03 ޖޫން

June 03, 2020 24
ޓޫރިޒަމް ހުޅުވައިލުން ގޯހެއް ނޫން: ޑރ. ބްރޫސް

ޑރ. ބްރޫސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހުޅުވައިލުން އަވަސް ނުވަތަ ލަސްކަމަށް ދަންނަވަން ދަތި ކަމަށް. އެކަމަކު، ވިދާޅުވީ، މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމަށް.

30 މެއި

May 30, 2020 3
ޖުލައިގައި ޓޫރިޒަމް ހުޅުވާލާއިރު އިތުރު ފީއެއް ނުނަގާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް ޓޫރިސްޓުން އައުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް ފަހު ޖުލައި މަހު އަލުން ފަށާއިރު އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އެތެރެވާން އިތުރު އެއްވެސް ފީއެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 30, 2020 2
ފޯބްސް ޓްރެވަލް ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ރާއްޖޭގެ ހަ ރިސޯޓެއް

ފޯބްސްގެ ޓްރެވަލް ގައިޑުން ދޭ ފަސްތަރީގެ އެވޯޑު ރާއްޖޭގެ ހަ ރިސޯޓަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 30, 2020 2
ޓޫރިސްޓަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ ނަމަ ހުރިހާ ހަރަދެއް ހިލޭ

ކޮވިޑް-19 ވަރަށް މަދުން ފެނުނު މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ސައިޕްރަސް ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލަން ނިންމައި، ހާއްސަ އިނާޔަތެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 35
ވެލާ ރިސޯޓްގެ ވެރިޔާ: ރާއްޖެއަށް ފައިދާތަކެއް ނެގިދާނެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު، އެންމެ ރީތި އެއް ރިސޯޓް ކަމަށްވާ ވެލާގެ އެއް ހިއްސާރު ޖިރީ ސްމެކްއަށް ރާއްޖެ އަކީ ވަރަށް ތަފާތު މަންޒިލެކެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19ގެ ބިރަށް ފަހު އަލުން ދެމިގަންނަން އޮތް ފުރުސަތުތައް ވެސް އޭނާއަށް ފެނިވަޑައިގަނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިމަގާ މެދު އުއްމީދެއް ނުގެއްލެ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވަނީ ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު...

25 މެއި

May 25, 2020 27
މިއީ ޓޫރިސްޓުން އަތުން ޓެކްސް ނަގަންވީ ވަގުތެއް ނޫން

މިއީ ރަނގަޅު ވިސްނުމެއްގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ގައުމުތައް ހުޅުވާލަންވީ ވަގުތު ކަމަށާއި ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ޓެކްސް ނަގަންވީ ވަގުތު ނޫން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު...

May 25, 2020 2
ޔޮޓުތަކުން ނަގާ ފީގެ 75 ޕަަސެންޓު ކުޑަކޮށްފި

ހއ. ހުލިގަމުގައި ޔޮޓް ޓޫރިޒަމް ފުޅާ ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޔޮޓްތަކުން ކަސްޓަމްސް އަށް ނަގާ ފީ 75 ޕަސެންޓު ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 22
"ނިއު ނޯމަލް" އަށް އެއާޕޯޓް ތައްޔާރު: އެމްއޭސީއެލް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު މިވަގުތު އޮތީ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ނިއުނޯމަލްއަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑެޓް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 14
ރިސޯޓު ކުލި ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދޭން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ފަށާ އިރު، ރިސޯޓުތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ފަހު ހަ މަސް ދުވަހު ބިމު ކުލި ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތު...

May 20, 2020 20
"ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގެންނަނީ އެ ދާއިރާއާ މަޝްވަރާ ނުކޮށް"

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ފެށުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ތައްޔާރުކުރި ސޭފް ޓޫރިޒަމްގެ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލީ އެ ދާއިރާއާ މަޝްވަރާ ނުކޮށް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ގެއްލުން...

19 މެއި

May 19, 2020 23
ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން: ނަޝީދު

ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމަކީ، ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އޮތް ހައްލެއް ނޫން ކަމަށާއި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބޯޑަރުތައް ހުޅުވާލުން މުހިއްމު ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

May 19, 2020 26
ހާއްސަ ހުއްދަ ދޭ ކޮންމެ ޖެޓަކުން 50،000 ޑޮލަރު

ކޮވިޑް-19 އަށްް ވެކްސިނެއް ނުހޯދި، އެބަލި ފެތުރުން މުޅިން ނުހުއްޓޭ ހާލަތުގައި ރިސޯޓްތައް ހުޅުވަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކުގެ ދެލިކޮޕީއެއް...

May 19, 2020 50
މަޓީން ބުނަނީ މިއަހަރު ޓޫރިސްޓުން ނާންނާނެއޭ: ނަޝީދު

ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 28 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ކަމަށް. ކޮންމެ ސަފާރީ ބޯޓަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 1.5...

17 މެއި

May 17, 2020 57
ވައިރަސް ނެތް އަތޮޅުތައް ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލާ: ސޯނޫ

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރުވައި ރިސޯޓުތައް ބަނގުރޫޓު ވުމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކޮވިޑް-19ގެ އަސަރު ނެތް އަތޮޅުތައް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވައިލަން ޖެހޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި އެއް ރިސޯޓު ސޮނެވާގެ ވެރިޔާ ސޯނޫ ޝިވްދަސާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 24
އަފީފް: ޓޫރިޒަމް މަޑުމަޑުން ހަމަޔަކަށް އެޅޭނެ

ބައްޔަކާ ހެދި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ މުޅިން ހުއްޓި، ރިސޯޓްތައް ބަންދުކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިންވެސްޓަރު، ޗަމްޕާ ހުސެއިން އަފީފުގެ ހިތްޕުޅަށް ވެސް ދުވަހަކު އަރާފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިއަދު މި އޮތީ އެ ހިތްދަތި ދުވަސް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 48
ރާއްޖެ ކޮވިޑްގެ ގެއްލުން އެންމެ ބޮޑުވެދާނެ އެއް ގައުމު

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެކި ދާއިރާތަކުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭކަން، ޔޫއެންޑީޕީގެ މައުލޫމާތުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. އޭގެ އެންމެ އެއް ސަބަބަކީ ޓޫރިޒަމްގެ މައްޗަށް އިގުތިސާދު ބިނާވެފައި އޮތްލެއް ބޮޑުވުމެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 63
"ޑޮލަރު ފޮއްޗެއްގެ ބޭނުމުގައި ބޯޑަރު ނުހުޅުވާނަން"

ޑޮލަރު ފޮއްޗެއްގެ ބޭނުމުގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ނުހުޅުވާނެ ކަަމަށާއި ބޯޑަރު ހުޅުވާނީ، ސިއްހީ އިދާރާތަކުގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 9
ބޭރު މީހުން ގެންދަން އިތުރު ފްލައިޓްތަކެއް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އެކި ގައުމުތަކުގެ ރަައްޔިތުން ގެންދިއުމަށް ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސުން ޚާއްސަ ފްލައިޓްތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 29
ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނާނީ އިޓަލީން

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 5
ޓޫރިސްޓުންނަށް ދުބާއީ ޖުލައި މަހު ހުޅުވާލަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޓޫރިސްޓުން އައުން ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު ޓޫރިޒަމަށް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ދުބާއީ ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ހާއްސަ ޑިޕާޓްމެންޓުން ބުނެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 1
ޓޫރިސްޓުން ބަލާ ގަތަރު އެއާލައިންސްގެ ބޯޓެއް

ރާއްޖެ އިން ނުފުރިފައި ތިބި ޓޫރިސްޓުންނާއި ބިދޭސީން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ގަތަރު އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާބޯޓެއް މާދަމާ އަންނާނެ ކަމަަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 10
ރިސޯޓްތަކުން މީހުން ފޭބުން ފަސޭހަކޮށްދީފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރިދާނެތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރިސޯޓްތަކުން މީހުން ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެ، އެ ރިސޯޓްތަކުން މީހުން ފައިބަން ހުއްދަ ދިނުމުގެ އުސޫލު މިހާރު...

April 09, 2020 13
މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ތިބީ ހާހެއްހާ ޓޫރިސްޓުން

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިތަކާ ހެދި، ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރިސޯޓުތަކެއް ބަންދުކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، 27 ރިސޯޓެއްގައި ހާހެއްހާ ޓޫރިސްޓުން އެބަތިބި...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 5
ހަނީމޫނަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ތާށިވެ އިތުރުވީ ލޯބި!

ދުނިޔެމަތީގެ ސުވަރުގޭގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ މިހާރު އޮތީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ. މުޅި އިގުތިސާދު ޓޫރިޒަމަށް ބަރޯސާވާ ރާއްޖެ މިހާރު އޮތީ ވަރަށް ވެސް ނާޒުކު ހާލަތެއްގަ އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދ ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް އައިމަ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 43
ރިސޯޓްތަކުގެ 11،000 މުވައްޒަފުން ނޯޕޭއަށް!

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގިނަ ރިސޯޓުތައް ބަންދުކުރުމާ އެކު މިހާތަނަށް 11،000 މުވައްޒަފުން ނޯ ޕޭގައި ފޮނުވާލަން ނިންމުމުން ޓުއަރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް) އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. އަދި ބައެއް ރިސޯޓްތަކުގެ އަމަލްތައް ހުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް، ލޭބަ އޮތޯރިޓީން ވެސް ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 8
ރިސޯޓުތައް ބަންދުވުމުން އިމްޕޯޓު ދަށްވެ ޑޮލަރުގެ އަގު ދަށަށް

ރިސޯޓުތައް ބަންދު ކުރުމާ އެކު، ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓު ދަށްވެ، ޑޮލަރުގެ އަގު "ކަޅު ބާޒާރުގައި" ދަށްވާން ފަށައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 10
ހާއްސަ ހުއްދައެއް ދިނީ ރިސޯޓުތައް ހުސްކުރަން: މައިމޫނާ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ރިސޯޓު ތަކުގެ މެދުގައި ދަތުރު ނުކުރަން ކުރިން އަަންގާފައި ވިޔަސް އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންދަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އަށް ހާއްސަ ހުއްދައެއް ދެއްވީ އެއީ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީ ތަކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ރިސޯޓުތައް ހުސްކުރަން ފަސޭހައަކަށް...