15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 6
ޖަމާލް ޚަޝޯގީ: ގެއްލުނު ހަށިގަނޑު

ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔާ މީހުން، ވާނުވާ ނޭނގި ގެއްލުމަކީ މެދުއިރުމަތީގެ މުއްސަނދި ގައުމުތަކުގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހިނގާ ކަމެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އެ ފަދަ ހާދިސާތައް އާންމުންގެ...

October 15, 2018 28
ނޫސްވެރިޔާގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެ ސައޫދީއާ އެކު

ތުރުކީގެ އިސްތަންބޯލްގައި ހުންނަ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ކޮންސުލޭޓަށް ވަން ފަހުން ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ހަޝޯގީގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެ...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 8
ނޫސްވެރިޔާ މަރާލި ކަމަށް ބުނުމަކީ ބޮޑު ދޮގެއް: ސައުދީ

ރިޔާޒް (އޮކްޓޯބަރު 13) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީ މަރާލި ކަމަށް ބުނެ ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށާއި އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ބޮޑު ދޮގެއް ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 9
ނޫސްވެރިޔާ މަރާލީ 15 މީހުންގެ ޓީމަކުން: ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 10) - ސައުދީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުން ދިޔަ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ހާޝޮގްޖީ މަރާލީ ސައުދީން ދިޔަ 15 މެންބަރުންގެ ޓީމަކުން ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކާ ހަވާލާދީ ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

October 10, 2018 8
ނޫސްވެރިޔާ ގެއްލުމާ ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފި

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 10) - ގެއްލިފައިވާ ސައުދީ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީ މަރާލަން ރާވާފައިވާ ކަމަށް ހެކި ލިބޭ ކަމަށް ބުނާ ވީޑިއޯއެއް ތުރުކީގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން އާއްމުކޮށްފި...

October 10, 2018 2
ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާގެ ލޯބިވެރިޔާ ޓްރަމްޕުގެ އެހީއަށް

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 10) - ގެއްލިފައިވާ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކިބައިން ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީގެ...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018
ނޫސްވެރިޔާ ފެނޭތޯ ކޮންސިއުލޭޓް ބަލަން ތުރުކީން ނިންމައިފި

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 9) - ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގީ ފެނޭތޯ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ބަލައި ފާސްކުރަން ތުރުކީން ނިންމައިފި އެވެ.

October 09, 2018 3
ނޫސްވެރިޔާ ކޮންސިލޭޓުން ދިޔަކަން ސައުދީން ޔަގީންކޮށްދޭން ޖެހޭ

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 9) - ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓުން ނުކުމެގެން ދިޔަކަމުގެ ހެކި ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 1
ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ ނޫސްވެރިޔާ މަރާލީކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 7) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ދިޔަ ފަހުން ގެއްލިގެން ރިޕޯޓް ކުރި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް އަހުމަދު ޚާޝޮގީ، ވަނީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ މަރާލާފައި ކަމަށް ތުރުކީގެ ކަމާ ބެހޭ އޮފިޝަލުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018
ރިޕޯޓަރުގެ މައްސަލާގައި ސައުދީ އާއި ތުރުކީގެ ވާހަކަ ދިމާނުވޭ

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 4) - އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓަށް ދިޔަ ފަހުން ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނާ ސައުދީ ރިޕޯޓަރު ޖަމާލް ޚަޝޯގީގެ މައްސަލާގައި ސައުދީ އާއި ތުރުކީން ދައްކާ ވާހަކަ ދިމަލެއް ނުވެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 1
ސައުދީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކީ ނޫސްވެރިޔާ ތުރުކީގައި ގެއްލިއްޖެ

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 3) - ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ފާޑުކިޔަމުން ދިޔަ އެ ގައުމުގެ ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޖަމާލް ޚަޝޯގީ ތުރުކީގައި "ގެއްލިފައިވާ" ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018
އެމެރިކާއިން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ތުރުކީ ތަބާނުވާނެ: އުރުދުޣާން

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން އަޅާ އިގްތިސާދީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 3
ގަތަރުގެ އަމީރު ޖެޓް ހަދިޔާ ކުރެއްވީ ގަންނަން ހުށަހެޅުމުން: އުރުދުޣާން

އަންކަރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ގަތަރުގެ ޝާހީ އާއިލާގައި ބޭނުންކުރި އަގު ބޮޑު ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ތުރުކީ އަށް ހަދިޔާ ކުރީ އެ ބޯޓް ގަންނަން ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 12
އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ތުރުކީ މީހެއް

މި އަހަރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަކަށް ތުރުކީ ވިލާތުގެ ފިރިހެނަކު ހޮވިއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 3
ޑޮލަރުން ވިޔަފާރި ނުކުރަން އުރުދުޣާން ގޮވާލައްވައިފި

އަންކަރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ރަޝިޔާ އާއި އެހެން ގައުމުތަކާ އެކު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގާ އިރު އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 5
ހަލާލް ޓޫރިޒަމްގެ މަގްބޫލްކަން ބޮޑު ވަނީ

އަންކަރާ (އޮގަސްޓް 25) - ނުވަ ދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅާ ޖެހެން ދެން ވެސް މުސްލިމްގެ ޓްރޭވަލް މާކެޓް ބިނާވެފައި އޮތީ ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް މައްކާ އާއި މަދީނާ އަށް ކުރާ ދަތުރު ތަކަށެވެ. ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ވަނީ "ހަލާލް ޓޫރިޒަމް' ތައާރަފްވެ މުސްލިމްގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލް ކަމެއް ލިބެން ފަށައިފަ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 1
ކްލަބް ކުރިއަރުވަން ބަކަރިތަކެއް ގަނެފި

ތުރުކީގެ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބަކަށް ފައިސާގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެ، ކްލަބު ކުރިއަރުވަން ދަތިވުމާ ގުޅިގެން، އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޓީމުގެ 18 ކުޅުންތެރިޔަކު ވިއްކާލައި، ބަކަރިތަކެއް ގަނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 4
"އިގްތިސާދަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ ބަންގިއަށް ހަމަލާ ދިނުން ފަދަ ކަމެއް"

އަންކަރާ (އޮގަސްޓް 21) - ތުރުކީގެ އިގްތިސާދަށް ދަތި ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި އެކި "ހަމަލާތައް" ދިނުމަކީ ބަންގި އަށް ހަމަލާއެއް ދިނުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 1
ތުރުކީގައި 15 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރާނަން: ގަތަރު

އަންކަރާ (އޮގަސްޓް 18) - ގަތަރު ވަނީ ތުރުކީގެ ރައްޔިތުންނާ އެކު ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ގައުމުގެ ފައިނޭންޝަލް މާކެޓާއި ބޭންކިން ދާއިރާގައި 15 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރާނެ ކަމަށް ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ސާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 6
އެމެރިކާގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ތުރުކީން ބޮއިކޮޓް ކުރަނީ

އަންކަރާ (އޮގަސްޓް 14) - އެމެރިކާގައި އުފައްދާ ހުރިހާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް މުދަލެއް ތުރުކީން ބޮއިކޮޓް ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 5
އެމެރިކާއިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިއަސް ފަހަތަށްނުޖެހޭނެ

އަންކަރާ (އޮގަސްޓް 12) - ތުރުކީން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ފާދިރީއެއްގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ނަމަވެސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 1
ބޮޑުފާރު ހުންނަ ގައުމު ނޭނގުމުން މަލާމާތްކޮށްފި

އާންމު މައުލޫމާތު އެނގޭ މިންވަރު ދަށްވުމަކީ ގިނަ ފަހަރަށް މަލާމާތާ ވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހި ދާނެ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ ޖެނެރެލް ނޮލެޖް މުއްސަނދި ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. މި ޒަމާނުގައި އެކަން ކުރާ މާ ބޮޑަށް ވެސް ފަސޭހަ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018
ތުރުކީގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

އަންކަރާ (ޖުލައި 19) - ތުރުކީ އަށް ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތަށް ފަހު މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އެ ގައުމުގައި އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިއަދު ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން އުރުދުޣާންގެ ދަނބިދަރިކަލުންނަށް

އަންކަރާ (ޖުލައި 10) - ފަސް އަހަރުގެ އާ ދައުރަކަށް ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އެކުލަވާލެއްވި އާ ކެބިނެޓުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް...

July 10, 2018 3
މި ކުއްޖާ ހިނގީ މަސްދަޅުން ހަދާފައިވާ ދެ ފައިން

ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި އާއިލާއާ އެކު ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މާޔާ މެރްހީ، 8، އަކީ އުފަންވީ ވެސް އިރު ދެފައި ނެތް ކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަ މުހައްމަދު މެރްހީ، 34، އަކީ ވެސް ދެ ފައި...