05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016 11
ޓީއެމްއޭ އިން އައްޑޫގައި ސީ ޕްލޭން އޮޕަރޭޝަން ފަށައިފި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން ސ. ގަމާއި ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރިސޯޓްތަކާ ދެމެދު ސީ ޕްލޭންގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016
ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން މަޓާޓޯ އިން އުތުރު ޔޫރަޕަށް

އުތުރު ޔޫރަޕްގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި މޯލްޑިިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން ބައިވެރިވާން ނިންމައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 2
މިދިޔަ މަހު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 11 ޕަސެންޓް އިތުރު

މިިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 11.4 ޕަސެންޓް އިތުރުވެ، މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 1.06 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 18
ދެ ގެސްޓުން 16 ގަޑިއިރު ކަނޑުމަތީ، ހާލު ރަނގަޅު

އަދާރަން ޕްރެސްޓިޖް ވާދޫ ރިސޯޓު ކައިރި އަށް ރޭ އިރާކޮޅު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ޓޫރިސްޓުން 16 ގަޑިއިރު ފަހުން ފެނުނު އިރު، އެ މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން...

November 25, 2016
މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ޓޫރިސްޓުން ފެނިއްޖެ

ކ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ އަދާރަން ޕްރެސްޓީޖް ވާދޫ ރިސޯޓު ކައިރި އަށް މޫދަށް އެރި އުޅުނު ދެ ޓޫރިސްޓަކު ގެއްލިގެން ސިފައިން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އެ މީހުން ފެނިއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 57
ބިރުވެރި ގަތުލަށް ފަހު ޖޯހިމް ހޯދީ ދިވެހި ލޯތްބެއް

މީގެ 40 އަހަރު ކުރިން، 1976 ގައި، މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވާލީ މާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި ޖަރުމަނުގެ ޓޫރިސްޓަކު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަރާލި ހަބަރުންނެވެ. އަންހެންމީހާ އެހެން މީހަކާ ގުޅުން ބާއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އޭނާގެ ގައިގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލި އެ ހާދިސާ އިން ދިވެހިން ބިރުގަތީ އޭރު އެފަދަ ގަތުލްތައް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 16
ޒިކާ ޖެހިދާނެތީ ރާއްޖެއަށް ނުދާން ޗައިނާގެ އިންޒާރެއް

ރާއްޖޭގައި ޒިކާގެ ނުރައްކާ އެބަ އޮތް ކަމަށާއި އެހެންވެ ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހު ރާއްޖެ އަށް ނާންނަން ޗައިނާ މީހުންނަށް އެ ގައުމުގެ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފް ސުޕަވިޒަން، އިންސްޕެކްޝަން އެންޑް ކަރަންޓީން (ޖީއޭއެސްއައިކިއު) އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 1
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖެ އައި ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވި ނަމަވެސް ޖުމްލަކޮށް ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ހަތް ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016
ހަލަވެލީގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އއ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ކޮންސްޓެންސް ހަލަވެލި ރިސޯޓުގެ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފަައި އޮއްވައި މިރޭ ފެނިއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 7
ސްނޯކްލް ކުރި ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ބ. އަތޮޅު ކިހާދު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގައި ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޗައިނާ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 7
ރާއްޖެ އަށް އެއް މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން އަތުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 7
ޖުމްލަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރު، ޗައިނާ މާކެޓް ދަށަށް ދަނީ!

މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 1.9 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދިއިރު، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މާކެޓް ކަމަށްވާ ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 11 ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 2
ސީޒަނަށް އެއާލައިންތަކުން ބޮޑެތި ބޯޓުތަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ބޭރުގެ ބައެއް އެއާލައިންތަކުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑެތި މަތިންދާބޯޓުތަކެއް ރާއްޖެ އަށް އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 29
ޓޫރިޒަމަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަނަ ސީޒަނެއް!

ކުރިއަށް އޮތް ޓޫރިޒަމް ސީޒަންގައި، ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރުތަކަށް ވުރެ ދަށްވާނެ ކަމަށް އެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 8
"ގްރީން ޓެކްސް އިން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ކުރާނީ ފައިދާ"

ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ތިބޭ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ގްރީން ޓެކްސް ނެގުމުން އެ ސިނާއަތަށް ކުރާނީ ފައިދާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 7
ޓޫރިސްޓުންގެ ތަފާސްހިސާބު އާއްމު ނުކުރާތީ ކަންބޮޑުވަނީ

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ ތަފާސްހިސާބުތައް މަހުން މަހަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމު ނުކުރާތާ ދެ މަސްވުމުން، އިންޑަސްޓްރީގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 4
ރާއްޖެ އަންނަ މީހުން ޒިކާ އަށް ސަމާލުވުމަށް އެދެފި

ޒިކާ ވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، އެ ބަލި އުޅޭ ގައުމުތަކަށް މާބަނޑު އަންހެނުން ދަތުރުކުރުން ފަސްކުރުމަށާއި ރާއްޖެ އާއި ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށް އުޅުމުގައި ބައްޔާ މެދު ސަމާލު ވުމަށް އެދި އެމެރިކާއިން ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީއެއް އިއްޔެ ނެރެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 36
ފޮޓޯނަގާތީ ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަނުދީ ދެފަހަރު ފޮނުވާލައިފި

ޓްރިފްއެޑްވައިޒާ އާއި އޮއިސްޓަ ޑޮޓްކޮމް އަށް ފޮޓޯ ނަގައި އަދި ލިޔެދޭ މީހަކު ރާއްޖެ އެތެރެވިޔަ ނުދީ، ދެ ފަހަރަށް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް އޭނާއާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި...

September 29, 2016 4
ދެ މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ބޮޑު ފެއާއެއް ބާއްވަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް ދެ މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ގެނެސް، އާމްދަނީ 3.5 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑު...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 6
ހުއްދަ ނެތި ރަކީދު އަށް ދިޔަ ޔޮޓެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ ނުހޯދައި ވ. ރަކީދު އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދަތުރުކުރި ޔޮޓެއް 30،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

September 28, 2016 29
ޓޫރިޒަމް ހީނަރުވެ، 1.5 މިލިއަން ހަމައެއް ނުކުރެވޭނެ

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހީނަރުވެފައި ވާތީ، މި އަހަރު އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި 1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ހަމަ ނުވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 1
ޗައިނާ ޒުވާނުންގެ އެންމެ މަގްބޫލް އެއް ތަނަށް ރާއްޖެ

ޗައިނާއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގްބޫލް މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

September 27, 2016 1
ޓޫރިޒަމް ދުވަހު ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަ މަރުހަބާއެއް

ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، މިއަދު ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަ މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

September 27, 2016 18
މާރިޔާ: ޓޫރިޒަމްގައި މިހާރު މިވަރެއް ނެތް!

ޓޫރިޒަަމް ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް އޭނާ ފެށީ ރިސޯޓެއްގެ ބަދިގެ ތެރެއިންނެވެ. ފުރަތަމަ ވަޒީފާ އަކީ ޕޭސްޓްރީ ތައްޔާރުކުރުމެވެ. އޭނާގެ ރަހަތަކުން ޓޫރިސްޓުން ހިތްހަމަ ޖައްސައިދިނުމަށް...

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 14
ޓޫރިޒަމް ފައިދާ އާއްމުންނަށް ލިބޭނީ ގެސްޓްހައުސް އިން

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތް ފުޅާކޮށް، އާއްމުންނަށް އޭގެ ފައިދާ ލިބޭނެ ގޮތަކީ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 24, 2016 2
ފުރަތަމަ ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ގޮތުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސް، 160 އަށް ވުރެ ގިނަ ގެސްޓްހައުސްގެ ވެރިންނާ އެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.