18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 2
ގުދުސްގެ މައްސަލައިގައި ކުރާ މުޒާހަރާތައް އިތުރުވަނީ

ގުދުސަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް އިއުތިރާފްވެ، އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލުކުރުމަށް، މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ކުރާ މުޒާހަރާތައް އިތުރުވެ ވަރުގަދަ ވާން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 5
އިރުމަތީ ގުދުސަކީ ފަލަސްތީނުގެ ވެރިރަށް: އޯއައިސީ

ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއް ކަމަށާއި އެ ދައުލަތުގެ ވެރި ރަށަކީ އިރުމަތީ ގުދުސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ އެންމެ އިސް ވެރިންގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި...

December 14, 2017 16
އެމެރިކާ: އަހަންނަކީ ބޮޑުބާރު، ހަދާނީ ބޭނުން ގޮތެއް

ގުދުސްއަކީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ބިންތައް ފަދަ އާދައިގެ ބިމެއް ނޫނެވެ. އެއީ މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ގިބްލަ ކަމުގައިވާ މަސްޖިދުލް އަގްސާ ހުރި ބިމެވެ. މަސްޖިދުލް އަގްސާ އަކީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 8
ގުދުސަކީ ފަލަސްތީނުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް ބަލައިގަނޭ:ތުރުކީ

ގުދުސްއަކީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރުމަށް، ތުރުކީ ވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބް އުރްދުޣާން މިއަދު ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 4
"އިޒްރޭލަކީ ލޭ އޮހޮރުވާ ޓެރަރިސްޓް ދައުލަތެއް"

ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ގަދަބާރުން އުފައްދާފައިވާ އިޒްރޭލަކީ ފަލަސްތީނު މީހުންގެ ލޭއޮހޮރުވާ ޓެރަރިސްޓު ދައުލަތެއް ކަމަށާއި އެމެރިކާ އަކީ އިޒްރޭލުން ހިންގާ ލޭއޮހޮރުވުންތަކުގެ ބައިވެރިއެއް ކަމަށް ތުރުކީ ވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރްދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 2
އުރުދުޣާން އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 5) - ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މީހުންނަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން އިއްވައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 28
ސީރިއާއަށް ދާން އުޅުނު ތިން ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސީރިއާގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ގައުމަށް ދާން އުޅުނު ތިން ދިވެއްސަކު ތުރުކީން ހިފަހައްޓައި، މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017 3
ތަގްރީރު ދެެއްވަނިކޮށް އުރުދުޣާނަށް ޓެރަރިސްޓަށް ގޮވައިފި

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ނިއު ޔޯކުގެ ހޮޓަލެއްގައި ތަގްރީރު ދެއްވަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށް ބުނެ ބަޔަކު މީހުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 1
ރޮހިންޖާ މައްސަލަ ތުރުކީން އދ. އަށް ހުށަަހަޅަނީ

އަންކާރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަ މި ހަފުތާގައި ފަށާ އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017
އީރާނުގެ ބޯޑަރު ކައިރީ ތުރުކީން ފާރެއް ރާނަނީ

އިސްތަންބޫލް (އޮގަސްޓް 9) - އީރާނުގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރީ ސަލާމަތީ ފާރެއް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ތުރުކީން ފަށައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017
ބަޣާވާތާ ގުޅޭ ބޮޑު ޝަރީއަތަށް 500 މީހުން ކޯޓަށް

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 2) - ތުރުކީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެންނަން އުޅުނު އަސްކަރީ ބަޣާވާތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ތިބި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންގެ ޝަރީއަތް އެ ކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހެދި ކޯޓުތަކުގައި ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 4
ބަޣާވާތުގެ ދުވަހު ތުރުކީ އަކީ ގައުމެއްކަން ދައްކާލި

އިސްތަންބޫލް (ޖުލައި 16) - މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ތުރުކީ އަށް ބަޣާވަތް ގެންނަން އުޅުނު ރޭ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ތުރުކީ އަކީ ގައުމެއްކަން ދުނިޔެ އަށް ދައްކާލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 1
އުރުދުޣާންއާ ދެކޮޅަށް އިންސާފުގެ ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

އަންކަރާ (ޖުލައި 9) - ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދުޣާންއާ ދެކޮޅަށް 450 ކިލޯ މީޓަރު (280 މޭލު) ގެ ދިގު ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

July 09, 2017 2
ފަލަސްތީނަށް އޮތް ތާއިދު ހާމަކުރަން މުސްލިމް ޒުވާނުން ތުރުކީ އަށް

އިސްތަންބޫލް (ޖުލައި 9) - ފަލަސްތީނު މީހުންނަށް ތާއީދު އޮތްކަން ހާމަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ 30 ގައުމެއްގެ މުސްލިމް ޒުވާނުން ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލް އަށް ޖަމާވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 2
ތުރުކީގެ ޕޫލެއްގައި ކަރަންޓްގައި ޖެހި ފަސް މަރު

ތުރުކީގެ އިރު އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ވޯޓާ ޕާކެއްގެ ޕޫލަކަށް އެރި އުޅުނު ތިން ކުއްޖަކާއި އެ ކުދިން ސަލަމާތްކުރަން ފުންމާލި ދެ މީހަކު، ކަރަންޓްގައި ޖެހި އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017 10
އައިއެސް ބަލިކޮށްފަ ކުރުދީންގެ ހަތިޔާރުތައް އަތުލާނެ

ސީރިޔާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން އެޅޭ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިން ބަލި ކުރުމަށް ފަހުގައި، ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ދީފައިވާ ހަތިޔާރުތައް އެމެރިކާ އިން އަތުލާނެ ކަމަށް ތުރުކީ ވިލާތުން ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 3
ތުރުކީގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ: ސައުދީ

ރިޔާޒް (ޖޫން 18) - ގަތަރުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފަދަ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ސައުދީ އަރަބިއާގައި ތުރުކީން ގާއިމް ކުރުމަށް މަރުހަބާ ނުކިޔާނެ ކަމަށް ރިޔާޒުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 9
ގަތަރު އެކަހެރިކުރުން އިސްލާމީ އުސޫލާ ޚިލާފު: އުރުދުޣާން

އަންކާރާ (ޖޫން 14) - ގަތަރު އެކަހެރި ކުރުމަކީ އިންސާނިއްޔަތު ކަމެއް ނެތް، އިސްލާމީ އުސޫލާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދާޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 17
ތުރުކީން 15 މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކާނާ ގަތަރަށް ފޮނުވައިފި

އަންކާރާ (ޖޫން 12) - ގަލްފުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލި ފަހުން 15 މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކާބޯތަކެތި ތުރުކީން ދޯހާ އަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017 24
ގަތަރުގެ އެކުވެރިން ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމަށް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ

އަންކާރާ (ޖޫން 10) - ގަތަރު އެކަހެރި ކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުން ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމަށާ އަދި ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ގަތަރާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އުވާލުމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 20
ގަތަރަށް ކާނާ އާއި ފެން ފޯރުކޮށްދޭން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ދޯހާ (ޖޫން 8) - ބައެއް ގައުމުތަކުން ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލާ އަދި އިގްތިސާދީ ގޮތުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާތީ ގަތަރަށް ކާނާގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެދާނެތީ އެ ގައުމަށް ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޯފެން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ތުރުކީ އާއި އީރާނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 24
ގަތަރުގެ ދިފާއުގައި އުރުދުޣާން ނުކުންނަވައިފި

އިސްތަންބޫލް (ޖޫން 7) - ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރިވާ ކަމަށް ބުނާ ގަތަރާ ބައެއް ގައުމުތަކުން ގުޅުން ކަނޑާލި ނަމަވެސް ގަތަރުގެ ދިފާއުގައި ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ނުކުންނަވައިފި އެވެ.