19 ޖޫން

June 19, 2017 4
އޮންބޯޑް ޑޮޓް އެމްވީ ލޯންޗް ކޮށްފި

ކަނޑު ދަތުރު ކުރާ މީހުނަށް ބޭނުންވާ މަސުލޫމާތު ފަސޭހައިން ފޯރު ކޮށްދޭ "އޮންބޯޑް ޑޮޓް އެމްވީ" ވެބްސައިޓް ލޯންޗް ކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 20
އެންމެ ފުރިހަމަ ހިދުމަތުގެ އެވޯޑު މޯލްޑިވިއަނަށް

އެންމެ ފުރިހަމަ ހިދުމަތް ދޭ އެއާލައިންގެ އެވޯޑު ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް މޯލްޑިވިއަންއިން ހޯދައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 8
ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ޔޫކޭގެ ލަފާ ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފެށުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ލަފާ ހޯދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 24
ބައެއް މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

މާލޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 14
ކަނޑު އުޅަނދު އިންޝުއާ ކުރުން މަޖުބޫރެއް ނޫން

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު އިންޝުއާކުރުން މަޖުބޫރު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް، އެއީ އިހުތިޔާރީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017
"އެޕްރިލް ފެސްޓް"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

"އެޕްރިލް ފެސްޓް"ގެ ނަމުގައި ޝީޝާ އިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 18
ބީލަމާ ނުލައި ޑޮމެއިން ނަމްބަރު ވިއްކަން ނިންމައިފި

އެއްގަމު އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޑޮމެއިން ނަމްބަރު ބީލަމާ ނުލައި، ވަކި އަގުތަކެއްގައި ވިއްކާ ގޮތަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 4
10 އަހަރު ނުވާ ކާރުތަކަށް ޓެކްސީ ބޯޑު ވިއްކަނީ

އުފެއްދި ތާރީޚުން ފެށިގެން 10 އަހަރު ނުވާ ކާރުތަކަށް މާލޭގައި ޓެކްސީ ކުރުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބޯޑު ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 22
އޮޅުންބޮޅުން: ޒިންމާ ނަގާނީ ކޮން ފަރާތަކުންތޯ؟

އައްޑު ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ގުޅުވައިދޭ މަގުގައި ތާރު އެޅުމުން އެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނަށާއި، އެކި ރަށްރަށުން ވައިގެ ބަނދަރަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ ދަތުރަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއިކަމަކާއި ހަލުއިކަމެއް އަ އެވެ. އައްޑޫގެ ރަށްތައް ގުޅުވައިދޭ މަގަކީ، ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން މަދު ރަށަކުން ނޫނީ ނުފެންނާނެ ފަދަ ދިގު މަގެކެވެ. އިންޖީނުލީ...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 10
ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށް ވުރެ ރަނގަޅުވާނެ

ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފެށި އިރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް އެ ޚިދުމަތް މިހާރު ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ސްކޫ ޓެކްސީ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 18
ޓެކްސީތަކަށް ކާޑުން ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޓެކްސީތަކަށް ފަސޭހަކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ހިދުމަތް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 64
ފެނާއި ގޭސް ޑެލިވަރީކުރަން ވަގުތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި

ފެނާއި ގޭހާއި އެކި ކަހަލަ ގިނަ މުދާ، ފިހާރަތަކާއި ތަަންތަނަށް އުފުލާނެ ވަކި ވަގުތުތަކެއް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 8
ލިޓަސް މުވައްޒަފުން އެކުވެރިކަމުގެ ދަތުރުގައި ލަންކާއަށް

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސައިކަލުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް، ޓީމު ވަރުގަދަކުރުން މި ފަހަރު އޮތީ މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. ކުންފުނީގެ 100 އެއްހާ މުވައްޒަފުން ގޮވައިގެން ދިޔައީ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާ އަށެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކުން މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ގޮވައިގެން...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 12
ވެހިކަލްތަކުގެ ސްޓިކާއަށް ފީ ނުނަގާ ގޮތަށް ނިންމައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ދުއްވާ ހަތަރު ފުރޮޅު ލީ އުޅަނދުތަކުގައި ޚާއްސަ ސްޓިކާއެއް ޖަހަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެންގިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން، އެ ސްޓިކާ އަށް ފީ ނުނަގާ ގޮތަށް އެ ކުންފުނިން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 9
މުދާ އުފުލުމުގެ އަގު ލިމިޓްކުރުން ފަސްކޮށްފި

އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގައި މުދާ އުފުލުމަށް ނެގޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަގު ވަކި މިންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސި ގަވައިދަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 10
މަހުދީ ޓްރާންސްޕޯޓަށް، ނާފިޒު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މަހުދީ އިމާދު، ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާމަނަކަށް އަދި އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި އަބްދުއް ރަޝީދު ނާފިޒު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް ސަރުކާރުން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 4
ޕްރީމިއަމް ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދޭން އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ޕްރީމިއަމް ކާރު ގެނެސް، ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކުރި ނަމަވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި އެކަން ނުކުރެވުމުން އެގްރީމެންޓް ބާތިލްކޮށް،...

January 31, 2017 4
ރަށްރަށުގައި ވެސް ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ހިދުމަތަށް މާލޭން ލިބުނު ތަރުހީބަށް ބަލާފައި ރަށްރަށުގައި ވެސް އެ ހިދުމަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 6
ސައިކަލް ޓެކްސީ ރަނގަޅަށް ފެށެން ދުވަސްކޮޅެއް ނަގާނެ

ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް އިއްޔެ ތައާރަފްކުރި ނަމަވެސް އެކަން މުޅިން ފުރިހަމައަށް ދޭން އަދި ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް ސްކޫޓެކްސީ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 36
ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ސައިކަލު ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް މާލޭގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 10
ހަލް އިންޝުއަރެންސް އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ވެސް ދެވިދާނެ

ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ އިންޝުއަރެންސް (ހަލް އެންޑް މެޝިނަރީ އިންޝުއަރެންސް) ގެ ޚިދުމަތް ދިނުން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސާ ހަވާލުކޮށްފައި އޮތަސް އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދޭ އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ވެސް އެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.