17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 19
ޝިޕިން އޭޖެންސީތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ގަވާއިދު އުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ދޭ ޝިޕިން އޭޖެންސީތައް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާގޮތަށް އެކުލަަވައިލި ގަވާއިދު އެ އޮތޯރިޓީން އިއްޔެ އުވާލައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 4
ޝިޕިން އޭޖެންޓުން ރަޖިސްޓްރީވާން އިތުރު އެއް މަސް

ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ދޭ ޝިޕިން ކުންފުނިތައް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ 15 އަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 61
މިއީ ޝިޕިން އެޖެންޓުންގެ "ލޫޓުވުމެއް"!

އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނަ ބޯޓުފަހަރުގެ އެޖެންޓުން، ފީގެ އިތުރުން ވެސް އެކި ނަންނަމުގައި ފައިސާ ނެގުމުގެ މައްސަލަ މިހާރު މިވަނީ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާއަކަށް ވެފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި އެޖެންޓުން ނަގަމުން ގެންދަނީ "ނުހައްގު ފައިސާ" އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 9
ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން އޭޖެންސީތައް ރަޖިސްޓަރީވާން އަންގައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ޝިޕިން އެޖެންސީތައް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އަންގައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 51
ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ދިވެހި ކުންފުންޏަކާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އޭސީސީއަށް މައްސަލައެއް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 105
ޖަޕާނުން ބުންޏަސް އެއީ ރާއްޖޭގެ ބޯޓެއް ނޫން: ސަރުކާރު

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާއި ރާއްޖޭގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކުން ކަނޑުމަތީގައި މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިއްޖެ ކަމަށް ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏަސް އެއީ ރާއްޖެއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ބޯޓެއް ނޫން ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.