26 ޖޫން

June 26, 2018 5
އިންތިޚާބުގެ ތިން ވަނަ ހޯދީ ޖަލުގައި އޮތް ކެންޑިޑޭޓް

އަންކާރާ (ޖޫން 26) - ތުރުކީގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިރު އެ އިންތިޚާބުން ތިން ވަނަ ހޯއްދަވާފައި ވަނީ 2016 ވަނަ...

June 26, 2018 7
ތުރުކީ: އެކެއްގެ މުށުތެރެއަށް ހުރިހާ ބާރެއް ޖަމާކުރަނީ

އަންކާރާ (ޖޫން 26) - ތުރުކީ މިހާރު އެ ދަނީ ނުރައްކާތެެރި ހާލަތެއް ކަމަށްވާ އެކެއްގެ މުށުތެރެއަށް ހުރިހާ ބާރެއް ޖަމާކުރަމުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު މުހައްރަމް އިންސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 10
ތުރުކީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރަން ދިޔަ ވަފުދެއް ހައްޔަރުކުރި

އަންކަރާ (ޖޫން 25) - ތުރުކީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އަދި އާއްމު އިންތިޚާބް އޮބްޒާވް ކުރަން ދިޔަ ފްރާންސްގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ވަފުދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

June 25, 2018 9
ތުރުކީން ވަނީ ޑިމޮކްސީގައި ފިލާވަޅެއްދީފައި: އުރުދުޣާން

އަންކަރާ (ޖޫން 25) - ތުރުކީން ވަނީ ޑިމޮކްރެސީގައި މުޅި ދުނިޔެ އަށް ފިލާވަޅެއް ދީފައި ކަމަށް ވެރިކަމުގެ ދެ ވަނަ ދައުރު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 25, 2018 14
ތުރުކީގެ އިންތިޚާބު އުރުދުޣާން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި

އަންކަރާ (ޖޫން 25) - ތުރުކީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އެއްބުރުން ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ކާމިޔާބު ކުރައްވައި ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރުގެ އިތުރު ދައުރެއް ހޯއްދަވައިފި...

24 ޖޫން

June 24, 2018 6
އުރުދުޣާން އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް؟

އަންކަރާ (ޖޫން 24) - ތުރުކީގައި މިއަދު ބާއްވާ އިންތިޚާބުން ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އަށް ކާމިޔާބު ލިބިއްޖެ ނަމަ ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް އެތައް ތަނެއް ވަރުގަދަ ކުރާނެ އެވެ. ވެރިކަމުގެ ދެ ވަނަ ދައުރު ފެށެންވާ އިރަށް އުރުދުޣާން ވަނީ އޭނާ އަށް ބާރު ލިބޭ ގޮތަށް ގިނަ ބަދަލުތައް ގެނެސްފަ އެވެ. ތުރުކީގެ ރައީސް އަކީ މީގެ ކުރިން ރަމްޒީ...

23 ޖޫން

June 23, 2018 2
ތުރުކީގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އުރުދުޣާންއަށް ގޮންޖައްސަވައިފި

އަންކާރާ (ޖޫން 23) - ތުރުކީގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި އާއްމު އިންތިޚާބު މާދަމާ ބާއްވާ އިރު އަންކަރާގައި ބޭއްވި ބޮޑު އެއްވުމެއްގައި އިދިކޮޅު ރިޕަބްލިކަން ޕީޕަލްސް ޕާޓީ (ސީއެޗްޕީ) ގެ...

June 23, 2018 86
އިންޑިއާއިން ކޯޓާ ދަށްކުރިޔަސް ރާއްޖެއަށް ދައްޗެއް ނެތް

ރާއްޖެ އަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރަން އިންޑިއާ އިން ދޭ ކޯޓާ ދަށް ކުރިޔަސް، ކާޑުގެ ބާވަތްތައް މަދެއް ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 1
ތުރުކީ ސިފައިން ސީރިޔާގެ މަންބިޖްގައި ފޯރިމަރަނީ

ތުރުކީ ވިލާތުގެ އިމާ ގާތުގައި ސީރިޔާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ މަންބިޖްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިން އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ފައިބައިގެން ދާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި، ތުރުކީ ވިލާތުގެ ސިފައިންނާއި އެމެރިކާ ސިފައިން އެ ސަރަހައްދުގައި ފޯރިމަރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 8
ދިޖުލަތު ކޯރު ހިނދެން ފަށައި، އިރާގު ފެނަށް ޖެހެނީ

އިރާގަށް ސާފު ބޯފެން ލިއްބައިދޭ އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތް ކަމަށްވާ ފުރާތު ކޯރާއި ދިޖުލަތު ކޯރުގެ ތެރެއިން ދިޖުލަތު ކޯރުގެ ފެންގަނޑު އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހިނދެމުން ދާތީ، އިރާގު ފެނަށް ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވާން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018
ކުރުދީ އަމާޒުތަކަށް ހަމަލާ ދޭން ޖެހިދާނެ: އުރްދުޣާން

އިރާގުގެ އުތުރަށް ބާރު ގަދަ ކޮށްގެން އުޅޭ ކުރުދީންގެ ކަންތައް މާ ބޮޑުވަންޏާ އަނެއްކާ ވެސް އިރާގުގެ އުތުރު ސަރަހައްދަށް ހަމަލާ ދޭންޖެހިދާނެ ކަމަށް ތުރުކީ ވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އިންޒާރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ސީރިޔާ މިނިވަން ވަންދެން ހިޒްބުﷲއާއި އީރާން ނުފައިބާނެ

ޓެރަރިސްޓުންގެ އަނިޔާވެރި އުދުވާންތަކުން ސީރިޔާ އަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބެންދެން، އީރާންގެ ސިފައިންނާއި ލުބްނާންގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމެރިން ސީރިޔާގައި ތިބޭނެ ކަމަށް، ލުބްނާންގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަބީހް ބިއްރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 4
އެމެރިކާއާއި އިޒްރޭލުގައި ތިބި ތުރުކީ ސަފީރުން ގެނެސްފި

އަންކާރާ (މެއި 15) - ގުދުސްގައި އެމެރިކާ އެމްބަސީ ހުޅުވުމާ ދިމާކޮށް އިޒްރޭލުން އިއްޔެ ހިންގި އުދުވާނާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލުގައި ތިބި ތުރުކީ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018
އުރުދުޣާންއާ ދެކޮޅަށް ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓް އިއުލާންކޮށްފި

އަންކަރާ (މެއި 4) - އަންނަ މަހު ތުރުކީގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާންއާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ، ރިޕަބްލިކަން ޕީޕަލްސް ޕާޓީ (ސީއެޗްޕީ) އިން ނެރޭނެ ކެންޑިޑޭޓް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 4
ދަނޑަށް ވަނުން މަނާކުރުމުން މެޗު ބެލީ ކްރޭނެއްގައި

ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރީގައި ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކޮށްފާނެ އެވެ. ތުރުކީގެ މި މީހާ އަކީ މީގެ ތެރެއިން ވެސް އަރާ ހުރި މީހެކެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018
ތުރުކީގެ އާއްމު އިންތިޚާބު ޖޫން 24 ގައި

އަންކާރާ (އެޕްރީލް 18) - ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އަދި އާއްމު އިންތިޚާބު ޖޫން 24 ގައި ބާއްވާނެކަން ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 34
ސަރުކާރުގެ މޫނުމަތި ރީތިކުރަން މަހަކު 50،000ޑޮލަރު

އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ މީހުންގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތަސައްވުރު ރަނގަޅުކޮށް، ސަރުކާރަށް ފަހިވާ ގޮތަށް މައުލޫމާތުތައް ފަތުރަން އެމެރިކާގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ބިލާޑް ޕާޓްނާސްއާ އެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް އާއްމުވެއްޖެ އެވެ. އެ ކަން ކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ދައުލަތުން އެ ކުންފުންޏަށް...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 9
އައިއެސްއާ ގުޅުނު 15 އަންހެނަކު ދަންޖައްސަން ހުކުމްކޮށްފި

ބަޣުދާދު (ފެބްރުއަރީ 26) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުނުކަން ސާބިތުވި ތުރުކީގެ 15 އަންހެނަކު ދަންޖައްސަން އިރާގުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018
ސީރިއާގެ ބައެއް އަވަށްތައް ތުރުކީ ސިފައިންގެ ބާރުގެ ދަށަށް

އަންކާރާ (ޖެނުއަރީ 22) - ސީރިއާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީ ސިފައިން މިހާރު ފަށައިގެން އުޅޭ އޮޕަރޭޝަނުގައި އެ ގައުމުގެ ބައެއް އަވަށްތައް ހިފައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 1
ތުރުކީގެ އެއްގަމު ސިފައިން ސީރިއާ އަށް ވަދެއްޖެ

އަންކާރާ (ޖެނުއަރީ 21) - ތުރުކީގެ އެއްގަމު ސިފައިން ސީރިއާގެ އުތުރުން ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ވަދެފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބިނާލީ ޔިލްދިރިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018
ތުރުކީގެ ރަންވޭއަކުން ބޯޓެއް ކައްސާލާ މޫދަށް ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާ

ޓްރެޕްޒޮން (ޖެނުއަރީ 15) - ތުރުކީގެ އެއާޕޯޓަކަށް ޖެއްސި މަތިންދާ ބޯޓެއް ރަންވޭ އިން ކައްސާލައިގެން މޫދަށް ނުވެއްޓުނީ ކިރިޔާ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 3
ބައްޝާރަކީ ޓެރަރިސްޓެއް، އޭނާއާ އެކު ސުލްހައެއް ނެތް

ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށާއި، ބައްޝާރާ އެކުގައި ސީރިޔާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރްދުޣާން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 2
ގުދުސްގެ މައްސަލައިގައި ކުރާ މުޒާހަރާތައް އިތުރުވަނީ

ގުދުސަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް އިއުތިރާފްވެ، އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލުކުރުމަށް، މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ކުރާ މުޒާހަރާތައް އިތުރުވެ ވަރުގަދަ ވާން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 5
އިރުމަތީ ގުދުސަކީ ފަލަސްތީނުގެ ވެރިރަށް: އޯއައިސީ

ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއް ކަމަށާއި އެ ދައުލަތުގެ ވެރި ރަށަކީ އިރުމަތީ ގުދުސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި...

December 14, 2017 16
އެމެރިކާ: އަހަންނަކީ ބޮޑުބާރު، ހަދާނީ ބޭނުން ގޮތެއް

ގުދުސްއަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ބިންތައް ފަދަ އާދައިގެ ބިމެއް ނޫނެވެ. އެއީ މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ގިބްލަ ކަމުގައިވާ މަސްޖިދުލް އަގްސާ ހުރި ބިމެވެ. މަސްޖިދުލް އަގްސާ އަކީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ...