14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 23
ހުވަދޫން ގަމަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

މާދަމާ އިން ފެށިގެން އައްޑު އާއި ހުވަދު އަތޮޅާއި ލ. އަތޮޅު ވައިގެ ދަތުރުތަކުން ގުޅައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019
ބެޓެރިން ދުއްވާ ސީޕްލޭންގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ކާމިޔާބު

ބެޓެރީގެ ކަރަންޓުން އުދުހޭ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ފުރަތަމަ ކޮމާޝަލް ދަތުރު ކެނެޑާގައި ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019
ދުބާއީގެ ދެ އެއާޕޯޓެއްގައި ޕްލާސްޓިކް މަނާ

ދުބާއީގެ އެންމެ ކާރޫބާރު ބޮޑު ދެ އެއާޕޯޓްގައި އަންނަ މަހުގެ 1 އިން ފެށިގެން، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކައިލާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 7
އޭވިއޭޝަން އެކްސިޑެންޓްތަކަށް އިދާރާއެއް އުފައްދަނީ

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް ޒަމާނީކުރުމަށްޓަކައި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް އޭވިއޭޝަން އެކްސިޑެންޓްތައް ތަހުގީގުކުރަން މުއައްސަސާއެއް އުފައްދަން...

December 07, 2019
އެއާ ނިއުޒިލެންޑުގައި ކޮފީ ތަށި މިހާރު ކާލެވޭނެ

އެއާ ނިއު ޒިލެންޑަކީ މިހާރު ވެސް އެ އެއާލައިންގެ ފްލައިޓްތަކާއި ލައުންޖްތަކުގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރާ އެއާލައިނެކެވެ. ބޭނުމަކީ ޕްލާސްޓިކް ފަދަ،...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 100
ސެންޓަރުން ދަތުރު ނަގާ ނަމަ އެޑްރެސް މަޖުބޫރު!

ޓެކްސީ ހޯދަން ގުޅާ މީހުން ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ނުދެންޏާ ޓެކްސީ ނުފޮނުވާ ގޮތަށް، މާލޭގެ ބައެއް ސެންޓަރުތަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

December 05, 2019
މި އަހަރު އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ހޮންކޮންގް

މިދިޔަ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ހޮންކޮންގުގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދަތުރުކުރީ ހޮންކޮންގަށް ކަމަށް ޔޫރޯމޮނިޓާ...

December 05, 2019 2
އެއާ އޭޝިއާގެ ކެއުންތައް ލިބޭ ރެސްޓޯރަންޓެއް ހުޅުވައިފި

ފްލައިޓްތަކުން ފަސިންޖަރުންނަށް ދޭ ކާނާތަކަކީ ބައެއް މީހުން ވަރަށް ގަޔާވާ އެއްޗިއްސެވެ. އެކަމަކު ތަކުރާރުކޮށް އެފަދަ ކެއުމެއް ބޭނުންވާ ނަމަ އަނެއްކާ ވެސް ދަތުރަކަށް އެރުމަކީ އެހާ...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 5
އަންނަ އަހަރު އެންމެ އަމާންވާނެ ގައުމުތަކަކީ ކޮބާ؟

އެތައް އަހަރެއް ކުރިން 2020 އަށް އިންތިޒާރުކުރަމުން ގޮސް އެ ދުވަސް މިހާރު މި އޮތީ ކުޑަތަން ވެފަ އެވެ. އެހެންވެ އާ އަހަރާ އެކު އާ މަންޒިލަކަށް ދަތުރެއް ރާވާ ނަމަ ދާން އެންމެ ރައްކާތެރީ ކޮން ގައުމުތަކެއްތޯ ބަލައިލުން ވެސް މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 1
ޗުއްޓީ ތެރޭ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް މުދާ އުފުލޭނެ

ސްކޫލް ބަންދު ތެރޭ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް މާލެ ތެރޭ މުދާ އުފުލޭ ގޮތަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

November 27, 2019 62
ބާރަށް ދުއްވާ އުޅަނދު ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ބާރަށް އުޅަނދުތައް ދުއްވާ މީހުން ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ގޮތަށް އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
ޖޯކު ޖެހިޔަސް ސައިބަޓްރަކަށް 200،000 އޯޑަރު

ވަރަށް ޒަމާނީ އަދި އެހާމެ ވަރުގަދަ އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި އީލޮން މަސްކްގެ ޓެސްލާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދައްކައިލި އާ އުޅަނދު "ސައިބަޓްރަކް" އަށް މިހާތަނަށް 200،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އޯޑަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 27
ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ބޯޓު ޖެއްސެނީ މުވައްޒަފުން ގެންގޮސްގެން

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަކީ މައްސަލަ ބޮޑު ތަނެކެވެ. އެއް ކަމަކީ ގުދުރަތީ ބޮޑު ކުޅިއެއް ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓް އެޅުމެވެ. ދެން ޓަވަރެއް ވެސް ނެތި ކުއްލިއަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެތަން ހުޅުވުމެވެ. އެ ހާލަތުގައި އޮއްވައި އެތަނަށް ދަތުރުތައް ފެށުމެވެ. އަނެއްކާ ވެސް މިވަނީ އެފަދަ އެހެން މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. އެއީ...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019
ޓެސްލާގެ "ސައިބަޓްރަކް" އަށް ޖޯކު ޖަހަނީ

ވަޒަން އެރިޔަސް ހަލާކުނުވާ ބިއްލޫރި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އީލޮން މަސްކްގެ ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ އާ ވެހިކަލް "ސައިބަޓްރަކް" ދައްކައިލަން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޑެމޯއެއްގައި ދަގަނޑު ބޯޅައަކުން ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ޖެހުމުން ރެނދުލުމުން ގިނަ ބައެއްގެ މަލާމާތް ރައްދުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019
އީޒީޖެޓް ކާބަން ނިއުޓްރަލްވެއްޖެ

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ހުރި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކޮށް، ކާބަން ނިއުޓްރަލްވެފައިވާ ކަމަށް، ޔޫރަޕް އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއާލައިން އީޒީޖެޓުން އަންގާރަ ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
މިފަހަރު 5ޖީ ފޯނެއް ނޫން، ޓަޔަރެއް

އިންޓަނެޓްގެ އަހުލުވެރިން 5ޖީގެ ވާހަކަ އެންމެ ބޮޑަށް ދައްކަނީ ސްމާޓްފޯނާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު މިއީ 5ޖީ އާއި ފޯނުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ 5ޖީ ޓަޔަރެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 8
ތިލަފުށީ ފަޅުން ބޯޓު ނެގުމާ މެދު ހޫނު ބަހުސެއް

ތިލަަފުށި ފަޅަށް މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިއްސުރެ "އެއްލާލާފައި" އޮތް އެމްވީ ސީހޯމް ސަފަޔާގެ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އެންޓަޕްރައިޒް ކޮމިޓީ (އެސްއޯއީ ކޮމިޓީ) ގައި އިއްޔެ ހޫނު ބަހުސެއް ކޮށް، އެއް މެމްބަރަކު އަނެއް މެމްބަރަކަށް ތުހުމަތުތައް ކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 27
ބީލަމުގެ އުސޫލުން ޑޮމެއިން ވިއްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޑޮމެއިން ނަމްބަރުތައް ދޫކުރުމުގައި ބީލަމުގެ އުސޫލުން އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅާ މީހަކަށް ވިއްކަންޖެހޭ ގޮތަށް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 12
ދަތުރުފަތުރަށް ހާއްސަ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަނީ

ރާއްޖޭގައި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުތަކަށް ހާއްސަކޮށް އައިލެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވޯކެއް ގާއިމުކުރަން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 3
ފަސިންޖަރަކު ކޮކްޕިޓަށް ވެއްދުމުން އުމުރަށް ސަސްޕެންޑް

ޗައިނާގެ އެއާލައިނެއްގެ ޕައިލެޓަކު އަންހެން ފަސިންޖަރަކު ކޮކްޕިޓަށް ވެއްދި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވުމުން އޭނާގެ ޕައިލެޓް ލައިސަންސް އުމުރު ދުވަހަށް އެ ގައުމުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019
ކަނޑުމައްޗަށް ބަލި މީހުންނަށް ހާއްސަ ކްރޫޒް ޝިޕެއް

ބައެއް މީހުންނަކީ ކަނޑުދަތުރަކަށް ނުކުންނަ އިރަށް ބޯ އަނބުރައި ހޮޑުލެވޭ މީހުންނެވެ. ކްރޫޒް ދަތުރެއް ކޮށްލަން ބޭނުންވިޔަސް ބައެއް މީހުންނަށް އެކަން ނުވާ ސަބަބަކީ މިއި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019
އިލެކްޓްރިކް ކާރަށް ބަދަލުވުން ހޮންޑާ އިން އަވަސްކޮށްފި

ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ވަރަށް ވުރެ ތިން އަހަރު އަވަސްކޮށް، 2022 އިން ފެށިގެން ހޮންޑާ އިން ޔޫރަޕްގެ މާކެޓްތަކަށް މުޅިން ވެސް ވިއްކާނީ އިލެކްޓްރިކް ނުވަތަ ހައިބްރިޑް ކާރު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 6
މުވައްޒަފަކަށް ނުހައްގު ފިޔަވަޅެއް ނާޅަން: ނަހުލާ

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަކި ކުރަން ނޯޓިސް ދިނުމުގައި ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަަރު އައިޝަތު ނަހުލާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 39
ނުރައްކާތެރިކޮށް ދުއްވާ އުޅަނދު ހިފެހެއްޓޭ ގޮތް ހަދަނީ

ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ބާރަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކާއި ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު...

October 27, 2019 31
ޓްރާންސްޕޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސް ދިން މައްސަލަބަލަނީ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން ނޯޓިސް ދިން މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީއަކުން ބަލަން މިއަދު އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.