11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރު އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
ބޮޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ގެ ޝޫޓިން މެދުކެނޑިފައި އޮންނަތާ ހަތް މަސް ފަހުން މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޝޫޓިން ފަށައި، މަސައްކަތް ނިންމައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020
އިންޑިއާގެ ސުޕަހީރޯ "ޝަކްތީމާން" ފްރެންޗައިޒަކަށް

އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާގެ ގޮތުގައި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ގެނެސްދިން "ޝަކްތީމާން" ސިލްސިލާ އަށް ބިނާކޮށް ފީޗާ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ފިލްމު އެންޑް ޓެލެވިޝަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޑިއާ (އެފްޓީއައިއައި) ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ޑައިރެކްޓަރު ޝޭކަރް ކަޕޫރް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު ބިޖޯއި ނަމްބިއާގެ އާ ފިލްމު "ތައިޝް" އަންނަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ޒީ5 އިން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޖޯން އަބްރަހަމްގެ "ސަތިޔަމޭޖް ޖަޔަތޭ 2" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 1
އާމިރުގެ ބޮޑީގާޑަކަށް "ބަޖާޖް" އުޅުނު!

މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ފިލްމު "ޖާން ތެރެ ނާމް" އިން ލީޑިން އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް ނަމަވެސް އެ ފިލްމު ފްލޮޕްވުމުން، ކުޅޭނެ އެއްވެސް ފިލްމެއް ނުލިބުމުން އާމްދަނީ ހޯދަން، އެކްޓަރު އާމިރު ޚާންގެ ބޮޑީގާޑަކަށް ދެ އަހަރު ވަންދެން އުޅުނު ކަމަށް، ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ" ގައި ބަޖާޖްގެ ރޯލް ކުޅެގެން މަަޝްހޫރުވި ރޯނިތު ރޯއި ބުނެފި...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ބަންޓީ އޯރް ބަބްލީ 2" ގެ ޝޫޓިން ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ފަހުން އޭގެ ޝޫޓިން ލަވައަކާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 1
ބަންސާލީގެ "ގަންގްބާއީ" އިން ޕާތު ބޮލީވުޑަށް

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ލީޑް ބަތަލު ޕާތު ސަމްތާން ވަކިވާން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހު އެ ސިލްސިލާ ނިމުމަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ވަނިކޮށް، ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ ކަތިއަވާޅީ" އިން ޕާތު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޝާހްރުކް ޚާން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމު "ޕަތާން" އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 21 ހައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮބީ ޑިއޯލްގެ އަލަތު ވެބް ފިލްމު "ކްލާސް އޮފް 83" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020
އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް މާލީ އެހީ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ މުނިފޫހި އިންޑަސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާތީ އެކަމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން މާލީ އެހީދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން ޔުނިއަން މިނިސްޓަރު (އައިއެންޑްބީ) ޕްރަކާޝް ޖަވޭދްކަރް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 1
ޑިޕްރެޝަނަށް ދިޔަ، އެހީވީ ރައްޓެހިން: އަޝިޝް

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން އާއިލާގެ ބަޔަކު ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގައި މަރުވުމުން ޑިޕްރެޝަނުގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދިޔަ ކަމަށާއި އެކަމުން އަރައިގަނެވުނީ ރައްޓެހިންގެ އެހީ އާއި މަދަދާ އެކު ކަމަށް އެކްޓަރު އަޝިޝް ޗައުދަރީ ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020
އިސްކޮޅުން ދިގުކަމުން ފުރުސަތުތައް ގެއްލުނު: ކަރިޝްމާ

އިސްކޮޅުން މާ ދިގުވުމުގެ ސަބަބުން ފުރުސަތުތަކުން މަހުރޫމުވި ކަމަށާއި ފުރުސަަތު ދޭން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކޮޅުހެދި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ކަރިޝްމާ ތައްނާ ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 2
"ޔޭ ރިޝްތާ" އަށް އެނބުރި އައުމެއް ނެތް: ހީނާ

ސްޓާ ޕްލަސްގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާހޭ" ގައި އަކްޝަރާގެ ރޯލު އަދާކުރި ހީނާ ޚާން މިހާރު ވަނީ އެ ޝޯއާ ވަކިވެފަ އެވެ. އަށް އަހަރު ވަންދެން މި ސިލްސިލާގެ ލީޑް ރޯލު ކުޅުނު ހީނާ އެ ޑްރާމާއިން ވަކިވުމުން ޝޯއަށާއި ހީނާއަށް ތާއީދުކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ދެރަވެފަ އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެމީހުން ދަނީ މިކަމާ ހިތާމަ...