02 މާޗް

March 02, 2017 7
މިދިޔަ މަހު ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 32 ޕަސެންޓް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ ނިސްބަތް 15 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

March 02, 2017 23
އެއާޕޯޓުގެ އާ ވިއައިޕީ ކޮމްޕްލެކްސް ހަދަން ދައުވަތުދީފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގައި އާ ވީއައިޕީ ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ހެދުމަށް ރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 5
ހަނދު ވަށާ ބުރެއް ޖަހަން ޓޫރިސްޓުން ފޮނުވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 28) - އެޕޯލޯ އިން ހަނދަން ދަތުރެއް ކުރިތާ 45 އަހަރު ފަހުން ހަނދުވަށާ ބުރެއް ޖެހުމަށް ޓޫރިސްޓުން ފޮނުވުމަށް ސްޕޭސްއެސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017 13
ހުރިހާ ގައުމަކަށް ދިޔަ މީހާގެ ގަދަ 10ގައި ރާއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ އަންހެންމީހާ އެ ރެކޯޑް ހެދުމަށް ފަހު އޭނާ އަށް އެންމެ ކަމުދިޔަ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމަނައިފި އެވެ. "ކޮންމެހެން ވެސް ޒިޔާރަތްކުރަން ޖެހޭ 10 ގައުމު"ގެ ގޮތުގައި އެކުލަވާލި ލިސްޓުން ތިންވަނަ ދީފައި ވަނީ ރާއްޖެ އަށެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 8
ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރާ ލޯންޗްތައް ޗެކް ކުރަން ފަށައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ރިސޯޓްތަކާ ދެމެދު ފަތުރުވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރާ ލޯންޗްފަހަރު ޗެކް ކުރުމަށް ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 8
ޗައިނާ މާކެޓާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ހިސާބަކަށް އަދި ނުދޭ

ރާއްޖެއަށް އެއް ގައުމަކުން އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނަނީ ޗައިނާއިންނެވެ. ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރާ ޓޫރިސްޓުންގެ 25 ޕަސެންޓް އެ ގައުމުން ހިއްސާކުރެ އެވެ. އެހެންވެ ޗައިނާއަކީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ވަރަށް މުހިންމު މާކެޓެކެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމުގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަނީ މަދުވާން ފަށައިފަ އެވެ. އޭގެ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 7
ދެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ދައުވާކޮށްފި

މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން ކ. މާފުށީ ކައިރިން ކަނޑުމަތީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި، ލޯންޗް ދުއްވި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017
ފެތުނު ބޯޓުން 25 މީހުން ސަލާމަތްކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 30) - ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންތަކެއް ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަނިކޮށް ކަނޑުގަދަވެ މެލޭޝިއާގެ އިރުމަތީގެ ހިސާބަކަށް ފެތުނު ބޯޓުން 25 މީހުން ސަލާމަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017
ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރި ބޯޓެއް މެލޭޝިއާ ކައިރިން ގެެއްލިއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 29) - ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ކަނޑު ބޯޓެއް މެލޭޝިއާ ކައިރިން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް މެރިޓައިމް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 4
މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ގެއްލުނު ދެ ޓޫރިސްޓުން:ޕޮލިސް

މާލެ އަތޮޅު ސަރަހައްދު ކަނޑުމަތިން އިއްޔެ ފެނުނީ، މީރުފެންފުށި ރިސޯޓް ކައިރި އަށް މޫދަށް އެރިގެން އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2017 4
ޓޫރިސްޓުން ގެއްލުނު ހިސާބުން ދެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

މީރުފެންފުށި ރިސޯޓް ކައިރިއަށް މޫދަށް އެރިގެން އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ޓޫރިސްޓުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައި އޮތް ދެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު ހެނދުނު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017 6
މޫދަށް އެރުނު ދެ ޓޫރިސްޓަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

މީރުފެންފުށި ރިސޯޓް ކައިރިއަށް މޫދަށް އެރިއުޅުނު ދެ ޓޫރިސްޓަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 5
މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އައީ 1.3 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރާއްޖެ އައީ 1.3 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ކަމަށާއި އެއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު...

January 19, 2017 63
ބައެއް މީހުން ދެކެނީ ޖޯންއަށް ބަޔަކު ލަނޑުދިނީ ކަމަށް

ޕާސްޕޯޓު ނެތި ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭތީ އަދަބު ލިބޭނެ ކަން، އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ސޭފާޓް އަށް މާ ކުރިން ވެސް އެނގެ އެވެ. އެހެންވެ އެހީއަށް އެދި މުއައްސަސާތަކަށް ވެސް...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 4
ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

އއ.ރަސްދޫ ކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017
އޭޝިއާގެ ޓޫރިޒަމް ފެއާއެއްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

މެލޭޝިއާގައި ބާއްވާ ޓްރެވެލް މާކެޓް (ޑަބްލިއުޓީއެމް) ކަނެކްޓް އޭޝިއާ ފެއާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވެލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 6
ޓޫރިޒަމް ސީޒަން ފެށީ 16 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމަކާ އެކު

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 16 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 8
"އަގުހެޔޮވާ ވަރަކަށް ޗައިނާގެ މާކެޓް ރަނގަޅުވާނެ"

ރާއްޖޭގައި އިތުރު ރިސޯޓުތައް ހުޅުވައި އެ ތަންތަނުގެ އަގުހެޔޮ ވާ ވަރަކަށް ރާއްޖެ އަންނަ ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ވާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ވަން...

January 04, 2017 2
ޗައިނާގެ ގައުމީ އެއާލައިނުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު ފަށަނީ

ޗައިނާގެ ގައުމީ އެއާލައިން ކަމަށް ވާ އެއާ ޗައިނާގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 39
އާ އަހަރަށް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މުއްސަނދިން ރާއްޖެ އަށް

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން ރާއްޖެ އަންނަ މުއްސަނދިން ދަތުރުކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖެޓްތަކަށް އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 7
ގެސްޓުންގެ މައުލޫމާތު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ކ. ވެލައްސަރު ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު ޓޫރިސްޓުންތަކެއްގެ މައުލޫމާތު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 5
އާ އަހަރަށް ބެކަމް ރާއްޖެ އަށް، ހާއްސަ ޕާޓީއެއް

އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން، އިންގްލެންޑުގެ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކެޕްޓަން ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި އޭނާގެ އާއިލާ ރާއްޖޭގައި ހާއްސަ ޕާޓީއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

December 22, 2016 1
ހީނަރުކަމަކަށް ފަހު ޓޫރިޒަމް ރަނގަޅުވާން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގެ އޮކިއުޕެންސީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ މި އަހަރުގެ ސީޒަންގައި ގޮސްފައި ވިޔަސް، މިހާރު ޓޫރިޒަމް ރަނގަޅުވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 3
އިންޑިއާ މީހުންނަށް ކަމުދާ އެއް މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ

ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ދާ އިންޑިއާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލް އެއް ގައުމަކަށް އަންނަ ވެސް އަހަރު ރާއްޖެ ވާނެ ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

December 17, 2016 5
އިނގިރޭސިން އެންމެ ގިނައިން ގޫގްލް ކުރަނީ ރާއްޖެ

އިނގިރޭސިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ދިއުމަށް ގޫގްލް އިން އެންމެ ގިނައިން ހޯދަނީ ރާއްޖެއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ކަމަށް ދައްކައިފި އެވެ.