނީ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށެވެ. މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ބ. ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުގެ ކަވަރޭޖަށް އެރަަށަށް ދިޔައިރު ވެސް ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އިރުއިރުކޮޅާ ކަރަންޓް ކެނޑުމެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 5
އައްސޭރި މަޝްރޫއު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ

ލ. ގަމުގައި ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަސައްކަތަށް ހިންގަން ނިންމި އައްސޭރި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޖޭ ހޮޓެލްސްއާ އެކު ސޮއިކުރަން ދައުލަތަށް ލާޒިމް ނުވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 33
ހަލާލު ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން އިސްކަން ދެން: ޖިހާދު

ރާއްޖޭގައި ހަލާލު ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން މި ސަރުކާރުން އިސްކަން ދޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 4
މިދިޔަ މަހު ޓޫރިޒަމަށް 8 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް

ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުން މަދުވި ނަމަވެސް، މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އަށް ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

September 27, 2017 27
މި ދައުރުގަ 50 ރިސޯޓު ހުޅުވުމަކީ އުއްމީދެއް: ރައީސް

މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި 50 ރިސޯޓެއް ހުޅުވައި، އެ ތަންތަނުން ހިދުމަތް ދޭން ފެށުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 10
ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކޮށް އަލުން ހުޅުވައިފި

ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރާއި ޖެޓްތައް ޖެއްސޭ ފެންވަރުގެ ބޮޑު ރަންވޭއަކާ އެކު ތަރައްގީކުރި ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އަލުން ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

September 25, 2017 10
ބޮޑެތި ބޯޓުފަހަރު ޖެއްސޭގޮތަށް ކޫއްޑޫ ތަރައްގީކޮށްފި

ބޮޑެތި ބޯޓުތައް ޖެއްސޭ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ފަހު ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓް މިއަދު އަލުން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 6
ރޫމީ، ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ބޮޑު ބަދަލެއްގެންނަނީ!

ރިސޯޓް، ހޮޓާ ނުވަތަ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް އަންނަ ގެސްޓުންނާ އެ ތަންތަނާ އޮންނަ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހި ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި އޮތީ ހައްލެކެވެ. ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ތެރެއިން، ގެސްޓުންގެ މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް ވެސް މީގެ ތެރެއިން ލުއި ފަސޭހަކަމެއް ލިބިގެން ދާނެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017
ސުނޯކަލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓުމީހާ މަރުވެއްޖެ

އދ. ތުނޑުފުށި ރިސޯޓުން ސުނޯކަލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓްމީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނިއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 2
ހޮޓެލް އޭޝިއާ ފެއާ 175 ބައިވެރިންނާއެކު ފަށައިފި

ކެއްކުމުގެ ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ ބޮޑު މުބާރާތެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ މައުރަޒު "ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ...

September 18, 2017 11
ޓޫރިޒަމްގައި ސުވަރުގެއެއްގެ ދަރަޖައިން ރާއްޖެ ވެއްޓެނީ

މިއީ ޓޫރިޒަމް ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ޓީޓީޖީ އޭޝިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ އެސް ޕުވަނެސްވަރީ ލިޔުނު ރިޕޯޓެއްގެ ހުލާސާ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 6
މޯލްޑިވިއަން ޗައިނާގެ އާ މަންޒިލަކަށް ދަތުރު ފަށައިފި

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ޗައިނާގެ ހަންގްޒޯ އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 13
ބަރެސްދޫން ގެސްޓް ހައުސްއެއް 10،000 ޑޮލަރަށް

ގެސްޓް ހައުސް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ލ. ބަރެސްދޫގައި ހަދާ ގެސްޓް ހައުސްއެއް މަހަކު 10،000 ޑޮލަރަށާއި 18،000 ޑޮލަރަށް ކުއްޔަށް ދޭން އެމްއައިޓީޑީސީން މިއަދު ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 7
ކޫއްޑޫގައި އެއާޕޯޓާއެކު ހިންގާ ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް ހިންގާ ގއ. ކޫއްޑޫގައި ހެދި މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު، "މާކިއޯ މޯލްޑިވްސް ކޫއްޑޫ" ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

September 12, 2017 6
ޕާމް ބީޗްގެ ހުއްދަ ބާތިލުކުރުމުން ހިންގުން މެދުކެނޑިއްޖެ

ޕާމް ބީޗް ރިސޯޓުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުން ބާތިލުކުރުމުން ރިސޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 9
މަޑޫގަލީގެ ކުއްޔަށް 3.9 މިލިއަން ދައްކަން އަންގައިފި

އއ. މަޑޫގަލި ރިސޯޓްގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި 3.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (60 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދައްކަން އެ ރިސޯޓް ހިންގާ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

September 11, 2017
އޭޝިއާ އާއި ޕެސިފިކުން އައި ޓޫރިސްޓުން މަދު

ޗައިނާ ހިމެނޭ އޭޝިއާ އާއި ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ޖުލައި މަހު ހަތަރު ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

September 11, 2017 18
ބަރެސްދޫ މަޝްރޫއުގެ ދެ ވަނަ ފެށުން

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ކުންފުންޏެއް އުފެއްދިތާ މިހާރު އެއް އަހަރު ފުރިއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މެދު...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 6
ރޮބިންސަން ކްލަބްގެ ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ރިސޯޓު ހުޅުވަނީ

ޖަރުމަނުގެ ޓީޔޫއައި ގްރޫޕްގެ ރޮބިންސަން ކްލަބްގެ ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ރިސޯޓު ނ. އޮރިވަރުގައި އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 10, 2017 79
ބަންގުލަދޭޝް މީހުންގެ ވިސާ ރިޝްވަތުގެ ތެރެއިން؟

ބަންގުލަދޭޝް މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ އެއް ސަބަބަކީ އެ މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ކުޑަ ވުމެވެ. އާންމުކޮށް އެ މީހުންގެ މުސާރަ އުޅެނީ 150 ޑޮލަރާއި 200 ޑޮލަރާ ދޭތެރޭގަ އެވެ....

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 6
ބަރެސްދޫގައި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގަން ހުޅުވާލަނީ

ލ. ބަރެސްދޫގައި ގެސްޓް ހައުސް އާއި ހޮޓާ އަދި އެ ރިސޯޓާ ގުޅޭ ތަންތަން ހިންގަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލަން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 6
އއ. އެތެރެ މަޑިވަރު ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންގަނީ

އއ. އެތެރެ މަޑިވަރުގައި ތަރައްގީކުރާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓު، ޔޫއޭއީގެ މަޝްހޫރު އިމާރު ހޮސްޕިޓަލިޓީ ގްރޫޕުން ހިންގަން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖަައްސައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 18
ޗައިނާގެ ހާހެއްހާ މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީއެއް، ރާއްޖޭގައި

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން އެތަނުގެ ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 3
ރެފްލްސްއަށް މެރަދޫ ރީ ބްރޭންޑްކޮށް އަލުން ހުޅުވަނީ

ޖުމައިރާ ދެވަނަފުށީގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުން އައި ގއ. މެރަދޫ "ރެފްލްސް މޯލްޑިވްސް މެރަދޫ ރިސޯޓް"ގެ ނަމަށް ރީބްރޭންޑްކޮށް އަލުން ހިންގަން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 13
ރިސޯޓެއް ހަދަން އެމްޓީސީސީއަށް ރަށެއް ދެނީ

އެމްޓީސީސީ އަށް ރިސޯޓެއް ހަދަން އަނެއްކާވެސް ރަށެއް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 30, 2017 3
ވާލްޑޮފް އެސްޓޯރިއާގެ ރިސޯޓެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، ހިލްޓަންގެ ވާލްޑޮފް އެސްޓޯރިއާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓު ބްރޭންޑްގެ ރިސޯޓެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.