14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 4
ދަތުރުތައް އިތުރުވެ ޓޫރިޒަމް ވަނީ ކުރިއަރާފައި: އާދިލް

މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ މި އަހަރުގެ ސީޒަންގައި ދަތުރުތައް އިތުރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ...

October 14, 2018 3
އިންޑިޔާގެ 'ގޯއެއާ' ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް

އިންޑިޔާގެ "ގޯއެއާ" ގެ ދަތުރުތައް ރަސްމީކޮށް ރާއްޖެއަށް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 4
ބެންކޮކުގައި ދިން ހަމަލާގައި އިންޑިއާ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 9) - ބެންކޮކުގައި ވިޔަފާރި ކުރަން މަޝްހޫރު ޕަތޫނާމް ސަރަހައްދުގައި ޒުވާން ދެ ގޭންގެއްގެ މެދުގައި އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޑި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 4
ޓޫރިޒަމް އޮކިއުޕަންސީ 63 ޕަސަންޓުގައި

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަސް ނިމުނުއިރު، ރާއްޖޭގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ އޮކިއުޕެންސީ ހުރީ 63 ޕަސަންޓްގައި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 1
ޓޫރިސްޓުންތަކަކާ އެކު ދޯންޏެއް ގިރިއަކަށް އަރައިފި

ޓޫރިސްޓުންތަކަކާ އެކު އަނަންތަރާ ދިގުފިނޮޅު ރިސޯޓްގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އޮންނަ ގިރިއަކަށް މިރޭ އެރި ޑައިވިން ދޯންޏެއް ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ފަށައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018
ވެނިސްގައި އިށީނދެވޭ ތަނަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފާނެ

ޓޫރިސްޓުން ގިނަ އަދަދަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުން ގެންގުޅޭ ހާއްސަ އުސޫލުތައް ހުރެ އެވެ. އެގޮތުން ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަނުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބުމާއި ކޮތަރަށް ކާންދޭން ތިބުމާއި ކުނި އެޅުމާއި މޫދަށް އެރޭ ހެދުމުގައި އާންމުންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެ އުޅުމާއި މޮނިއުމަންޓްތަކުގައި ބައިސްކަލް ފަދަ އުޅަނދުތަކުގެ ތަޅު ހަރު ކުރުން...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 49
ކާށިދޫގެ ބިން ހިއްކައި ރިސޯޓެއް ހަދާނަން: އިބޫ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި ކ. ކާށިދޫގެ ބިން ހިއްކައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު އެ ރަށުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 15
އިސްލާމިކް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފްވާންޖެހޭ: އިބޫ

މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ސަފާރީ މެރީނާތައް ގާއިމުކުރުމާއި ކަލްޗަރަލް، މެޑިކަލް އަދި އިސްލާމިކް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފްކުރުމުގެ ވައުދާއެކު، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވަން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތައް އެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިރޭ އދ....

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 2
ޓޫރިސްޓުންނަށް ވީއޭޓީ ރިފަންޑް ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ދެނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ޓޫރިސްޓުން ލަންކާގައި ވިޔަފާރި ކުރާ އިރު ނަގާ 15 ޕަސެންޓުގެ ވެލިއު އެޑެޑް ޓެކްސް (ވީއޭޓީ)، އެ މީހުން ފުރާ އިރު ރިފަންޑްކޮށްދެން ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި ކައުންޓަރެއް މިއަދު ހުޅުވާނެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 12
އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ތުރުކީ މީހެއް

މި އަހަރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ތުރުކީ ވިލާތުގެ ފިރިހެނަކު ހޮވިއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 11
ފިނޮޅުގައި ހިތްގައިމު "ބީޗް ބަބުލް" އެއް!

ފިނޮޅު އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަފާތު އެއް ރިސޯޓެވެ. ބ. އަތޮޅުގައި ޖޫން 2016 ގައި ހުޅުވި މި ރިސޯޓުގެ ކޮންސެޕްޓް ވެސް ތަފާތެވެ. އާންމުކޮށް ރާއްޖެއިން ފެންނަ ލަގްޒަރީ ޑިޒައިންތަކުގެ ބަދަލުގައި، ފިނޮޅުން ފެންނަނީ ކުލަ ގަދަ "ރެޓްރޯ ލަގްޒަރީ" ޑިޒައިންތަކެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 2
ޖަޕާނުގެ ޓޫރިސްޓް މިނިވަން ކުރީ އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި

ޕިއޮންޔަން (އޮގަސްޓް 27) - ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ޖަޕާނުގެ ޓޫރިސްޓް މިނިވަން ކުރީ އިންސާނިއްޔަތަށް ޓަކައި ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 10
މިދިޔަ މަހު ޓޫރިޒަމަށް 8 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް

ޔޫރަޕް މާކެޓުން ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމާއެކު، މިދިޔަ މަހު ޓޫރިޒަމަށް 8 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 14
މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 51 ރިސޯޓު ނިމޭނެ: ރައީސް

އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 51 ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 11
ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މަސްނޫއީ ފަރެއް ހަދައިފި

ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު މަސްނޫއީ ފަރު ރާއްޖޭގެ ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އިއްޔެ ހަދައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 1
ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ކ. ހުރާ އިން ޓޫރިސްޓުން ގޮވައިގެން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއްގެ އިންޖީނުގައި މިއަދު ރޯވެ ގެއްލުން ވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 2
ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އަލަށް 56 ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވި

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އަލަށް 56 ގެސްޓް ހައުސް ހުޅުވާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 8
އެފްރިކާ އިން ގަމަށް ނޮވެމްބަރު މަހު ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ސައުތު އެފްރިކާގެ ޖޮހަނެސްބާގުން އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސައުތު އެފްރިކަން އެއާވޭސް އިން ސީދާ ފްލައިޓްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައި މިއަދު އެކަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 3
މިދިޔަ މަހު އޮކިއުޕަންސީ ހުރީ 43 ޕަސެންޓްގައި

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވި ނަމަވެސް، ޖޫން މަހު ރިސޯޓުތަކުގެ އޮކިއުޕަންސީ ހުރީ 43 ޕަސެންޓްގައި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 4
ޓޫރިޒަމަށް 10.5 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ

މިދިޔަ މަސް ނިމުނު އިރު ރާއްޖެ އަށް އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު، މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 10.5 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 7
މިސްރުގެ ސަލާހް ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ނިމިގެން ދިޔަ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި އެތައް ބަޔެއްގެ ލޯބި ހޯދި މިސްރުގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި މުހައްމަދު ސަލާހް އާ ސީޒަނުގެ ކުރިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.