26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 32
ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން އިތުރަށް ބޮޑުވަމުންދާތީ، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 8
ނޯވީޖިއަން ޖޭޑް: ރާއްޖެ އައި އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒްލައިނާ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހަކީ މާލެ އަށް އާދަޔާހިލާފަށް ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އައި ދުވަހެކެވެ. ތިން ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އެއްފަހަރާހެން މާލެ ފޭބީ ދުނިޔޭގެ ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒް ލައިނާ، "ނޯވީޖިއަން ޖޭޑް" އިންނެވެ. މި ކްރޫޒް ލައިނާއިން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ނޫސްވެރިންނަށް ލިބުނެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 3
3000 ޓޫރިސްޓުން މާލެ އެރި ދުވަހެއް!

ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް އާއި އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒްލައިނާ "ނޯވީޖިއަން ޖޭޑް" އިން 3،300 ޓޫރިސްޓުން މާލެ ފައިބައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 5
އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ކްރޫޒް ލައިނާއެއް އަންނަނީ

ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް އަންނަ އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒް ލައިނާ ޑިސެމްބަރު 6 ގައި މާލޭގައި ބަނދަރުކުރާނެ ކަމަށް، ޔޮޓް އެޖެންޓުންގެ މައި ޖަމިއްޔާ، މާޔާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 27
ކްރޫޒްލައިނާތަކުގެ ޓޫރިސްޓުން ފައިބާނެ ގޮތެއް ނެތް!

ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ކްރޫޒް ލައިނާތައް އަންނަން ފަށާއިރު، ޓޫރިސްޓުންނަށް ފަސޭހަ އިން މާލެ އަށް ފޭބޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ނެތުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ކުރޫޒް ލައިނާތަކުގެ އެޖެންޓުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 9
މިއީ އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން މާލެ ފޭބި ދުވަސް

ޖުމްހޫރީ މައިދާން އާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދު އޮތީ ޓޫރިސްޓުންނާ އެކު ފުރިފަ އެވެ. އެއް ދުވަހެއްގައި އެހާ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން މީގެ ކުރިން ފެނިފައެއް ނުވާނެ އެވެ.

April 10, 2019 2
އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕެސެންޖާ ލައިނާ މާލެ ބަނދަރުގައި

ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް އައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕެސެންޖާ ލައިނާ މިއަދު މާލޭގައި ބަނދަރުކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 8
މަސްވެރިންގެ ޕާކު ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަކުރަނީ

މާލެއަށް ބަނދަރުކުރާ ކްރޫޒް ލައިނާތަކާއި ރިސޯޓްތަކުން މާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެކި ހިދުމަތްތަކާއެކު މާލޭ މަސްވެރިންގެ ޕާކް ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 2
ކްރޫޒްލައިނާތަކަށް މިހާރު މާލެ ކައިރީ ބަނދަރުކުރެވޭނެ

ކްރޫޒްލައިނާތަކަށް މާލެ ކައިރީގައި ބަނދަރު ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިދީފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 8
މަސްވެރިންގެ ޕާކަށް ޓޫރިސްޓުން ބާލަން އުނދަގޫތަކެއް

ރާއްޖެއަށް ބަނދަރުކުރާ ކްރޫޒް ލައިނާތަކުން މާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޓޫރިސްޓުން އަރައިފޭބުމަށް މަސްވެރިންގެ ޕާކް ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދު އޮތީ އެފަދަ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި ނޫން ކަމަށް ކްރޫޒް ލައިނާތަކުގެ އެޖެންޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 13
ކްރޫޒް ލައިނާތަކުގެ މީހުންނަށް މަސްވެރިންގެ ޕާކް

ރާއްޖެ އަންނަ ކްރޫޒް ލައިނާތަކުން މާލެ އަންނަން ބޭނުންވާ ޓޫރިސްޓުން މާލެ އަށް އަރައި ފޭބުމުގައި މަސްވެރިންގެ ޕާކް ސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

January 23, 2018 16
ކްރޫޒް ދަތުރުތައް ހުއްޓުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް: މާޔާ

މާލެއަށް އަންނަ ކްރޫޒް ލައިންތަކުން ޓޫރިސްޓުން ފޭބުމަށް، އިއްޒުންދީން ފާލަން ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ދޫކުރުން ހުއްޓާލަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައި ވާތީ ކްރޫޒްތައް މާލެއަށް...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 16
ކްރޫޒްތަކަށް އިއްޒުއްދީން ފާލަން ދޫކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ ކްރޫޒް ލައިނާތަކުން ޓޫރިސްޓުން މާލެ ފޭބުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އިއްޒުއްދީން ފާލަން ހިމެނޭ ސަރަހައްދު އެ ބޭނުމަށް ދޫކުރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.