24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 110
ނަހުލާ ވިދާޅުވި ގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ފަރުވާކުޑަ ކުރާ މުވައްޒަފުންނާ މެދު ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން އެކަމުގެ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް ވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން ނޯޓިސް ދީފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 26
ފަރުވާކުޑަކޮށް ޚިދުމަތްދޭ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން:ނަހުލާ

ފަރުވާކުޑަކޮށް ޚިދުމަތްދިނުމަކީ ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެގޮތަށް އަމަލުކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ވެސް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 6
އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައި ހުރި ވެހިކަލްތަކެއް އުކާލައިފި

މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގައި ހުރި ބާ ވެހިކަލްތަކެއް ފުލުހުން މިއަދު އުކާލައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 107
ނަހުލާ ވިދާޅުވީ ފަރުވާކުޑަ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް

ގިނައީ ވަރަށް ދަށް ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ކަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރަން ކިތަންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހުނަސް ފަސްޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވާ އޯޑިއޯއެއް މިރޭ އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 4
މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރާކަށް ނާންގަން: ޓްރާންސްޕޯޓް

ހާޒިރީ އަށް ފަރުވާ ކުޑަ މުވައްޒަފުންގެ ލިސްޓެއް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އަށް ފޮނުވި ނަމަވެސް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 59
ގިނަ މަގުތަކުގައި ދެކޮޅަށް ދުއްވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި

މާލޭގެ ޓްރެފިކް ފްލޯ އަށް ބަދަލު ގެނެސް ގިނަ މަގުތަކެއްގައި ދެކޮޅަށް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 70
ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރުމުގެ ބިރާއެކު ރައީސަށް ޕެޓިޝަނެއް!

ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރުމުގެ ބިރު އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ސޮއިކޮށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 7
އަތްފޯރާ ފަށުން މި ދަނީ މަތިންދާބޯޓް

ޗުއްޓީއަކަށް ތަނަކަށްދާ އިރު ގިނަ މީހުން ބޭނުން ވާނީ ހިތަށް އުފާވެރިކަން ލިބޭ ހަމަހިމޭން ތަނަކަށް ދާށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން މީހުން އަންނަނީ ވެސް މި ސަބަބާ ހެދި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
އެންމެ ބިޒީ އެޓްލާންޓާ އެއާޕޯޓް

ފާއިތުވި އަހަރު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބިޒީ އެއާޕޯޓްގެ މަގާމު އެމެރިކާގެ ޖޯޖިއާގެ ހާޓްސްފީލްޑް-ޖެކްސަން އެޓްލާންޓާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 1
ފްރާންސްގައި "އުދުހޭ ޓެކްސީއެއް" ހުއްޓުވައިފި

ފްރާންސްގައި "އުނދުހޭ ޓެކްސީއެއް" ޓެސްޓްކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭގެ ދުވެލި މާ ބާރުކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން އެ ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

September 20, 2019 2
ކެޓި ފްލައިޓް އަތުޖެހޭތޯ ރަންވޭގައި ދުވުމުން ޖޫރިމަނާ

އިޓަލީން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނަށް ފުރަން އޮތް ފްލައިޓަށް ސަމާލުކަން ނުދީ ތިއްބާ ބޯޓު ނައްޓާލުމުން ރަންވޭ އަށް އަރައި، ބޯޓް އަތުޖެހޭތޯ ދުވި ދެބަފަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް އަންގާރަ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 2
ފިނިކޮށްދޭ ހެލްމެޓެއް އުފައްދައިފި

ސައިކަލު ދުއްވާ އިރު ހެލްމެޓް ނާޅަނީ ހޫނުވާތީއޭ ބުނެ ބަހަނާ ދެއްކޭކަށް ނެތެވެ. އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު މި ވަނީ ބޮލުގައި އަޅައިގެން ހުންނަ އިރު، ފިނިކޮށްދޭ ހެލްމެޓެއް އީޖާދުކޮށްފަ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019
އަބޫ ދާބީ އެއާޕޯޓަށް ސެލްފް-ޑްރައިވިން ވީލްޗެއާ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަބޫ ދާބީ އެއާޕޯޓްގައި މުޅިން އަލަށް ސެލްފް-ޑްރައިވިން ނުވަތަ އަމިއްލަ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 3
އެންމެ ބޮޑު އެއް ސުޕަޔޮޓް ވިއްކާލަނީ

އަގުބޮޑު އެއްޗިއްސަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް މިއީ ވެސް ވަރަށް ހާއްސަ އެއްޗަކަށް ވެދާނެ އެވެެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްރަވައިޓް ސުޕަޔޮޓެވެ. "ދި އޮކްޓަޕަސް" ނަން ދީފައިވާ 414 ފޫޓްގެ ޔޮޓް ނިސްބަތްވަނީ މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި، މައިކްރޮސޮފްޓް އެއް ބާނީ ޕޯލް އެލެންއަށެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019
ކުޅުދުއްފުށި ޓިކެޓް މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ބުކް ކުރެވޭނެ

މޯލްޑިވިއަނުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ޓިކެޓް އޮންލައިންކޮށް ބުކް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 22
ވާމިލިއަނުން ހިދުމަތް ހުއްޓާލީ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް

ވާމިލިއަނުން ދެމުން އައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލީ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) ގެ އޮފީހުން ލަފާދީފައިވާ ކަމަށާއި ރިސޯޓު ހަދަން އެ ކުންފުންޏަށް ދިން ދެ ރަށާ ގުޅޭގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 3
ތްރީޑީ ކަފިހިހުރަހުން ރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވެދާނެ

މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުމަށް ގައުމުތަކުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އަންނަނީ ވަރުގަދަވެ ހަރުދަނާވަމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ކާރުބާރޫ ބޮޑުމަގުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަން ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 1
ޕާކިސްތާނަށް ކަރަންޓް ރިކްޝާ ތައާރަފުކުރަނީ

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން ޕާކިސްތާނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެ ގައުމުގައި ކަރަންޓް ރިކްޝާ އާއި ސައިކަލް ތައާރަފުކުރަން ނިންމައި އޭގެ މޮޑެލްތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 1
ފްރާންސް ބަހަށް އިހުމާލުވުމުން އެއާ ކެނެޑާއަށް އަދަބެއް

އިނގިރޭސިއާ އެއްވަރަށް ކެނެޑާގައި ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރާ ފްރާންސް ބަސް، އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ އެއާލައިން އެއާ ކެނެޑާގެ މަތިންދާބޯޓްތަކުގެ ދަތުރުވެރިންނަށް ފަސޭހަވާނެހެން ބޭނުން...

September 02, 2019 33
އެއް ލޯންޗުން އަނެއް ލޯންޗަށް ފުންމަމުން މާލެއަށް!

ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު ތަޖުރިބާ ކުރި ކަމެކެވެ؛

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 39
ލައިފް ޖެކެޓް އެޅުން މަޖުބޫރުކުރަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ކަނޑު ދަތުރުތައް ކުރާއިރު ލައިފް ޖެކެޓް އަޅައިގެން ތިބުން މަޖުބޫރު ކުރުމަށް ސިފައިންގެ ކޯސްޓް ގާޑާއި ފުލުހުންނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 1
އެއާ އިންޑިއާ ވެސް ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރަނީ

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ އިން ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ އެއާލައިން އެއާ އިންޑިއާ އިން ވެސް ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.