26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 26
ކުއްޖާ މަރުވީ ގެއްލުނުތާ 15 މިނެޓް ތެރޭ

ހުވަފެންފުށީގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މަރުވި ކުޑަކުއްޖާ ޕޫލްތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ އެ ކުއްޖާ ގެއްލިގެން ހޯދާތާ 15 ވަރަކަށް މިނިޓް ފަހުންކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 26
ހުވަފެންފުށީގައި ޕޫލަކަށް ވެއްޓި ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޑަ ކުއްޖަކު ސްވިމިން ޕޫލަކަށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 1
މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓިން ގައިޑް، ޑިސެންބަރު މަހު ނެރެނީ

ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ޓޫރިސްޓުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އެއް ފޮތަކުން ލިބޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓިން ގައިޑް، ޑިސެންބަރު މަހު ފަހުކޮޅު ނެރެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 4
މިދިޔަ މަހު ޓޫރިޒަމަށް 8 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް

ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުން މަދުވި ނަމަވެސް، މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އަށް ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017
ސުނޯކަލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓުމީހާ މަރުވެއްޖެ

އދ. ތުނޑުފުށި ރިސޯޓުން ސުނޯކަލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓްމީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނިއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017
އޭޝިއާ އާއި ޕެސިފިކުން އައި ޓޫރިސްޓުން މަދު

ޗައިނާ ހިމެނޭ އޭޝިއާ އާއި ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ޖުލައި މަހު ހަތަރު ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 18
ޗައިނާގެ ހާހެއްހާ މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީއެއް، ރާއްޖޭގައި

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން އެތަނުގެ ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2017 20
"އެނބޫދޫފަޅު މަޝްރޫއަކީ އިގްތިސާދީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް"

މާލެއާ ޖެހިގެން ދެކުނު ފަރާތުގައި އޮންނަ އެނބޫދޫފަޅުގައި ރިސޯޓުތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއަކީ ސަރުކާރުން ހިންގާ އިގްތިސާދީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށް އަދާލަތުު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 4
ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ގެނައުމާ ބެހޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް

ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންނާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް މަޓާޓޯ އިން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 32
އެނބޫދޫފަޅުގެ ތަރަައްގީ 800 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ

މިތަނުގައި ރުކެއް، ގަހެއް އަދި އިމާރާތެއް ވެސް ނެތެވެ. މިއީ ކުރިން ބޮޑު ސިންގާ ފަޅެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މި ފަޅު ހިއްކައިގެން ބޮޑު ރަށެއްގެ ސިފަ އަންނަނީ ޖެހެމުންނެވެ. މިއީ ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ޓޫރިޒަމް މަންޒިލަށް ވެދާނެ ތަނެކެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017 36
އެނބޫދޫ ރިސޯޓް މަޝްރޫއުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

އެނބޫދޫ ފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްގީ ކުރާ 311 މިލިއަން ޑޮލަރު (4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ރިސޯޓް މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބިންގާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ހަވީރު އަޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 4
ފެތުނު ލޯންޗުގެ ޓޫރިސްޓުންތައް ސަލާމަތް ކޮށްފި

މާލެ އަތޮޅު އެރިޔަދޫ ރިސޯޓުން ފުރައިގެން ހުޅުލެ އަށް ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ލޯންޗު ފެތުމުން ކަނޑުވެފައި ތިބި ޓޫރިސްޓުންތައް ސަލާމަތް ކޮށްގެން އެ ރިސޯޓަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 2
ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

ޔޫރަޕުން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 7.8 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 6
ދިގަލި މޯލްޑިވްސް: ތަފާތު ޑިޒައިނެއް، ހިތްގައިމުކަމެއް

ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ބޮޑު ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ވަށައިގެން ހިތްގައިމުކޮށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮޓަރިތަކެވެ. ރަށުގެ ލޮބީ އޭރިއާގައި ހުރީ ފުރާޅުގެ ބަދަލުގައި ކޮންކްރީޓް ޝީޓެކެވެ. އެ އިމާރާތް ކޮޅަށް ޖަހާފައި ވަނީ ކޮންކްރީޓް ތަނބުތަކެއްގެ މަތީގަ އެވެ. ވަށައިގެން އެއްވެސް ފާރެއް ނެތެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017
މަޓާޓޯ އެވޯޑްސްގެ ޚާއްސަ އެވޯޑުތައް 10 ފަރާތަކަށް

މަޓާޓޯ އިން ދޭ ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގެ ޚާއްސަ އެވޯޑްތައް 10 ފަރާތަކަށް ދީފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 1
ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ

ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމްކޮށް އަންނަ މަހު ބާއްވާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން ދާ އިރު، މިހާރު 26 ފަރާތަކުން އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 14
ސަން އައިލެންޑް، އީދު ޗުއްޓީއަށް ޚާއްސަ

މި ފަހަރުގެ އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން އެއްވެސް ތަނަކަށް ދާން ޕްލޭނެއް ކޮށްފައި އެބަ އޮތް ހެއްޔެވެ؟ ނެތް ނަމަ މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓުން ވަނީ ދިވެހިންނަށާއި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ކުޑަ އަގެއްގައި އީދު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 6
ލާގޯގެ ޑިޒައިންތަކުން ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް ފަރިވެފައި

ބަލާބެލުމަށް ރާއްޖޭގެ އެހެން ރިސޯޓުތަކާ މި ރަށާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނުފެނިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މި ރިސޯޓުގެ ތަފާތުކަން ގެނެސްދެނީ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ގެސްޓް ކޮޓަރިތަކުގެ ޑިޒައިނާއި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފަރުނީޗަރުންނެވެ. ޔޫރަޕްގައި މިހާރު އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ލަގްޒަރީ ފަރުނީޗަރު އުފައްދާ ކުންފުނި، އިޓަލީގެ "ލާގޯ"ގެ ހިތްގައިމު...

13 ޖޫން

June 13, 2017
މަޓާޓޯއިން ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ އެންޑޯސް ކޮށްފި

ހައިރައިސް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އަންނަ މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ މަޓާޓޯއާއި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)...

June 13, 2017 9
މެގަ މޯލްޑިވްސް އޯގަސްޓްމަހު އަލުން އުދުހެން ފަށަނީ

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު މެގަ މޯލްޑިވްސް އަންނަ އޯގަސްޓްމަހު އަލުން އުދުހެން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 4
މާލެ-ބެންކޮކާ ދެމެދު ތައިއެއާ އޭޝިއާއިން ދަތުރު ފަށަނީ

ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކާއި މާލެއާ ދެމެދު އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ތައި އެއާ އޭޝިއާ އަށް ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން އިއްޔެ ހުއްދަ ދީފި އެވެ.