13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020
ސްޓާ ޕްލަސް އަށް މި ފަހަރު "އިމްލީ"

ސްޓާ ޕްލަސް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ "އިމްލީ" ކިޔާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރު އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ޝަހީރާއި ޝިލްޕާގެ ވެބް ސީރީޒެއް

އިންޑިއާގެ ޓީވީ އިންޑަސްޓްރީގެ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝިންޑޭ އާއި ޝަހީރު ޝެއިހް އެކީގައި ފެންނަ ވެބް ސީރީޒެއް ގެނެސްދޭން އެކްތާ ކަޕޫރް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 1
ކޮކީލާބެންގެ ކެރެކްޓާ އަށް ނިމުން ގެންނަނީ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ 2" ގައި ކޮކީލާބެން މޯދީގެ ރޯލް ކުޅޭ ރޫޕަލް ޕަޓޭލްގެ ރޯލަށް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ނިމުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވބެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 1
ސިލްސިލާ "ގުބޫލް ހޭ" ގެ ވެބް ސީރީޒެއް

ދިހަ އެޕިސޯޑްގެ ވެބް ސީރީޒް ގެނެސްދޭނީ ޒީ5 އިން

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020
ސޮނީ އަށް "ސްޓޯރީ 9 މަންތުސް ކީ"

ސޮނީ ޓީވީން އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްނުދޭތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި އޭގެ ޕްރޮމޯ ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 1
"ޝާދީ މުބާރަކް" އިން ރާޖްޝްރީ ވަކިވެއްޖެ

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ޝާދީ މުބާރަކް" އިން އޭގެ ލީޑް ބަތަލާ ރާޖްޝްރީ ތާކްރޫވް ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020
"ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ 2" މި މަހުގެ 19 ގައި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން އަލަށް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ 2" މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 09, 2020
އެޕަލް ޓީވީގެ "ޝަންތަރަމް" ގައި އަމީތާބް؟

އެޕަލް ޓީވީން ހަދަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ޝަންތަރަމް" ގެ ރޯލެއް އަމީތާބް ބައްޗަން އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020
"ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ 2" ގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ސީޒަން ދޭއްގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް އަނެއްކާ ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020
އިންޑިއާގެ ސުޕަހީރޯ "ޝަކްތީމާން" ފްރެންޗައިޒަކަށް

އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާގެ ގޮތުގައި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ގެނެސްދިން "ޝަކްތީމާން" ސިލްސިލާ އަށް ބިނާކޮށް ފީޗާ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020
"ކަސޯޓީ" ނިންމާލުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: އެރިކާ

ދައްކަން ފެށިތާ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ނިންމާލުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް އޭގެ ބަތަލާ އެރިކާ ފެނަންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020
ކުމްކުމްގެ އާ ސިލްސިލާ އަކީ "ހަމާރީވާލީ ގުޑް ނިއުސް"

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ކުމްކުމް" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި ބަތަލާ ޖޫހީ ޕަރްމަރް ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް އާ ސިލްސިލާއާ އެކު ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 1
އާމިރުގެ ބޮޑީގާޑަކަށް "ބަޖާޖް" އުޅުނު!

މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ފިލްމު "ޖާން ތެރެ ނާމް" އިން ލީޑިން އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް ނަމަވެސް އެ ފިލްމު ފްލޮޕްވުމުން، ކުޅޭނެ އެއްވެސް ފިލްމެއް ނުލިބުމުން އާމްދަނީ ހޯދަން، އެކްޓަރު އާމިރު ޚާންގެ ބޮޑީގާޑަކަށް ދެ އަހަރު ވަންދެން އުޅުނު ކަމަށް، ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ" ގައި ބަޖާޖްގެ ރޯލް ކުޅެގެން މަަޝްހޫރުވި ރޯނިތު ރޯއި ބުނެފި...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020
ޓީވީ ބަތަލު އަލީ އަށް ބޯނީގެ ވެބް ސީރީޒެއް

އިންޑިއާގެ ޓީވީ އިންޑަސްޓްރީގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު އަލީ ގޯނީ، ޕްރޮޑިއުސަރު ބޯނީ ކަޕޫރްގެ ވެބް ސީރީޒަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 1
ކޮކީލާބެންގެ ރޯލުން ރޫޕަލް އަލުން ފެންނާނެ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގައި ވަރަށް ނުފޫޒުގަދަ މައިދަތައެެއްގެ ރޯލް ކުޅުނު ރޫޕަލްް ޕަޓޭލް އެ ސިލްސިލާގެ ސީޒަނުން ވެސް ވެސް ކޮކީލާބެން މޯދީގެ ރޯލުން ފެންނާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 1
ބަންސާލީގެ "ގަންގްބާއީ" އިން ޕާތު ބޮލީވުޑަށް

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ލީޑް ބަތަލު ޕާތު ސަމްތާން ވަކިވާން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހު އެ ސިލްސިލާ ނިމުމަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ވަނިކޮށް، ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ ކަތިއަވާޅީ" އިން ޕާތު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020
ޝަމީތާ އަށް "ބްލެކް ވިޑޯޒް" ގެ އިންޑިއާ ވާޝަން

ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީގެ ކޮއްކޮ ޝަމީތާ ޝެޓީ ވެބް ސީރީޒަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

September 07, 2020
ޓީވީގެ އެންމެ މަގުބޫލު ބަތަލާ އަކީ ހީނާ

އިންޑިއާގެ ޓީވީ އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަގުބޫލު ބަތަލާގެ މަގާމު ހީނާ ޚާނަށް އަނެއްކާ ވެސް ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
"ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ 2" ގެ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި

މި ފަހަރު ވެސް ގޯޕީ ބަހޫގެ ރޯލުން ފެންނާނީ ޑެވޮލީނާ

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 1
ޔޫއްޕެގެ "ހުވާކޮށްފާ ބުނަން" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކުރާ ސިލްސިލާ "ހުވާކޮށްފާ ބުނަން" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

September 01, 2020
"ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ 2" ގެ ބަތަލަކަށް ސިދާތު؟

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދެއްކި ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އޭގެ ބަތަލުގެ ރޯލް ސިދާތު ޝުކްލާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020
"ސާތު ނިބާނާ ސާތިއާ 2" އިން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ: ރޫޕަލް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން ސިލްސިލާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ގެނެސްދޭން އުޅޭ ވާހަކަ އަޑު އަހާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ސިލްސިލާ އިން ހުށަހެޅުމެއް ނާންނަ ކަމަށް ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި ކޮކީލާބެން މޯދީގެ ރޯލް ކުޅެގެން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދި ބަތަލާ ރޫޕަލް ޕަޓޭލް ބުނެފި އެވެ.