18 މެއި

May 18, 2017
ސީރިއާގެ ޔަތީމް ކުދިންނަށް ތުުރުކީގައި ވަކި ސިޓީއެއް

އަންކަރާ (މެއި 18) - ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޔަތީމުވެފައިވާ ސީރިއާގެ ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތުރުކީގައި ވަކި ސިޓީއެއް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 1
ބަރުވުމެއް ނުހުއްޓޭ، ދޮޅު އަހަރުގައި 31 ކިލޯ

އުމުރުން 18 މަހުގެ މި ކުއްޖާގެ ބަރުދަނުގައި 31 ކިލޯ އެބަހުއްޓެވެ. އަދިވެސް ކޮންމެ މަހަކު ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ކިލޯ އަންނަނީ ބަރުވަމުންނެވެ. މިކަމާ ހެދި ކުއްޖާގެ މަންމަ ގޮތް ހުސްވެ މިކަން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ފެނޭތޯ އަންނަނީ ރެއާއި ދުވާލު މަސައްކަތްކޮށް މީހުންނަށް އާދޭސް ކުރަމުންނެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017
އައިއެސްގެ ވެރިރަށް ގަބުރުސްތާނަކަށް ހަދާލެވިދާނެ

އިސްތަންބޫލް (އޭޕްރީލް 30) - ސީރިއާގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައި ބަލާ ރައްގާ، އެމެރިކާ އާއި ތުރުކީ ގުޅިގެން ގަބުރުސްތާނަކަށް، ހަދާލެވިދާނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ...

April 30, 2017 1
ތުރުކީ ސަރުކާރުން 4000 މީހުން ވަކިކޮށްފި

އިސްތަންބޫލް (އެޕްރީލް 30) - ތުރުކީ ސަރުކާރުން އިތުރު 4،000 މީހުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 2
ތުރުކީ ފުލުހުންގެ 9000 އޮފިސަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

އިސްތަންބޫލް (އެޕްރީލް 27) - ތުރުކީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތުގެ ފަހަތުގައި ހުރި ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނާ ފަތުހުﷲ ގުލަންއާ ގުޅުން އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭ ފުލުހުންގެ 9،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އޮފިސަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 3
ބަޣާވާތާ ގުޅުން ހުރި މީހުން އަދިވެސް ހައްޔަރުކުރަނީ

އިސްތަންބޫލް (އެޕްރީލް 26) - މިދިޔަ އަހަރު ތުރުކީ އަށް ގެންނަން އުޅުނު ނާކާމިޔާބު ބަޣާވާތާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ބަލާ 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017
އިންތިޚާބުގައި 2.5 މިލިއަން ވޯޓު ވަނީ އޮޅުވާލާފައި

އަންކާރާ (އެޕްރީލް 18) - ތުރުކީގެ ރައީސް އަށް އާދަޔާޚިލާފު ބާރުތައް ދިނުމަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ރުހުން ހޯދުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ނެގި ވޯޓުގައި 2.5 މިލިއަން ވޯޓު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އޮބްޒާވަރުން ބުނެފި އެވެ.

April 18, 2017 5
އުރުދުޣާންގެ ކާމިޔާބީއަށް ޓްރަމްޕް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 18) - ތުރުކީގެ ރައީސް އަށް އާދަޔާޚިލާފު ބާރުތައް ލިބޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކަށް ރައްޔިތުން ރުހުން ދިނުމާ ގުޅިގެން...

April 18, 2017 2
ވޯޓަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކަށް އުރުދުޣާން ރައްދު ދީފި

އިސްތަންބޫލް (އެޕްރީލް 18) - ތުރުކީގެ ރައީސް އަށް އާދަޔާޚިލާފު ބާރުތައް ދިނުމަށް އެ ގައުމުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ، ނުފެންނަ ވޯޓުގައި ކަން ހިނގާފައިވަނީ...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 4
ތުރުކީގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި

އިސްތަންބޫލް (އެޕްރީލް 17) - ތުރުކީގެ ރައީސް އަށް އާދަޔާޚިލާފަށް ބޮޑެތި ބާރުތައް ދިނުމަށް ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގެންނަން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެން ވޯޓު...

April 17, 2017 17
ތުރުކީގެ ރައީސަށް ބާރުތައް ދޭން ރައްޔިތުން ރުހުން ދީފި

އަންކާރާ (އެޕްރީލް 17) - ތުރުކީގެ ރައީސް އަށް އާދަޔާޚިލާފަށް ބޮޑެތި ބާރުތައް ދިނުމަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނޫ އަސާސީ އަށް ގެންނަން ހުށަހެޅި ބަދަލުތަކަށް ހަނި އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ރައްޔިތުން...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 12
ތުރުކީގެ ރައީސް އަށް ބާރުތައް ދޭން ވޯޓުލާން ފަށައިފި

އަންކާރާ (އެޕްރީލް 16) - ތުރުކީގެ ރައީސް އަށް އާދަޔާޚިލާފަށް ބޮޑެތި ބާރުތައް ދިނުމަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނޫ އަސާސީ އަށް ބަދަލު ގެންނަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 31
ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރޭ ރަށްތައް ހޯދިއްޖެ: މިނިސްޓަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީގޮތުން ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާ ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި އެ ފިކުރު ފެތުރެމުންދާ ރަށްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އާދަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 8
42000 ފޫޓު އުހުގައި ޕަސިންޖަރަކު ވިހައިފި

އަންކާރާ (އެޕްރީލް 9) - ސާޅީސް ދެ ހާސް ފޫޓް (12،800 މީޓަރު) އުހުން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ޓާކިޝް އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓަށް ޕަސިންޖަރަކު އިތުރުވުން އެ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިން ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 1
ތުރުކީގެ 45 ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

އަންކަރާ (އެޕްރީލް 4) - ތުރުކީގެ 45 ފަނޑިޔާރުންނާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރުން މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017
ސީރިޔާގައި ތުރުކީ ސިފައިންގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

މީގެ އަށް މަސް ކުރިން ތުރުކީ ސިފައިން އިރާގުގައި ފެށި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު އިއްޔެ ނިންމާލައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017
ހޮލެންޑުގެ ސަފީރު ތުރުކީ އަށް ދިއުން މަނާކޮށްފި

އަންކާރާ (މާޗް 14) - ތުރުކީ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭން އެއްވުންތަކެއް ހޮލެންޑުގައި ބޭއްވުން މަނާކުރުމާ ގުޅިގެން ހޮލެންޑާ ދެކޮޅަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމުގެ ސަފީރު އަންކާރާ އަށް އަނބުރާ ދިއުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 2
ހޮލެންޑާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ

އަންކަރާ (މާޗް 13) - ތުރުކީގެ ރައީސް އަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ފުޅާ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުގައި އުޅޭ ތުރުކީ މީހުންގެ ތާއީދު ހޯދުމަށް ހޮލެންޑުގައި ބާއްވަން އުޅުނު ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސް އެޅުމުން ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އެ ގައުމަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 2
ވެއްޓުނު ސީރިއާގެ ޖެޓުގެ ޕައިލެޓް ސަލާމަތްވެއްޖެ

އަންކާރާ (މާޗް 5) - ތުރުކީގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރިއަށް ވެއްޓުނު ސީރިއާގެ ޖެޓުގެ ޕައިލެޓް ސަލާމަތްވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ އަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންދާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 4
ތުރުކީގެ އަންހެން ސިފައިން ބުރުގާ އެޅުން ހުއްދަކޮށްފި

އަންކަރާ (ފެބްރުއަރީ 23) - ތުރުކީގެ އަންހެން ސިފައިން ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ސަރުކާރުން ހުއްދަ ކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017
އެންމެ ގިނައިން މަސް ބޭރުކުރި 10 ފަރާތެއް ހޮވައިފި

ޓާކިޝް އެއާލައިން މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި 10 ފަރާތެއް މިރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 5
ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު ތުރުކީން އަތުލައިގެންފި

ހަނގުރާމަކުރަން ސީރިއާއަށް ދާން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ތުރުކީން ދިވެއްސަކު އަތުލައިގަނެ ރާއްޖެއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 1
ތުރުކީ، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކުން ރިއާސީ ނިޒާމަކަށް

ތުރުކީ ވިލާތުގެ ވެރިކަމުގެ އުސޫލުތައް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކުން ރިއާސީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް، ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބު އުރްދުޣާންގެ ސަރުކާރުން، އެ ގައުމުގެ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުތައް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން އިއްޔެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 1
ނައިޓް ކްލަބަށް ހަމަލާ ދިން މީހާ އަތުލައިގެންފި

މި އަހަރު ފެށުނު ރޭ ތުރުކީ ވިލާތުގެ ނައިޓް ކްލަބަކަށް ވަދެ ބަޑި ޖަހައި ބަޔަކު މަރައިލި މީހާ އެކަން ކުރީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ފަރާތުން ކަމަށް ތުރުކީ ވިލާތުން ބުނެފި އެވެ.