12 ޖުލައި

July 12, 2016 1
ކެޕްޓަނުންނާއި ފަޅުވެރިން ތަމްރީނުކުރަން ހުއްދަ ދީފި

ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓަނުންނާއި ފަޅުވެރިން އަދި މެރިން މެކޭނިކުން ތަމްރީނުކުރަން ތިން އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި...

July 12, 2016 2
ބޯޓު ކެޕްޓަނުން ތަމްރީނުކުރާނީ ތިން އިންސްޓިޓިއުޓަކުން

ބޯޓު ކެޕްޓަނުންނާއި ފަޅުވެރިން އަދި މެކޭނިކުން ތަމްރީނުކުރަން ތިން އިންސްޓިޓިއުޓަކަށް ހުއްދަދީފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 39
ޝަކުވާ ނުކުރޭ! ޓްރެފިކް މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ނެތް!

އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުރި ރައްޓެއްސަކު މާލެ އައުމުން، މާލޭން ފެނުނު އެންމެ ބޮޑު ބަދަލުގެ ވާހަކަ އެހީމެވެ. ހީކުރީ ބުނާނީ އަލަށް ހެދި ގޮނޑުދޮށް، ރަސްފަންނުގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ބުނީ މާލޭގައި އާދަޔާ ހިލާފަށް ދުއްވާ އެއްޗެހި ގިނަވެއްޖެ ކަމަށެވެ. މީހުން ތޮއްޖެހި ހިނގާލަން ވެސް މިހާރު...

08 ޖޫން

June 08, 2016 15
ޓްރެފިކް ހައްލުކުރުމުގައި ސަރުކާރަށް ގޮތެއް ނުފެެނިފައި!

ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރާ ވެހިކަލްގެ އަދަދު އިތުރުވެ، މާލެ ތޮއްޖެހިފައިވާ އިރު އެ މައްސަލައަށް މި ވަގުތު އެއްވެސް ހައްލެއް ނެތް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބުނެފި އެވެ.