09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 8
ނޯވީޖިއަން ޖޭޑް: ރާއްޖެ އައި އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒްލައިނާ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހަކީ މާލެ އަށް އާދަޔާހިލާފަށް ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އައި ދުވަހެކެވެ. ތިން ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އެއްފަހަރާހެން މާލެ ފޭބީ ދުނިޔޭގެ ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒް ލައިނާ، "ނޯވީޖިއަން ޖޭޑް" އިންނެވެ. މި ކްރޫޒް ލައިނާއިން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ނޫސްވެރިންނަށް ލިބުނެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 3
3000 ޓޫރިސްޓުން މާލެ އެރި ދުވަހެއް!

ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް އާއި އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒްލައިނާ "ނޯވީޖިއަން ޖޭޑް" އިން 3،300 ޓޫރިސްޓުން މާލެ ފައިބައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 5
އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ކްރޫޒް ލައިނާއެއް އަންނަނީ

ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް އަންނަ އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒް ލައިނާ ޑިސެމްބަރު 6 ގައި މާލޭގައި ބަނދަރުކުރާނެ ކަމަށް، ޔޮޓް އެޖެންޓުންގެ މައި ޖަމިއްޔާ، މާޔާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.