15 މާޗް

March 15, 2018 33
ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 19 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 19 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 47
ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރާ އެކު ކޮފީއެއްގައި އިންދާ އެތަނުގެ ބޭރު މުވައްޒަފަކު އައިސް އެހީ މި މަހުގެ މުސާރަ ޖަމާވަނީ ކޮން އިރަކުންތޯ އެ؟ އެ ވަގުތު ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ޖަވާބު ދިނެވެ: "މި މަހު މުސާރަ ދެވޭނީ އަދި ތަންކޮޅެއް ފަހުން. މުސާރަ ދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން މި އަންނަނީ."

03 މާޗް

March 03, 2018 47
ތަސައްވަރު ކިލަނބުކުރާތީ ޓޫރިޒަމަށް އަސަރުކުރޭ: އާސިމް

ރާއްޖޭގެ ތަސައްވަރު ކިލަނބު ކުރާތީ ޓޫރިޒަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018
އިމަޖެންސީ އުވާލަން ގެސްޓްހައުސްތަކުން ގޮވާލައިފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން ދާތީ، އެ ހާލަތު އުވާލައި، އެކަަން ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަންގަން ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 16
24 ރިސޯޓާއި ދެ ހޮޓާ މި އަހަރު ހުޅުވާނެ: ރައީސް

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 24 ރަށަކާއި ދެ ހޮޓާ މި އަހަރު ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 77
ބުކިންސްތައް ކެންސަލްވެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން!

އިއްޔެ ހެނދުނު އަށެއްޖެހިއިރު އިބްރާހިމް އަލީ [އަސްލު ނަމެއް ނޫން] ހުރީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އެރައިވަލް ހޯލުގެ ދޮރުމަތީގައި ރިސޯޓުގެ ބޯޑެއް ހިފައިގެންނެވެ. އެ ވަގުތު ޖައްސަން އޮތް ފްލައިޓުން އަންނަން ތިބި ޓޫރިސްޓުންގެ އިންތިޒާރުގައި ހުއްޓާ އޭނާއަށް އައީ ފޯނެކެވެ. އެއީ އެ ފްލައިޓުން އަންނަން ތިބި ބައެއް ޓޫރިސްޓުންގެ...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 8
ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ރާ އެތެރެނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ބަނގުރާ އެތެރެކުރަން ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން ދިން މުއްދަތު ހަމަވެ، އެ ރިސޯޓުތަކަށް ރާ އެތެރެ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އަނެއްކާ ވެސް...

February 07, 2018 4
ޓޫރިސްޓުންނަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް: އާޓާ

ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޓޫރިސްޓުންނަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް މޯލްޑިވްސް (އާޓާ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 4
އިމަޖެންސީއާ ގުޅިގެން ބުކިންތައް ކެންސަލްކުރަން ފަށައިފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ސަރުކާރުން ރޭ އިއުލާން ކުރުމުން ޓޫރިސްޓުންނާއި ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުން ކަންބޮޑުވެ، ބުކިންތައް ކެންސަލް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

February 06, 2018 2
ގާސިމްގެ ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން ބަނގުރާ ހުސްވާން ފަށައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހަތަރު ރިސޯޓުން ބަނގުރާ ހުސްވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 7
ޗައިނާ މީހުން މި ވަގުތު ރާއްޖެ ނައުމަށް އެދެފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން، ޗައިނާ މީހުން މި ވަގުތު ރާއްޖެ ނައުމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އެދެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 6
ސަރުކާރުގެ އަމަލުން ޓޫރިޒަމަށް އަސަރު ކުރާނެ: މައުސޫމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުރު ވިލޭރޭ ކުރި އަމުރަށް ސަރުކާރުން ތަބާނުވެ ދިގުލައިގެން ދާތީ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ވެސް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ކުރީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 8
މަސްވެރިންގެ ޕާކަށް ޓޫރިސްޓުން ބާލަން އުނދަގޫތަކެއް

ރާއްޖެއަށް ބަނދަރުކުރާ ކްރޫޒް ލައިނާތަކުން މާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޓޫރިސްޓުން އަރައިފޭބުމަށް މަސްވެރިންގެ ޕާކް ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް އެ ސަރަހައްދު އޮތީ އެފަދަ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި ނޫން ކަމަށް ކްރޫޒް ލައިނާތަކުގެ އެޖެންޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 13
ކްރޫޒް ލައިނާތަކުގެ މީހުންނަށް މަސްވެރިންގެ ޕާކް

ރާއްޖެ އަންނަ ކްރޫޒް ލައިނާތަކުން މާލެ އަންނަން ބޭނުންވާ ޓޫރިސްޓުން މާލެ އަށް އަރައި ފޭބުމުގައި މަސްވެރިންގެ ޕާކް ސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

January 23, 2018 16
ކްރޫޒް ދަތުރުތައް ހުއްޓުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް: މާޔާ

މާލެއަށް އަންނަ ކްރޫޒް ލައިންތަކުން ޓޫރިސްޓުން ފޭބުމަށް، އިއްޒުންދީން ފާލަން ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ދޫކުރުން ހުއްޓާލަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައި ވާތީ ކްރޫޒްތައް މާލެއަށް...

January 23, 2018 16
ފަތުރުވެރިކަމަށް މާލޭ ސަރަހައްދުން އަލަށް ޖާގަ ނުދިނުން

ދިވެހި ރާއްޖެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ ތެރެއަށް ވަނީ 1972 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ފަތުރުވެރި ކަމުގައި، ސަރުކާރުން ކުރިން ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތު ބަދަލުވުމާ އެކު 1979 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 16
ކްރޫޒްތަކަށް އިއްޒުއްދީން ފާލަން ދޫކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ ކްރޫޒް ލައިނާތަކުން ޓޫރިސްޓުން މާލެ ފޭބުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އިއްޒުއްދީން ފާލަން ހިމެނޭ ސަރަހައްދު އެ ބޭނުމަށް ދޫކުރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 15
ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 12
1.3 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުންނާއެކު ރެކޯޑް ހަދައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އައި 1.3 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުންނާއެކު ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

January 18, 2018 10
ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތައް މިއަދު ވެސް ފާސްކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ފަސް ރިސޯޓަށް މިއަދު ވެސް ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިޝަލުން އަރައި ފާސްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިލާ ގްރޫޕް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ގައިސަރު...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 5
މީދުއްޕަރުގައި ސްނޯކްލިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ރ. މީދުއްޕަރު ރިސޯޓްގައި ސްނޯކްލިނަށް ގޮސް އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު ހެނދުނު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 3
ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އއ. ކުރަމަތި ރިސޯޓުގެ މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ހަވީރު ފެނިއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 1
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިއަކަށް އިނގިރޭސިއެއް

މި އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިއަކަށް، އިނގިރޭސިވިލާތު މީހަކު ވެއްޖެ އެވެ.

January 01, 2018 26
ފޯރިގަދަ ޝޯއަކުން އާ އަހަރަށް ދިވެހިން ހެއްވާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ލަވަކިޔުންތެރިންނާ އެކު އަލިމަސްކާނިވަލުގައި މިރޭ ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ޝޯ އާއި ހަވާ އެރުވުމުގެ ކުޅިވަރުން 2018 ވަނަ އަހަރަށް ދިވެހިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 7
ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރަން 100މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން، ސަރުކާރާއި އެ ދާއިރާ ގުޅިގެން އަންނަ އަހަރު 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 1
އެންމެ މަގުބޫލް ހަނީމޫން މަންޒިލްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ

އިންޑިއާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލް ހަނީމޫން ތިން މަންޒިލްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.