30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 5
ފްލައިންސްކޫލުގެ "ބޭއިންސާފު" ހުއްޓުވައި ހައްލު ހޯދަނީ

ޕައިލެޓުން ތަމްރީންކުރާ އައްޑޫގެ ފްލައިން ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާ ދޭތެރޭގައި ބޭއިންސާފުން އަމަލުކުރުން ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށާއި އެއްފަހަރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި ހައްލެއް ހޯދައިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 27
ފްލައިން ސްކޫލުން 15ދަރިވަރުން ވަކިކުރުމުން އިންޒާރެއް

ޕައިލެޓުން ތަމްރީނުކުރާ އައްޑޫގެ ފްލައިން ސްކޫލުން އެއްފަހަރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ވަކިކުރަން ނޯޓިސް ދިނީ ބޭއިންސާފުން ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގައި ޒިންމާވާން ޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 14
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ހުޅުވުން މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި

ހއ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުން، އުތުރަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 41
ނަހުލާއަށް މަގާމު ލިބުނީ ގާބިލްކަމުން: ގާސިމް

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އަށް އެ މަގާމު ލިބިވަޑައިގަތީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަނބިކަނބަލަކަށްވުމުން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ނަހުލާގެ ގާބިލްކަމުން...

November 16, 2020 34
ނަހުލާގެ ދިފާއުގައި މިފަހަރު ނުކުމެވަޑައިގަތީ މާރިޔާ

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރަކަށް އާއިޝަތު ނަހުލާ ހަމަޖެހުނީ، ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ އެއް ލީޑަރު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ވުމުން ކަމަށް އަމާޒުވާ...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 23
ސިނަމާލެ ބްރިޖުން ފީ ނެގުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ނަހުލާ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދިން ސިނަމާލެ ބްރިޖުން ފީ ނެގުމުގެ ވިސްނުމެއް މި ސަރުކާރުގައި ނެތް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 29
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު އަންގާރަ ދުވަހު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަނީ

ހއ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް މި މަހު 16 ގައި ޓެސްޓު ފްލައިޓް ޖައްސައި 17 ގައި ހުޅުވަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 11
އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލަށް ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އަަޅައިފި

ބޮޑު އަގު ނަގައިގެން ޕައިލެޓުން ތަމްރީންކުރާ އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުން ދަރިވަރުންނާ މެދު އިހުމާލުވާތީ ސަރުކާރުން އެތަނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 28
ޕާކު ކުރުމަށް ހަތް އިމާރާތް މާލޭގައި އަޅަނީ

ޖާގަފުރި، ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ ވެހިކަލް ޕާކު ކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެެއް ގެނައުމަށް މާލޭގެ ހަތް ސަރަހައްދެއްގައި ޕާކިން އިމާރާތްތަކެއް އެޅުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 5
ޓްރާންސްޕޯޓުގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަލީ ޒުބެއިރާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 10
ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ސަސްޕެންޑް!

ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަބްދުﷲ ފަޔާޒް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 29
ނަހުލާގެ ދިފާއު: "ގަވައިދު އުވާލީ އިސްލާހުކުރަން"

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އުވާލެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީގެ ވެސް ލަފާ ލިބިގެން،...

September 29, 2020 35
ނަހުލާއާ ދެކޮޅަށް ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް އޭސީސީއަށް

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ހުށަނާޅުއްވައި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އުވާލެއްވީ ބަޔަކަށް...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 55
ރާއްޖެ-ކޮޗިން ކާގޯ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންއާ ދެމެދު ބާއްވާ ކާގޯ ދަތުރުތައް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 14
ޓްރާންސްޕޯޓާއި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ސްޓާސިނަމާ އިމާރާތަށް

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ އޮފީސްތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަން އެ މިނިސްޓްރީ އާއި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ އޮފީސްތައް ކުރީގެ ސްޓާ ސިނަމާ އިމާރާތަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 14
ޕާކިން ސްޓިކާގައި ދެން ޖޫރިމަނާކުރާނީ 250ރ. އިން

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވެހިކަލް ޕާކުކޮށް ތަކުރާރުކޮށް ޕާކިން ސްޓިކާ ޖެހިކަމުގައި ވިއަސް ޖޫރިމަނާކުރާނީ 250ރ. އިން ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 12
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް ހަދަން އެމްޓީސީސީ އަށް

ހއ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ފަސިންޖާ ޓާމިނަލުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 65
ޖޫރިމަނާ ނުދެއްކޭ ނަމަ، ކޮމިއުނިޓީ ސާވިސް އަށް ނެރެނީ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކް ކުރުމާއި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފު ވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ނުދެއްކޭ ނަމަ، މުޖުތަމައަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ލާޒިމު ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 4
ވެހިކަލްތައް އެތެރެކުރުމުގައި އޮޅުވާލާ މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާއްޖެ އަށް ވެހިކަލްތައް އެތެރެކުރުމަށް ފަހު، ޑިއުޓީއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އޮޅުވައިލާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ކަސްޓަމްސް އިން މަޝްވަރާ ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 14
ޓެކްސީތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހެދީ ދޮގު ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީއާ ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގައި ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކުން ބުނެފި އެވެ.

June 06, 2020 37
މާމިގިލި އެއާޕޯޓު އަނެއްކާވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ވަނީ

ކުރިން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް ފަހު ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ މާމިގިލީ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ...

June 06, 2020 37
އޮޅުވާލައިގެން ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީކުރަނީ ބަޔަކާ ގުޅިގެން

އެއް ގަރާޖެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އުޅަނދުތައް އޮޅުވާލައިގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ތެރެއިން ބައެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް...

05 ޖޫން

June 05, 2020 95
ސިފައިންގެ އުޅަނދުތައް ފުލުހުން ޗެކްކުރާ ސަބަބު ހޯދަނީ

އެމްއެންޑީއެފް ވެހިކަލްތައް ފުލުހުން ހުއްޓުވައި، ޗެކްކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ފެންމަތި ކުރެއްވުމުން އެކަން ހިނގާ ގޮތް ސާފުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 18
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން އެހީވާނެ: ނަހުލާ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކުން ދެނީ އަގުހުރި ހިދުމަތެއް ކަމަށާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ވެވެން އޮތް އެހީއެއް ސަރުކާރުން ވާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ...

June 04, 2020 14
ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތައް ޖައްސަން އިތުރު އެއާޕޯޓްތައް ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖެ އަށް މީހުން އައުން މަނާކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، ޓޫރިޒަމަށް ރާއްްޖެ އަލުން ހުޅުވައިލާ އިރު އުއްމީދުކުރާ ވަރަށް އެއާލައިންތައް ނައުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި...